Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου, Ελένης και Οσίου Νικοδήμου στην Βέροια. (ΦΩΤΟ)

Ag.NikodhmosVeria2018.jpg

Ag.NikodhmosVeria2018.jpg

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου, Ελένης και Οσίου Νικοδήμου του Βεροιέως στην Βέροια, στο πλαίσιο της πανηγύρεως του Οσίου Νικοδήμου, του οποίου η μνήμη τιμάται στις 23 Νοεμβρίου.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο στην μνήνη του μακαριστού Κωνσταντίνου Κατσίφα.

 ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.NikodhmosVeria2018-3.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Σπουδάζοντες τηρεν τήν νό­τη­­τα τοΠνεύματος ν τσυν­δέ­σμτς ερήνης».

Δέσμιοςπόστολος Παλος γρά­φει πρός τούς προσφιλες του χριστιανούς τς φέσου καί τούς ζητνά πορεύονται στή ζωή τους ντάξια μέ τήν χριστιανική τους κλήση. Καί γιά νά πάρχουνμ­φιβολίες καί ρωτηματικά σχε­τικά μέ τό πς μπορον νά βαδίσουν «ξίως τς κλήσεως», τούς τό πεξηγε. Τούς λέει πώς πρέπει νά ζον μέ ταπεινοφρο­σύ­νη, μέ πραό­τητα, μέ μακροθυμία, δείχνοντας νοχή νας πρός τόν λλον, νο­χή πού εναι ποτέλε­σμα τς γάπης πρός τόν δελφό, καί βε­βαίως φροντίζοντας νά δια­τηρον τήν πνευματική νότητα χωρίς νά διαταράσσουν τή μεταξύ τους ε­ρήνη.

«Σπουδάζοντες τηρεν τήν νό­τη­­­­τα τοΠνεύματος ν τσυν­δέ­σμτς ερήνης».

Ολόγοι ατοί τοπρωτοκορυ­φαίου ποστόλου πρός τούς φε­σίους μς θυμίζουν τούς λόγους τοΧριστοπρός τούς μαθητές του λίγο πρίν πό τό Πάθος του, ταν τούς συνέστηνε νά μείνουν νωμένοι καί παρακαλοσε για­τό τόν Πατέρα του, λλά καί ταν τούς λεγε τι κόσμος θά κα­τα­λαβαίνει τι εστε μαθητές μου πό τή μεταξύ σας γάπη. 

Ατή τήν μοιβαία γάπη συστή­νει τώ­ρα καί πόστολος Παλος. λα τά λλα εναι καρποί τς γάπης, εναι συνέπειες καί πο­τε­­­­λέσματά της. Διότι γάπη δέν εναι μία φηρημένη ννοια μία ρετή χωρίς πρακτικό περιε­χό­με­νο,πως πολλοί νομίζουν, θεω­ρώ­­­νταςτι εναι πλς να συ­ναί­­­σθημα. 

γάπη εναι προϋ­πό­θεση καί τς ταπεινοφροσύνης καί τς μα­κρο­θυμίας καί τς νο­χς καί τς νότητος καί τς ερή­νης, καί ε­ναι πάνω πό λα τό χαρα­κτη­ριστικό γνώρισμα τοχρι­­­στια­νο. Διότι δέν νοεται χρι­στι­ανός καί δέν μπορεκάποιος νά φέρει τό νομα τοΧριστοποος εναι Θεός τς γάπης, άν δέν χει γάπη.

ποιος μως χει γάπη πρός τόν δελφό του μπορεεκολα νά ποχωρε, νά νέχεται, νά δείχνει πομονή σέ ,τι καί άν λέει κά­νει δελφός του, κόμη καί ταν ασθάνεται τι δέν χει δί­καιο. Καί ατό, γιατί γάπη δέν συμ­βα­δί­ζει μέ τίς συγκρούσεις, μέ τίς ρι­δες, μέ τίς διασπάσεις καί τίς διχο­στασίες, καί γιατί δέν μπορενά ε­ναι χριστιανός ατός πού τίς δη­μιουργε, καταστρέφοντας τήν νό­τητα.

Εναι βεβαίως φυσικό νά πάρ­χουν καί διαφορετικές πόψεις καί γνμες, καί διαφορετικές συμ­πε­ριφορές μεταξύ τν νθρώπων καί μεταξύ τν χριστιανν· λλά ταν πάρχει γάπη, πως τήν περιγράφει πόστολος Παλος, τότε ταπεινοφροσύνη, μακρο­θυ­μία καί νοχή πού τήν συνο­δεύουν μαζί μέ τήν προσπάθεια νά διατηρηθενότητα, ποτρέ­πουν τίς διασπάσεις, ποτρέπουν τίς ντιπαραθέσεις, οποες καί δέν φελον σους μπλέκονται σέ ατές καί δέν μεταδίδουν τό μή­­νυ­μα τοησοΧριστολλά ποτελον μλλον φορμή γιά νά δυσφημεται τό νομά του καί νά πομακρύνονται ονθρωποι πό τήν κκλησία του.

