Αρχιερατική θεία λειτουργία στον Παλαιό Πρόδρομο Ημαθίας. (φωτο)

PalaiosProdromos2017.jpg

PalaiosProdromos2017.jpg

Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων ιερούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίων Αποστόλων Παλαιού Προδρόμου Ημαθίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία:

«Λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν … τήν ἀποκεκρυμμένην , ἥν προώρισεν ὁ Θεός πρό τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν».

Μέ λίγα λόγια προσπαθεῖ ὁ ἀπό­στολος Παῦλος στό σημερινό ἀπο­στολικό ἀνάγνωσμα νά ἐξηγήσει στούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου τό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας καί τοῦ κηρύγματός του. Καί τό κά­νει αὐτό, γιατί ἡ πίστη στόν Χριστό, πού τούς εἶχε διδάξει, καί τό εὐαγγέλιό του, στό ὁποῖο τούς εἶχε καλέσει νά πιστεύσουν, ἦταν πολύ διαφορετικά ἀπό ὅσα πίστευ­αν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι στόν περι­γυρό τους, τόσο οἱ εἰδωλολάτρες ὅσο καί οἱ Ἑβραῖοι.

Οἱ χρι­στιανοί τῆς Κορίνθου βρι­σκόταν πολλές φορές στό στό­χα­στρο ὅλων ἐκεί­νων, τῶν πρώην ὁμοπίστων τους, πού διερωτῶντο γιατί πίστευσαν σέ αὐτή τή νέα θρησκεία, γιατί πί­στευσαν στόν Χριστό πού κήρυξε ὁ ἀπόστολος.

Ποιά ἦταν, λοιπόν, ἡ διαφορά τοῦ κηρύγματος τοῦ ἀπο­στόλου ἀπό ὅσα δίδασκαν οἱ διδά­σκαλοι τῶν ἄλλων θρησκειῶν;

Ἡ διαφορά λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγκειται στό γεγονός ὅτι ἐκεῖνος καί οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι δέν διδάσκουν δικές τους ἀπόψεις καί δικές τους ἰδεολογίες. Δέν δι­δά­­σκουν θεωρίες πού ἐφηῦραν ἄν­θρω­ποι καί θεούς πού ἀνακάλυ­ψαν οἱ ἴδιοι. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει «Θεοῦ σο­φί­αν». Διδάσκει τή σοφία τοῦ Θεοῦ τήν ὁποία ἀπο­κά­λυψε ὁ ἴδιος «ἐν μυστηρίῳ», μέ­σα ἀπό τό μυστήριο τῆς θείας ἐναν­θρωπήσεως γιά τή σω­τηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Καί αὐτή ἡ σοφία δέν εἶναι κάτι ἄλλο παρά τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο τό ὁποῖο εἶχε ἑτοι­μά­­σει πρό αἰώνων προκειμένου νά τόν δοξάσει.

Αὐτό ἀκριβῶς κάνει τήν πίστη μας στόν Χριστό νά διαφέρει, ἀ­δελ­φοί μου, ἀπό κάθε ἄλλη πίστη καί ἀπό κάθε ἄλλη θρησκεία. Ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο γιά νά ἀπολαμβάνει τόν κόσμο πού δημιούργησε γιά χάρη του. Καί θέλησε νά τόν καταστήσει κύ­ριο τῆς κτίσεως πού ὁ ἴδιος ἔπλασε γιά νά εὐφραίνεται ἀπό αὐτήν καί νά ἀπολαμβάνει συγχρόνως μέσα σέ αὐτή τή χα­ρά τῆς δικῆς του πα­ρουσίας.

Ἡ παρακοή ὅμως τῶν πρωτοπλά­στων ἄλλαξε τήν πορεία τοῦ ἀν­θρώπου καί τόν ἀπομάκρυνε ἀπό τό ἀρχικό αὐτό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀπομάκρυνε ὅμως τόν Θεό ἀπό τό σχέδιό του, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἔ­στει­­λε τόν Υἱό του γιά νά ἀπο­κατα­στή­σει μέ τήν ἐνανθρώπησή του καί μέ τή σταυρική θυσία καί τήν ἀνάστασή του τόν πεπτωκότα ἄν­θρωπο, νά τόν ἐπαναφέρει δη­λαδή ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἐξέπεσε, στή δόξα τήν ὁποία εἶχε ἑτοιμάσει ὁ Θεός γιά αὐτόν.

