Δοξολογία για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου στη Βέροια. (φωτο)

28Oktwbriou2017-2.jpg

28Oktwbriou2017-2.jpg

Τo Σάββατο 28 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σκέπης, αλλά και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τη θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας τέλεσε την επίσημη Δοξολογία με την παρουσία των τοπικών αρχών. Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως και εν συνεχεία στρατιωτική παρέλαση.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Καί σκέπεις τόν λαόν σου νοε­ρῶς ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβου­λῆς», ψάλλουμε σήμερα πανηγυ­ρι­κά καί χαρμόσυνα ἑορτάζοντας τήν ἐθνική ἐπέτειο τῆς ἡρωικῆς ἀντιστάσεως τοῦ Ἔθνους κατά τῆς ἀδίκου καί προκλητικῆς ἐπι­θέσε­ως τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος ἐνα­­ντίον τῆς πατρίδος μας καί τι­μώντας τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο γιά τήν προ­στα­σία πού μᾶς πα­ρεῖ­χε καί τήν κραταιά της σκέπη στόν ἀγώνα τοῦ λαοῦ μας προκειμένου νά δια­τηρή­σουμε ἐλεύθερη τήν πα­­τρίδα μας ἀπό ἐκείνους πού ἐπι­βουλευ­ό­ταν τήν ἀνεξαρτησία καί τήν ἐδαφική της ἀκεραιότητα.

Μέ τή σημερινή ἑορτή ὁλοκλη­ρώ­­­νεται ὁ κύκλος τῶν ἐθνικῶν μας ἑορτῶν πού ἄρχισε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες μέ τόν ἑορτασμό τῶν ἐλευθερίων τῆς Βεροίας, ἀλλά καί τῶν ἄλλων πόλεων τῆς Ἠμαθίας ἀπό τόν βαρύ καί μακρόχρονο τουρ­­κικό ζυγό, καί τήν ἀνάμνηση τῆς θαυμαστῆς βοηθείας πού μᾶς προσέφερε στόν ἀγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ γένους μας ὁ φιλάνθρωπος Θεός καί ἡ Παναγία μας.

Ἡ ὑπενθύμιση τῶν σωτηριωδῶν ἐπεμβάσεων τοῦ Θεοῦ καί τῆς Πα­να­γίας μητέρας μας στήν ἱστορική πορεία τοῦ εὐσεβοῦς μας Ἔθνους, δέν εἶναι ἀσφαλῶς χωρίς σημασία. Διότι, ἀφενός, εἶναι ὑπενθύμιση τοῦ χρέους πού ἔχουμε ὡς ἄτομα καί ὡς Ἔθνος νά ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τόν Θεό καί τήν Παναγία μας, οἱ ὁποῖοι ἦταν πάντοτε συμπαραστάτες στούς δίκαιους ἀγῶνες τῶν πατέ­ρων μας· εἶναι ὑπενθύμιση ἑνός χρέ­ους πού ὀφείλουμε νά μήν πα­ραγνωρίζουμε ἀλλά καί νά τό με­ταδί­δουμε στίς ἑπόμενες γενεές· εἶναι ὑπενθύμιση ἑνός χρέους πού ἀν­τα­ποδίδεται μέ τόν σεβασμό καί τήν τιμή πρός τόν Θεό καί τήν Πα­να­γία μας, μέ τήν ἐμμονή μας στήν πατρώα πίστη καί εὐσέβεια, πού πολλοί δυστυχῶς στίς ἡμέρες ἀμφισβητοῦν, ἀρνοῦνται ἤ καί πο­λεμοῦν, διαστρέφοντας συχνά καί παραχαράσσοντας καί αὐτήν ἀκό­μη τήν ἱστορία, γιά νά μήν θυμίζει ὅτι οἱ πατέρες ἀγωνίσθη­καν καί πο­λέμησαν πάντοτε ὑπό τή σκέπη τῆς Παναγίας, ἡ μητρική καί στορ­γική προστασία τῆς ὁποί­ας τούς προφύλασσε ὄχι μόνο νοε­ρά ἀλλά καί αἰσθητά, τούς προ­φύ­λασσε ἀκό­­μη καί στήν ὥρα τῆς μάχης στά βουνά τῆς Πίνδου καί τῆς Βο­ρείου Ἠπείρου καί ὅπου ἀλλοῦ ἀγω­νιζόταν ἀπό τίς σφαῖρες τῶν ἐχθρῶν, ἀπό τό κρύο, ἀπό τήν πεῖνα καί τίς κακουχίες.

