Αρχιερατική Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην Πρασινάδα Ημαθίας. (ΦΩΤΟ)

ProhgiasmenhPrasinada2020 3

ProhgiasmenhPrasinada2020 3

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Πολυκάρπου Πρασινάδας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ProhgiasmenhPrasinada2020 4

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Καί τῷ Σήθ ἐγένετο υἱός, ἐπω­νόμασε δέ τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐνώς· οὗτος ἤλπισε ἐπικαλεῖσθαι τό ὄνο­μα Κυρίου τοῦ Θεοῦ».

Παρακολουθήσαμε σήμερα στό ἀνάγνωσμα ἀπό τό βιβλίο τῆς Γε­νέσεως τόν θεόπτη Μωυσῆ νά συ­νε­χίζει τήν ἀφήγηση τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους μέ τή γέν­νηση τοῦ Σήθ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας, ἀλλά καί τή γέννη­ση τοῦ υἱοῦ τοῦ Σήθ, στόν ὁποῖο ἔδω­σε τό ὄνομα Ἐνώς. Καί μᾶς ἐξηγεῖ ὁ ἱερός συγγρα­φέας σχετικά μέ τόν Ἐνώς. «Οὗ­τος ἤλπισε ἐπικαλεῖσθαι τό ὄνομα Κυ­ρίου τοῦ Θεοῦ». Ὁ Ἐνώς εἶχε ἀνα­θέσει, λέγει, τήν ἐλπίδα του στήν ἐπί­κληση τοῦ Θεοῦ.

Τό χαρακτηριστικό αὐτό τοῦ δι­καίου Ἐνώς, τοῦ προπάτορός μας, μᾶς ὑπενθυμίζει τή σημασία πού ἔχει γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί βεβαίως καί γιά μᾶς, ἡ ἐλπίδα. Ἐάν ἐξετάσουμε τή ζωή μας, τίς πράξεις μας, τίς ἀποφάσεις μας, ὅ,τι κάνουμε καθημερινά, θά διαπι­στώσουμε ὅτι ὅλα αὐτά βα­σίζονται στήν ἐλπίδα. Γιατί τό πα­ρόν εἶναι τόσο σύντομο, εἶναι τό­σο στιγμιαῖο, πού δέν χωρᾶ ὅ,τι κά­νουμε καί ὅ,τι σκεπτόμεθα σέ αὐτό. Δέν θά μπορούσαμε, λοιπόν, νά κά­νου­με ὁτιδήποτε, ἐάν δέν ἐλ­πίζα­με ὅτι ἡ ζωή μας ἔχει μία συ­νέ­χεια, ἔχει ἕνα αὔριο, ἔχει ἕνα μέλ­­λον, γιά τό ὁποῖο ἐργαζόμεθα καί φροντίζουμε στό παρόν.

Κανείς δέν σπέρνει καί δέν φυ­τεύει, ἐάν δέν ἐλπίζει ὅτι θά ἀπο­κομίσει τούς καρπούς τῶν κόπων του. Κανείς δέν ἀγωνίζεται καί δέν προσπαθεῖ νά ἀναθρέψει τά παι­διά του, ἐάν δέν ἐλπίζει ὅτι αὐτά θά ζήσουν καί θά προοδεύ­σουν. Κανείς δέν ἐπιβι­βάζεται σέ ἕνα μεταφορικό μέσα, σέ ἕνα πλοῖο ἤ σέ ἕνα ἀεροπλάνο, ἐάν δέν πι­στεύει ὅτι θά φθάσει στόν προ­ορισμό του.

Σέ τί βασίζεται ὅμως αὐτή ἡ ἐλπί­δα μας; Ἡ ἐλπίδα μας, λέγει ὁ ἅγι­ος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, βασίζε­ται συνήθως στή γνώση. Γνωρί­ζου­­με ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν ἄλ­λων ἀνθρώπων ποιά θά εἶναι ἡ ἔκβαση τῶν ἐνεργειῶν μας καί ἐλ­πίζουμε ὅτι καί στήν περίπτωσή μας οἱ ἐνέργειές μας θά ἔχουν τό ἴδιο ἀποτέλεσμα. 

Αὐτό εἶναι τό πρῶτο καί βασικό στά­διο τῆς ἐλπίδος. Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνα δεύτερο στάδιο πού εἶναι πολύ πιό σημαντικό καί πολύ πιό σπου­δαῖο γιά ὅποιον τό διαθέτει. Εἶναι ἡ ἐλπίδα πού ὑπερβαίνει τά ἀν­θρώ­πινα δεδομένα καί βασίζε­ται στήν πίστη στόν Θεό. Ἄλλωστε τί εἶναι ἡ πίστη; Εἶναι, ὅπως γρά­φει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος, ἡ ὑπόσταση ὅσων ἐλπί­ζου­με. 

