Βασιλόπιτα στο Επισκοπείο της Ι. Μητροπόλεως Βεροίας για τους συνεργάτες στο πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο και για τις τοπικές αρχές. Απολογισμός του 2017 απο τον Σεβασμιώτατο.(φωτο)

Vasilopita2018-2.jpg

Vasilopita2018-2.jpg

Στο εορταστικό κλίμα της Πρωτοχρονιάς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων έκοψε τη Βασιλόπιτα για τους συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως στο πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο. Στην τελετή παρέστησαν και οι τοπικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλης.

O Σεβασμιώτατος στο λόγο του έκανε μία αναδρομή στα εκκλησιαστικά γεγονότα του χρόνου που φεύγει και ευχήθηκε σε όλους για το νέο έτος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Vasilopita2018.jpg

Απολογισμός του 2017 απο τον Σεβασμιώτατο :

Ἕνα ἀκόμη ἔτος φθάνει σήμερα στό τέλος του. Καί ἐμεῖς εὑρισκό­μεθα, ὅπως κάθε χρόνο, ὅλοι μαζί ἐδῶ γιά νά κάνουμε μία ἀνα­σκόπηση τοῦ ἔργου πού ἐπιτελέ­σθη στήν Ἱερά Μητρόπολή μας μέ τή συνεργασία καί τή συμμετοχή ὅλων σας, ἀλλά καί γιά νά ἐξετά­σουμε ἀπό κοινοῦ τίς προοπτικές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔργου γιά τό νέο ἔτος, τό ὁποῖο ἡ χάρη καί ἡ ἀγάπη τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ μᾶς προσφέρει.

Ἡ ἀνασκόπηση, ὅπως καί ἄλλες φορές ἔχω πεῖ, ἔχει στόχο νά μᾶς ὑπενθυμίσει τίς ποικίλες πλευρές καί δράσεις τοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί νά δώσει ἔτσι στόν καθένα μας τή δυνατό­τη­τα καί τήν εὐκαιρία νά κάνει καί ἕνα προσωπικό ἀπολογισμό γιά τή συμβολή του καί τή συμμετοχή του στό ἔργο αὐτό. Συγχρόνως ὅμως ἀποβλέπει καί στό νά δώσει σέ ὅλους μας τή δυνατότητα νά δοῦμε τί κάναμε, τί παραλείψαμε νά κάνουμε, τί περισσότερο μπο­ροῦ­με νά κάνουμε τό νέο ἔτος. Διότι ὅ,τι καί ἐάν κάνουμε, ποτέ δέν εἶναι ἀρκετό· καί γι᾽ αὐτό δέν θά πρέπει καί νά ἐπαναπαυόμεθα ποτέ. Οἱ ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς διακο­νίας τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι πολ­λές, εἶναι περισσότερες ἀπό ὅσα μποροῦμε νά προσφέρουμε, ἰδιαι­τέ­ρως στίς ἡμέρες μας πού οἱ συνάνθρωποί μας ἔχουν πολλές ἀνάγκες, ὄχι μόνο ὑλικές ἀλλά καί πνευματικές, καί βρίσκονται ἀντι­μέ­τωποι μέ πολλά προβλήματα στήν καθημερινότητά τους, χωρίς νά ἔχουν ποῦ ἀλλοῦ νά στραφοῦν γιά νά βροῦν συμπαράσταση καί βοήθεια ἐκτός ἀπό τήν Ἐκκλησία. Αὐτό ἰσχύει ἰδιαιτέρως γιά τά παιδιά καί τούς νέους μας πού, ἀντιμετωπίζοντας ἕνα κυκεώνα ἐπιρροῶν καί ἐπιδράσεων ἀπό τό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο ζοῦν, φυσικό καί ἠλεκτρονικό, καί συγ­χρόνως ποικίλα οἰκογενειακά καί προ­σωπικά προβλήματα καί ἀδιέ­ξο­δα, ἀναζητοῦν ἕνα στήριγμα καί ἔχουν ἀνάγκη νά βροῦν κάποιον τόν ὁποῖο νά μποροῦν νά ἐμπι­στευ­θοῦν καί νά αἰσθάνονται ἀσφά­­λεια.

Ἀλλά καί ἀκόμη καί ἄν μπορού­σαμε νά καλύψουμε ὅλες αὐτές τίς ἀνάγκες, θά εἴχαμε χρέος νά προ­σπα­­θήσουμε νά κάνουμε ἀκόμη πε­ρισσότερα, νά ἀνοιχθοῦμε σέ νέους τομεῖς διακονίας, καθώς ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος μᾶς κατέστησε ἐργάτες στόν ἀμπελώνα του καί μᾶς ἐμπι­στεύθηκε τό τάλαντο τῆς ἱε­ρω­σύνης ἀλλά καί ὅσα ἄλλα τά­λαντα ἔχει δώσει στόν κάθε ἕνα ἀπό ἐμᾶς, περιμένει τή μέγιστη ἀξιο­ποίησή τους. Καί τό βλέπουμε αὐτό καί στή ζωή καί τή δράση πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Μεγάλου Βα­σιλείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρεί­ας, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου θά κό­ψουμε σήμερα τήν πρώτη βασιλό­πιττα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, γιά τούς κληρικούς καί λαϊκούς συνεργάτες της καί τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου, δοξάζοντας τόν Θεό, διότι μᾶς ἀξίωσε καί τόν χρόνο πού πέρασε νά διακονήσουμε, ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς ἀπό τή θέση στήν ὁποία ἔχει ταχθεῖ, τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, εἴτε εἶναι τό ποιμαντικό, εἴτε τό φιλανθρω­πικό καί κοινωνικό.