Εἶναι ὅμως ἀφετέρου ἡ ὑπεν­θύ­μι­ση τῆς σημερινῆς σωτηριώδους ἐπεμβάσεως τῆς Παναγίας μας καί ὑπενθύμιση αἰσιοδοξίας καί πί­στε­ως. Διότι τό Ἔθνος καί ἡ πα­τρίδα μας μπορεῖ νά μήν βρί­σκονται σή­μερα σέ ἐμπόλεμη κατάσταση, ὅπως τό 1940, μπορεῖ νά μήν ἀπει­λεῖται τόσο ἄμεσα ἡ ἐδαφική μας ἀκεραιότητα ὅπως τότε, ἀλλά δέν εἶναι λίγοι οἱ κίνδυνοι τούς ὁποί­ους διατρέχουμε, δέν εἶναι λίγες οἱ προ­κλήσεις πού δοκιμάζουν τίς ἀντοχές μας ὡς ἄτομα, ὡς κοι­νω­νία καί ὡς Ἔθνος, καί ἀνα­ζη­τοῦμε προστασία, ἀναζητοῦμε ὑπο­στή­ρι­ξη, ἀναζητοῦμε βοήθεια.

Ὅμως δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ἀσφαλέστερη βοήθεια καί προ­στασία πού μποροῦμε νά ἔχου­με εἶναι αὐτή πού μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία Μητέρα του. Ὄχι μόνο γιατί ἡ δική τους προστασία εἶναι ἀήττητη καί ἀκα­ταμάχητη καί κανείς ἀπό ὅσους ἐλ­πίζουν στόν Θεό καί ζητοῦν τήν βοήθεια τῆς ὑπερμάχου Στρατη­γοῦ δέν ἀπομακρύνεται κατη­σχυμ­­μένος, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ ἱερός ὑμνογράφος, ἀλλά καί γιατί εἶναι ἡ μόνη σταθερή καί ἀνιδιο­τε­λής βοήθεια, σέ ἀντίθεση μέ αὐ­τή πού μᾶς προσφέρουν οἱ ἄν­θρω­ποι, μέ αὐτή πού μᾶς προσφέρουν οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς, καί ἡ ὁποία ἀποβλέπει πρωτίστως στήν ἱκανο­ποί­ηση τῶν δικῶν τους συμφε­ρό­ντων καί ὕστερα τῶν δικῶν μας ἀναγκῶν.

Γι᾽ αὐτό καί, ἀδελφοί μου, ὁτι­δή­ποτε καί ἐάν συμβαίνει γύρω μας, ὅσα σύννεφα καί ἄν φαίνεται ὅτι συγκεντρώνονται, ὅσο ἀπαι­σιό­δο­ξες καί ἄν δείχνουν οἱ συνθῆκες μέ­σα στίς ὁποῖες ζεῖ καί κινεῖται ὁ κόσμος μας καί ἡ πατρίδα μας, ἐμεῖς δέν θά πρέπει νά ἀπογοη­τευ­ό­μεθα καί δέν θά πρέπει νά χάνου­με τό θάρρος μας. Θά πρέπει νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν κραταιά σκέπη τῆς Παναγίας μας. Θά πρέ­πει νά ἔχουμε ἀμετάθετη τήν ἐλ­πί­δα μας στή στοργική προστα­σία της καί νά κάνουμε τό καθῆκον μας, ὅπως τό ἔκαναν καί οἱ πα­τέ­ρες μας, πού δέν ὑπολόγισαν τί­πο­τε, πού θυσίασαν τά πάντα γιά νά ὑπερασπισθοῦν τό πάτριο ἔδα­φος, γιά νά ὑπερασπισθοῦν τά δί­καια τοῦ Ἔθνους μας.

Νά κάνουμε τό κα­­θῆκον μας, νά μήν ἀπεμ­πο­λοῦ­με γιά κανένα λό­γο τά ἐθνικά μας συμφέροντα καί νά ἀναθέτουμε τήν ἐλπίδα μας στήν προστασία τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία, ὅπως δέν ἐγκατέλειψε τούς πατέρες μας στό παρελθόν, ἔτσι δέν θά ἐγκα­ταλείψει καί ἐμᾶς στό παρόν καί στό μέλλον, ἐφό­σον τῆς τό ζη­τοῦ­με μέ πίστη.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

28Oktwbriou2017.jpg