Αγρυπνία για την εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγ. Ιγνατίου. Μνημόσυνο για τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο κυρό Χριστόδουλο. (ΦΩΤΟ)

AgrypniaAg.IgnatiouDovra2019 2

AgrypniaAg.IgnatiouDovra2019 2

Την Δευτέρα 28 Iανουαρίου το βράδυ στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιγνατίου του θεοφόρου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου, με αφορμή την επέτειο 11 ετών από της κοιμήσεως του.

 

Κατά την διάρκεια της Αγρυπνίας τέθηκε σε προσκύνηση η τιμία Κάρα του Αγίου που φυλάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Ἰθύνας πρός ἀρετήν τόν βίον μου, φωτί καταύγασον, τῆς ἐνοι­κούσης χάριτος ἐν σοί, Θεοφόρε Ἰγνάτιε».

Τήν ἱκεσία αὐτή τοῦ ἱεροῦ ὑμνο­γράφου ἀναπέμψαμε καί ἐμεῖς, ἀγρυπνώντας ἀπόψε ἐπί τῇ ἀνα­κομιδῇ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.

Καί ἡ ἱκεσία αὐτή ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά μᾶς, καθώς τήν ἀνα­πέμπουμε ἔχοντας ἀνάμεσά μας τό ἱερό λείψανό του, τή σεπτή καί χαριτόβρυτη κάρα τοῦ ἁγίου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δοχεῖο πλῆρες ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνοικεῖ σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς ἁγί­ας μας Ἐκκλησίας σέ ὅλα τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων της. Γι᾽ αὐ­τό καί μυροβλύζουν καί εὐ­ω­διά­ζουν καί θαυματουργοῦν καί ἀποτελοῦν πηγή ἰάσεων σωματι­κῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν. 

Καί ὄχι μόνο τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων, ἀλλά καί αὐτές οἱ λάρ­νακές τους, γράφει ὁ ἱερός Χρυ­σόστομος, στόν λόγο του πρός τι­μήν τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεο­φόρου. Διότι, συνεχίζει ὁ ἱερός πα­τήρ, ἐάν αὐτό συνέβη στήν περί­πτωση τοῦ προφήτου Ἐλισσαίου, ὥστε ὁ νεκρός πού ἄγγιξε τή λάρ­νακά του ἐπανῆλθε στή ζωή, πῶς εἶναι δυνατόν νά μή συμβαίνει τό ἴδιο, τώρα πού ἡ χάρη εἶναι ἀφθο­νότερη καί ἡ ἐνέργεια τοῦ Πα­να­γίου Πνεύματος περισσότερη; 

Καί ἀκόμη, δέν εἶναι δυνατόν ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος τίμησε ἐν ζωῇ τούς πιστούς καί ἀφοσιωμένους σέ Ἐκεῖ­νον δούλους του, ὥστε νά θαυματουργοῦν καί νά ἐπιτελοῦν μεγάλα καί θαυμαστά μέ τή χάρη του καί τή δύναμη τῆς προσευχῆς τους, νά τούς στερεῖ αὐτή τή χάρη καί νά τούς ἀφαιρεῖ αὐτή τή δω­ρεά, τώρα πού μέ τόν μαρτυρικό θά­νατό τους ἔχουν ἐπισφραγίσει καί ἐπιβεβαιώσει τήν ἀφοσίωσή τους σέ Ἐκεῖνον καί τοῦ ἔχουν προσ­φέρει μάλιστα καί τή ζωή τους.

Ἀλλά ὁ Θεός δέν προσφέρει τή χά­ρη του στά ἱερά λείψανα τῶν ἁγί­ων του μόνο γιά νά τιμήσει ἐκεί­νους, οἱ ὁποῖοι τόν τίμησαν μέ τήν πιστότητά τους στό θέλημα καί τίς ἐντολές του. Τό κάνει καί γιά ἐμᾶς πού συνεχίζουμε τήν ἐπί­γεια πορεία μας καί ἀγωνι­ζόμεθα νά φθάσουμε στόν στόχο μας. 

Τό κάνει γιά νά μᾶς στηρίξει καί νά μᾶς ἐνισχύσει στήν προσπάθειά μας. Τό κάνει γιά νά μᾶς βοηθήσει νά ὑπερβοῦμε τά διάφορα ἐμπό­δια, τά ὁποῖα βάζει στόν δρόμο μας ἡ κακία καί ὁ φθόνος τοῦ πο­νηροῦ, εἴτε αὐτά εἶναι προβλή­μα­τα καί ἀντιξοότητες πού καταβάλ­λουν τή θέλησή μας γιά ἀγώνα, εἴ­τε εἶναι ἀσθένειες σωματικές πού μᾶς δυσκολεύουν νά ἀνταπο­κρι­θοῦ­με καί μᾶς ἀπογοητεύουν, ὥστε νά ἀποθαρρυνθοῦμε καί νά ἀπο­τύχουμε τοῦ σκοποῦ μας.

Τό κάνει, λέγει καί πάλι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, θέλο­ντας νά μᾶς ὁδηγήσει στόν ἴδιο ζῆ­λο μέ τούς ἁγίους καί νά μᾶς προσ­φέρει ἕνα λιμάνι καί ἀσφαλῆ παρηγορία γιά τά κακά πού μᾶς συμβαίνουν.

