Εκδήλωση αφιερωμένη στην Παναγία στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” στην Νάουσα. (φωτο)

EkdhlwshPantanassaNaousa2017.jpg

EkdhlwshPantanassaNaousa2017.jpg

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου το εσπέρας στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού “ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ” πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αφιερωμένη στην Παναγία εξ αφορμής της επετείου των Ελευθερίων της Ναούσης.

Την εκδήλωση άνοιξε βυζαντινός χορός του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως υπό την διεύθυνση του κ. Σωτηρίου Ζερδαλή όπου έψαλε θεομητορικούς ύμνους. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Αρσένιο Χαλδαιόπουλο με θέμα ” Ο υπερένδοξος βίος της Κυρίας Θεοτόκου” όπου συνοδευόταν από προβολή εικόνων των θεομητορικών εορτών.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση :

Στό πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκ­δηλώσεων μέ ἀφορμή τά Ἐλευ­θέ­ρια τῆς πόλεως τῆς Ναούσης ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας ὀργάνωσε τήν ἀποψινή ἐκδήλωση πού εἶναι ἀφιε­ρω­μέ­­νη στήν Παναγία μας, τήν ὑπέρ­μαχο στρατηγό καί ἐλευ­θε­ρώτρια τοῦ Ἔθνους μας.

Καί ἀποτελεῖ μία ἰδιαιτέρως εὐ­τυ­­­χῆ συγκυρία τό γεγονός ὅτι ἡ πρώτη ἑορταστική ἐκδήλωση πού πραγματοποιεῖται στό νέο Μητρο­πολιτικό Κέντρο Πο­λιτι­σμοῦ «Πα­ντάνασσα», τό ὁποῖο ἐγκαινιάσαμε πρίν ἀπό ἀκριβῶς δύο μῆνες, καί ἀπο­τελεῖ κόσμημα καί καύχημα καί γιά τήν πόλη τῆς Ναούσης καί γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, εἶ­ναι ἀφιερωμένη στήν Παναγία μας, ὑπό τή σκέπη τῆς ὁποίας εὑ­ρίσκε­ται αὐτό τό πνευματικό Κέ­ντρο πού φέρει τό ὄνομά της.

Ἔτσι ἀπόψε δίνεται σέ ὅλους μας ἡ εὐκαιρία, καί σέ ἐκείνους πού δέν παρίσταντο κατά τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων, ἀλλά καί σέ ὅσους παρίσταντο, νά ἀπολαύσουμε αὐτό τόν ὄμορφο χῶρο ἀλλά καί ὅλοι μαζί νά ἐκφράσουμε καί μέ αὐτή τήν ἑορταστική ἐκδήλωση τήν εὐ­γνωμοσύνη μας πρός τήν Πα­να­γία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί μη­τέ­ρα ὅλων τῶν χριστιανῶν καί ἰδι­αι­­τέρως τοῦ Γένους μας, γιατί καί μέ τή δική της βοήθεια καί μέ τή δική της μεσιτεία οἱ πατέρες μας μετά ἀπό προσπάθειες καί ἀγῶ­νες πολλῶν αἰώνων, μετά ἀπό μάχες καί θυσίες καί μαρτύρια, κατόρ­θω­σαν νά ἀπαλλάξουν τήν πατρίδα μας, νά ἀπαλλάξουν τά ποτι­σμένα ἀπό τό αἷμα τῶν μαρτύρων ἀλλά καί τούς ἱδρῶτες καί τά δά­κρυα τῶν ἁγίων, τῶν ὁσίων ἀλλά καί τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἐλευ­θε­ρίας χώ­ματα αὐτοῦ τοῦ τόπου ἀπό τόν σκληρό δυνάστη.

Καί δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦμε πο­­τέ νά τῆς ἐκφράζουμε τήν εὐ­γνωμοσύνη μας γι᾽ αὐτό τό μεγάλο δῶρο τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς χά­ρισε, ἀλλά καί νά τήν παρακα­λοῦ­με νά ἔχει πάντοτε ὑπό τήν κρα­ταιά προστασία καί τή μητρική σκέ­­­πη της τήν πόλη μας καί τήν πατρίδα μας ὁλόκληρη, ὥστε νά εἶ­ναι πάντοτε ἐλεύθερη καί νά μπο­ροῦμε καί ἐμεῖς νά τιμοῦμε καί νά λα­τρεύ­ουμε τήν Παναγία μας, ἐκ­φρά­ζοντάς της μαζί μέ τόν σε­βα­σμό μας καί τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά ὅλες τίς δωρεές πού μᾶς ἐπι­δαψιλεύει.

Θά ἦταν παράλειψη νά κλείσω αὐ­­τές τίς λίγες σκέψεις, χωρίς νά ἐκφράσω γιά ἄλλη μία φορά τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τήν Πα­ντά­­νασσα πού εὐλόγησε τίς προ­σπά­θειές μας γιά τήν ὁλο­κλή­ρωση αὐτοῦ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέ­ντρου Πολιτισμοῦ, ἀλλά καί ὅσους κοπίασαν γιά τήν ὀργάνωση τῆς ἀπο­ψινῆς ἑορταστικῆς ἐκδη­λώ­σεως, μέ πρῶτο τόν πανοσιο­λο­γι­ώ­­τατο ἀρχι­μαν­δρίτη π. Ἀρσένιο, ὁ ὁποῖος θά μᾶς ἀναπτύ­ξει τό θέ­μα: «Ὁ ὑπερένδοξος βίος τῆς Κυ­ρί­ας Θεοτόκου».

Εὐχαριστίες ὀφείλουμε καί  στόν Δι­ευ­θυ­ντή καί τά μέλη τῆς βυζα­ντινῆς χορωδίας πού θά πλαισιώ­σουν τίς μελωδίες του τό πρό­γραμ­μα τῆς ἀποψινῆς ἐκδηλώ­σεως.

 ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EkdhlwshPantanassaNaousa2017-2.jpg