Αγρυπνία και κουρά μοναχής στην Ι.Μ.Αγίων Πάντων Βεργίνης. (φωτο)

AgioiPantesKoura2017-2.jpg

AgioiPantesKoura2017-2.jpg

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου το βράδυ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Χριστοδούλου του εν Πάτμω στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας.

Κατά την διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τέλεσε την κουρά (ρασοευχή) της δόκιμης Φωτεινής. Η νέα μοναχή έλαβε το όνομα Θεοδώρα.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην κουρά :

«Δός μοι σήν καρδίαν».

Ἀνταποκρινόμενη στήν κλήση καί τήν προτροπή τοῦ πα­νοι­κτίρ­μο­νος Θεοῦ ἦλθες κατά τήν πα­ροῦ­σα ἑσπέρα, ἀδελφή Θεοδώρα, κατά τήν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία καί ἡ Ἱερά αὐ­τή Μονή τῶν Ἁγίων Πά­ντων ἑορ­τάζει τήν ἀνακομιδή τῶν ἱε­ρῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου καί θεο­φόρου πατρός ἡμῶν Χριστο­δού­λου τοῦ ἐν Πάτμῳ, γιά νά τοῦ προσφέρεις αὐτό τό ὁποῖο σοῦ ζητᾶ. Γιά νά τοῦ προσφέρεις ὅ,τι ἐκλεκτότερο καί πολυτιμότερο διαθέτεις· γιά νά τοῦ προσφέρεις τήν καρδία σου ὡς δῶ­ρο ἀγάπης καί ἀπολύτου ἀφο­σιώ­σεως στή δική του πατρική καί σω­τηριώδη ἀγάπη καί πρόνοια.

Εἶχες ἀποφασίσει ἤδη ἀπό ἐτῶν νά ἀφιερωθεῖς ψυχῇ τε καί σώματι στήν ἀγάπη καί τή λατρεία τοῦ Θεοῦ. Εἶχες ἀποφασίσει ὅτι ἡ δική του ἀγάπη ὑπέρκειται ὄχι μόνο τῆς ματαίας ἀγάπης τοῦ κόσμου καί τῶν τοῦ κόσμου ἀλλά καί αὐ­τῆς τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης τῶν οἰκείων, τῶν γονέων, τῶν ἀδελφῶν καί τῶν συγγενῶν.

Εἶχες ἀποφασίσει νά τοῦ προσ­φέ­ρεις τήν καρδία σου καί γιά τόν σκοπό αὐτό προετοιμαζόσουν κά­τω ἀπό τούς θόλους τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, ὑπό τήν σκέπη τῶν ἁγίων Πάντων καί μέ τή στορ­γική καί συνετή καθοδήγηση τοῦ πνευ­μα­τικοῦ σου πατρός, πα­νο­σιο­λο­γιω­τάτου ἀρχι­μαν­δρίτου π. Παύ­λου, καί τῆς κα­θη­γουμένης τῆς ἱε­ρᾶς αὐτῆς Ἀδελ­φότητος, ὁσιω­τά­της μοναχῆς Χρι­στο­δούλης, καί μέ τή συμπα­ρά­σταση καί τῶν γονέων σου, ἀλλά πάνω ἀπό ὅλα ὅλων τῶν ἀδελ­φῶν σου μο­ναχῶν γι᾽ αὐ­τή τήν ἡμέ­ρα, γι᾽ αὐτή τή μεγάλη στιγμή τῆς ζωῆς σου.

Γιατί εἶναι ὄντως μεγάλη ἡ ἡμέ­ρα, παιδί μου, καί μεγάλη ἡ στιγμή, ἐφόσον ὅσα τελοῦνται σήμερα καί τελέ­σθη­καν πρίν ἀπό λίγο κατά τή μο­να­χική σου κουρά δέν εἶναι ἔργο καί συμφωνία ἀνθρώπινη, ἀλλά οὐ­­ράνια καί μυστική. Εἶναι συναλ­λαγή θεία καί πνευματική, ἐφόσον σύ προσφέρεις στόν Θεό αὐτό τό ὁποῖο Ἐκεῖνος μᾶς χάρισε ὡς ἕδρα τῆς ζωῆς, ὡς κέντρο τῶν συναι­σθη­μάτων καί κυρίως τῆς ἀγάπης, καί γι᾽αὐτό ἡ καρδιά εἶναι τό πο­λυ­­τιμότερο δῶρο τό ὁποῖο μπο­ρεῖ νά προσφέρει ὁ ἄνθρωπος στόν Θεό.

