Δοξολογία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Βεροίας για την 106η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλεως. (ΦΩΤΟ)

EleytheriaVerias2018-4.jpg

EleytheriaVerias2018-4.jpg

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η Σύναξη πάντων των εν Βεροία διαλαμψάντων  Αγίων και η 106η επέτειος απελευθέρωσης της πόλεως.

Το πρωί στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε Δοξολογία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα με την παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Ακολούθησε τρισάγιο, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως καθώς και μαθητική-στρατιωτική παρέλαση.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EleytheriaVerias2018-2.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

Μόλις προχθές τιμήσαμε τούς ἥ­ρω­ες τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος. Τιμήσαμε τούς πατέρες καί τούς προ­γόνους μας πού ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά νά ἐλευθε­ρώ­­σουν τή Μακεδονία καί νά τήν διατηρήσουν ἑλληνική.

Καί μπο­ρεῖ οἱ προσπάθειές τους νά μήν καρποφόρησαν τότε, καί ἡ Μακεδονία μας καί ἡ Βέροια καί οἱ ἄλλες πόλεις καί τά χωριά τῆς Ἠμα­θίας νά μήν ἐλευθερώθηκαν καί νά χρειάσθηκε νά περιμένουν λί­γα χρόνια ἀκόμη μέχρι νά δοῦν τόν ἑλληνικό στρατό νά εἰσέρχε­ται θριαμβευτής καί ἐλευθερωτής, ὅμως ὁ σπόρος τῆς ἐλευθερίας εἶχε ἤδη σπαρεῖ καί εἶχε ποτισθεῖ ἀπό τά αἵματα τῶν ἡρώων καί τῶν μαρτύρων ἀγωνιστῶν τοῦ Μακε­δο­­νικοῦ ἀγῶνος.

Ὅμως ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐλευ­θε­ρία συνεχίσθηκε καί ὁ πόθος γι᾽ αὐ­­τόν ἔκαιε μέσα στίς ψυχές τῶν κατοίκων τῆς πόλεώς μας πού πε­ρίμεναν μέ μεγάλη λαχτάρα αὐτή τήν ἡμέρα· πού περίμεναν μέ λα­χτά­ρα αὐτή τήν ἡμέρα, πού περίμεναν τήν ἡμέρα νά βγάλουν ἀπό τά σεντούκια τή γαλανόλευκη ση­μαία, νά ἑνωθοῦν μέ τούς ἐλευθε­ρω­τές τους, μέ τόν ἑλληνικό στρα­τό, καί νά ψάλλουν ὅλοι μαζί «τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητή­ρια» γιά τήν ἐλευθερία πού τούς χά­ρισε.

Καί ὅπως ὅλοι μαζί οἱ Βεροιεῖς προσδοκοῦσαν αὐτή τήν ἡμέρα πού ὁ ἥλιος τῆς ἐλευθερίας θά γλυ­­κοχάραζε, ἔτσι καί ὅλοι μαζί, στίς 16 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, ἦταν «ἐπί ποδός πρός ὑποδοχήν τῶν ἐλευθερωτῶν μας», γράφει ὁ Ἀνα­στάσιος Χριστοδούλου, μέ πρῶτο τόν Μητροπολίτη Βεροίας Καλλί­νικο Δεληκάνη, ὁ ὁποῖος μέ δά­κρυα στά μάτια «παραδίδει τήν πό­λιν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου εἰς τόν πρῶτον εἰσελθόντα ἔφιππον λο­χα­­γόν τοῦ πυροβολικοῦ Μάνον».

Ἡ συγκίνηση καί ἡ χαρά ὅλων, μι­­κρῶν καί μεγάλων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, εἶναι μεγάλη, γιατί αὐ­τοί εἶναι πού ἀξιώθηκαν νά δοῦν τήν ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας, τήν ὁποία περίμεναν τόσους αἰῶνες οἱ πατέρες τους. Γιατί αὐτοί εἶναι πού ἀξιώθηκαν νά δοῦν τόσους ἀγῶ­νες καί τόσες θυσίες νά δικαι­ώ­­νονται καί νά μποροῦν ἐπιτέ­λους χωρίς φόβο νά μιλήσουν τή γλώσσα τους, νά λατρεύσουν τόν Θεό τους, νά διακηρύξουν ὅτι εἶ­ναι Ἕλ­ληνες, ὑπερήφανοι γιά τήν κατα­γω­γή τους, τήν ἱστορία τους καί τόν πολιτισμό τους.