Ἡ διασάλευση τῆς εἰρήνης στήν εὐρύτερη περιοχή μας, καί κυρίως  στή Μέση Ἀνατολή, καί οἱ συνέ­πειες αὐτῆς τῆς ἀναταραχῆς καί γιά τήν πατρίδα μας ἀλλά καί γιά ὅλο τόν κόσμο ἀποτέλεσε τήν ἀφορ­μή γιά νά στρέψουμε τήν προ­σοχή μας στό πλαίσιο τῶν ΚΓ´ Παυλείων πού διοργάνωσε, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, τόν περασμένο Ἰούνιο στό δί­πο­λο «πόλεμος καί εἰρήνη κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο». Τό θέμα αὐτό συνδυάσθηκε καί μέ τήν ἀφιέ­ρωση τοῦ ἡμερολογίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στούς ἁγί­ους Νεομάρτυρες τῆς Χαλά­στρας, τόν ἅγιο Ἀθανάσιο καί τόν ἅγιο Ἰωάννη, ἀλλά καί τήν προσέγ­γιση συναφῶν μέ τόν πόλε­μο καί τήν εἰρήνη θεμάτων στίς ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιήθη­καν κατά τή διάρκεια τῶν ΚΓ´ Παυλείων.

Οἱ ἐκδηλώσεις ἦταν, ὅπως κάθε χρόνο ἄλλωστε, πολ­λές καί ἐξαι­ρε­τικά ἐνδιαφέρουσες, καί προκά­λε­σαν τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀνθρώ­πων σέ ὅλες τίς ἀρχιερατικές πε­ριφέρειες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπως μποροῦμε νά συμπερά­νουμε ἀπό τήν ἀθρόα συμμετοχή. Ἀπό τίς ἐκδηλώσεις ἐπιγραμμα­τι­κά θά ἤθελα νά ἀναφέρω τίς Ἡμε­ρίδες τῶν ἱερέων, τῶν πνευματι­κῶν, τῶν πρεσβυτερῶν καί μητέ­ρων κληρικῶν, τῶν κατηχητῶν καί κατηχητριῶν, τῶν θεολόγων, πού πραγματοποιήθηκε σέ συνερ­γα­σία μέ τή Διεύθυνση Δευτερο­βάθμιας Ἐκπαιδεύσεως, ἀλλά καί τήν καθιερωμένη Ἡμερίδα τῆς ἱστορίας τοῦ Ρουμλουκιοῦ «σέ πό­λεμο καί εἰρήνη» καί τήν Ἀντιαι­ρε­τική Ἡμερίδα πού φέτος πραγ­μα­τοποιήθηκε στό Πλατύ.

Ἰδιαίτερη μνεία θά ἤθελα νά κά­νω στό Μοναχικό Συνέδριο τό ὁποῖο ὀργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπο­λή μας γιά ἕβδομη φορά στό πλαί­σιο τῶν Παυλείων στή Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί μέ θέμα: «Σύγχρονα μοναχικά πρότυπα», καί συγκέντρωσε πολλούς μονα­χούς καί μοναχές ἀπό τά μοναστή­ρια κυρίως τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης καί τῆς Θεσσαλίας, καί ἀκό­μη τό Συνέδριο Βυζαντινῶν τε­χνῶν μέ θέμα: «Εἰκονισμός τῆς εἰρήνης καί τοῦ πολέμου κατά τή βυζαντινή περίοδο», τήν Ἑσπερίδα μέ ἀφορμή τήν παγκόσμια ἡμέρα κατά τῶν ἐξαρτήσεων καί σέ συνερ­γασία μέ τίς «Ἀνώνυμες οἰ­κο­γένειες» τῆς Ἀλεξανδρείας, καί βεβαίως τό μεγάλο Διεθνές καί Διε­πιστημονικό συνέδριο μέ θέμα «Πόλεμος καί εἰρήνη κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο».

Πέραν ὅμως τῶν Συνεδρίων καί Ἡμερίδων πού πραγματοποιήθη­καν κατά τή διάρκεια τῶν ΚΓ´ Παυλείων ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ὀργάνωσε μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί μία ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα Ἑσπε­ρίδα στό νέο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμοῦ «Παντάνασσα», στήν ὁποία, ὑπό τόν τίτλο «Βίοι παράλληλοι: Ἅγιος Ἰωάννης Χρυ­σό­στομος – Ἅγιος Λουκᾶς ἰατρός», παρουσιάσθηκαν ἀπό τούς ὁμιλη­τές οἱ ἀναλογίες στή ζωή τῶν ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφε­ρου­πόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ.

Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Μητρο­πο­λιτικοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ «Πα­ντά­νασσα» τῆς Ναούσης ἀποτέλε­σαν ἕνα ἀπό τά πιό σημαντικά καί πολυ­ανα­μενόμενα γεγονότα τῆς χρονιᾶς πού κλείνει. Πραγματο­ποιή­­θηκαν κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου της ἁγίου Θεοφάνους καί συνοδεύ­θηκαν ἀπό μία ξεχωριστή μουσική ἐκδήλωση μέ τή συμμετοχή τῆς χορω­δίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νίς ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας πού ἦρθε στή Νάουσα γι᾽ αὐτόν τόν σκοπό.

