Η Εορτή της Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

AgiaParaskeyh2018-2.jpg

AgiaParaskeyh2018-2.jpg

Εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας.

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κορυφής.

Την Πέμπτη 26 Ιουλίου,ανήμερα της εορτής της Αγίας Παρασκευής, ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων των πυρκαγιών στην Αθήνα, και ευχήθηκε την εξ’ ύψους παρηγορία στους συγγενείς.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Εσπερινό :

«Ατησαι ρυσθναι πειρασμν καί θλίψεων τας πρός Θεόν πρε­σβείαις σου …, Μάρτυς πανα­οί­δι­με».

ορτάζει κκλησία μας καί πα­νηγυρίζει τή μνήμη τς γίας ν­δόξου σιομάρτυρος Παρασκευ­ς τς θληφόρου. ορτάζει μία μεγαλομάρτυρα γία, τς ­ποίας ζωή, τό μαρ­τύ­ριο καί τά θαύματα μς συγκινον διαι­τέ­ρως.

Διότι ποιός μπορε νά μείνει συ­γκίνητος, δελφοί μου, πό μία νεαρή κόρη, παιδί μις πλούσιας καί ρχοντικς ο­κογέ­νειας τς Ρώμης, ποία, ταν χασε καί τούς δύο γονες της καί βρέ­θη­κε κληρονόμος μις μεγά­λης περι­ου­σίας, πού θά μποροσε νά τήν σκορπίσει γιά νά περάσει μία ζωή δονν καί πολαύσεων, κεί­νη μοίρασε τά χρήματα στούς πτω­χούς καί φιέρωσε τόν αυτό της δι­δασκαλία το εαγγελίου.

Ποιός μπορε νά μήν συγκινηθε πό τή γενναία στάση μις νεαρς κοπέλας πού, ταν κλήθηκε σέ πολογία, γιατί, ντίθετα πρός τίς διαταγές το ατοκράτορα, πί­στευε στόν Χριστό καί δηγοσε καί λλους νθρώπους κοντά του, κείνη, ντί νά δελεασθε πό τίς πο­σχέ­σεις το ατοκράτορα, ντί νά φο­βηθε πό τίς πειλές καί τά βασανι­στήρια καί νά ρνηθε τήν πίστη της, γιά νά σώσει τή ζωή της, μολόγησε θαρραλέα τήν πί­στη της καί τήν γάπη της στόν Χρι­στό καί προτίμησε νά πομεί­νει καί τά μαρτύρια καί τόν θά­νατο, προκειμένου νά μείνει νω­μένη μαζί του καί νά μήν τόν ρ­νηθε.

Καί ν συγκινε μς, δελφοί μου, σταθερότητα τς γίας με­γαλομάρτυρος Παρασκευς στήν μολογία καί καρτερία της στά σκληρά καί πολυώδυνα βασανι­στήρια, στά ποα τήν πέβαλαν ο δικτες τς πίστεως, δέν ταν δυνατόν νά μήν λκύσει γία τήν γάπη καί τή χάρη το Χρι­στο, γιά τόν ποο τά πέμεινε.

χάρη το Θεο ταν, λλωστε, κείνη, ποία τήν νίσχυε καί τήν νδυνάμωνε στό μαρτύριο. ταν κείνη, ποία τήν διατή­ρησε σα, ταν ατοκράτορας διέταξε νά τς φορέσουν μία πυ­ρα­κτωμένη περικεφαλαία καί στή συνέχεια  νά τήν βάλουν μέσα σέ ναν λέβητα μέ καυτό λάδι καί πίσσα. ταν κείνη, ποία διά τς γίας Παρασκευς δωσε καί πάλι τό φς στόν ρωμαο ξιω­ματοχο, ταν κενος, μή μπορώ­ντας νά πιστεύσει τι γία δέν καιόταν μέσα στό καυ­τό λάδι, θέ­λη­σε νά τό δοκιμάσει καί τυ­φλώ­θηκε.

δια μως ατή χάρη το Θεο νεργε καί λα τά θαύ­ματα τά ποα νά τούς αἰῶνες πιτελε γία Πα­ρασκευή στούς πι­στούς πού πικα­λονται τή βοή­θειά της. Καί εναι ναρίθμητα, δελφοί μου, ατά τά θαύματα, γιατί γία χει παρρησία νώ­πιον το Θεο καί ς παρθέ­νος καί ς μάρ­τυς, καί εναι πάντοτε τοιμη νά σπεύσει καί νά βοηθήσει σους μέ πίστη στόν Θεό ζητον τίς πρε­σβε­ες καί τή σωστική πέμ­βασή της στή ζωή τους.

