Εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Ag.ProkopiouVeria2020

Ag.ProkopiouVeria2020

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στο πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, το οποίο ανήκει στην ενορία Υπαπαντής Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «γρευθείς ορανόθεν πρός τήν ε­σέβειαν, κατηκολούθησας χαί­ρων σπερ Παλος Χριστ, τν μαρτύρων καλλονή, μάρτυς Προ­κό­πιε».

Στή χορεία τν μαρτύρων πού τι­μκαί πανηγυρίζει κκλησία μας ατές τίς μέρες ξεχωριστή θέ­ση κατέχει ορταζόμενος σή­με­ρα γιος μεγα­λο­μάρτυς Προ­κό­πιος, τόν ποο τιμομε στόν στο­ρικό ατό ναό τς πόλεώς μας. 

Καί τή θέση ατή τήν κα­τέ­χει χι μόνο γιά τά πολυ­ώδυνα βάσανα καί μαρτύρια πού πέστη χάριν τς ες Χριστόν πίστεως καί γά­πης καί μολογίας, λλά καί γιά τόν θαυμαστό τρόπο τς κλή­σεώς τουπό τήν Χριστό καί τς μετα­στροφς του πό τήν εδω­λολα-τρεία του στήν πίστη στόν Χρι­στό.

ταν μία κλήση οράνια σάν α­τή πού δέχθηκε πόστολος Πα­λος στόν δρόμο πρός τή Δα­μα­σκό. ταν μία κλήση τήν ποία πηύ­θυνε μέ τρόπο μοναδικό διος Χριστός πρός να νεαρό ε­δω­λο­λά­­τρη μέ ριστοκρατική κατα­γω­γή, μέ πολλά χαρίσματα καί σπου­δαία θέση στή ρω­μαϊ­κή διοίκηση. ταν μία κλήση, στήν ποία πέ­μενε, θά μπο­ρού­σαμε νά πομε σύμ­φωνα μέ τά ν­θρώπινα κρι­τή­ρια, Χριστός, γιατί προφανς γνώριζε τήν ψυχή, γνώ­ριζε τήν ληθινή διάθεση τονεαροξι­ω­­ματούχου, στω καί ν κε­νος, πως λλοτε Σα­λος, ταν τοι­μος νά ρχίσει να φο­βερό διωγμό ναντίον τν χρι­στιανν.

Καί πως ταν φυσικό, πιλογή τοΧριστοστό πρόσωπο τοδιώ­­­­­κτου του, δέν διαψεύσθηκε, για­τί τό λεός του τόν κατεδίωξε καί τόν κανε νά μετατραπεπό διώκτης σέ κήρυκα καί μολογητή του, νά μετατραπεσέ μάρτυρα τς πίστεώς του, πού χι μόνο πέ­μει­νε μέ γενναιότητα τά πολ­λά καί φοβερά βασανιστήρια, λλά καί ελκυσε μέ τήν πίστη καί τήν καρ­τερία του πολλούς εδωλολά­τρες στόν Χριστό, καί κόμη καί ατή τήν εδωλολάτρισσα μητέρα του, ποία τόν εχε καταγγείλει στόν ατοκράτορα ς χριστιανό, καί νά κερδίσει στό τέλος τόν στέφανο τομαρτυ­ρίου πό τόν Θεό, στε νά δοξάζεται αωνίως στή βασι­λεία του.

θαυμαστή κλήση πού πηύ­θυ­νε Χριστός στόν γιο μεγαλο­μάρ­τυ­ρα Προκόπιο δέν ε­ναι μονα­δική. Χριστός καλετόν κάθε νθρωπο προσωπικά κο­ν­τά του, διότι «πάντας νθρώ­πους θέλει σωθναι καί ες πί­γνωσιν λη­θεί­ας λθεν». Χριστός πευ­­­θύνει στόν κάθε να πό μς μιά προσωπική κλήση, νάλογα μέ τήν προσωπικότητα καί τίς διαι­τερότητές του, καί περιμένει νά τήν ποδεχθομε καί νά τήν ξιο­ποιήσουμε,στε νά τόν πλησιά­σουμε, στε νά λλάξουμε τή ζωή μας καί τούς στόχους της καί νά τόν κολουθήσουμε στή σωτηρία. 

Χριστός καλετόν κα­θένα μας προσωπικά μέ τόν τρόπο πού ­κε­­νος κρίνει κατάλληλο καί στή στιγμή πού κενος θεωρεκα­τάλ­ληλη. Καί συχνά δέ περιορί­ζε­ται σέ μία καί μόνη κλήση, λλά μς δίνει καί πιπλέον εκαιρίες, κα­λντας μας μέ διαφορετικούς τρό­πους καί περιμένοντάς μας νά ν­ταποκριθομε στήν κλήση του. Καί τό κάνει, γιατί Χριστός θέλει πραγματικά καί ­λη­θινά νά τόν πλησιάσουμε. Καί δέν τό κάνει γιά τόν αυτό του. Δέν τό κάνει γιατί χει νάγκη πό πιστούς πα­δούς. Τό κάνει, γιατί θέλει νά μς χαρίσει τή σω­τηρία. Τό κάνει, για­τί γνωρίζει τι ,τι καί ν κάνου­με, που καί άν φθάσουμε, ποτέ δέν θά εμαστε κα­νοποιημένοι καί ετυχισμένοι ν μείνουμε μα­κριά του· ποτέ δέν θά εμαστε σφαλες καί γαλήνιοι ζντας μα­κριά του.

Τό ζήτημα εναι μως νά κατα­νοή­­σουμε τήν κλήση τοΧριστο. Καί κλήση ατή, πως επαμε, πευθύνεται μέ διαφορετικούς τρό­­πους. Μπορενά πευθύνεται μέσω λλων νθρώπων· μπορενά πευθύνεται μέσω τς φωνς τς συνειδήσεώς μας· μπορενά εναι μέσα πό θαύματα πού ζομε στή ζωή μας· μπορενά εναι μέσα πό τίς δυσκολίες τς καθημερι­νό­τητός μας, μέσα πό τούς πό­νους καί τίς δοκιμασίες πού ντι­μετωπίζουμε, μέσα πό ποτυχίες πού ζομε· μπορενά εν­αι μέσω πειρασμν καί σθε­νει­ν πού μς κάνουν νά στρα­φο­με κοντά στόν Χριστό. 

Εναι πολλοί οτρόποι πού χρη­σι­­μοποιεΧριστός γιά νά μς κα­λέσει κοντά του· γιατό καί θά πρέ­πει νά βρισκόμαστε σέ γρή­γορ­­­ση γιά νά κατανοήσουμε τήν κλήση πού μς πευθύνει. Καί κό­μη θά πρέπει νά εμαστε τοιμοι νά τή δεχθομε καί νά ντα­πο­κρι­θομε σατή· θά πρέπει νά εμα­στε τοιμοι νά τή δεχθομε καί νά μήν πορρίψουμε τήν γάπη τοΧριστο, γιά νά μήν πορρίψουμε μαζί της καί τή σωτηρία μας. 

Καί ς μήν ξεχνομε, νά ντιμε­τω­πί­ζουμε ,τι πιτρέπει Θεός νά συμβεστή ζωή μας ς μία εκαι­ρία νά τόν πλησιάσουμε, στε καί δια­τς νά πιτύχουμε καί μες ατό πού πέτυχε ορταζόμενος γιος μεγαλομάρτυς Προκόπιος, δηλαδή τή σωτηρία μας, τήν ποία εχο­μαι νά μς χαρίσει Θεός διά τν πρεσβειν του.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.ProkopiouVeria2020 3