Η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού. (φωτο)

MegaApodeipnoAgiaKyrriakh2018-2.jpg

MegaApodeipnoAgiaKyrriakh2018-2.jpg

Την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στην Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Γερόντισσα Φιλοθέη για την ονομαστική της εορτή.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στο Μέγα Απόδειπνο :

«Ἅγιοι ἔνδοξοι ἀπόστολοι, προ­φῆ­ται καί μάρτυρες καί πάντες ἅ­γιοι, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν».

Ἡ ζωή τοῦ κάθε πιστοῦ εἶναι ἕνας διαρκής πνευματικός ἀγώ­νας, μία διαρκής προσπάθεια κα­θάρ­σεως καί ἁγιασμοῦ, τήν ὁποία μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νά ἐν­τεί­νουμε σέ ὁρισμένες περιόδους τοῦ χρόνου, στίς περιόδους τίς ὁποῖες ἔχει ὁρίσει ὡς περιόδους προ­­ετοιμασίας, ὥστε νά ζήσουμε μέ ψυχική ὠφέλεια τίς μεγάλες ἑορ­­­­τές τῆς πίστεώς μας.

Καί ὅπως οἱ ἀθλητές πού ἀγωνί­ζονται στά στάδια καί τούς στί­βους προετοι­μά­ζο­νται πρίν ἀπό κά­­­θε μεγάλο ἀγώνα μέ περισυλ­λο­γή, μέ μελέτη, μέ ἀποφυγή ὅλων ὅσων τούς δια­σποῦν ἀπό τή συγ­κέντρωση στόν στόχο τους, μέ τήν καθοδήγηση ἀπό τόν προπονητή τους ἀλλά καί ὅσους τούς στηρί­ζουν στήν προ­σπά­θειά τους, ὥστε νά ἐπιτύχουν τό καλύτερο ἀπο­τέ­λεσμα, ἔτσι καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, πού ἀνταποκριθήκαμε στό κά­­­λεσμα τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἰσήλ­­θαμε ἀπό σήμερα στό στάδιο τῶν ἀρετῶν, στό στάδιο τῆς προε­τοιμασίας γιά τή μεγάλη ἑορτή τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυ­­ρίου μας, καί ἀποφασίσαμε νά προετοιμασθοῦμε γιά νά ἐπιτύ­χου­με τούς πνευματικούς μας στόχους καί νά κατακτήσουμε τή νίκη στόν ἀγώνα κατά τῶν παθῶν καί τῆς ἀποκτήσεως τῶν ἀρετῶν, κα­λού­μεθα νά ἀκο­λου­θήσουμε τούς τρό­πους καί τά μέσα πού μᾶς προ­τεί­νει ἡ Ἐκκλησία μας, πού μᾶς προ­τεί­νουν οἱ ὅσιοι καί θεοφόροι Πα­τέρες, οἱ ἅγιοι καί ὅλες ἐκεῖνες οἱ ἱερές μορφές, τίς ὁποῖες εἴδαμε νά περνοῦν μπροστά μας μέσα ἀπό τούς ὕμνους καί τά ἀναγνώσματα πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο στό πρῶτο Μεγάλο Ἀπόδειπνο τῆς Ἁ­γί­ας καί Μεγάλης Τεσσαρακο­στῆς.

Ὅλοι αὐτοί, «οἱ καλῶς ἀθλή­σα­ντες καί τελειωθέντες», ὅλοι αὐ­τοί πού ἀγωνίσθηκαν κατά τήν ἐπί­γειο ζωή τους τόν καλόν ἀγώ­να καί κέρδισαν τόν στέφανο τῆς δικαιοσύνης καί εὐφραίνονται στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, δέν εἶναι μό­νο πρότυπα γιά τόν δικό μας ἀ­γώνα, δέν εἶναι μόνο ἐμ­πνευ­στές καί πνευματικοί ὁδηγοί μας στήν προσπάθεια πού κάνουμε καί ἐ­μεῖς, ἀδελφοί μου, καί ἔχουμε χρέος νά κάνουμε, ἐάν θέλουμε νά εἴμαστε ἀληθινά καί ζῶντα μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἐάν θέ­λου­με νά ἀξιοποιοῦμε τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας γιά τή σωτηρία μας, ἀλλά εἶναι καί βοηθοί καί συμ­πα­ρα­στάτες μας στόν πνευματικό μας ἀγώνα, εἶναι καί πρεσβευτές μας στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ μας.

