Εκδήλωση αφιερωμένη στην παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία στον Χώρο Τεχνών Βεροίας. (φωτο)

AmeaVeria2017-2.jpg

AmeaVeria2017-2.jpg

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου το απόγευμα, στον Χώρο Τεχνών Βεροίας, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας πραγματοποίησε την ετήσια του εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στον Λουκιανό Κηλαηδόνη.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση:

Mέ πολλή χαρά εἴμαστε ὅλοι ἀπόψε ἐδῶ, στό φιλόξενο Χῶρο Τεχνῶν τῆς Βεροίας, γιά νά τιμή­σουμε μέ τήν παρουσία μας τήν Παγκόσμια ἡμέρα ἀτόμων μέ εἰδι­κές ἱκανότητες, γιά νά συμπαρα­στα­θοῦμε στό ἐξαίρετο ἔργο πού ἐπιτελεῖ τό Κέντρο Μέριμνας ἀτό­μων εἰδικῶν δεξιοτήτων τοῦ Δή­μου Βεροίας καί ὁ Σύλλογος φί­λων τοῦ Κέντρου, κυρίως ὅμως γιά νά καμαρώσουμε τά παιδιά μας, νά ἀπολαύσουμε τό ὡραῖο πρόγραμμα πού ἑτοίμασαν καί φέ­τος, ὅπως καί κάθε χρόνο, νά τά χειροκροτήσουμε καί νά τά συγ­χα­ροῦ­με καί νά αἰσθανθοῦμε καί ἐμεῖς μαζί τους παιδιά.

Ἄλλωστε ἕνα παιδί παρέμεινε στήν ψυχή σέ ὅλη του τή ζωή καί ὁ Λουκιανός Κηλαηδόνης, ὁ συν­θέτης στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερω­μέ­νη ἡ ἀποψινή ἐκδήλωση. Γιατί παιδιά παραμένουν ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἡ ψυχή τους εἶναι γεμάτη ἀπό συναισθήματα γιά τούς ἀνθρώ­πους, γεμάτη ἀπό ἀγάπη γιά τούς συνανθρώπους τους.

Καί αὐτή τήν ἀγάπη ἐξέφραζε καί στά τραγούδια του, ὅπως καί ὁ ἴδιος τό ὁμολογοῦσε μέ τόν δικό του ποιητικό τρόπο:

«Πῶς γράφω τραγούδια ρωτοῦν μερικοί, ποῦ βρίσκω τά λόγια καί ποῦ τή μουσική. Κι ἀφοῦ μέ ρω­τᾶ­νε καί ἐγώ θά τούς πῶ, γιατί μ᾽ ἀγαπᾶνε κι ἐγώ τούς ἀγαπῶ».

Αὐτή τήν ἀγάπη ἐκφράζουν καί τά παιδιά μας μέ τή σημερινή ἐκ­δή­λωση καί ἐμεῖς τούς τήν ἀντα­πο­δίδουμε, ἀγκαλιάζοντάς τα μέ πολλή ἀγάπη καί θέρμη, γιατί γνωρίζουμε τήν προσπάθειά τους, θαυμάζουμε τή δύναμη τῆς θελή­σεώς τους καί τῆς ψυχῆς τους, καί χαιρόμαστε γιά ὅσα μέ τή βοήθεια καί τή συμπαράσταση τῶν συνερ­γα­τῶν τοῦ Κέντρου Μέριμνας ἀτό­μων εἰδικῶν δεξιοτήτων καί τοῦ Συλλόγου τῶν φίλων τοῦ Κέντρου, κατορθώνουν κάτω ἀπό δύσκολες οἰκονομικά συνθῆκες.

Ἐκφράζουμε τόν θαυμασμό μας πρός τά παιδιά τοῦ Κέντρου καί πρός ὅλους ὅσους ἐργάζονται γιά αὐτά καί τούς εὐχαριστοῦμε γιά ὅσα κάνουν ὥστε νά ἀναδείξουν τίς δεξιότητες τῶν παιδιῶν καί γιά νά τούς δώσουν τά ἐφόδια πού ἔχουν ἀνάγκη γιά νά προχωρή­σουν στή ζωή τους.

Συγχαίρω ἀπό καρδίας ὡς ποι­μενάρχης καί πνευματικός σας πα­τέρας ἀλλά καί ὡς ἐπίτι­μος πρόε­δρος τοῦ Συλλόγου φί­λων τοῦ Κέντρου, πού παρακο­λου­θῶ ὅλα αὐ­τά τά χρόνια μέ πολύ ἐν­δια­φέ­ρον καί στοργή τίς ἀξιέ­παι­­νες προ­σπάθειες σας, τήν κινητήριο δύ­να­μη αὐτοῦ τοῦ ἔργου, τήν Πρό­εδρο τοῦ Συλλόγου τῶν φίλων τοῦ Κέ­ντρου κ. Δαμιανίδου καί τά μέλη του πού προσφέρουν ἐθε­λο­ντι­κά καί μέ πολλή ἀγάπη τή βοή­θεια καί τή συμπαράστασή τους στά παι­διά τοῦ Κέντρου, στά παι­διά μας.

Τά πιό θερμά μας συγχαρητήρια ἀνήκουν ὅμως στά ἴδια τά παιδιά, πού ἑτοίμασαν τό ὡραῖο αὐτό ἀφιέ­­ρω­μα πού θά παρακο­λου­θή­σουμε ἀπό­­ψε, ἀλλά καί στά παιδιά τῆς σχολικῆς χορωδίας Βεροίας καί τά μέλη τῆς χορωδίας τοῦ Πο­λιτι­στι­κοῦ Συλλόγου Βεργίνας, τά ὁποῖα καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τή συμμετοχή τους στόν ἑορτασμό τῆς Παγκόσμιας ἡμέρας ἀτόμων μέ εἰδικές δεξιότητες καί στήν ἀπο­ψινή ἐκδήλωση τοῦ δικοῦ μας Κέντρου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AmeaVeria2017.jpg