Αγιασμός και κοπή Βασιλόπιτας στο Πυροσβεστικό Σώμα Ναούσης. (ΦΩΤΟ)

VasilopitaPyrosvestikhNaousa2019 2

VasilopitaPyrosvestikhNaousa2019 2

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, τέλεσε Αγιασμό και ευλόγησε την βασιλόπιτα στο Πυροσβεστικό Σώμα Ναούσης.

 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Μέ ἰδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σή­μερα ἀνάμεσά σας γιά πρώτη φορά στήν ἀρχή τοῦ ἔτους γιά νά κό­ψουμε τήν καθιερωμένη βασι­λόπιτα.

Καί καθώς ἡ κοπή τῆς βασιλόπι­τας συνοδεύεται πάντοτε μέ εὐχές γιά τή νέα χρονιά, θά ἤθελα καί ἐγώ νά σᾶς εὐχηθῶ ἡ καινούργια χρονιά νά εἶναι γιά ὅλους σας καί γιά τίς οἰκογένειές σας καί γιά τό Πυροσβεστικό Σῶμα γεμάτη ἀπό τήν εὐλογία καί τίς πλούσιες δω­ρεές τοῦ Θεοῦ. 

Εὔχομαι νά σᾶς χαρίζει ὁ Θεός ὑγεία καί δύναμη γιά νά ἀνταπο­κρί­νεσθε στό τόσο σημα­ντι­κό ἀλ­λά καί δύσκολο ἔργο σας, γιά τό ὁποῖο ὅλοι μας σᾶς ἐκφρά­ζουμε τήν εὐγνωμοσύνη καί τόν θαυμα­σμό μας. 

Γιατί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅλοι ἀνα­γνωρίζουμε πόση δύναμη, πό­σο ψυ­­χικό σθένος, πόση αὐτο­θυσία ἀλλά καί πόσο ἐπαγγελμα­τισμό καί τέλεια κατάρτιση χρει­άζεται γιά νά μπορεῖτε νά θέτετε τή σω­τη­ρία τῆς ζωῆς καί τῆς περιου­σίας τῶν συνανθρώπων μας πάνω ἀπό τή δική σας ζωή καί σω­μα­τική ἀκε­ραιότητα, ἐπιχειρώ­ντας κάτω ἀπό δυσμενεῖς συνθῆκες ὄχι μόνο πυρκαγιᾶς, ἀλλά καί πλημμυρῶν καί σεισμῶν καί ἀπεγ­κλωβισμῶν καί ἄλλων δυσ­χε­ρῶν καταστά­σεων, στίς ὁ­ποῖ­­ες βρί­σκονται συχνά συνάν­θρω­ποί μας, μερικές φορές μάλιστα, δυ­στυχῶς, καί ἀπό δική τους ἀπροσεξία ἤ ἐπι­πο­λαιό­τητα. Καί ὅλα αὐτά χω­ρίς νά ὑπο­λογίζετε οὔτε τήν κού­ρα­ση, οὔτε τά ὡράρια, οὔτε τίς οἰ­κο­γένειές πού ἀφήνετε πίσω σας, προκει­μέ­νου νά προσφέρετε στό κοινωνικό σύνολο.

Γι᾽ αὐτό καί σᾶς εἴμεθα εὐγνώ­μο­νες καί σᾶς τιμοῦμε γιά τό ἔργο σας καί προσευχόμεθα γιά σᾶς καί παρακαλοῦμε τόν Θεό νά σᾶς ἐνι­σχύει μέ τή χάρη του καί νά σᾶς προστατεύει ἀλλά καί νά ἀποτρέ­πει καί τίς καταστροφικές πυρκα­γιές καί τίς πλημμύρες, ὥστε καί νά μήν κα­ταστρέφεται ἡ χώρα μας καί νά μήν κινδυνεύουν συνάν­θρωποι μας καί νά μήν κινδυνεύ­ετε καί ἐσεῖς στήν ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου σας.

Εὔχομαι καί πάλι καλή καί εὐ­λογημένη χρονιά σέ ὅλους σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 VasilopitaPyrosvestikhNaousa2019