Πάντοτε ἔχουν αὐτή τή θέση καί αὐτό τόν ρόλο οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκ­κλη­σίας στή ζωή τοῦ καθενός μας, για­τί αὐτοί ἔχουν περάσει μέ ἐπι­τυ­­χία ὅλες τίς δυσκολίες καί τά ἐμπόδια πού ἐμεῖς ἀντιμετω­πί­ζου­με τώρα· γιατί αὐτοί γνωρίζουν τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία ἀλλά καί τά τεχνάσματα τοῦ πονηροῦ καί ξέρουν τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ ὁ πιστός νά τά ξεπεράσει καί νά νικήσει. Καί ἀκόμη ἐνδια­φέ­­ρονται γιά ὅλους ἐμᾶς πού μᾶς βλέπουν νά ἀγωνιζόμαστε καί νά προσπαθοῦμε καί θέλουν νά ἐπι­τύ­­χουμε καί ἐμεῖς στόν ἀγώνα μας, «ἵνα μή χωρίς ἡμῶν τελειω­θῶ­σι».

Γι᾽ αὐτό καί ἐάν πάντοτε ζητοῦμε τή βοήθεια καί τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων μας στόν πνευματικό μας ἀγώνα, τή ζητοῦμε ἰδιαιτέρως αὐ­τή τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Με­γά­λης Τεσσαρακοστῆς, κατά τήν ὁ­ποία ὁ ἀγώνας μας εἶναι ἐντονό­τε­ρος καί ἡ βοήθεια πού χρειαζό­μα­στε εἶναι μεγαλύτερη, ὥστε νά ἀν­ταπεξέλθουμε στούς πειρα­σμούς καί στίς παγίδες τοῦ δια­βό­λου, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νά ἀνα­κόψει τήν προσπάθειά μας γιά τή μετά­νοια, γιά τήν κάθαρση καί γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκ­κλησίας μας μαζί μέ τούς ἄλλους ὕμνους πού ὅρισαν νά ψάλλονται στό Μεγάλο Ἀπόδειπνο, ὅρισαν καί αὐτόν, τόν ὁποῖο προέταξα, καί μέ τόν ὁποῖο ἐπικαλούμεθα ὅλους τούς ἁγίους, τούς ἀποστό­λους, τούς προφῆτες, τούς θεο­φό­ρους πατέρες, τούς μάρτυρες, τούς ὁσίους, τούς ἀσκητές, ἀλλά καί τούς ἁγίους τούς ὁποίους τιμᾶ κα­θημερινά ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅπως τίμησε καί ἑόρτασε σήμερα καί τήν ἁ­γία ὁσιο­μάρτυρα Φιλοθέη τήν Ἀ­θη­­ναία.

Καί τήν παρακαλέσαμε καί ἐμεῖς ἰδιαιτέρως γιά τήν ἑορ­τάζουσα κα­θηγουμένη τῆς Ἱερᾶς αὐ­τῆς Μο­νῆς τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, τή Γερό­ντισσα Φιλοθέη, ἡ ὁποία ἐπί πολ­λά ἔτη ἀγωνίζεται τόν καλόν ἀγώνα τῆς μοναχικῆς πολιτείας ὑπό τή σκέπη τῆς ἁγίας μεγαλο­μάρ­τυρος Κυριακῆς ἀλλά καί τῆς προστάτιδός της ἁγίας Φιλοθέης. Καί ὅπως ἡ ἁγία Φιλοθέη εἶχε ἀνοί­ξει τό μονα­στήρι της γιά νά δεχθεῖ νέες κοπέλες πού κινδύ­νευαν ἀπό τή μανία τῶν Τούρκων καί νά τίς προστατεύσει, ἔτσι καί ἡ Γερό­ντισ­σα Φιλοθέη, μιμούμενη τήν προστάτιδά της, ἄνοιξε καί ἐκεί­νη τά τελευταῖα χρόνια τή Μο­νή τῆς Ἁγίας Κυριακῆς καί ὑπο­δέ­χθη­κε μέ ἀγάπη τίς ἀδελφές μας ἀπό τή Συρία, πού ἦρθαν γιά νά προστα­τευ­θοῦν ἀπό τή φρίκη τοῦ πολέ­μου καί τίς δυσκολίες πού ἀντιμε­τω­πίζουν στήν πατρίδα τους.

Μέ τήν εὐκαιρία, λοιπόν, τῶν ὀ­νο­­­μαστηρίων της εὔχομαι οἱ πρε­σβεῖες τῆς ἁγίας Φιλοθέης νά τήν ἐνισχύουν καί νά τήν στηρίζουν στόν ἀγώνα της, γιά νά ἀποτελεῖ πρότυπο πνευματικῆς ἐργασίας καί ἀγῶνος καί γιά τίς νεώτερες ἀδελφές ἀλλά καί γιά ὅλους τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές τῆς Μονῆς.

Εὐχόμεθα, Γερόντισσα, τά ἔτη σας νά εἶναι εὐλογημένα, ὅπως καί εἶναι καί πολύκαρπα καί καλλίκαρπα.