Δοξολογία για την Εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

28Oktwvriou2018-2.jpg

28Oktwvriou2018-2.jpg

Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σκέπης, αλλά και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τη θεία λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας τέλεσε την επίσημη Δοξολογία με την παρουσία των τοπικών αρχών. Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως και στη συνέχεια  μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Μή φοβοῦ· μόνον πίστευε καί σωθήσεται».

Αὐτή τήν προτροπή ἀπευθύνει στή σημερινή εὐαγγελική περι­κο­πή ὁ Χριστός πρός τόν ἄρχοντα τῆς συναγωγῆς Ἰάειρο ὁ ὁποῖος τόν πλησίασε καί τοῦ ζήτησε νά θεραπεύσει τήν ἄρρωστη θυγα­τέ­ρα του. Ὅμως ἡ καθυστέρηση τῆς ἀφίξεως τοῦ Χριστοῦ στήν οἰκία τοῦ Ἰαείρου, λόγω τοῦ μεγάλου πλή­θους πού εἶχε συγκεντρωθεῖ γιά νά τόν δεῖ, ὁδήγησε στό μοι­ραῖο. Ἡ θυγατέρα τοῦ Ἰαείρου ἀπέθανε, καί οἱ ἄνθρωποί του ἦρθαν νά τόν εἰδοποιήσουν γιά τό θλιβερό γεγονός καί νά τοῦ ποῦν νά μήν ταλαιπωρεῖ ἄλλο τόν διδά­σκαλο, γιατί δέν ὑπῆρχε πλέον λό­γος.

Ἐκεῖ ὅμως πού ὅλα φαίνονται νά τελειώνουν, ἐκεῖ πού ὁ φόβος τοῦ θανάτου φαίνεται νά συσκοτίζει τά πάντα, ὑπάρχει ὁ Χριστός, ὑπάρχει ἡ ἐνθαρρυντική προτροπή του πού ἀπομακρύνει τόν φόβο καί προσφέρει τήν ἐλπίδα, προσ­φέρει τήν ἀνάσταση καί τή ζωή.

Καί αὐτό δέν συνέβη μόνο τότε, δέν συνέβη μόνο στήν περίπτωση τῆς θυγατέρας τοῦ Ἰαείρου, τήν ὁποία ὁ Χριστός ἀνακάλεσε «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν» χάρη στήν πίστη τοῦ πατέρα της, ἀλλά ἐπαναλαμβάνεται διά πολλῶν τρό­πων σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἱστορίας, ἐπαναλαμβάνεται ἰδιαι­τέ­ρως στήν ἱστορία τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας.

Γιατί ἐνώπιον τοῦ φόβου καί τοῦ σκότους καί τῆς ἀπειλῆς τοῦ θα­νά­του βρέθηκε πολλές φορές τό Ἔθνος μας, ὅπως βρέθηκε καί κατά τή σημερινή ἡμέρα, τήν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ὅταν ἡ Ἰτα­λία ζητοῦσε ἀπό τούς πατέρες μας «γῆν καί ὕδωρ», ζητοῦσε παράδο­ση ἤ ἀπειλοῦσε μέ πόλεμο, πόλεμο τῶν ἰσχυρῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἐναντίον μιᾶς μικρῆς καί ἀνίσχυ­ρης γιά τόν κόσμο χώρας, τῆς Ἑλ­λάδος.

Ὅμως ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ ἀκού­σθηκε τότε καί πρός ἐμᾶς: «Μή φοβοῦ· μόνον πίστευε».

Καί ὄντως οἱ πατέρες μας πίστευ­σαν καί ἀγωνίσθηκαν. Καί μέ τή χά­ρη τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου μας, μέ τή χάρη τῆς ὑπερ­μά­χου Στρατηγοῦ, ἡ ὁποία οὐ­δέ­ποτε ἐγκατέλειψε τό ἔθνος μας, μέ τή θαυματουργό σκέπη τῆς μη­τρι­κῆς της προστασίας, πού γινόταν συχνά ὁρατή ἀκόμη καί στούς ἀντι­πάλους, ἀλλά συγχρόνως γι­νό­ταν καί ἀσπίδα γιά τούς ἡρωι­κούς στρατιῶτες μας, πού στά βου­νά τῆς Πίνδου ἀγωνιζόταν ὑπέρ πί­στεως καί πατρίδος, καί τούς προ­στάτευε ἀπό τά ὅπλα τῶν ἐχθρῶν καί ἔκανε τίς σφαῖρες τους νά μήν τούς ἀγγίζουν, κατόρ­θω­σαν νά κάνουν τούς πάντες νά ἀπο­ροῦν πῶς ἦταν δυνατόν νά γίνει αὐτό τό θαῦμα, πῶς ἦταν δυνατόν ἡ μικρή καί ἀνί­σχυρη Ἑλ­λάδα νά ἀντισταθεῖ στήν ἀσύ­γκριτη ὑπεροπλία τῶν ἀντιπάλων της καί ὄχι μόνο νά μήν πα­ρα­δοθεῖ καί νά μήν τούς ἐπιτρέψει νά εἰσέλθουν στά ἐδάφη της ἀλλά καί νά προκαλέσει ἀνυπολόγιστες ἀπώλειες στόν στρατό τους.

