Εσπερινός και παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην Ραψωμανίκη. (ΦΩΤΟ)

EkdhlwshRacomanikiVeria2019 2

EkdhlwshRacomanikiVeria2019 2

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ραψωμανίκης.

Μετά το πέρας του Εσπερινού στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού έλαβε χώρα παιδική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργάνωσε η ενορία σε συνεργασία με τα Δημοτικά σχολεία Ξεχασμένης, Κεφαλοχωρίου και Επισκοπής.

 

Στην εκδήλωση παρουσίασαν το πρόγραμμα τους: α) το παιδικό τμήμα του κατηχητικού του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Νησίου, β) τα δημοτικά σχολεία Ξεχασμένης-Επισκοπής, γ) η παιδική χορωδία του δήμου Αλεξάνδρειας  «Μελισσάνθη» και δ) ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ξεχασμένης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ».


Στο τέλος ο ναός πρόσφερε δώρα σε όλα τα παιδιά.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Λίγες μόνο ἡμέρες μᾶς χωρίζουν ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῆς Γεννή­σεως τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τήν ἡμέρα πού ἑορτάζουμε ἕνα μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός στήν ἱστο­ρία τοῦ κόσμου μας, ἕνα γεγονός πού ἄλλαξε τόν κόσμο καί χώρισε τόν χρόνο στήν πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν ἐποχή. 

Γιατί ὅμως εἶναι τόσο μοναδικό αὐτό τό γεγονός; Διότι εἶναι μία καί μοναδική φορά κατά τήν ὁποία ὁ Θεός καταδέχθηκε νά γί­νει ἄνθρωπος καί νά γεννηθεῖ ὡς βρέφος στή γῆ γιά νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά τόν ἑνώσει καί πάλι μέ τόν Θεό. 

Καί ἦταν τόσο μεγάλη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, ὥστε ἔστειλε στόν κόσμο τόν μονογενῆ Υἱό γιά νά σώσει ὄχι μόνο τούς ἀνθρώπους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἀλλά ὅλους τούς ἀνθρώπους καί ὅσους θά ζήσουν μέχρι τῆς συντε­λείας τοῦ αἰῶνος. Γι᾽ αὐτό τό γεγο­νός αὐτό εἶ­ναι μοναδικό καί ἀνε­πανάληπτο. 

Ὁ Χριστός μέ τή γέννησή του δέν ἔσωσε μόνο τόν ἄνθρωπο ἀλλά τοῦ δίδαξε καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο πρέπει νά ζεῖ, ἐάν θέλει νά εἶναι κοντά του. Ἦλθε ἀπό ἀγάπη γιά τόν κάθε ἄνθρωπο, καί αὐτή τήν ἀγάπη ζητᾶ πρωτίστως καί ἀπό ἐμᾶς. Ἀγάπη πού θά ἀπευ­θύ­νεται πρός Ἐκεῖνον πού ἔγινε γιά χάρη μας ἄνθρωπος, ἀλλά καί πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, πρός ὅλα τά πλάσματά του καί ἰδιαιτέ­ρως πρός ἐκεῖνα πού ἔχουν ἀνά­γκη, τά μικρά παιδιά, τούς ἀδύ­να­μους καί κατατρεγμένους, ἐκεί­νους πού χρειάζονται τή θαλ­πωρή τῆς ἀγάπης μας. 

Ὁ Χριστός γεννήθηκε ὡς βρέφος, ὄχι μόνο γιατί αὐτή εἶναι ἡ φυσι­κή ἐξέλιξη τῆς ἀνθρωπίνης φύσε­ως, τήν ὁποία ἀνέλαβε μέ τήν ἐνανθρώπισή του, ἀλλά καί γιατί ἤθελε νά μᾶς δείξει πόση σημασία δίδει Ἐκεῖνος πού εἶναι Θεός στά μι­κρά καί ἀθῶα παιδιά. Νά μᾶς δείξει πόση σημασία δίδει στήν ἁπλό­τητα καί τήν ἀφελότητα τῆς καρδιᾶς τους καί πόσο σπουδαῖο εἶναι γιά ὅλους μας νά προσπα­θήσουμε νά μιμηθοῦμε τίς ἔμφυ­τες ἰδιότητες τῶν παιδιῶν, ἐάν θέλουμε νά εἴμαστε μαθητές του.