Ἡ ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ πολυ­δύναμου Μητροπολιτικοῦ Κέ­ντρου Πολι­τισμοῦ, πού διαθέτει μία μεγάλη αἴθουσα πολλαπλῶν χρή­σεων, ἐξοπλισμένη μέ ὅλα τά σύγχρονα μέσα, μετά ἀπό πολυε­τεῖς προσπάθειες, μᾶς γέμισε ὅ­λους μέ μεγάλη χαρά, γιατί προσ­φέρει στήν Ἱερά Μητρόπολή μας πολλές νέες δυνατότητες γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ πνευματικοῦ της ἔργου στή Νάουσα. Ἤδη στήν αἴ­θου­σα, ἐκτός ἀπό τήν Ἑσπερίδα πού προανέφερα, πραγματο­ποι­ή­θη­καν τόν Ὀκτώβριο ἡ ἐναρκτή­ρια μουσική ἐκδήλωση Avanti Maestro τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί  ἐκδήλωση μέ τήν εὐκαιρία τῶν Ἐλευθε­ρίων τῆς Ναούσης, καί πρίν ἀπό λίγες ἡμέ­ρες καί τό Μουσικοθεατρικό ἀνά­γνω­σμα «Ὁ ληστής τῶν Χριστου­γέννων» καί ἡ χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση πού ὀργάνωσε τό Γρα­φεῖο Νεότητος τῆς Μητροπό­λεώς μας.

Οἱ ἐκδη­λώσεις αὐτές δέν ἦταν, ἀσφαλῶς, οἱ μόνες πού πραγματο­ποιή­θηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τόν χρόνο πού κλείνει. Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος τιμή­σαμε μέ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις στή Βέροια, τή Νάουσα καί τήν Ἀλεξάνδρεια τήν ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, τήν ἑορτή τῆς μητέρας καί τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῶν Χρι­στουγέννων γιά τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν μας. Παράλληλα πραγ­ματοποιήθηκαν ἐκδηλώσεις γιά τή βράβευση καί τήν οἰκονο­μική ἐνίσχυση μα­θη­τῶν καί φοι­τη­τῶν πού ἀρίστευσαν, καθώς καί ἡ ἐκδήλωση γιά τήν Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς πού ὀρ­γάνωσε τό γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας συμμε­τεῖχε ἀκόμη σέ μία σειρά ἐκδηλώ­σεων, Ἡμε­ρίδων καί Συνεδρίων, τήν εὐθύνη τῆς διοργανώσεως τῶν ὁποίων εἶχαν ἄλλοι φορεῖς, ὅπως στήν ἐκδήλωση τῆς Φιλο­πτώ­­χου Ἀδελφότητος Κυριῶν Βερ­οίας, τοῦ Δήμου Ναούσης γιά τόν ἅγιο Θεοφάνη, τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Ναούσης, τοῦ Συλλό­γου Μικρασιατῶν Βεροίας, τοῦ Συλ­λόγου τῶν φίλων τῶν ἀτόμων μέ εἰδικές ἱκανότητες καί τῆς πα­γκόσμιας ἡμέρας τοῦ παιδιοῦ, στό Παιδαγωγικό Συνέδριο, πού πραγματοποιήθηκε στή Νάουσα, στό Συνέδριο τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΟΤΕ, στή Διεθνῆ Διημερίδα γιά τή σεξουαλική κακοποίηση καί, βε­βαίως, στίς ἐκδηλώσεις τοῦ Στρα­τοῦ καί τῆς Ἀστυνομίας πού πραγ­ματοποιήθηκαν μέ διάφορες εὐκαι­ρίες.

Ἀξίζει νά ἀναφέρω ἀκόμη τή συμ­με­τοχή μας στό Στ´ Διεθνές Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά ἀπό πρόσκληση τῶν διοργανωτῶν, μέ ὁμιλία ὑπό τόν τίτλο: «Μαρτύρων αἵματα: τό ὁλοκαύτωμα τῆς Να­ούσης». Ἀκόμη, στήν ἐκδήλωση πού πραγματοποίησε ἡ Ἱερά Μη­τρόπολη Νεαπόλεως καί Σταυρου­πό­λεως στή μνήμη τοῦ μακα­ρι­στοῦ Μητροπολίτου Σταυροπη­γίου, καί στή σειρά διαλέξεων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀθηνῶν μέ θέμα τό ἱστορικό τῆς εὑρέσεως καί ἐπαναφορᾶς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου μεγα­λο­μάρτυρος Δημητρίου.

Ἀρκετές πνευματικές εὐκαιρίες μᾶς προσέφεραν καί οἱ παρουσιά­σεις βιβλίων καί συλλογικῶν τό­μων πού πραγματοποιήθηκαν στή διάρκεια τοῦ χρόνου πού κλείνει. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά ἀναφέρω τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ ἄρ­χοντος Μαΐστορος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη­σίας καί στε­νοῦ συνεργάτου τῆς Μητροπό­λεώς μας κ. Γεωργίου Ὀρδου­λίδη «Ἀκολουθίες τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τόκου» στήν Χαλάστρα,

τήν πα­ρου­σίαση τοῦ τόμου «Σύγ­χρονες ὁσιακές μορφές», ὁ ὁποῖος περι­λαμ­βάνει τίς ὁμιλίες πού πραγ­μα­το­ποιήθηκαν στίς δέκα Ἡμε­ρίδες πού ὀργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τά τελευταῖα χρόνια, παρου­σιά­ζοντας σύγχρο­νες ὁσιακές μορ­φές, μερικές ἀπό τίς ὁποῖες, ὅπως ὁ ὅσιος Παΐσιος, ὁ ὅσιος Πορφύρι­ος καί ὁ ὅσιος Ἰά­κω­βος ὁ Τσαλί­κης, ἁγιοκατατά­χθη­καν ἤδη μέ Πα­­τριαρχική καί Συνοδική ἀπόφα­ση,

τοῦ τόμου «Δογματικά σαλπί­σμα­τα» μέ ὁμιλίες ἀπό τό ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, καί τέλος τοῦ τόμου τῶν  Πρακτι­κῶν τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου τῶν ΚΒ´ Παυλείων, πού παρουσιάσθη­κε στή λήξη τοῦ φετινοῦ Συνε­δρίου.

Καί οἱ τρεῖς αὐτές παρου­σιά­σεις ἔγιναν στή Βέροια, ἐνῶ στήν Ἀλε­ξάνδρεια πραγματοποιήθηκε ἡ πα­ρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ἅγιον Ὄρος: Πνευματικές περιπλα­νή­σεις».

