Εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Κυπριανού στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Ag.KyprianouVeria2019 2

Ag.KyprianouVeria2019 2

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μέσσης επί τη εορτή του Αγίου Κυπριανού.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ … ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέ­μενος εἰς διακονίαν, τό πρό­τε­ρον ὄντα βλάσφημον καί διώκτην καί ὑβριστήν».

Ἐπανειλημμένα ἐκφράζει ὁ πρω­τοκορυφαῖος ἀπόστολος τήν εὐ­γνω­μοσύνη του πρός τόν Χριστό, γιατί παρότι ἦταν ἀρχικά διώκτης καί ὑβριστής του τοῦ ἔκανε ὄχι μόνο τήν τιμή νά τόν καλέσει ἀπό τήν πλάνη στήν ἀλήθειά του ἀλλά καί νά τόν καταστήσει ἀπόστολο καί κήρυκα τοῦ εὐαγγελίου του.

Ἀλλά δέν ἀναφέρεται ὁ ἀπό­στο­λος Παῦλος στή μεταστροφή του στόν χριστιανισμό ἁπλῶς γιά νά εὐχαριστήσει τόν Χριστό γιά τή μεγάλη τιμή καί τή μεγάλη δωρεά πού τοῦ προσέφερε, τό κάνει καί γιά νά διδάξει ὅλους ἐμᾶς τή με­γά­λη ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας, ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀλη­θεί­ας ἐλθεῖν».

Ὁ Χριστός δέν ἦλθε στόν κόσμο γιά νά σώσει μόνο αὐτούς πού μέ τή θέλησή του θά τόν πλησίαζαν γιά νά ἀκούσουν τή διδασκαλία του καί νά τόν ἀκολουθήσουν. Δέν ἦλθε, ὅπως λέει ὁ ἴδιος, «καλέσαι δικαίους», ἀλλά ἦλθε γιά νά καλέ­σει «ἁμαρτωλούς εἰς με­τά­νοιαν». Ἦλθε γιά νά ζητήσει καί νά σώσει «τό ἀπολωλός», τόν ἄνθρωπο πού ἀκολουθώντας τά μονοπάτια τῆς ἀπιστίας, τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ δια­­βόλου χάθηκε, καί δέν μπορεῖ μόνος του νά βρεῖ τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς πρός τόν Θεό.

Αὐτό τό παρήγορο καί ἐλπιδοφό­ρο μήνυμα πού μᾶς ἔδωσε καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέ τήν παραβολή τοῦ καλοῦ ποιμένος καί τοῦ Ἀσώ­του, ἐπαναλαμβάνει καί ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος περιγράφοντας τή δική του συγκλονιστική ἐμπει­ρία. Καί ἡ ἐμπειρία τοῦ πρωτο­κο­ρυφαίου ἀποστόλου δέν εἶναι μία μεμονωμένη περίπτωση, γιατί καί ἡ ζωή καί ἡ μεταστροφή τοῦ ἑορ­ταζομένου σήμερα ἁγίου ἱερομάρ­τυρος Κυπριανοῦ εἶναι ἀνάλογη μέ αὐτή τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

Ὅλοι γνωρίζουμε τή ζωή του, ἀλλά ἄς τήν ἐπαναλάβω σέ ἁδρές γραμμές γιά νά δοῦμε τή δύναμη τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. 

Τί ἦταν ὁ ἅγιος Κυπριανός; Ἕνας νέος καί πλούσιος ἀριστοκράτης ἦταν, γεννημένος στήν Καρχηδό­να, σέ μιά πόλη πού ἦταν φημι­σμένη γιά τόν πλοῦτο καί τίς ἁμαρ­τωλές διασκεδάσεις της, στίς ὁποῖες παρασυρόταν οἱ ἄνθρωποι καί ἰδιαιτέρως οἱ νέοι. Αὐτό ἔπαθε καί ὁ νεαρός Κυπριανός, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ σπούδασε καί ἀπέκτησε γνώ­σεις καί μόρφωση σπουδαία, ἀσχολήθηκε μέ τή μαγεία καί διέ­πρεψε καί ἐκεῖ, συγχρόνως ὅμως ἔγινε ὑποχείριο τοῦ πατρός τοῦ ψεύδους, τοῦ διαβόλου.

Ὁ Χριστός ὅμως γνωρίζοντας τήν ἀγαθή προαίρεση τῆς καρδίας του θέλησε νά τόν σώσει ἀπό τήν εἰδωλολατρεία καί τή μαγεία καί τόν κάλεσε στήν πίστη του μέσω τοῦ πρεσβυτέρου Καικιλίου, ὁ ὁ­ποῖ­ος τοῦ δίδαξε τό εὐαγγέλιο καί τόν βάπτισε. Καί ὁ ἅγιος Κυπρια­νός ὄχι μόνο πίστευσε καί ἀγά­πη­σε βαθειά τόν Χριστό, ἀλλά καί ἀξιώθηκε νά γίνει κληρικός, νά γίνει ἱερέας τοῦ Θεοῦ καί στή συ­νέ­χεια ἐπίσκοπος τῆς πατρίδος του τῆς Καρχηδόνος, τήν ὁποία ἐποί­μα­νε μέ πολλή ἀγάπη καί δημι­ούρ­γησε ἕνα τεράστιο ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό ἔργο. 

Ὁ Χριστός ὅμως τοῦ ἐπεφύλαξε μία ἀκόμη μεγαλύτερη τιμή ἀπό αὐτή τῆς κλήσεως στήν πίστη του καί στήν ἱερωσύνη. Καί αὐτή ἦταν ὁ στέφανος τοῦ μαρτυρίου. Ὁ ἅγι­ος Κυπριανός συνελήφθη, ὁμολό­γη­σε τήν πίστη του καί ὑπέμεινε τόν μαρ­τυ­ρικό θάνατο γιά νά ἀπο­λαύσει καί αὐτός, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες, τή δόξα τοῦ οὐ­ρανοῦ.

Ἄν θελήσουμε νά βγάλουμε ἕνα συμπέρασμα, ἕνα δίδαγμα ἀπό τή ζωή τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου ἱερο­μάρ­τυρος Κυπριανοῦ, αὐτό εἶναι τό παρήγορο καί ἐλπι­δοφόρο δί­δαγ­μα πού μᾶς ἔδωσε ὁ ἀπόστολος Παῦλος μέ τό ἀποστολικό ἀνά­γνω­σμα. Εἶναι τό μήνυμα ὅτι ὁ Χρι­στός θέλει νά μᾶς σώσει καί προσπαθεῖ νά μᾶς σώσει, ὅσο μακριά του καί ἄν βρισκόμαστε, ὅσο καί ἄν εἴμαστε βουτηγμένοι στήν ἁμαρτία, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά θε­λή­σουμε νά ἀνταποκριθοῦμε στήν προσπάθειά του, καί ὅταν ἔλθει καί κτυπήσει τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας, ὅταν μᾶς πλησιάσει καί μᾶς δώσει τήν εὐκαιρία νά ἀλλάξουμε τή ζωή μας καί νά βρεθοῦμε κοντά του, νά μήν ἀδιαφορήσουμε, ἀλλά νά τόν ἀφήσουμε νά ἀλλοιώσει μέ τή χάρη του τήν ψυχή μας, ὅπως τό ἔκανε τόσο μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο ὅσο καί μέ τόν ἑορταζό­με­νο σήμερα ἅγιο ἱερομάρτυρα Κυ­πριανό.

Βεβαίως, ἐμεῖς μπορεῖ νά μήν βρι­σκόμαστε μακριά ἀπό τόν Χριστό, ὅπως βρισκόταν ἀρχικά ὁ ἅγιος Κυπριανός, ἀλλά αὐτό δέν θά πρέπει νά μᾶς κάνει νά ἐφησυ­χάζουμε καί νά νομίζουμε ὅτι δέν ἔχουμε ἀνάγκη τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐπεμβάσεως τῆς ἀγάπης του γιά νά σωθοῦμε. Διότι ὁ λογισμός αὐτός εἶναι ἐπικίν­δυ­νος καί μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει, ἄν δέν προσέξουμε, στήν ἀπώλεια τῆς σωτηρίας μας. 

Γι᾽ αὐτό ἄς εἴμαστε προσεκτικοί, γιά νά ἀξιοποιοῦμε τίς εὐκαιρίες τῆς ἀφυπνήσεως καί τῆς μετα­νοίας πού μᾶς χαρίζει ὁ Χριστός, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά κερδίσουμε τή σωτηρία μας καί νά ἀπολαύσουμε διά πρεσβειῶν καί τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυπρια­νοῦ καί τῆς ἁγίας Ἰουστίνης τήν αἰώνιο ζωή κοντά του.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