Γιατό καί ερός μνογράφος τς πευθύνει ξ νόματος λων μας, λων σων συγκεντρω­θήκα­με πόψε δ, στόν πανη­γυ­ρίζο­ντα ερό ναό της, γιά νά τς πο­δώ­­σουμε τήν τιμή καί τόν σε­βα­σμό μας, τήν παράκληση νά μς σώσει πό τούς πειρασμούς καί τίς θλίψεις πού ντιμετωπίζουμε στή ζωή μας μέ τίς πρεσβεες της πρός τόν Θεό.

«Ατησαι ρυσθναι πειρασμν καί θλίψεων τας πρός Θεόν πρε­σβεί­α­ις σου …, Μάρτυς πανα­οί­δι­με».

Ατό τό ατημα καί ατή τήν πα­ράκληση ς πευθύνουμε καί ­μες πρός τήν γία μεγαλομάρ­τυ­ρα Πα­ρα­σκευή, γιατί λοι ντι­με­τωπίζουμε πειρασμούς καί θλίψεις καί δοκιμασίες, καθώς ατές εναι συνυφασμένες μέ τή ζωή μας καί κανείς δέν μπορε νά τίς πο­φύ­γει. Γι ατό καί πικαλούμεθα τή χά­ρη το Θεο· γι ατό καί ζη­το­με καί τίς πρεσβεες τς γίας Πα­ρασκευς καί λων τν γίων, στε νά μπορέσουμε νά πο­μεί­νου­­με καί μες τίς θλίψεις καί τούς πει­ρασμούς πού πιτρέπει Θεός νά ντιμετωπίσουμε.

Καί μπορο­με νά τίς πομεί­νου­με, άν χουμε καί μες λίγη στω πό τήν πίστη πού εχε γία μεγαλομάρτυς Πα­ρα­σκευή· άν χου­με μπιστοσύνη στόν Θεό τι τιδήποτε μς συμ­βαί­­νει εναι μέ­σα στό σχέδιό του γιά τή σωτηρία μας· καί άν πι­καλούμεθα τή βοή­θεια καί τίς με­σιτεες τν γίων μας, ο ποοι πάντοτε προστρέ­χουν γιά νά βοη­θήσουν καί νά σώ­σουν σους ζητον τίς πρε­σβε­ες τους καί τή χάρη τους.

ς πευθυνόμεθα, δελφοί μου, καί μες στούς γίους μας καί ς κετεύσουμε καί σήμερα καί αριο καί πάντοτε τήν γία μεγα­λο­μάρ­τυρα Παρασκευή ζητώντας τήν πέμβασή της γιά ,τι πα­σχολε τόν καθένα μας, λλά καί τήν πέμβασή της γιά τούς δελφούς μας πού δο­κι­μάζονται πό τήν πύ­ρινη λαί­λα­πα. ς τήν παρακα­λέ­σουμε νά σώ­σει μέ τίς πρεσβεες καί μέ τή χά­ρη της τούς δελφούς μας ο ποοι βρίσκονται σέ πολύ μεγάλη νάγκη καί ς εμεθα βέβαιοι τι γία, ποία πέ­μεινε τό μαρτύριο το πυρός, θά σώσει καί σους κιν­δυν­εύουν καί θά εναι ρω­γός καί συμ­παραστάτης σων πλή­γησαν πρόσφατα πό τίς κα­ταστροφικές πυρκαγιές καί λων σων πι­καλονται τή χάρη της.

μες θά πρέπει διαιτέρως νά προσευχηθομε, διότι ατό εναι μία πολύ μεγάλη συμφορά γιά τό θνος μας. Βλέπουμε πόσοι δελφοί μας χασαν τή ζωή τους, πόσοι κινδύνευσαν, πόσοι μειναν ξω πό τά σπίτια τους, διότι κατεστράφησαν, πόσοι εναι στά νοσοκομεα. κενο πού μπορομε νά προσφέρουμε εναι προσευχή μας Θεός νά τούς χαρίσει τή δύναμη νά τό ξεπεράσουν. Νά χαρίσει τήν παρηγορία καί τήν αση σέ σους κινδυνεύουν, λλά καί νά ναπαύσει σους χασαν τή ζωή τους.