Σύ τοῦ προσφέρεις τή φλε­γο­μένη ἀπό ἀγάπη καρδία σου καί Ἐκεῖ­νος σοῦ ἀντιπροσφέρει τή χά­ρη του. Διότι ὁ Θεός δέν ζητᾶ τήν καρ­δία τοῦ ἀνθρώπου ἐγωιστικά, ἀλλά τήν ζητᾶ γιά νά τήν ἐξα­γνί­σει, νά τήν ἁγιάσει, νά τήν πλη­ρώ­σει μέ τήν οὐράνια εὐφρο­σύνη τῆς παρουσίας του, καί γιά νά μετα­τρέ­­ψει δι᾽ αὐτῆς ὅλη τήν ὕπαρξή σου σέ κατοικητήριό του, σέ σκεῦ­ος τοῦ ἁγίου Πνεύματος, σέ δοχεῖο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Θεία ὄντως καί οὐράνια καί μυ­στική ἡ συναλλαγή, στήν ὁποία ἀο­­ράτως παρίσταται ἡ χορεία πά­ντων τῶν ἁγίων, τῶν προστα­τῶν καί ἐφόρων τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Μο­νῆς, μέ προεξάρχοντες τόν μέγα κα­­θηγητή καί ἀπλανῆ ὁδηγό τῆς μοναχικῆς πολιτείας, τόν ἑορτα­ζό­μενο ὅσιο Χριστόδουλο, τόν ὁ­ποῖο ἰδιαιτέρως τιμᾶ ἡ Ἀδελ­φό­τητά σας, καθώς ἐξ ἀρχῆς συνό­δευσε τά βή­ματά της καί τά ὁδή­γησε μέχρις ἐδῶ, χωρίς νά ἀποστεῖ οὐδέποτε τῆς φιλοστόργου μερί­μνης γι᾽ αὐ­τήν, ἀλλά καί τήν ὁσία Θεοδώρα τήν ἐν Θεσσαλονίκῃ, τή μυρο­βλύ­τιδα, τήν προσωπική σου ἀπό σή­μερα προστάτιδα καί πρέ­σβειρα καί ἀντιλήπτορα στόν ἀγώ­να τῆς μοναχικῆς σου ζωῆς καί πολιτείας, καθώς ἀπό σήμερα, παιδί μου, φέ­ρεις τό ὄνο­μά της, καί καθίστασαι μέ αὐτό τό ὄνομα ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τήν Ἱερά Μονή τῶν ἁγίων Πά­ντων, τήν μονή τῆς με­τα­νοίας σου, καί τήν εὐλο­γημένη της Ἀδελ­φό­τητα.

Φέρεις τό ὄνομα τῆς ὁσίας Θεο­δώ­ρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ γιά νά σοῦ ὑπενθυμίζει τό δῶρο τῆς καρ­δί­ας σου τό ὁποῖο προσέφερες σή­μερα στόν Χριστό καί τό ὁποῖο δέν εἶναι δῶρο στιγμιαῖο, προϊόν περι­στα­σιακῆς συγκινήσεως ἤ ἐπι­πο­λαίου ἐνθουσιασμοῦ, ἀλλά δῶρο διαρκές, δῶρο ζωῆς.

Φέρεις ὅμως τό ὄνομα τῆς ὁσίας Θεοδώρας καί γιά ἕναν ἀκόμη λό­γο: γιά νά ἔχεις τήν ὁσιακή ζωή της ὡς διαρκές πρότυπο καί κίνη­τρο καί γιά τή δική σου ζωή καί πορεία.