Ἀλλά τά θαύματα γίνονται γι᾽ αὐτούς πού πιστεύουν. Καί οἱ Ἕλ­λη­νες στρατιῶτες καί ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμός πίστευε. Πίστευε στήν κραταιά βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καί στή πανίσχυρη σκέπη τῆς Πα­να­γίας Μητέρας του, ἡ ὁποία καί τότε καί πάντοτε σκέπει καί προ­στα­τεύει τό Ἔθνος μας καί τό δια­φυλάττει σῶο καί ἀσφαλές ἀπό κάθε κακό καί κίνδυνο.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς σήμερα, ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου, ἡμέρα τιμῆς γιά τούς πατέρες μας πού ἀγωνί­σθηκαν μέ τόλμη καί γενναιότητα, μέ αὐταπάρνηση καί αὐτοθυσία, μνημονεύουμε μέ εὐγνωμοσύνη τήν προσφορά τους στόν ἀγώνα τῆς ἐλευθερίας τοῦ Ἔθνους, καί ὑποκλινόμεθα στό θάρρος καί τήν ἀνδρεία τους πού δόξασε τήν Ἑλ­λάδα στά πέρατα τοῦ κόσμου.

Ἐκφράζουμε ὅμως καί τήν ἄπει­ρη εὐγνωμοσύνη μας στόν Θεό τῶν πατέρων μας καί στήν Πα­να­γία μητέρα μας, ἡ ὁποία ὡς «σκέ­πη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέ­λης» προστάτευσε τούς πατέρες μας πού ἀγωνιζόταν γιά τό δίκαιο καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἔθνους μας, ἀλλά καί τόν λαό μας, πού στά μετόπισθεν ἔδινε τόν δικό του ἀγώνα καί κινδύνευε ἀπό τίς ἀε­ροπορικές ἐπιδρομές τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδος μας.

Τιμώντας, λοιπόν, σήμερα τούς ἡρωικούς ἀγωνιστές τοῦ ἔπους τοῦ 1940 καί εὐχαριστώντας ἀπό καρδίας τήν Παναγία μας γιά τήν ἀκαταίσχυντη προστασία της, ἄς ἀκούσουμε τήν προτροπή τοῦ Κυ­ρίου ἀπό τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, τήν ὁποία ἀπευθύνει καί πρός ἐμᾶς: «Μή φοβοῦ· μόνον πίστευε καί σωθήσεται».

Μή φοβᾶστε, μᾶς λέγει, ὁποια­δή­ποτε δυσκολία καί ἐάν συναντή­σε­τε. Ὅποιος φόβος καί ὅποιο σκο­τά­δι καί ἐάν φαίνεται ὅτι ἐπικρέ­μα­ται, μήν ἀνησυχεῖτε. Μόνο πι­στεύετε. Πιστεύετε στή δύναμή μου. Πιστεύετε στήν προστασία καί τή σκέπη τῆς Παναγίας Μη­τέ­ρας μου, τῆς ὑπερμάχου Στρα­τηγοῦ σας, καί θά σωθεῖτε. Κανείς δέν θά μπορέσει νά σᾶς βλάψει.

Αὐτό ἄς εἶναι, ἀδελφοί μου, καί γιά μᾶς τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας.

Ζοῦμε σέ μία ἐποχή πού τό σκοτάδι καί ὁ φόβος γιά τό μέλλον κυριαρχοῦν, πού οἱ ἀπειλές ἐπιμέ­νουν. Ὅμως μήν φοβόμαστε. Ἄς πιστεύουμε στόν Χριστό καί στήν κραταιά σκέπη τῆς Παναγίας μας, πού προστάτευσε τούς πατέρες μας τό 1940, καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά προστατεύσει καί θά σώσει καί ἐμᾶς ἀπό ὁτιδήποτε μᾶς φοβίζει ἤ μᾶς ἀπειλεῖ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

28Oktwvriou2018.jpg