H εορτή του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης στον Σταυρό Ημαθίας. (ΦΩΤΟ)

Ag.SymewnStauros2018.jpg

Ag.SymewnStauros2018.jpg

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σταυρού επί τη εορτή του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«νακαθάρας τόν νον, τν πα­θν τς συγχύσεως, το γίου Πνεύματος, οκητήριον γέγονας».

Μέ ατούς τούς λόγους ερός τς κκλησίας μνογράφος περι­γρά­φει ν συντομί τή ζωή καί τήν πνευματική πορεία το ορ­τα­ζομένου σήμερα μεγάλου Πα­τρός τς κκλησίας μας, το γίου Συ­μεών, ρχιεπισκόπου Θεσ­­σαλονί­κης, το μυσταγωγο, τόν ποο δι­αιτέρως τιμομε στήν νορία σας.

Περιγράφει μως συγχρόνως καί τήν πνευματική πορεία τήν ποία πρέπει νά κολουθε κάθε πιστός, διότι πορεία τς ζως το γίου Συμεών δέν εναι διαφορετική πό τήν πορεία τς ν Χριστ ζω­ς, καί πορεία τς ζως κάθε πι­στο φείλει νά κολουθε τήν πο­ρεία τς ζως τν γίων τς κκλησίας μας.

Ατός εναι καί λόγος γιά τόν ποο κκλησία μας τιμ τούς γίους. Τούς τιμ, γιατί ατοί πέ­τυχαν τόν κοινό στόχο λων τν πιστν, τόν γιασμό τους, καί ­φθασαν στήν γιότητα. Καί γιό­τη­τα, δελφοί μου, δέν εναι προ­νό­μιο στόχος ρισμένων μό­νο ν­θρώ­πων. Εναι καί πρέπει νά εναι σκοπός τς ζως το κάθε πι­στο, το κα­θενός πό μς, κλη­ρικν καί λαϊ­κν, διότι για­σμός μας εναι προϋπόθεση γιά νά δομε καί νά συναντή­σου­με τόν Θεό.

Γι ατό καί πρωτοκορυφαος πόστολος Παλος μς προτρέπει: «διώκετε … τόν γιασμόν, ο χω­ρίς οδείς ψετε τόν Κύριον».

Ατόν τόν γιασμό πέτυχε καί γιος Συμεών μέ τόν τρόπο πού πε­ριγράφει ερός μνογράφος. Τόν πέτυχε «νακαθάρας τόν νον τν παθν τς συγχύσεως». Τόν πέτυχε καθαρίζοντας τόν νο του καί τόν σωτερικό του κό­σμο πό τήν ναταραχή καί τή σύ­γχυση καί τή σκόνη πού προ­κα­λον τά πάθη. Διότι τά πάθη δέν εναι φυσική κατάσταση το νο καί τς ψυχς το νθρώπου, λ­λά ταν τά φήσουμε νά εσέλ­θουν στήν ψυχή μας καί πο­λύ πε­ρισσότερο, ταν τά φή­σουμε νά ριζώσουν καί νά πεκταθον, τότε παρενοχλον καί κδιώκουν ,τι καλό πάρχει μέσα στήν ψυχή μας καί προσπαθον νά ποσπάσουν καί νά παρασύρουν τόν νο μέ φάμαρτους λογισμούς καί νά δη­μιουργήσουν ταραχή καί νη­συ­χία, στε νά φέρουν τόν νθρωπο σέ δύσκολη θέση καί σέ πόγνω­ση καί νά μπορέσουν στή συνέχεια ε­κολα νά τόν παρασύρουν στό κα­κό καί τήν κα­τα­στροφή.

ν μως πιστός προσπαθε νά καθαρίζει τόν νο καί τήν ψυχή του πό τά πάθη, πως κανε γιος Συμεών, τότε νοίγει τόν χ­ρο γιά νά εσέλθει μέσα του τό Πανάγιο Πνεμα, γιά νά λθει Θεός καί νά κατοικήσει στήν ψυχή του καί νά μεταποιήσει τόν ν­θρωπο σέ ναό πνευματικό καί σέ κατοικητήριό του, λοκληρώνο­ντας τσι τόν γιασμό πού ρχισε μέ τήν προσπάθειά του νά παλ­λα­γε πό τά πάθη.

Πς μως μπορε νά τό πιτύχει ατό ταπεινός καί δύναμος ν­θρωπος; Μς τό διδάσκει καί ατό, δελφοί μου, ορταζόμενος γι­ος Συμεών μέσα πό τά θεό­πνευ­στα συγγράμματά του καί διαι­τέ­ρως μέσα πό τήν ρμηνεία τς θείας Λειτουργίας.

Μς διδάσκει, λοιπόν, τι κά­θαρση τν παθν καί γιασμός τν πιστν συντελεται μέσα στά μυστήρια τς κκλησίας. Μέ τό μυστήριο το θείου βαπτίσματος καί τς ερς ξομολογήσεως κα­θα­ρίζεται νθρωπος πό τήν μαρτία λλά καί λαμβάνει τή χάρη το Θεο καί τή δύναμη γιά νά γωνισθε ναντίον τς μαρ­τίας καί τν πα­θν.

Μέ τό μυστήριο τς θείας Εχα­ριστίας λαμβάνει τό σμα καί τό αμα το Χριστο πού εναι φάρ­μακο θανασίας, λλά συγ­χρό­­νως, κοινωνώντας τόν Χριστό καί, λαμβάνοντάς τον μέσα του πι­στός χει τήν παρουσία του σέ λη τήν παρξή του γιά νά τόν γιάζει, γιά νά τόν νισχύει καί γιά νά τόν προστατεύει πό τίς πιθέσεις το πονηρο καί τήν ­μαρτία.

Kαί ατή τή δυνατότητα δέν τήν χει πιστός μόνο φάπαξ, μόνο δηλαδή μία φο­ρά στή ζωή του, λλά μπορε  καί πρέπει νά τήν νανεώνει διά βίου, στε νά κα­θαίρει συνεχς τήν ψυχή του πό τά πάθη, τίς δυναμίες, τά λατ­τώ­ματα καί τίς πτώσεις του καί νά χει σο εναι δυνατόν πε­ρισσό­τε­ρο «νοικοντα καί μένο­ντα» στήν ψυχή του τόν Χριστό γιά νά τόν γιάζει καί νά τόν νισχύει στόν γώνα του γιά τόν γιασμό του.

τσι ζησε, τσι γωνίσθηκε καί τσι γιάσθηκε ορταζόμενος γι­ος Συμεών, στε νά μπορε νά κατανοε τά μυστήρια το Θεο καί νά τά ναλύει καί μέ τά πέροχα συγγράμματά του.

ς ποτελέσει, λοιπόν, σημερι­νή ορτή μία φορμή καί γιά ­λους μς πού ρθαμε νά τι­μή­σουμε σήμερα τή μνήμη το γίου Συμεών, γιά νά προσανα­το­λίσουμε τή ζωή μας νάλογα μέ τή δική του καί νά κολουθή­σου­με τόν δρόμο το γιασμο πού μς συ­στήνει μέ τή ζωή καί τό ρ­γο του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