Ἡ μελέτη καί ἡ ἐντρύφηση στόν βίο της θά σέ διδάξει πολλά. Θά σέ δι­δάξει ὅμως κυρίως τό μέγα μά­θη­­μα τῆς ὑπακοῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πρώτιστη ἀρετή καί τό «κειμή­λι­ον» τῆς μοναχῆς, εἶναι αὐτή διά τῆς ὁποίας συνεχίζεται καί ἀνα­νε­ώ­­­νεται ἡ προσφορά τῆς καρδίας της στόν Θεό, ἡ ὁποία ἄρχισε διά τῆς μοναχικῆς της κουρᾶς. Εἶναι αὐτή ἡ ὁποία, ὅπως λέγουν οἱ πα­τέ­ρες, εἶναι περισσότερο εὐπρόσ­δε­­κτη ἀπό τόν Θεό ἀπό κάθε ἄλλη θυσία, διότι ἡ ὑπάκουη μοναχή «πά­ντα τά θελήματα καταλείψασα κρέμα­ται τῷ Θεῷ». Καί ὁ Θεός βε­βαίως ὄχι μόνο δέν τήν ἐγκατα­λεί­­πει ποτέ ἀλλά τήν ἀνυψώνει καί τήν περιβάλλει μέ τήν χάρη του, ὥστε ἡ ἀνάβαση τῆς πνευ­μα­τικῆς κλί­μακος τῶν ἀρετῶν νά τῆς φαί­νε­ται εὔκολη καί νά αἰ­σθά­νεται στήν προσωπική της ζωή τόν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι «ὁ ζυγός μου χρη­στός ἐστιν καί τό φορτίον μου ἐλα­φρύ».

Ἡ ὁσία Θεοδώρα ὑπῆρξε ὑπόδειγ­μα τελείας ὑπακοῆς σέ ὅλη της τή ζωή, ὑπακοῆς καί σέ αὐτήν ἀκόμη τήν κατά σάρκα θυγατέρα της, τήν ὁσία Θεοπίστη· γι᾽αὐτό καί ὁ Θεός τήν ἀνύψωσε καί τήν ἀξίωσε με­γά­λων πνευματικῶν δωρεῶν καί αὐτῆς τῆς χάριτος τῶν θαυ­μά­των καί τῆς μυροβλυσίας.

Αὐτή τήν ὑψοποιό ὑπακοή ἀγω­νί­­σου καί σύ νά ἀποκτήσεις βιά­ζο­ντας τόν ἑαυτό σου νά νικήσει τό θέλημά του, διότι ἡ ὑπακοή, ἡ ὑπα­κοή στόν Θεό πού ἐκφράζεται διά τῆς ὑπακοῆς στόν πνευματικό σου πατέρα καί στή Γερόντισσα, εἶναι αὐτή πού θά σέ καταστήσει μιμητή τοῦ νυμφίου τῆς ψυχῆς σου Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε «ὑπή­κοος μέχρι θανάτου» στό θέλημα τοῦ Πατρός, «θανάτου δέ σταυ­ροῦ».

Εἶναι αὐτή πού θά φωτίζει ὅπως ὁ ἥλιος τήν πορεία σου καί θά λαμ­πρύνει τή ζωή σου μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί θά σέ ἀξιώσει νά ἀπολαύσεις καί σύ, ὅταν ὁ Θεός σέ καλέσει, τά πανευ­φρό­συνα ἀγαθά τῆς οὐρανίου μακαριότητος μετά πάντων τῶν ἁγίων.

Αὐτή εἶναι, παιδί μου καί ἡ πατρική μου εὐ­χή καί προσευχή, νά καταστεῖς τέ­κνο ὑπακοῆς, ὅπως ἡ προστά­τιδά σου ὁσία Θεοδώρα ἡ ἐν Θεσ­σαλο­νίκῃ, τῆς ὁποίας οἱ πρεσβεῖες καί οἱ μεσιτεῖες στόν Θεό μαζί μέ τίς εὐχές τοῦ Γέροντος, τῆς Γε­ρό­ντισσάς σου, τῶν γονέων καί ἀδελφῶν σου, ἀλλά καί ὅλων τῶν συμπροσευχομένων σήμερα οἰ­κεί­ων καί ἀδελφῶν σου, θά σέ στη­ρί­ζουν πάντοτε. 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgioiPantesKoura2017.jpg