Ἡ ἐκδοτική δραστηριότητα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως περιλαμ­βά­νει τρία ἀκόμη ἔργα, τά ὁποῖα ἐλπίζω νά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά παρουσιάσουμε στή διάρκεια τῆς νέας χρονιᾶς. Πρόκειται γιά μία μονογραφία σχετικά μέ τόν ἱερό ναό τῆς Παναγίας Περιβλέπτου Βεροίας, ἑνός τόμου ὁμιλιῶν γιά τό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί τοῦ ἐπετειακοῦ τόμου γιά τόν ἅγιο Κλήμεντα, ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος καί τίς πρός τιμήν του ἐκδηλώσεις κατά τό ἔτος 2016.

Στίς παραπάνω ἐκδηλώσεις θά μποροῦσε νά προσθέσει κανείς καί τίς πολλές μουσικές ἐκδηλώσεις καί συναυλίες πού πραγματο­ποι­ή­θη­καν σέ ὅλες τίς ἀρ­χιε­ρατικές πε­ριφέρειες, στό πλαί­σιο τῶν Παυ­λείων καί ὄχι μόνο, ἀλλά καί τήν κορυφαία καλλι­τεχνική ἐκδήλω­­ση τῶν Παυλείων, τή θεατρική παράσταση πού ἀνέβηκε ἀπό τό Θεατρικό Ἐργαστήριο τῆς Μητρο­πόλεώς μας, στόν Χῶρο Τεχνῶν Βεροίας, μέ τίτλο «Εἰρήνη καί Πόλεμος: Δαβίδ καί Σαούλ».

Πολλές ἦταν καί οἱ εὐλογίες πού ζήσαμε καί αὐτόν τόν χρόνο μέ τή μεταφορά ἁγίων λειψάνων καί ἱερῶν εἰκόνων σέ διαφόρους να­ούς τῆς ἐπαρχίας μας. Καί φέτος δε­χθήκαμε τήν εὐλογία τῆς ἐπι­σκέ­ψεως τῆς θαυματουργοῦ κάρας τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ καί τῆς ἁγίας Παρασκευῆς στήν Πα­τρίδα, καί τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Προκοπίου στόν πανηγυρί­ζοντα βυζαντινό ναό τῆς Βεροίας ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Τιμίου Προ­δρόμου Νικήσιανης. Εἴχαμε ἀκό­μη τήν εὐλογία νά ὑποδε­χθοῦ­με τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἁγιοταφίτισσας ἀπό τά Ἱεροσό­λυ­μα στήν Ἀλεξάνδρεια, τοῦ ἁγίου Γεωργίου Περιστερεῶτα, πού προ­έρ­χεται ἀπό τήν ὁμώνυμη Μονή τοῦ Πόντου καί φυλάσσεται στήν Ἱερά Μητρό­πολη Ἐδέσσης, Πέλ­λης καί Ἀλμωπίας στήν Παναγία Σουμελᾶ, καί τό πιστό ἀντίγραφο τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης, τῆς Παναγίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό ὁποῖο ἐνθρονίσθηκε στόν ὑπό ἀνέγερση ναό τοῦ ἁγίου Λουκᾶ Συμφερουπόλεως, στήν Ἱε­ρά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ, καί ἀπό ἐκεῖ μετα­φέρθηκε γιά λίγες ἡμέ­ρες στή Νάουσα μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἐλευθερίων της. Ἀκόμη ἡ ἱστορική εἰκόνα τῆς Πα­ναγίας τῆς Μελικιώτισ­σας μεταφέρθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου, καί στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Νικο­λάου Μελί­κης, ἀπό ὅπου καί προ­έρ­χεται, μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως ἑκατό ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του.

Παράλληλα ὅμως εἴχαμε καί ἐμεῖς τή χαρά νά μεταφέρουμε τήν εὐλο­γία τῆς Παναγίας καί τῶν ἁγίων μας σέ ἄλλες Μητροπόλεις ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, μετά ἀπό πρόσκληση τῶν οἰκείων Σε­βα­σμιωτάτων Μη­τρο­πο­λιτῶν.

Ἔτσι μεταφέραμε τό ἱερό καί χα­ριτόβρυτο λείψανο τοῦ ἁγίου με­γα­λο­μάρ­τυρος Δημητρίου τοῦ μυ­ροβλύτου στήν Ἱερά Μητρόπολη Κηφισίας καί Ἀμαρουσίου, στίς Ἱερές Μητροπόλεις τοῦ Ekaterin­burg τῆς Ρωσίας, τοῦ Νικολάεφ, τῆς Βινίτσης καί τοῦ Λβίβ τῆς Οὐ­κρανίας.

Ἀκόμη μεταφέραμε μέ τή σύμ­φω­νη γνώμη καί συνεργασία τῶν Διοι­κητικῶν Συμβουλίων τοῦ Προ­σκυνήματος καί τοῦ Ἱδρύμα­τος τῆς Πανα­γίας Σουμελᾶ τήν ἱστορική καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας Σου­μελᾶ στίς Ἱερές Μητροπόλεις Διδυμοτείχου καί Ὀρε­στιάδος, Ξάνθης, Πειραιῶς, Σύ­ρου, Κίτρους καί Κατερίνης, Τρίκκης καί Σταγῶν, στήν ὁποία μεταφέραμε ἐπίσης καί τόν τίμιο Σταυρό τῶν Κομνηνῶν πού φυ­λάσ­σεται στό Προσκύνημα τῆς Πα­ναγίας Σουμελᾶ, καί Κιλκισίου, ἀλλά καί ἐκτός συνόρων, στήν Ἁγία Πετρούπολη. Μέ τίς ἐπισκέ­ψεις αὐτές εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς Πο­ντί­ους σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί νά συμβάλλουμε στή σύσφιγξη τούς δεσμούς τους μέ τό Κέντρο τοῦ Πο­ντια­κοῦ Ἑλληνισμοῦ στό Βέρ­μιο.

