Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως για την Μητέρα και την Οικογένεια. Οικονομική ενίσχυση σε πολύτεκνες μητέρες. (ΦΩΤΟ)

GiorthMhteras2019 2

GiorthMhteras2019 2

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για την μητέρα και την οικογένεια, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Ημαθίας.

Στην αρχή απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων κ. Στέργιος Μουρτζίλας.

Ακολούθησε επίκαιρη ομιλία από την συγγραφέα κ. Σταματία Πάπιστα-Καραγεωργίου με θέμα «Ανδρεία γυναίκα», ενώ στην συνέχεια ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από τη Βυζαντινή και Παραδοσιακή Χορωδία της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας υπό την διεύθυνση του κ. Σωτηρίου Ζερδαλή.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος επέδωσε οικονομική ενίσχυση σε επτά πολύτεκνες μητέρες.

Την εκδήλωση παρουσίασε o πρωτοπρεσβύτερος π. Νεκτάριος Σαββίδης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

ν ἡ οκογένεια θεωρεται καί εναι τό βασικό κύτταρο τς κοι­νω­νίας, τς κκλησίας καί τοῦ ­θνους, ἡ μητέρα δέν εναι μόνο βα­­σικό κύτ­ταρο τς οκογενείας λλά εναι καί κρογωνιαος λί­θος της. Γιατί ἡ προσφορά καί ἡ ξία τς οκογενείας δέν εναι μό­νο τά παιδιά πού φέρνει στόν κό­σμο λλά καί πς τά μεγαλώ­νει, πς τά παιδαγωγε, πς τά προε­τοιμάζει γιά νά μπορον νά ντι­με­­τωπίσουν τή ζωή καί νά γίνουν κανά καί χρήσιμα μέλη τς κοι­νω­­νίας, καί κόμη τί στηρίγματα τούς δίδει γιά νά βασισθον πά­νω σέ ατά καί νά προχωρήσουν.

Σέ μία ποχή πολλαπλν κρί­σεων, πως ἡ δική μας, σέ μία πο­χή μφισβητήσεως τν πάντων καί καταλύσεως ρχν καί ξιν εναι φυσικό καί ἡ οκογένεια νά περνᾶ μία κρίση, νά μφισβη­τε­ται καί ποτιμται ἡ ξία της. 

Καί σέ ατήν κριβς τή δύ­σκο­λη ποχή πού διερχόμεθα χουμε κό­μη μεγαλύτερη νάγκη πό σω­­­στές οκογένειες, πό σωστές μη­τέρες, πού θά μπορέσουν νά στή­σουν τήν οκογένεια καί νά τήν κρατήσουν, στε νά γίνει τό θερ­μοκήπιο μέσα στό ποο θά μεγαλώσουν τά παι­διά.

Πολλοί διερωτνται ποιοί εναι οἱ λόγοι ατς τς κρίσεως. Οἱ λόγοι εναι σφαλς πολλοί καί δια­φορετικοί, λλά χωρίς μφι­βο­λία πάρχει νας σημαντικός καί σοβαρός λόγος. Καί ατός εναι τι ὁ σύγχρονος νθρωπος, πιβαρυ­μέ­νος δη πό πολλά καί διάφορα βάρη τς προσωπικς του ζως, ρνεται νά ναλάβει καί λλα, πως ατά τς οκογενείας καί τν παιδιν. ρνεται νά θυσιά­σει κάτι πό τόν αυτό του γιά τήν οκογένεια. 

μως πως κανένα μεγάλο καί σημαντικό ργο δέν γίνεται χωρίς κάποιες θυσίες, χωρίς νά παραμε­ρί­­σει κανείς τό προσωπικό του συμ­φέρον ἤ φελος γιά τό κοινό κα­λό, τσι δέν γί­νεται καί οκο­γέ­νεια χωρίς θυσίες, χωρίς τά μέλη της νά δεχθον νά παραμερίσουν τό γώ τους γιά νά προσφέρουν στήν οκογένεια, στά παιδιά.

Καί εναι λήθεια τι σο καί άν ξελίχθηκε ἡ κοινωνία μας καί πολ­­λές πό τίς ποχρεώσεις καί τίς εθύνες πού χει μία οκογέ­νεια κατανέμονται πιό σόρροπα πό ,τι στό παρελθόν μεταξύ τν δύο συζύγων, τν δύο γονέων, πε­ρισσότερο βάρος καί περισσό­τερη ε­θύνη πέφτει στή μητέρα, στή γυ­­ναίκα, καθώς ατή εναι τό ση­μεο ναφορς σέ κάθε οκογέ­νεια, καθώς ατή καλεται νά να­­λάβει περισσότερους ρόλους καί νά θυσιάσει περισσότερο πό τόν αυτό της.

Τήν χουμε νάγκη, τήν ναζη­τομε καί τήν τιμομε τή μητέρα, γιατό τό σημαντικό βάρος πού πωμίζεται γιά λους μας. Τήν τι­μομε γιά τήν προσφορά της καί τίς θυσίες της. Τήν τιμομε καί τς κφράζουμε τήν εγνωμοσύνη μας, γιατί ποτελεῖ γιά λους μας πα­ρά­δειγμα νδρείας καί γενναιό­τητος, διαιτέρως ταν εναι πολύ­τεκνη, γιατί οἱ θυσίες της καί οἱ κό­­ποι της εναι πολλαπλοί καί ἡ προσφορά της κόμη μεγαλύτερη.

Στήν οκογένεια, λοιπόν, καί στή  μητέρα εναι φιερωμένη ἡ σημε­ρι­­νή κδή­λωση τς ερς μας Μη­τροπόλεως πού πραγματοποιεται σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλογο πολυτέκνων Νομοῦ μα­­θίας. 

Μία «Γιορτή γιά τήν οκογένεια καί τή μητέρα», στήν ποία μιλή­τρια εναι ἡ συγ­γραφέας κ. Στα­μα­τία Καραγεωρ­γίου-Πάπιστα, μητέ­ρα καί ἡ δια, γνωστή σέ πολλούς πό σς, πού μς κανε τήν τιμή νά νταπο­κριθεῖ στήν πρόσκλησή μας καί νά ρθει στή Βέροια γιά νά μς μι­λή­σει μέ θέμα: «νδρεία γυ­ναίκα».

Τήν εχαριστομε θερμά καί να­­μένουμε μέ νδιαφέρον σα θά μς πε

Εχαριστομε κόμη τή Βυζα­ντι­νή καί παραδοσιακή χορωδία τς Σχολς Βυζαντινς Μουσικς τς ερς μας Μητροπόλεως πού θά πλαισιώσει τήν κδήλωση μέ τά τραγούδια της, καί λες τίς μη­τέ­ρες πού βρίσκεσθε δῶ σήμερα, λλά καί λους σους ρθαν γιά νά σς τιμήσουν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

GiorthMhteras2019