Τά αἰσθήματα χαρᾶς καί εὐγνω­μο­σύνης πού πλημμύριζαν τίς ψυ­χές τῶν πατέρων καί τῶν μητέ­ρων μας ἐκείνη τήν ἡμέρα, τό πρωί τῆς 16ης Ὀκτωβρίου, ὅταν ὁ ἑλληνικός στρατός μπῆκε ἐλευθε­ρωτής στή Βέροια, δέν ἔπαυσαν νά πλημμυρίζουν καί τίς δικές μας ψυ­­χές κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέ­ρα, καθώς ἑορτάζουμε τά Ἐλευ­θέ­ρια τῆς πόλεώς μας, καθώς τι­μοῦμε ὅσους ἀγωνίσθηκαν καί θυ­σιάσθηκαν καί ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν γιά νά χαρίσουν σέ ἐ­μᾶς τήν ἐλευθερία.

Οἱ ψυχές μας πλημμυρίζουν ἀπό χαρά καί εὐγνωμοσύνη, γιατί δέν ὑπάρχει μεγαλύτερο δῶρο γιά τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἐλευθερία, καί γιατί χρεωστοῦμε τά πάντα σέ ὅσους κοπίασαν καί θυσιάσθηκαν γιά νά μᾶς τήν χαρίσουν.

Ὅμως ἡ εὐγνωμοσύνη δέν πρέπει νά ἐξαντλεῖται στά λόγια, δέν πρέ­πει νά περιορίζεται στή συγκί­νηση πού αἰσθανόμεθα αὐτή τήν ἡμέρα στή Δοξολογία πού τελοῦμε γιά τά Ἐλευθέρια τῆς πόλεώς μας. Πρέπει νά γίνεται καί πράξη. Πρέπει νά γίνεται καί ἔργα, ἀντάξια τῆς ἐλευ­­θερίας καί τῶν πατέρων μας. Πρέ­πει νά μετατρέπεται σέ ἑνό­τη­τα ὅλων μας ἀνεξαιρέτως, γιατί χω­ρίς ἑνότητα δέν μποροῦμε νά ἐπι­τύχουμε τίποτε.

Ἡ ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας μᾶς τό διδάσκει. Ὅπο­τε βρεθήκαμε δι­χασμένοι ὡς Ἔ­θνος, θρηνήσαμε ἀπο­τυχίες καί συμ­φορές. Ὅποτε ἑνω­θήκαμε, ἀφή­­νοντας κατά μέ­ρος τά προσω­πικά μας συμφέ­ροντα καί τίς φι­λο­δοξίες μας, καί ἐπιδιώξαμε τό κοι­νό καλό, τό ἐθνι­κό καί πατριω­τικό μας συμ­φέ­ρον, μεγαλουρ­γή­σα­­με ὡς Ἕλλη­νες. Καί αὐτό ἔ­χουμε χρέος νά κά­νουμε καί τώρα καί πάντοτε. Γιατί οἱ στιγμές εἶναι κρίσιμες, καί ἡ πε­ριοχή πού ζοῦμε βρίσκεται στό κέντρο τῶν διεκ­δι­κή­σεων πολ­λῶν. Ἐμεῖς ὅμως ἔ­χουμε τήν εὐ­θύνη νά παραδώ­σου­με στίς ἑπό­μενες γενεές μία πα­τρίδα ἐλεύ­θερη, σάν αὐτή πού μᾶς κληρο­δό­τησαν μέ τή θυσία τους οἱ πατέρες μας, καί νά μήν τήν ὑποδου­λώ­σουμε ἤ τήν ἐκθέ­σουμε σέ μελλο­ντικούς κινδύνους, ἐπι­βε­βαιώνο­ντας μέ τίς ἐπιλογές μας καί τίς πρά­ξεις μας τούς φόβους τοῦ ἐθνι­κοῦ μας ποιητοῦ: «Μήν εἰ­ποῦν στόν στοχασμό τους τά ξένα ἔθνη ἀληθινά: Ἐάν μι­σοῦ­νται ἀνά­μεσά τους, δέν τούς πρέ­πει ἐλευ­θερία».

Ἄς φανοῦμε ἀντάξιοι, ἀδελφοί μου, τῆς ἐλευ­θε­ρίας πού μᾶς χάρισαν μέ τίς θυ­σίες τους οἱ πατέρες μας, ἐκφρά­ζοντας τήν εὐ­γνω­μοσύνη μας καί στόν Θεό καί στούς πα­τέρες μας μέ τήν ἑνότητά μας, μέ τήν ἀγάπη μας πρός τήν πατρίδα μας καί μέ τή διαρκῆ προσευχή μας ὁ Θεός διά πρε­σ­βειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τόκου, τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καί τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἀποστόλου τῆς Βεροίας, νά φυλάσσει τήν πατρίδα μας ἐλεύθερη ἀπό κά­θε ἐχθρό καί ἀπό κάθε ἀπειλή. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EleytheriaVerias2018-3.jpg