δελφοί μου, ζώντας σέ ναν κόσμο στόν ποο οσυγκρούσεις καί ντιπαραθέσεις νάμεσα στούς νθρώπους ποτελον δυ­στυ­χς κα­θη­με­ρινό φαινόμενο· ζώντας σέ μία κοινωνία στήν ποία ον­θρωποι ντί νά βρί­σκουν τήν κοι­νή συνισταμένη τς νότητος, στε νά γωνίζονται μαζί καί νά προοδεύσουν, πιλέ­γουν τίς δια­φο­ροποιήσεις καί τίς ντιπαρα­θέ­σεις μέ σκοπό τό φή­με­ρο προσωπικό φελος, τό μή­νυ­μα τοποστόλου Παύλου πρός τούς φεσίους χει διαίτερη καί βαρύνουσα σημασία γιά μς τούς πιστούς. Γιατί μς πενθυμίζει α­τό πού πολλές φορές ξεχνομε, τι δηλαδή, άν θέλουμε νά βαδί­ζουμε ντάξια πρός τήν κλήση μας ς χριστιανν λλά καί πρός τό νομα τοχριστιανοπού φέ­ρου­με, θά πρέπει νά σπουδάζουμε «τη­ρεν τήν νότητα τοπνεύμα­τος», ετε ατή νότητα φορτόν κοι­νωνικό μας περίγυρο, ετε φορτήν κκλησία μας, ετε κό­μη καί τήν πατρίδα μας, διότι χωρίς νότητα τίποτε δέν μπο­ρο­με νάπιτύχουμε ετε ς τομα ετε ς σύνολο· διότι στήν πραγ­μα­τικότητα δέν εμεθα διατεθει­μέ­νοι νά βάλουμε κατά μέ­ρος τό προ­σωπικό μας συμ­­­φέ­ρον καί τόν γωισμό μας καί νά δείξουμε μ­πρα­κτα τήν γάπη μας πρός τούς δελφούς μας.

ς κούσουμε, λοιπόν, καί μες σήμερα τήν πατρική παράκληση τοποστόλου Παύλου, πού πευ­θύνεται καί σέ μς, καί ς φρο­ντί­σουμε νά καλλιεργήσουμε τήν νό­τητα καί στήν κκλησία μας καί στήν πατρίδα μας καί γιά νά δίνουμε μέ τήν νότητά μας τή μαρτυρία τοησοΧριστοστούς γγύς καί τούς μακράν, λ­λά καί γιά νά ποφεύγουμε λοι μαζί νωμένοι τούς κινδύ­νους οποοι λλοχεύουν καί οποοι πιβουλεύονται καί τήν κκλησία μας καί τήν πατρίδα μας, στε χάρη τοΘεοποος ελογετήν νότητα, νά μς νισχύει πά­ντοτε, καί διαιτέρως στήν κρίσιμη ποχή τήν ποία διερχόμεθα ς λληνες, στε νά εμεθα νωμέ­νοι καί νά μήν δι­χα­ζό­μεθα,διαι­­τέρως σέ περι­πτώ­σεις θλιβερές καί περιστατικά λυ­πηρά, πως τρα­γικός θάνατος τομογενος δελ­φομας Κων­σταντίνου στούς Βουλιαράτες, ποος γωνιζόταν γιά τά δανικά του, γιά τήν λ­λη­νική του ταυ­τό­τητα, γιά τήν στο­ρία του, γιά τούς ρωες πού πε­σαν κε, πολεμώντας γιά τήν λ­λάδα καί τήν λευθερία της τό 1940, καί τούςποίους τιμοσε κά­θε χρόνο στίς 28 κτωβρίου. 

­μως λα ατά νοχλοσαν κά­ποι­­ους πού δέν θελαν νά βλέ­πουν στόν τόπο ατό τήν λλη­νι­κή ση­μαία, πού δέν θέλουν νά μήν πάρ­­χουνκεοτε λληνική μει­ονότητα καί γιατό τόν σκό­τωσαν. Σκοτώθηκε δικα λλά ρωι­κά, γιατί ρωικός εναι θά­νατος, ταν εναι γιά τά δανικά μας, γιά δανικά ψη­λά, ταν εναι γιά τό δίκαιο καί τήν λή­θεια.

Γιατό καί μες προσευχόμεθα σήμε­ρα Θεός νά ναπαύσει τήν ψυχή του καί νά τοχαρίσει τήν α­ώνια ζωή ντί τς προσκαίρου πού τόσο γρήγορα καί δικα στερήθηκε.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.NikodhmosVeria2018-2.jpg