Γιά τόν ἴδιο σκοπό πραγμα­το­ποιή­θηκε στούς χώρους τοῦ Ἱεροῦ Προ­σκυνήματος τῆς Παναγίας Σου­μελᾶ  μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί ἐντυπωσιακή συμμετοχή τόσο ἡ Συνάντηση τοῦ Κοινοῦ τῶν Πο­ντίων ὅσο καί τό 19ο Συναπά­ντη­μα Ποντιακῶν Νεολαιῶν, ἐνῶ μέ τήν καθιερωμένη λαμπρότη­τα ἑορ­τάσθηκε τόν περασμένο Αὔ­γου­στο ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό­κου.

Σημαντικές στιγμές στή λειτουρ­γική καί ἐκκλησιαστική μας ζωή τόν χρόνο πού πέρασε ἀπετέλεσαν τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Ἐλαφίνας καί τά θυρανοίξια τῶν παρεκκλησίων τοῦ ἁγίου Παϊσίου στό Καμποχώρι καί τοῦ  ἁγίου Λαζάρου, τοῦ φίλου τοῦ Κυρίου, στήν Ἱερά Μονή Τι­μίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.

Ζήσαμε ὅμως καί ἄλλες σημα­ντι­κές καί συγκινητικές στιγμές γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία, τίς στιγ­μές τῆς χειροτονίας νέων κλη­ρικῶν ἀλλά καί τῆς κουρᾶς νέων μοναχῶν. Καί ὅλα αὐτά μέσα σέ ἕνα περιβάλλον δυσμενές, θά ἔλεγε κανείς, ἀπό κάθε ἄποψη, μέσα ἀπό τό ὁποῖο ὁ Θεός βρίσκει τόν τρόπο νά ἑλκύει νέους διακό­νους στό ἔργο του, γιά νά ἀνα­πλη­ρώσουν τά κενά πού ἀφήνουν ἐκεῖ­νοι τούς ὁποίους ὁ Θεός κά­λεσε κοντά του καί νά καλύ­πτουν τίς ἀνάγκες τῶν ἐνοριῶν μας, ἀλλά καί ψυχές ἀφοσιωμένες στήν ἀγάπη του.

Ἔτσι τόν χρόνο πού κλείνει προσ­τέ­θηκαν στήν Ἱερά Μη­τρό­πο­λή μας ἀρκετοί νέοι κληρικοί. Χει­ροτονήθηκαν ἕξι διάκονοι καί ἐν­νέα συνολικά πρεσβύτεροι, τέσσε­ρις ἀπό τούς ὁποίους προέρχονται ἀπό τούς διακόνους πού χειροτο­νή­θηκαν κατά τό διαρρεῦσαν ἔτος. Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς καλύ­πτουν τίς ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὡς ἄμισθοι κληρι­κοί. Πέντε ἀπό τούς κληρικούς μας ἔλαβαν τό ὀφφίκιο τοῦ ἀρχι­μαν­δρίτου, τρεῖς τοῦ πρωτο­πρε­σβυ­τέρου καί ἕνας τοῦ ἀρχι­διακό­νου.

Μετά ἀπό πρόσκληση καί παρά­κλη­ση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶ­ντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἀδείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν περασμένο Φεβρουάριο τέλεσα τρεῖς ἀκόμη χειροτονίες, δύο δια­κόνων καί μία πρε­σβυ­τέρου, μο­να­χῶν τῆς Μονῆς.

Παράλληλα φέτος εἴχαμε καί τή χαρά νά τελέσουμε τρεῖς κουρές μονα­χῶν στήν Ἱερά Μονή Πανα­γίας Δοβρᾶ καί μία στήν Ἱερά Μο­νή τῶν Ἁγίων Πάντων, ἐνῶ αὐ­ξήθηκε καί ὁ ἀριθμός τῶν ἀνα­γνω­στῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τροπό­λεως μέ τίς χειροθεσίες ἐννέα ἀνα­γνωστῶν, παιδιῶν καί νέων πού προέρχονται ἀπό τό πνευμα­τικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας.

Καί αὐτόν τόν χρόνο λειτούρ­γη­σαν χάρη καί στήν προσφορά τῶν κα­τηχητῶν καί τῶν κατηχητριῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως κα­τη­χητικά σχολεῖα γιά ὅλες τίς ἡλι­κίες σέ ὅλους τούς ναούς μας, κύ­κλοι μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἑσπερινές ὁμιλίες σέ ἀρκετές ἐνορίες, ἐνῶ ἐγκαινιάσθηκε καί κύκλος μελέτης γιά τίς κυρίες τῶν Φιλοπτώχων Τα­μείων τῆς Βε­ροίας ἀπό τήν ὁμότιμη καθηγήτρια τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καί συνεργάτιδα τῆς Μητροπόλεώς μας, κ. Βασιλική Κώστα.

Παράλληλα συνεχίσθηκαν καί φέτος οἱ ὁμιλίες στό πλαίσιο τῶν Ἀκαδη­μαϊκῶν Διαλόγων καί τῆς Σχολῆς Γονέων, στή Βέροια, τήν Ἀλεξάνδρεια καί τή Χαλάστρα, οἱ ἑσπερινές ὁμιλίες τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τόσο στή Βέροια ὅσο καί στή Νάουσα.

Στό πλαίσιο τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως ἐντάσ­σεται καί ἡ σύναξη τῶν μοναχῶν καί μοναζουσῶν ἀπό ὅλες τίς Ἱε­ρές Μονές τῆς ἐπαρ­χίας μας πού πραγματοποιή­θηκε στήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, οἱ συναντήσεις μέ τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριες, τούς ἱερό­παι­δες καί τά μέλη τῶν Ἐκκλη­σιαστι­κῶν Συμβουλίων τῶν ἱερῶν ναῶν. Παράλληλα τελέσθηκαν καί φέτος εἰδικές θεῖες Λειτουργίες γιά τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν σχο­λείων μας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν σχολικῶν καί πανελλαδικῶν ἐξε­τά­σεων ἀλλά καί οἱ καθιερωμένες ἀπό χρόνια θεῖες λειτουργίες τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μέ τή συμμετοχή πολλῶν νέων στό Σέλι, στήν ἀρχή κάθε χρόνου ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, καί ἡ βραδυνή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Βεροίας στό τέλος τοῦ χρόνου γιά τήν ἑορτή τῆς ἁγίας μεγαλομάρ­τυρος Ἀνυσίας τῆς ἐν Θεσσαλο­νίκῃ. Ἐπιπλέον μετά ἀπό πρό­σκλη­­ση συλλόγων πού δρα­στη­ριο­ποιοῦνται πνευματικά στήν πόλη μας εἶχα τήν εὐκαιρία νά ὁμιλήσω στό παράρτημα τῆς ΓΕΧΑ Βεροίας, στήν αἴθουσα τοῦ ἁγίου Φω­τίου Βεροίας καί στούς νέους τῆς ἐνο­ρίας τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἐπίσης στή Βέροια, ἀναπτύσσοντας ἐπί­και­ρα πνευματικά θέματα.

Μέ πολλή χαρά εἴδαμε καί φέτος τά παιδιά καί τούς νέους μας νά συμμετέχουν στά τμήματα τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως σέ ὅλα τά παραρτήματά του καί στή διοργάνωση πολλῶν μου­σικῶν ἐκδηλώ­σεων, καθώς καί στή Σχολή βυζαντινῶν τεχνῶν πού λειτουργεῖ στή Μη­τρόπολή μας. Ἐντυπωσιακή εἶναι καί ἡ ἀντα­πόκριση τῶν παιδιῶν στά μα­θήματα τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντι­στη­ρίου, ἀλλά καί ἡ συμμετοχή τους, σέ συνεργασία μέ τούς διδά­σκοντες, πού προσφέρουν ἀνιδιο­τε­λῶς στό ἔργο αὐτό, στήν ὀργά­νωση ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ὅπως στή χριστου­γεν­νιά­τικη ἐκ­δή­­λωση στό Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο, καί ἀπό φέτος καί στήν προσκυνηματική ἐξόρμηση στήν Ἱερά Μητρόπολη Τρίκκης καί Στα­γῶν πού πραγματοποιήθηκε πρό ἡμερῶν.

Στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ λειτούργησαν καί φέτος οἱ κατα­σκη­νώσεις μας μέ τή φιλοξενία πεντακοσίων παιδιῶν τοῦ Δημο­τι­κοῦ, τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυ­κείου, ἀλλά καί κατασκηνωτικά τριήμερα κυριῶν, προσφέροντας σέ ὅλους, μικρούς καί μεγάλους, τήν εὐκαιρία τῆς σωμα­τικῆς ἀλλά καί τῆς ψυχικῆς ἀναπαύσεως καί τροφοδοσίας καί τήν ἐνί­σχυση τοῦ μεταξύ τους συνδέσμου ἀλλά καί τοῦ συνδέσμου μέ τήν Ἐκκλη­σία μας. Τίς δαπάνες τῆς φιλοξενίας πού φέτος ἀνῆλθαν στίς 42.850 εὐρώ κάλυψε ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ἱερά Μητρόπολη.

Στόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας προσπάθησε καί φέ­τος νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας μέ κά­θε δυνατό τρό­πο. Μόνο τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπό­λεώς μας προσέ­φερε φέτος 66.240 εὐρώ γιά τήν κάλυψη ἀναγκῶν καί τήν ἐνίσχυση φοι­τη­τῶν τῆς ἐπαρχίας μας, 28.450 εὐρώ γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῶν Γηροκο­μείων τῆς Βεροίας καί τῆς Ναού­σης, τῶν ἀτόμων μέ εἰδικές ἱκα­νότητες καί ἄλλων ἱδρυμάτων τῆς περιφερείας μας καί ἀκόμη τό ἔργο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστο­λῆς.

Ἐνίσχυσε ἀκόμη τίς τράπεζες ἀγά­πης πού λειτουργοῦν στή Μη­τρόπολή μας καί προσφέρουν κα­θη­μερινά φαγητό στούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη, ἀλλά καί τό πρόγραμμα διανομῆς πρωινοῦ σέ σχολεῖα 59.045 εὐρώ. Διένειμε ἀκόμη 1450 δέματα καί συνολικά 8,5 τόνους τροφίμων σέ οἰκογέ­νει­ες καί ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας. Ἐπι­πλέον στήριξε καί φέτος οἰκονομι­κά πέντε πολύτεκνες οἰκογένειες, ἐνῶ μέ τή συνδρομή τῆς Ἱερᾶς Μο­νῆς Βατοπεδίου δόθηκε οἰκο­νο­μική ἐνίσχυση σέ ὅλα τά παιδιά τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν πού εἰσῆλθαν στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευ­τικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδος μας.

Μέ σκοπό τήν περαιτέρω ἀντιμε­τώπιση τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀδελ­φῶν μας λειτούργησε καί φέτος τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο στήν ἐνορία τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆ­ρος Βεροίας, γιά τή διανομή τρο­φί­μων καί ρούχων, ἐνῶ ροῦχα διανε­μή­θη­σαν καί ἀπό τόν ναό τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου Βεροίας.

Ὑπό τή διεύθυνση καί ἐποπτεία τῆς καθηγητρίας τῆς Ἰατρικῆς Σχο­λῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Βασιλικῆς Κώστα, λειτούργησε καί αὐτόν τόν χρόνο τό Ἰατρεῖο χρονίων νευρο­λογικῶν παθήσεων τῆς Μητροπό­λεώς μας, ἐξυπηρετώ­ντας ἰατρικές ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας.

Πολλές ἀκόμη ἀνάγκες τῶν ἀδελ­φῶν μας καλύφθηκαν καί φέ­τος ἀπό τά ἐνοριακά φιλόπτω­χα ταμεῖα πού δραστηριοποιοῦ­νται σέ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε νά τιμήσουμε ὅλες τίς μνῆμες τῶν ἁγίων καί τίς πανηγύρεις τῶν ἱερῶν μας ναῶν μέ ἀρχιερατικές καί πολυαρχιε­ρα­τικές θεῖες Λει­τουρ­γίες, ἑσπερινούς καί ἀγρυ­πνίες, οἱ ὁποῖες μεταδόθηκαν ἀπό τόν ραδιοφωνικό μας σταθμό «Παύ­λειος Λόγος» καί ἀρκετές καί ἀπό τόν Ἐκκλησιαστικό τηλεοπτι­κό σταθμό 4Ε.

Ὁ «Παύλειος Λόγος» μετέδωσε ἀκόμη πνευματικές ἐκδηλώσεις, Συνέδρια, Ἡμερίδες καί ὁμιλίες πού πραγ­ματοποιήθηκαν στήν Ἱε­ρά Μητρόπολή μας καί αὔξησε τό ἀριθμό τῶν ἐκπομπῶν του μέ τή συμμετοχή κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν, βρίσκοντας μεγάλη ἀνταπόκριση ὄχι μόνο στή Μητρο­πολιτική μας περιφέρεια ἀλλά καί ἐκτός αὐτῆς μέσω τοῦ διαδικτύου. Μέ τόν τρόπο αὐτό μετέφερε τή φω­νή τῆς Ἐκκλησίας μας καί τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου σέ πολλούς ἀδελφούς μας πού δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά παρευρί­σκο­νται σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις καί τίς δρά­σεις τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας.

Ἀξίζει νά ἀναφερθῶ ἰδιαιτέρως στή συγκινητική προσέλευση πο­λυ­­ά­ριθμων εὐλαβῶν πιστῶν στόν ὑπό ἀνέγερση ναό τοῦ ἁγίου Λου­κᾶ ὄχι μόνο κατά τίς πανηγύρεις του, ἀλλά καί κάθε Τρίτη πού ψάλ­λουμε τήν Ἱερά Παράκλησή του, καθώς καί μέ ἄλλες εὐκαιρίες, προκειμένου νά προσκυνήσουν τό ἱερό καί θαυματουργό λείψανό του, νά ἀναθέσουν στήν ἀγάπη του τά προβλήματα πού τούς ἀπα­σχολοῦν καί νά ἐκφράσουν τήν εὐγνωμοσύνη τους γιά τά ἀναρί­θμητα θαύματα πού ἐπιτελεῖ ὁ ἅγιος Λουκᾶς θεραπεύοντας σω­μα­τικές καί ψυχικές ἀσθένειες καί κάνοντας καί ἐμᾶς κοινωνούς αὐτῶν τῶν θαυμαστῶν ἐπεμβά­σεων τοῦ ἁγίου μας.

Μία ἐπιπλέον σημαντική δυνατό­τη­τα ἐνημερώσεως γιά τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως προσ­φέ­ρει ἀπό χρόνια καί τό site τῆς το­πι­κῆς μας Ἐκκλησίας, πού φέτος εἶχε 1.022.000 ἐπισκέψεις, ἐνῶ οἱ ἀναρτήσεις του κοινοποιοῦνται τόσο μέσω τοῦ blog καί τοῦ Face­book τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὅσο καί μέσω ἄλλων ἐκκλησιαστι­κῶν ἱστοσελίδων μέ μεγάλη ἐπί­σης ἐπισκεψιμότητα.

Μεγάλη ἐπισκεψιμότητα γνώρισε καί αὐτή τή χρονιά τό Βλαχογιάν­νειο Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τροπόλεως. Ἐκτός ἀπό τούς πολυ­άρι­θμους μεμονωμένους ἐπισκέ­πτες πού καθημερινά τό ἐπισκέ­πτονται, δέχθηκε τίς ὀργανωμένες ἐπισκέψεις μαθητῶν ἀπό 43 σχο­λεῖα καί μελῶν 18 Συλλό­γων, ὄχι μόνο ἀπό τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί ἀπό τήν Κύπρο, τή Βουλγαρία, τήν Πολωνία, τήν Ἀγγλία, τήν Ὀλλαν­δία, τήν Ἰταλία καί τή Ρουμανία. Στούς χώρους του ἀκόμη ὑλοποίη­σαν τήν πρακτική τους ἄσκηση 8 σπου­δαστές τοῦ ΙΕΚ Βεροίας, τῆς εἰδικότητος τῶν ἀρχαιοφυλάκων, ἐνῶ τό ὑλικό του μελέτησε στό πλαί­σιο τῆς μεταπτυχιακῆς ἐργα­σίας καί ἕνας φοιτητής τοῦ Ἀρι­στο­τελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λο­νίκης.

Ἀκόμη τό Μου­σεῖο παραχώρησε ὑλικό γιά Ἐκθέσεις πού ὀργανώ­θη­καν ἀπό τήν Ἀστυνομική Διεύ­θυν­ση Βόλου, τό Ἀστυνομικό Τμῆ­μα Σουφλίου Ἕβρου, τήν 1η Με­ραρ­χία Πεζικοῦ Βεροίας, τήν 9η Ταξιαρχία Κοζάνης καί τήν 2η Μοίρα Καταδρομῶν.