Αὐτή τήν ἀλήθεια, λοιπόν, κη­ρύτ­­τει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀπο­καλύπτοντας καί αὐτός μέ τή σει­ρά του στούς Κορινθίους τή σοφία τοῦ Θεοῦ, μέσα στό σχέδιο τῆς ὁ­ποίας εἶναι καί ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἀνθρώπου στόν Θεό μέ τόν τρόπο πού ὑποδεικνύουν οἱ ἐντολές πού μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός κατά τήν ἐπί γῆς παρουσία του καί μέ τό Εὐαγ­γέλιό του, ὥστε νά ἀπολαύσουμε τή δόξα πού ἔχει ἑτοιμάσει γιά μᾶς.

Δέν εἶναι, λοιπόν, οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐντολές αὐστηρές γιά τή δι­κή του ἱκανοποίηση. Δέν ἐπιθυμεῖ μέ αὐτές νά μᾶς ἐπιβάλλει τό θέ­λη­μά του, νά μᾶς στερήσει τήν ἐλευθερία μας, ὅπως ἰσχυρίζονται ὁρισμένοι, ἤ νά ἐπιθέσει στούς ὤμους μας φορτία δυσβάστακτα πού θά κάνουν δύσκολη καί δυσά­ρε­στη τή ζωή μας.

Τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά δέν συμ­βαί­νει, ἀδελφοί μου. Τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, πού συνεχίζει νά κη­ρύτ­τει ἀνά τούς αἰῶνες ἡ Ἐκκλη­σία μας, εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πού ἀποβλέπει στήν ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου του. Εἶναι ὁδηγίες τῆς πατρικῆς του ἀγάπης πού μᾶς βοη­θοῦν νά ἐπιστρέψουμε κοντά του γιά νά γίνουμε μέτοχοι τῆς δόξης του, γιά νά ἀπολαύσουμε τή δόξα πού ἑτοίμασε ὁ Θεός καί γιά μᾶς καί τήν ὁποία ἀκούσαμε νά περι­γράφει μέ τήν τελευταία του φρά­ση ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Μᾶς καλεῖ νά ἀπο­λαύσουμε «ἅ ὀφθαλ­μός οὐκ εἶδεν καί οὖς οὐκ ἤκουσεν καί ἐπί καρ­δίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέ­βη, ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγα­πῶσιν αὐτόν», ὅσα δηλαδή τά  μάτια κανενός ἀνθρώπου δέν ἔ­χουν δεῖ καί ὅσα τά αὐ­τιά του δέν ἄκουσαν καί γιά ὅσα δέν δημι­ουρ­γήθηκε ποτέ πόθος στήν καρ­διά του, ὅλα αὐτά τά ἑτοίμασε ὁ Θεός γιά χάρη αὐτῶν πού ἀγαπᾶ.

Τόσο μεγάλα καί τόσα σπουδαῖα εἶναι, δηλαδή, αὐτά πού ὁ φιλάν­θρωπος Θεός ἔχει ἑτοιμάσει γιά ἐμᾶς, πού δέν συγκρίνονται, ἀδελφοί μου, μέ τίπο­τε ἀπό ὅσα ζοῦμε καί ἀπό ὅσα ἀπολαμβά­νου­με καί ἀπό ὅσα βλέπουμε στή γῆ.

Καί αὐτά τά ἀγαθά ἐλπίζουμε καί εὐ­χόμεθα καί προσευχηθήκαμε σή­­μερα, τελώντας τό τεσσαρα­κον­θή­μερο μνημόσυνο τῆς μακαρι­στῆς ἀδελφῆς μας Ἀσπασίας, νά χαρίσει ὁ Θεός καί σέ ἐκείνη, ὥστε νά τά ἀπολαμβάνει αἰωνίως μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους καί τούς δικαίους του.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

PalaiosProdromos2017-4.jpg