Η εορτή του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης στην Πρασινάδα. (ΦΩΤΟ)

Ag.PolykarpouVeria2019 2

Ag.PolykarpouVeria2019 2

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε και το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Πολυκάρπου Πρασινάδας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Ιερέως του χωριού Πρωτ. Γεωργίου Σαράφη.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Τήν κλσιν τος ργοις σου πι­σφραγίσας, σοφέ, λαίᾳ κατάκαρ­πος φθης ν οκῳ Θεο, Πολύ­καρπε νδοξε».

ορτάζουμε σήμερα δ, στόν ερό ναό τς γίας Παρασκευς, τόν δεύτερο προστάτη τς Πρασι­νά­δας, τόν γιο ερομάρτυρα Πο­λύ­καρπο, πίσκοπο Σμύρνης. Καί τόν τιμομε καί τόν πανηγυρί­ζουμε γιατί, πως ψάλλει καί ὁ ερός ναδείχθηκε «λαία κατά­καρπος» στήν κκλησία τοῦ Χρι­στοχι μόνο γιά τήν γιότητα τς ζως του, γιά τήν γάπη του στόν Χριστό, γιά τήν προσφορά του στήν κκλησία καί τούς πι­στούς στά δύσκολα χρόνια τν διωγμν, λλά καί γιατί πισφρά­γι­σε λα ατά μέ τή θυσία τς ζω­ς του καί τό μαρτύριό του χάριν τοῦ Χριστοῦ καί τς πίστεως σέ ατόν.

μως, πως συχνά παναλαμβά­νουμε, οἱ ορτές τν γίων τς κ­κλησίας μας δέν χουν μόνο πιφανειακό καί ξωτερικό χα­ρακτήρα, πως οἱ λλες νθρώ­πινες καί κοσμικές ορτές. Ἡ κ­κλη­σία μας δέν ρισε τίς μνμες τν γίων μόνο γιά νά τιμομε ατούς πού γίασαν ἤ μαρτύρη­σαν, διότι λλωστε οἱ γιοι δέν χουν νάγκη πό τή δική μας τι­μή, καθώς πολαμβάνουν τήν τι­μή καί τή δόξα πού χαρίζει ὁ Θεός στούς κλεκτούς του. ρισε τίς ορ­τές τν γίων γιά νά προβάλ­λει τή ζωή τους ς παράδειγμα καί γιά τή δική μας ζωή καί, κό­μη, γιά νά μς διδάξει τι ατά πού ζητᾶ ὁ Χριστός καί ἡ κκλη­σία πό μς δέν εναι νέφικτα καί κατόρθωτα, λλά μπορομε νά τά πιτύχουμε καί μες στή ζωή μας, καί ατή μας ἡ πιτυχία δέν εναι μόνο ἡ καλύτερη τιμή γιά τούς γίους μας λλά καί σω­τήρια γιά μς τούς διους.

«Τιμή μάρτυρος μίμησις ατο», μς συστήνει ὁ γιος ωάννης ὁ Χρυ­σόστομος. Λέγει, δηλαδή, άν θέλουμε πράγματι νά τιμήσουμε να μάρτυρα, θά πρέπει νά μιμηθομε τή ζωή του. 

Καί ατό σχύει καί γιά λους μς πού προσήλθαμε σήμερα γιά νά τιμήσουμε τόν ορταζόμενο δεύ­τερο προστάτη τς νορίας σας, τόν γιο ερομάρτυρα Πολύ­καρπο. άν θέλουμε νά τόν τιμή­σουμε ληθινά, θά πρέπει νά γω­νι­ζόμαστε γιά νά μιμηθομε τή ζωή του.

Ποιός εναι μως ὁ τρόπος νά τόν μι­μη­θομε, φόσον οτε ερες καί πί­σκοποι εσαστε οἱ περισσότεροι, οτε βεβαίως καλούμε­θα νά γίνουμε μάρτυρες καί νά θυσιάσουμε τή ζωή μας γιά χάρη τοῦ Χριστο

Τόν τρόπο μς τόν ποδεικνύει ὁ ερός μνογράφος στό πολυτίκιο τοῦ γίου πού ψάλλουμε. Τί λέει, λοιπόν; «Τήν κλσιν τος ργοις σου πισφραγίσας, σοφέ, λαίᾳ κα­τάκαρπος φθης ν οκῳ Θεο». πιβεβαίωσε, λέγει, ὁ γιος Πολύ­καρ­πος τήν κλήση του μέ τά ργα του καί τσι ναδείχθηκε «λαία κατάκαρπος». 