ς εχηθομε γία Παρασκευή, ποία πέρασε διά πυρός καί σιδήρου, νά βοηθήσει λους τούς δελφούς μας. μήν.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Πάντες γάρ υοί Θεο στε διά τς πίστεως ν Χριστ ησο».

πανειλημμένα ναφέρεται πρω­τοκορυφαος πόστολος Πα­λος στήν ννοια τς πίστεως καί τή σημασία της. Καί δέν τό κάνει χωρίς λόγο. Τό κάνει, διότι ν­νοια τς πίστεως στόν Θεό ταν ξένη στούς θνικούς στούς ποί­ους κήρυττε τό εαγγέλιο το Χρι­­στο λλά κόμη καί στούς ου­δαίους.

Ο θνικοί δέν πίστευαν στούς θεούς τους, πλς φο­βοντο τήν ργή τους καί πεδίωκαν νά τούς ξευμε­νίσουν μέ τίς θυ­σίες τους. Ο ουδαοι πίστευαν στόν λη­θινό Θεό καί δημιουργό το κό­σμου, λλά πίστευαν σέ να Θεό-νομοθέτη καί κριτή τν ρ­γων τους.

μως πίστη στόν Χρι­στό δέν χει σχέση οτε μέ τή μία οτε μέ τήν λλη πίστη. Γιατί πίστη στόν Χριστό εναι πίστη στόν Θεό τς γάπης καί τς εσπλαγχνίας, στόν Θεό πού γινε νθρωπος γιά νά κάνει τόν νθρωπο Θεό. πί­στη στόν Χριστό εναι πίστη στόν σωτήρα καί λυτρωτή τν ν­θρώπων, πίστη σέ Ατόν πού θυ­σιάσθηκε γιά νά μς σώσει πό τήν μαρτία καί νά ποκαστήσει τή σχέση μας μέ τόν Θεό, καθι­στώ­ντας μας υούς το Θεο, τέκνα του καί κληρονόμους τς βα­σιλεί­ας του.

Καί τήν πίστη ατή Χριστός δέν τή ζητ πρός φελός του λλά πρός φελός μας. Χριστός δέν χει νάγκη τήν πίστη μας οτε κερδίζει κάτι πό ατήν. μες κερδίζουμε πό τήν πίστη στόν Χρι­στό, γιατί ατή ποτελε τό μό­νο μέσο γιά νά πιστρέψουμε στή θεία συγγένεια πό τήν ποία μς πέκοψε μαρτία καί πα­ρακοή τν πρωτοπλάστων. Καί θεία συγγένεια, τό νά εμεθα δηλαδή υοί Θεο, δέν εναι μία ννοια χωρίς περιε­χόμενο καί οσία, λ­λά εναι μία πραγματικότητα, στήν ποία να­φέρεται συχνά καί διος Χρι­στός, βεβαιώνοντας τούς μα­θη­τές του τι μέ τήν πίστη τους σ Ατόν καί κατ πέκταση μέ τή σχέση τους μέ τόν Θεό ς υοί του μπο­ρον νά κάνουν ,τι κάνει καί διος, μονογενής Υός καί Λόγος το Θεο.

«Πάντες γάρ υοί Θεο στε διά τς πίστεως ν Χριστ ησο».

ν συνειδητοποιούσαμε, δελ­φοί μου, πόσο μεγάλη εναι ατή τιμή πού μς κάνει Θεός, νά μς θεωρε τέκνα του μόνο διά τς πί­στεως στόν Χριστό, τότε δέν θά θέ­­λαμε νά ρνηθομε γιά κανέναν πολύτως λόγο λλά οτε καί γιά να λεπτό κόμη τήν πίστη μας στόν Χριστό.

Καί τό βλέπουμε ατό στή ζωή τν γίων τς κκλησίας μας. Τό βλέπουμε στή ζωή τς ορταζο­μέ­νης σήμερα γίας μεγαλομάρ­τυ­ρος Παρασκευς τς θληφόρου.