Καί εἶναι τόσο μεγάλη καί ἄμεση ἡ ὠφέλεια καί ἡ βοήθεια τήν ὁποία ἀντλεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων καί τήν προσκύνησή τους, ὥστε ὁ ἱερός Χρυ­σόστομος, ἀπευθυνόμενος στούς ἀκροατές τοῦ ἐγκωμίου του στόν ἅγιο Ἰγνάτιο, ἀλλά καί πρός ὅλους ἐμᾶς, πού τόν τιμοῦμε ἀπό­ψε, μᾶς παροτρύνει λέγοντας: «Πα­ρα­καλῶ ὅλους σας καί ὅποιον δια­κατέχεται ἀπό ὑπερβολική θλίψη, καί ὅποιον εἶναι ἀσθενής ἤ ταλαι­πωρεῖται ἀπό κάποια ἄλλη βιοτική κα­τάσταση … ἄς ἔλθει ἐδῶ μέ πί­στη, καί ὅλα ὅσα τόν βαρύνουν θά ἀπομακρυνθοῦν καί θά ἐπιστρέψει μέ πολλή εὐχαρίστηση καί μέ ἐλα­φρό­τερη συνείδηση». 

Καί συνεχίζει ὁ ἱερός πατήρ: «Καί ὄχι μόνον αὐ­τοί ἀλλά καί ἐκεῖνοι πού αἰσθά­νο­νται χαρά καί ἀπολαμβάνουν τή δό­ξα ἤ τήν ἐξουσία ἤ ἀκόμη καί αὐ­τοί πού αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἄς ἔλθουν καί ἄς μήν περιφρονήσουν τήν ὠφέλεια» πού ἐκπηγάζει ἀπό τήν προσκύνηση τῶν ἱερῶν λει­ψά­­νων τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου καί ὅλων τῶν ἁγίων.

Ὑπάρχει ὠφέλεια γιά ὅλους μας, διότι βλέποντας τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων πού ἔχουν λάβει τόση χάρη καί τόση τιμή ἀπό τόν Θεό, ἀντιλαμβανόμασθε ὅτι ὅ,τι καί νά ἔχουμε ἐμεῖς στή ζωή μας, δέν εἶ­ναι παρά ἐλάχιστο καί ταπεινό, εἴ­τε εἶναι κοσμικό εἴτε εἶναι ἀκόμη καί πνευματικό, καί γι᾽ αὐτό δέν ὑπάρχει κανένας λόγος οὔτε νά ὑπε­ρηφανευόμεθα οὔτε νά καυ­χώ­μεθα, ἀλλά πρέπει μόνο νά εὐ­χαρι­στοῦ­με τόν Θεό καί νά ἀγω­νι­ζόμεθα νά διατηρήσουμε καί νά αὐξήσουμε τήν ὅποια δωρεά τοῦ Θεοῦ ἔχουμε.

Ὑπάρχει ὠφέλεια γιά ὅλους μας, διότι βλέποντας τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων μας ἀναμιμνησκόμεθα πόσα ἔχουν κάνει ἐκεῖνοι γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καί πόσο ὑστε­ροῦ­με ἐμεῖς, καί ἔτσι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού ἀντλοῦμε ἀπό τήν προσκύνησή τους, παρακινούμεθα, ὥστε νά προσπαθοῦμε καί ἐμεῖς νά ἀγωνιζόμεθα μέ περισσότερο ζῆ­λο. 

Γι᾽αὐτό καί ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό καί τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, καί γιατί ἔχουμε τήν εὐ­λογία νά κατέχουμε τή χαριτό­βρυ­τη καί θαυματουργό κάρα του, ἀλλά καί γιατί μᾶς ἀξίωσε νά ἀγρυ­πνήσουμε ἀπόψε ἐνώπιόν της, τιμώντας τή μνήμη του καί ἀπολαμβάνοντας πλούσια τήν εὐ­λο­γία καί τή χάρη του. 

Αὐτή ἡ χά­ρη καί ἡ εὐλογία εὔχο­μαι νά μᾶς συνοδεύει καί νά μᾶς ἐνισχύει ὅ­λους μας στόν πνευμα­τικό μας ἀγώνα, ἀλλά ἀκόμη καί στά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουμε, στίς θλίψεις μας, στούς πειρασμούς τούς ὁποίους δεχόμεθα. Νά εἶστε βέβαιοι ὅτι ἡ χάρη τῶν ἁγίων λειψάνων εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία καί παρηγορία θά μᾶς δώσει καί θά μᾶς δώσει τή δύναμη νά ξεπεράσουμε καί τούς πειρασμούς καί τούς κινδύνους καί ὁποιοδήποτε ἐμπόδιο συναντοῦμε στή ζωή μας, προκειμένου νά ἀγωνισθοῦμε τόν ἀγώνα τόν καλό, τόν ἀγώνα τῆς σωτηρίας μας.

Ἄς εὐχηθοῦμε ἡ χάρη τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου νά μᾶς ἐνισχύει στή ζωή μας. Ἀμήν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

AgrypniaAg.IgnatiouDovra2019