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ἔδωσε καί φέτος τήν εὐκαιρία σέ πολ­λούς ἀδελ­φούς μας, κληρικούς καί λαϊκούς, νά συμμετάσχουν καί νά ὠφελη­θοῦν πνευματικά ἀπό τίς δύο προσκυνηματικές ἐκδρομές πού ὀργάνωσε, μία τόν περασμένο Φεβρουάριο στούς Ἁγίους Τόπους, ὅπου καί πάλι εἴχαμε τήν εὐλογία νά προσκυνήσουμε τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τούς Θεοβάδι­στους Τόπους καί νά γίνουμε δεκτοί ἀπό τόν Μακαριώτατο Πα­τριάρχη Ἱεροσολύμων κύριο Θεό­φιλο, ἐνῶ τόν Αὔγουστο ταξιδεύ­σαμε στήν Ἁγία Πετρούπολη καί τό Νόβγκοροντ καί προσκυνήσαμε τά πολυάριθμα μοναστήρια τῆς περιοχῆς, πού συνεχίζουν τήν εὐ­σεβῆ παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, καί στά ἱερά σκηνώματα τῶν ἁγίων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τελέ­σθηκαν κατά τό ἔτος πού κλείνει 953 βαπτίσεις καί 342 γάμοι, ἐνῶ δόθηκαν, δυστυχῶς, 185 διαζύγια καί ἐκδόθηκαν 206 πιστοποιητικά ἐλευθερογαμίας.

Ὁ νέος χρόνος στόν ὁποῖο σέ λίγο θά εἰσέλθουμε βρίσκει τήν Ἱερά Μητρόπολή μας χωρίς πέντε κληρικούς της, πού διακόνησαν γιά χρόνια μέ πιστότητα στό ἔργο της.

Ἰδιαιτέρως θέλω νά ἀναφερθῶ στόν μακα­ριστό π. Ἀμβρόσιο Κυ­ρα­τζῆ, ὁ ὁποῖος ἐργάσθηκε ἄοκνα γιά πολλές δεκαε­τίες ὡς Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, Πρωτο­σύ­γκελ­λος, Ἱεροκήρυκας, πνευμα­τικός, ἱδρυτής τῆς Ἀδελφότητος Πέλεκαν καί δραστήριος ἐργάτης σέ ὅλους τούς τομεῖς τοῦ ἐκκλη­σιαστικοῦ ἔργου, ἀφήνοντας τή σφρ­αγίδα του στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Θεός ἄς τόν ἀναπαύει ἐν χώρᾳ ζώντων μαζί μέ τίς ψυχές τοῦ π. Δημητρίου, τοῦ π. Βασιλείου, τοῦ π. Ἀντωνίου καί τοῦ π. Γεωργίου, καί ἄς ἀναδεικνύει πάντοτε νέους συνεργάτες στό ἔργο του.

Διότι τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας συνεχίζεται καί θά συνεχίζεται ἀνά τούς αἰῶνες. Ὅλοι ἐμεῖς εἴμα­στε ἁπλῶς διάκονοί του καί οἰκο­νόμοι τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ πού ἔχουμε χρέος καί εὐθύνη νά ἐργαζόμασθε γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός μέσα ἀπό τό λειτουργικό, ἀλλά καί τό ποιμαντικό καί φι­λαν­θρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἴμασθε εὐγνώμονες στόν Θεό καί ἀναπέμπουμε αἶνο καί δοξο­λο­γία γιά ὅσα μᾶς ἀξίωσε μέ τίς ταπεινές μας δυνάμεις νά ἐπιτελέ­σουμε μέ τή χάρη του τόν χρόνο πού τελειώνει. Εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας καί ὅλους ἐκείνους πού συνεργάσθηκαν καί συστρατεύθη­καν μαζί μας στό ἔργο αὐτό τῆς διακονίας τῶν ἀδελφῶν μας καί προσβλέπουμε μέ ἐλπίδα στόν νέο χρόνο, γιά νά προσφέρουμε κατά τό δυνατόν περισσότερα. Εὐελπι­σθοῦμε στήν ἀγαστή συνεργασία μέ τούς τοπικούς ἄρχοντες καί τούς φορεῖς τῆς πόλεως καί τῆς περιφερείας μας, καθώς ἡ κοινή δράση εἶναι πολλαπλᾶ ὠφέλιμη γιά ὅλους μας.

Ἄς συνεχίσουμε ὅλοι μέ μεγαλύ­τερο ζῆλο καί μέ περισσότερη διά­θεση, ἀλλά καί ἀγάπη καί αὐτα­πάρ­νηση νά ἐργαζόμασθε τό ἔργο μας, ζητώντας πάντοτε τόν φω­τισμό καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ, χωρίς τά ὁποῖα δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτε.

Κλείνοντας αὐτόν τόν ἀπολογι­σμό, θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω καί πάλι ὅλους γιά τήν ἐποικοδο­μη­τική συνεργασία ἀλλά καί τήν παρουσία σας σήμερα ἐδῶ, ἰδιαι­τέ­ρως τίς ἀρχές τοῦ τόπου μας, καί νά εὐχηθῶ σέ ὅλους σας καί στούς οἰκείους σας ὁ Θεός νά χαρίζει τόν καινούργιο χρόνο εἰρηνικό, δημι­ουρ­γικό καί γεμάτο ἀπό τίς εὐλο­γίες καί τίς δωρεές του καί νά προστατεύει καί νά διαφυλάττει πάντοτε καί τήν πατρίδα μας καί τόν καθένα ξεχωριστά ἀπό «πα­ντός κακοῦ καί ἀνάγκης».

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Vasilopita2018-3.jpg