Γνώρισε τήν πίστη το Χριστο πό τούς εσεβες γονες της καί παρέμεινε σταθερή σέ ατήν μέχρι τέλους. Σταθερή, ταν μεινε ρ­φανή πό τούς γονες της σέ νεα­ρή λικία. Σταθερή, ταν κλή­θηκε νά διαχειρισθε τή μεγάλη περιου­σία πού κληρονόμησε πό ατούς. Στα­θερή, ταν πρεπε νά ποφα­σίσει τί θά κάνει στή ζωή της. Στα­θερή, ταν βρέθηκε νώπιον το ρω­μαίου ατοκράτορος, ποος τς ζήτη­σε νά ρνηθε τήν πίστη της στόν Χριστό γιά νά μήν στερηθε τή ζωή της.

Πόσο δύσκολο εναι, δελφοί μου, νά μείνει κανείς, καί πολύ πε­ρισσότερο νας νέος ν­θρωπος, σταθερός στίς ρχές, στίς ξίες καί στήν πίστη του, ταν ντιμετω­πί­ζει τόσους κλυδωνισμούς στή ζωή του. Πόσο δύσκολο εναι νά μείνει κανείς σταθερός στήν πίστη του, ταν βρίσκεται μπροστά στό δί­λημ­μα νά ρνηθε τήν πίστη τή ζωή του.

νας τρόπος μόνο πάρχει γιά νά τό κατορθπωσει: νά ασθάνεται νθρωπος τι εναι τέ­κνο το Θεο. Νά ασθάνεται τι πίγεια ζωή χωρίς τόν Χριστό δέν χει νόημα, γιατί εναι μία ζωή πού τελειώνει σέ λίγα χρόνια μέ ναν ριστικό θά­νατο, ν ζωή μέ τόν Χριστό, σο σύντομη καί ν εναι, δέν τε­λειώνει στή γ, λλά συνεχίζεται στόν ορανό, συνεχί­ζε­ται στή χα­ρά καί τή μακαριό­τη­τα τς βασι­λείας το Θεο.

Ατή τήν ασθηση καί ατή τή βε­βαιότητα εχε καί γία Παρα­σκευή, καί γι ατό προτίμησε ντί νά ρνηθε τόν Χριστό, νά ρνηθε τόν προσωρινό κόσμο. ντί νά γκαταλείψει τήν γάπη το Χριστο, νά δια­φο­ρήσει γιά τίς πειλές το Ρω­μαίου γεμόνος. ντί νά νδια­φερ­θε γιά τήν πρόσκαιρη νά­παυ­ση το σώματός της, νά μερι­μνήσει γιά τήν αώνια νάπαυση τς ψυχς της κοντά στόν Θεό. Καί τσι μολόγησε μέ γενναιό­τη­τα τήν πίστη της καί πέμεινε τό μαρτύριο μέ τήν δια βεβαιότητα πού ξέφραζε καί πρωτοκορυ­φα­­ος πόστολος Παλος λέγοντας τι τίπο­τε δέν μπορε νά τόν χωρίσει πό τήν γάπη το Χριστο, γιά νά τήν πολαμβάνει τώρα αωνίως κοντά στόν Θεό καί νά ποτελε πρό­τυ­πο πίστεως καί γάπης στόν Χρι­στό καί γιά λους μς πού τήν τι­μομε σήμερα. Πρότυπο σέ μία ποχή κατά τήν ποία πίστη στόν Χριστό συκοφαντεται καί λοι­­δορεται, λλά εναι μό­νη τήν ποία χουμε νάγκη, γιατί ε­ναι μόνη πού μέσα στήν βε­βαι­ό­τητα το κόσμου καί τς πο­χς μας μπορε νά μς δώσει τή δύναμη νά σταθομε ρθιοι καί νά συνεχίσουμε τόν γώνα μας γιά νά πιτύχουμε τόν σκοπό τς ζως μας, χοντας πάντοτε μπιστοσύ­νη στόν Θεό καί τή δύναμή του λ­λά καί στίς πρεσβεες τν γί­ων μας καί τς προστάτιδός μας, τς γίας νδόξου μεγαλομάρτυρος Παρα­σκευς τς θληφόρου, πού πανη­γυρίζουμε σήμερα.

Εχομαι μέ τίς πρεσβεες τς γίας λλά καί μέ τή δική μας προσπάθεια νά μείνουμε πιστοί σέ ατό πού κολούθησε γία. μέ τίς δικές της εχές λλά καί μέ τή βοήθεια το Θεο. μήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiaParaskeyh2018.jpg