Νά, λοιπόν, πς μπορομε νά μι­μηθομε καί μες τόν ορταζό­με­νο γιο. κενος νταποκρίθηκε στή δική του κλήση, στήν πρόσ­κλη­ση πού τοῦ πηύθυνε ὁ Χρι­στός, νάλογα μέ τίς δυνάμεις καί τίς δυνατότητές του. μως ὁ Χρι­στός χει πευθύνει καί στόν κα­θένα πό μς τήν προσωπική του κλήση. Καί ἡ κλήση πού χει πευ­θύνει πρός λους μας νεξαιρέτως εναι ἡ κλήση τοῦ θείου βαπτί­σμα­τος πρωτίστως, μέ τήν ποία μς εσήγαγε στήν κκλησία του, μς κανε μέλη τοῦ σώματός του καί μς δω­σε τό νομά του. Ατήν τήν κλήση τοῦ χριστιανο, τοῦ μέλους τς κκλησίας τοῦ Χριστο, κα­λού­μεθα καί μες, δελφοί μου, νά πισφραγίσουμε μέ τά ργα μας, γιά νά μιμηθομε τό παρά­δειγ­μα τοῦ γίου Πολυκάρπου. Ατό σημαίνει τι τά ργα μας καί ἡ ζωή μας πρέπει νά εναι σύμ­φω­να μέ τό θέλημα καί τίς ντο­λές τοῦ Θεο. Καί πως ς πολίτες μις χώρας ἤ ς μέλη μις νώ­σεως ἤ νός συλλόγου φείλουμε νά τηρομε τούς νόμους καί τούς κανόνες πού διέπουν τή χώρα ἤ τή συλλογικότητα καί νά μή παρεκκλί­νουμε πό ατούς, κυρώνοντας τσι μόνοι μας τήν διότητα τοῦ μέλους, τό διο κατά μείζονα λόγο θά πρέπει νά κάνουμε καί ς χρι­στιανοί, ς μέλη τς κκλησίας τοῦ Χριστο.

Διότι ποτελεῖ τιμή καί ενοια τοῦ Θεοῦ τό γεγονός τι μς ξί­ω­σε νά γεννηθομε σέ να χριστια­νικό περιβάλλον, νά βαπτισθομε καί νά πιστεύσουμε σέ Ατόν πό βρέφη. ποτελεῖ τιμή καί ενοια τοῦ Θεοῦ τι μς καθιστᾶ μετό­χους καί κοινωνούς τς θείας του χάριτος μέ τά ερά του μυστήρια καί μς πόσχεται νά μς κατα­στή­σει καί κληρονόμους τς ο­ρανίου βασιλείας του πό μία μόνο προϋπόθεση, νά περιπα­το­με, πως λέγει καί ὁ πόστο­λος Παλος, «ξίως τς κλήσεως ς κλήθημεν», νά βαδίζουμε, δηλαδή, πως πιτάσσει ατή ἡ κλήση τήν ποία δεχθήκαμε πό τόν Θεό. Νά βαδίζουμε χοντας ς δηγό στή ζωή μας τίς ντολές τοῦ Θεο, νά ναρμονίζουμε τίς πιλογές μας σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεο, νά λέγχουμε τίς πράξεις, τίς σκέψεις μας, τίς πιθυμίες μας μέ γνώ­μονα πάντοτε τόν νόμο τοῦ Θεο, καί νά γωνιζόμασθε γιά νά ζομε τήν ν Χριστῷ ζωή μέσα στήν κ­κλησία μας καί νά καρποφορομε καί μες τούς καρπούς τν ρε­τν μέ τή χάρη τοῦ Θεοπως καί ὁ τιμώμενος γιος Πολύκαρ­πος.

Εθε, λοιπόν, καί ἡ ζωή ἡ δική μας νά εναι καί πολύκαρπος καί καλλίκαρπος, καί πολλούς καρπούς νά δώσει λλά πάνω πό λα νά εναι καί καλοί καρποί μέ τή βοήθεια τοῦ γίου Πολυκάρπου. μήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.PolykarpouVeria2019