Ὁ Χριστός γεννήθηκε ὡς βρέφος σέ ἕνα ταπεινό καί φτωχικό σπή­λαιο γιά νά μᾶς δείξει ὅτι ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου δέν ἐξαρτᾶται καί δέν περιορίζεται ἀπό τόν πλοῦτο καί τήν πολυτέλεια, ἀπό τίς ἱκα­νό­­τητες καί τά χαρίσματα πού ἔχει, ἀπό ἐξωτερικά χαρακτηρι­στι­κά καί γνωρίσματα, ἀλλά προσδιο­ρί­ζεται ἀπό τό γεγονός ὅτι εἶναι δη­μιούργημα καί πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος καί ἔχει τή δυνατότητα νά γίνει ὅμοι­ος μέ τόν Θεό, ἀνε­ξάρτητα ἀπό τό ποῦ ἤ πῶς γεννή­θηκε, ἀπό τήν ἡλικία του καί τίς δυνατότητές του. 

Καί ἐπειδή ἔχει αὐτή τήν ἀξία ὁ ἄνθρωπος, ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὀφεί­λουμε ὅλοι μας νά περιβάλ­λουμε τούς ἀνθρώπους γύρω μας, γνωστούς καί ἀγνώστους, διάση­μους καί ἄσημους, μικρούς καί μεγάλους, μέ τήν ἴδια ἀγάπη καί τόν ἴδιο σεβασμό. Καί αὐτό ἰσχύει περισσότερο ἀκό­μη γιά τά μικρά παιδιά, πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τή στοργή καί τήν προ­στασία μας.

Δέν μποροῦμε νά γονατίζουμε μπροστά στή φάτνη καί νά προ­σκυ­νοῦμε τόν Χριστό ἐκφράζο­ντάς του μέ τόν τρόπο αὐτό τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό μας, καί νά μήν ἐνδιαφερόμαστε, νά μήν φροντίζουμε, νά μήν προστατεύ­ουμε τά παιδιά καί ἰδιαιτέρως τά πιό εὐαίσθητα, αὐτά πού ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη· γιατί τότε δέν εἴμαστε εἰλικρινεῖς μέ τόν ἑαυ­τό μας καί δέν εἶναι ἀληθινή ἡ ἀγάπη γιά τόν Χριστό.

Ἀντίθετα εἶναι ἀξιέπαινοι ὅσοι φροντίζουν καί προστατεύουν τά παιδιά, καί ἰδιαίτερα αὐτά πού ἔχουν περισσότερη ἀνάγκη ἀπό τή φροντίδα καί τή βοήθειά μας. Εἶναι ἀξιέπαινοι αὐτοί πού στηρί­ζουν ἀνάλογες προσπάθειες μέ ἀγά­πη καί θέρμη ψυχῆς, γιατί αὐ­τό πού κάνουν εἶναι σάν νά τό κά­νουν στόν ἴδιο τόν Χριστό, ὁ ὁποῖ­ος μᾶς διαβεβαιώνει «ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελ­φῶν μου τῶν ἐλαχίστων ἐμοί ἐποι­ήσατε».

Καί χαίρομαι ἰδιαίτερα πού ἀπό­ψε βρίσκομαι ἀνάμεσά σας στόν Ἑσπερινό καί στήν ἐκδήλωση γιά τά παιδιά τῶν σχολείων μας, τόν ὁποῖο ὀργά­νωσε καί φέτος ἡ ἐνο­ρία σας, ἀνάμεσα σέ ἀδελφούς μας πού ἀγκαλιάζουν μέ πολλή ἀγάπη ὅλα τά παιδιά μας. Σᾶς συγχαίρω γι᾽ αὐτή τήν πρωτοβουλία καί εὔ­χομαι πα­τρικά ἡ προσπάθειά σας νά βρεῖ πολλούς μιμητές καί τήν ἀγάπη πού προσφέρετε νά τήν αἰ­σθανθεῖτε πολλαπλάσια μέσα στήν ψυχή σας. Γιατί μέ αὐτό τόν τρό­πο, προσφέροντας ἀγάπη στούς ἀν­θρώπους γύρω μας, μιμούμεθα τόν Χριστό πού ἀπό τήν πολλή του ἀγάπη ἦρθε στόν κόσμο. Καί ἔτσι γιορτάζουμε πραγματικά Χριστού­γεν­να, ἔχοντας τόν Χριστό καί τήν ἀγάπη του στήν ψυχή μας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EkdhlwshRacomanikiVeria2019