Αρχιερατικό συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

Ag.NektariouVeria2019

Ag.NektariouVeria2019

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου το πρωί στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου και Αγίου Νεκταρίου Βεροίας τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, ενώ έλαβε μέρος και κήρυξε το θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Ἄνθρωπος οὐρανόφρων ἀνεδεί­χθης ἐν κόσμῳ, Νεκτάριε Χριστοῦ Ἱεράρχα».

Μέ αὐτούς τούς λόγους ἀπευθύ­νεται πρός τόν ἑορταζόμενο σήμε­ρα ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ἅγιο Νεκτάριο, ἀρχιεπίσκοπο Πε­νταπόλεως, τόν θαυματουργό, ὁ ἱερός ὑμνογράφος, καί τόν ἀπο­καλεῖ ἄνθρωπο «οὐρανόφρονα», ἄνθρωπο πού ἐνῶ ζοῦσε στόν κό­σμο εἶχε μέσα στόν νοῦ καί τήν ψυχή του τόν οὐρανό.

Ἄν προσέξει κανείς τίς λέξεις τίς ὁποῖες ἐπιλέγει ὁ ἱερός ὑμνογρά­φος, θά ἐντυπωσιασθεῖ. Διότι ἡ λέξη ἄνθρωπος συνταιριάζεται ἀπό­λυτα μέ τή λέξη οὐρανόφρων, γιατί ἄνθρωπος εἶναι ὁ «ἄνω θρώ­σκων», αὐτός πού κοιτᾶ ψηλά, αὐτός πού εἶναι στραμμένος πρός τόν οὐρανό. Εἶναι ὁ οὐρανόφρων.

Καί τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο γιά νά εἶναι στραμμένος πρός τόν οὐρανό, γιά νά βλέπει τόν οὐρανό καί τόν Θεό, γιατί ἐκεῖ ἀνήκει καί ἐκεῖ θά πρέπει νά καταλήξει. 

Ἄν ὁ ἄνθρωπος σήμερα δέν κοι­τάζει στόν οὐρανό καί δέν ἐνδια­φέρεται γι᾽ αὐτόν, αὐτό εἶναι συ­νέ­πεια τῆς ἁμαρτίας καί τῆς πτώ­σεως. Ἡ ἁμαρτία μετέβαλε τόν ἄνθρωπο καί τόν μετέτρεψε ἀπό οὐρανόφρονα σέ ὑλόφρονα. Τόν ἔκανε νά κοιτάζει στή γῆ καί νά ἐνδιαφέρεται μόνο γιά τά ταπεινά καί τά χαμερπῆ. 

«Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆ­κε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὠμοιώθη αὐ­τοῖς», λέγει ὁ προφήτης καί ψαλ­μωδός Δαβίδ. Ὁ ἄνθρωπος δέν κατάλαβε, δηλαδή, καί δέν συνει­δητοποίησε τήν τιμή πού τοῦ ἔκα­νε ὁ Θεός, καί γι᾽ αὐτό μιμή­θη­κε τά ἄλογα ζῶα καί ἔγινε ὅμοιος τους.

Ὅμως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔδωσε μία δεύτερη καί μεγάλη εὐ­καιρία. Ἔστειλε τόν Υἱό του στή γῆ γιά νά ἀποκαταστήσει μέ τή σταυρική θυσία καί τήν ἀνάστασή του τήν φθαρεῖσα ἀπό τήν ἁμαρ­τία φύση μας, γιά νά μᾶς κάνει νά στραφοῦμε καί πάλι πρός τόν οὐ­ρανό καί νά γίνουμε οὐρανό­φρο­νες. 

Μᾶς ἔδειξε ὁ Χριστός μέ τή ζωή καί τό κήρυγμά του τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά τό ἐπιτύχουμε καί μᾶς κάλεσε νά ἀκολουθήσουμε τό εὐαγγέλιό του γιά νά ἐπιτύχουμε αὐτόν τόν σκοπό.

Καί αὐτό ἀκριβῶς ἔκαναν οἱ ἅ­γιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔκανε καί ὁ ἑορταζόμενος καί τιμώμενος ἰδιαιτέρως στήν ἐνορία σας ἅγιος καί θαυματουργός Νεκτάριος.

Ἔζησε σύμφωνα μέ τό εὐαγγέλιο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἀγω­νί­σθηκε σέ ὅλη του τή ζωή, παρά τίς δυσκολίες καί τούς πειρασμούς πού ἀντιμετώπισε νά μήν παρεκ­κλίνει ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά ἔχει συνεχῶς στραμμένο τό βλέμμα του στόν οὐρανό, τό βλέμμα του στόν Θεό. Καί ἔχοντας τό βλέμμα τῆς ψυχῆς του στραμ­μένο στόν οὐρανό καί ἔχοντας τήν πίστη καί τή βεβαιότητα ὅτι ὁ πα­ρών κόσμος εἶναι μάταιος καί ἡ ζωή μας στή γῆ εἶναι προσωρινή, γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά προετοιμα­ζόμεθα γιά νά ζήσουμε στήν οὐ­ρά­νια πατρίδα μας, γιά νά ζήσουμε στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀγω­νιζόταν νά ἀποκτήσει ὄχι ὑλικά πράγματα ἀλλά πνευματικούς θη­σαυρούς, νά ἀποκτήσει ἀρετές καί καλά ἔργα· ἀγωνιζόταν νά καθα­ρίζει τήν ψυχή του ἀπό τά γήινα καί νά ζεῖ τή βασιλεία τῶν οὐ­ρανῶν ἀπό αὐτή τή ζωή. 

Ἔτσι ἔφθασε στήν ἁγιότητα καί γι᾽ αὐτό τιμᾶται καί ἐγκωμιάζεται ἀπό τούς πιστούς καί τήν Ἐκκλη­σία μας ἀλλά καί δοξάζεται ἀπό τόν Θεό μέ τά ἀναρίθμητα θαύμα­τα πού ἐπιτελεῖ.

Ἡ σημερινή ἑορτή καί μνήμη τοῦ ἁγίου Νεκταρίου ὑπενθυμίζει ὅ­μως καί σέ μᾶς τή δυνατότητα καί τό χρέος πού ἔχουμε νά γίνουμε οὐρανόφρονες, ἀκολουθώντας τό παράδειγμά του. 

Καί μποροῦμε νά γίνουμε, ἄν ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς τίς ἐντο­­λές τοῦ Θεοῦ, ἄν προσπα­θοῦμε νά ἐφαρμόζουμε τό θέλημά του στή ζωή μας, ἄν προσπαθοῦμε νά ἔχουμε τόν Θεό μέσα στήν ψυ­χή μας καί νά θυμόμαστε πάντοτε ὅτι ἡ ζωή μας δέν εἶναι ἐδῶ, ἀλλά εἶναι στόν οὐρανό· νά θυμόμαστε τόν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός μας, ἐκεῖ εἶναι καί ἡ ψυ­χή μας. 

Ἄν συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ θη­σαυρός μας εἶναι ὁ Θεός, εἶναι ὁ οὐρανός, εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θε­οῦ, καί ἄν τό πιστεύσουμε αὐτό, τότε θά ζοῦμε καί μεῖς ἔχοντας στήν ψυχή μας τόν οὐρανό, θά ζοῦμε μέ αὐτή τήν προοπτική καί θά ἀγωνιζόμαστε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀπό τά πάθη, ἀπό τίς κακίες καί τίς ἀδυναμίες πού μᾶς κάνουν νά στρεφόμαστε στή γῆ καί νά ξε­χνοῦ­με τόν Θεό. 

Καί ἄν ἐμεῖς κάνουμε αὐτή τήν προσπάθεια, τότε θά ἔχουμε τή χά­ρη τοῦ Θεοῦ πού θά μᾶς ἐνι­σχύει, ὥστε νά ἐπιτύχουμε τόν στό­χο μας. 

Καί αὐτόν εὔχομαι ταπεινά νά ἐπιτύχουμε ὅλοι μας διά πρε­σβει­ῶν τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ὥστε νά ἀπολαύσουμε καί ἐμεῖς τήν μακα­ριότητα τοῦ οὐρανοῦ, γιά νά δοξά­ζουμε μαζί μέ τούς ἁγίους ἀγ­γέ­λους καί μαζί μέ τόν ἅγιο Νε­κτά­ριο καί ὅλους τούς ἁγίους ἀτε­λεύτητα τόν Θεό. 

Στήν πανήγυρη τή φετινή τοῦ ἁγίου μας, τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἔχουμε τήν τιμή καί τήν εὐλογία νά ἔχουμε συλλειτουργοῦντα, καί χθές χοροστατήσαντα καί ὁμιλήσαντα, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαοδικείας, ἀπό τό κλίμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἕναν λόγιο ἱεράρχη, ἕναν ἱεράρχη ὁ ὁποῖος δοκιμάσθηκε καί διακόνησε τήν Ἐκκλησία σέ πολλές περιοχές, πρωτίστως στή Μεγάλη Βρετανία, ἐκεῖ ὅπου διακονήσαμε μαζί τόν ἀπόδημο Ἑλληνισμό, καί μετέπειτα στήν Ἀθήνα, ὅπου προσέφερε ἕνα τεράστιο ἔργο ἀγάπης καί φιλανθρωπίας πρός τόν ἄνθρωπο. Ἕνας λόγιος κληρικός, ὁ ὁποῖος μετεκπαιδεύθη στή Μεγάλη Βρετανία καί ἀπέκτησε διδακτορικά· βέβαια δέν ἔχουν σημασία ὅλα αὐτά τά χαρτιά, σημασία ἔχει ὅμως ὅτι εἶναι ἕνας κληρικός μέ ἁγιότητα βίου, ἕνας κληρικός, ἕνας ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος, θά ἔλεγα, βαδίζει στά χνάρια τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, μέ ἀγάπη, μέ ταπείνωση, μέ προσφορά καί στήν Ἐκκλησία καί στόν ἄνθρωπο. Ἐγώ τόν εὐχαριστῶ, γιατί αὐτές τίς ἡμέρες λάμπρυνε μέ τήν παρουσία του τίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας, τοῦ Ἀρχαγγέλου στά Ἀσώματα, ἀλλά καί χθές καί σήμερα ἐδῶ στόν ναό τοῦ ἁγίου Νεκταρίου.

Εὔχομαι ὁ ἅγιος Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, τόν ὁποῖο εὐλαβεῖται τόσο πολύ, νά τοῦ χαρίσει τά οὐράνια ἀγαθά καί νά τόν ἀξιώσει σάν τόν ἅγιο Νεκτάριο νά πρεσβεύει καί ἀπό τόν οὐρανό γιά τούς ἀνθρώπους, τούς ὁποίους τόσο πολύ ἀγαπᾶ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