Ἐλπίζουμε στή ζωή μας, γιατί πιστεύουμε στόν Θεό, στήν ἀγάπη καί τήν εὐσπλαγχνία του, στήν ἀνο­χή καί τή φιλαν­θρωπία του. Καί αὐτή ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι πού μᾶς κάνει ὄχι μόνο νά ἔχουμε ἐλπίδα γιά τά συνη­θισμένα πράγματα στή ζωή μας, ἀλλά καί γιά ὅλα ἐκεῖνα γιά τά ὁποῖα παρα­καλοῦμε τόν Θεό καί ἐπικα­λούμε­θα τή βοήθειά του.

Εἶναι πολύ σπουδαῖο καί μεγάλο προνόμιο αὐτό, νά μποροῦμε δη­λα­­δή νά ἐλπίζουμε στήν ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μεγάλη παρηγορία καί ἀνάπαυση γιά τόν ἄνθρωπο, νά στηρίζει τήν ἐλπίδα του στήν προ­­σευχή, γιά ὅ,τι τόν ἀπασχολεῖ, γιατί αὐτή ἡ προσευχή ὄχι μόνο τοῦ δίδει δύναμη νά συνεχίσει τόν ἀγώνα καί τήν προσπάθειά του γιά νά ἐπιτύχει αὐτό πού θέλει, ἀλλά καί γιατί τόν βοηθᾶ νά προσεγ­γί­ζει τόν Θεό καί νά ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του καί τήν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς του στή δύναμη καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Καί ἔχουμε ὅλοι μας ἀνάγκη αὐ­τή τήν παρηγορία καί τήν ἐνί­σχυ­ση πού μᾶς παρέχει ἡ ἐλπίδα πού στηρίζεται στήν προσευχή καί τήν ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ, ἰδιαιτέρως κα­τά τήν περίοδο αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τήν πε­ρί­οδο τῆς νηστείας καί τοῦ πνευ­ματικοῦ ἀγῶνος, τῆς προσευχῆς καί τῆς μετανοίας, τήν ὁποία διερ­χόμεθα, ἀλλά καί αὐτό τό διάστη­μα κατά τό ὁποῖο ὅλος ὁ κόσμος ἀλλά καί ἡ πατρίδα μας ὑφίσταται τόν πειρασμό καί τή δοκι­μα­­­σία τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορο­ναϊοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει κυριολε­κτι­κά ἀναστατώσει τή ζωή ὅλου τοῦ κόσμου.

Καί ἀκριβῶς ἐπειδή εἶναι μία ἀσθένεια, τῆς ὁποίας δέν γνωρί­ζουμε καί δέν γνωρίζουν οὔτε οἱ εἰδικοί ἰατροί τήν ἐξέλιξη, χρειά­ζεται νά ἔχου­με τήν ἐλπίδα μας στόν Θεό καί νά προσευχόμεθα, ὥστε νά μᾶς χαρίσει «σύν τῷ πει­ρασμῷ καί τήν ἔκβασιν αὐτοῦ», νά δώσει δη­λα­δή μία ἀγαθή διέξοδο στό ἀδι­έ­ξοδο στό ὁποῖο ἔχει φέρει τόν κό­σμο αὐτός ὁ ἰός καί νά μᾶς προστατεύσει ἀπό αὐτόν.

Ἡ προσευχή καί ἡ ἐλπίδα μας στόν Θεό θά μᾶς βοηθήσουν νά μήν ἀπογοητευόμεθα καί νά μήν χάνουμε τό θάρρος μας. Ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν θά πρέ­πει νά ἀκολουθοῦμε καί ὅλες τίς ὁδηγίες καί τίς συστάσεις τῶν εἰδι­κῶν, σχετι­κά μέ τά μέτρα ὑγιεινῆς καί καθα­ριότητος, ἀλλά καί μέ τήν προφύ­λαξη πού ἀπαιτεῖται γιά τούς ἡλι­κιωμένους καί τούς ἀσθε­νεῖς, πού θά πρέπει νά παραμέ­νουν στό σπί­τι, ὅπως καί ὅσοι ἐκ­δηλώσουν κά­ποια ἀπό τά συμπτώ­ματα τῆς ἀσθε­­νείας, προκειμένου νά μήν μεταδώσουν τυχόν τήν ἀσθέ­νεια στούς ἀδελφούς μας, ὅπως συστήνει καί στήν πρόσφατη ἐγκύκλιό της ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Θά πρέπει νά εἴμεθα πολύ προσε­κτικοί, ἀλλά χωρίς νά χάνουμε τήν ἐλπίδα μας καί τήν ἐμπιστο­σύ­νη μας στόν Θεό, καί νά προ­σευ­χό­μασθε, ὥστε ἡ ἀγάπη του νά μᾶς διατηρήσει σώους γιά νά διέλ­θου­με καί τό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγί­ας καί Μεγάλης Τεσσαρα­κο­στῆς ἐν ὑγείᾳ καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτά­σουμε μέ χαρά καί τό Ἅγιο Πάσχα.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ProhgiasmenhPrasinada2020 5