Πρόγραμμα Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Διακονία της Εκκλησίας κατά τον Απ.Παύλο».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ

  (Βέροια, 26 – 28 Ἰουνίου 2019)

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS

THE DIAKONIA OF THE CHURCH

ACCORDING TO ST. PAUL

(Veria, June 26 – 28,  2019)

 

PROGRAMME

 

ΠΡΟΝΟΙΑι

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ   26  ΙΟΥΝΙΟΥ  WEDNESDAYJUNE26th

10:30 – 11:45  Ἐπίσημη Ἔναρξη  Officialopening                        

                        Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου  ApostlePaulshymns

                        Χαιρετισμοί Greetings

                        Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

                        Opening of the Proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon        of Veria, Naoussa and Kampania

11:45 – 12:00  Διάλειμμα  Break

 

Α΄ Συνεδρία  1stSESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου

Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

12:00 – 12:20  Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

                        Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Ὁ ἐπίσκοπος προεστώς τῆς Εὐχαριστίας καί διάκονος τοῦ ποιμνίου «ἐν τῷ κόσμῳ». Γιά μία ἐκκλησιολογία τῆς διακονίας

The Bishop as the primary celebrant of the Eucharist and the diacon of the flock “in the world”. For an ecclesiology of diaconia

12:20 – 12:40  Συζήτηση Discussion

12:20 – 12:40  Ἀρχιμανδρίτης  ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ

                        Καθηγούμενος ΙΜΣίμωνοςΠέτραςἉγίουὌρους

                        Ὁ μοναχισμός στή  διακονία τῆς Ἐκκλησίας

                        Monasticism in diaconia of the Church 

12:40 – 13:00  Συζήτηση  Discussion

 

Β΄ Συνεδρία 2ndSESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης

Πρόεδρος Τμήματος Ποιμαντικῆς & Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. 

18:20 – 18:40  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages– Greetings

18:40 – 19:00  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ 

                        Ἀν. Καθηγήτρια – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.    

Ἡ διακονία κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί ἡ πρόσληψή της ἀπό τόν πρῶτο χριστιανισμό.

                        Diakonia according to Apostle Paul and its reception  by the early Christianity 

19:00 – 19:20  Συζήτηση Discussion

19:20 – 19:40  ΜΟΣΧΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ

                        Ἐπ.Καθηγητής– ΘεολογικήΣχολήΑ.Π.Θ.

                        Ἰησοῦς Χριστός ὁ μέγας Ἀρχιερέας καί διάκονος τοῦ κόσμου

                        Jesus Christ the Great High Priest and Servant of the World

19:40 – 20:00  ΣυζήτησηDiscussion

 

ΠΕΜΠΤΗ  27  ΙΟΥΝΙΟΥ   THURSDAY, JUNE 27th

 

Γ΄Συνεδρία 3rdSESSION

Πρόεδρος Chairman

Καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσῆς

Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. 

09:30 – 09:50  Πρωτοπρεσβύτερος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

                        Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. 

                        Μορφές καί ὀργάνωση τῆς ἐνοριακῆς διακονίας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

                        Forms and Organisation of the Parish ministry in the Orthodox Church

09:50 – 10:10  Συζήτηση Discussion

10:10 – 10:30  SRBOLJUB UBIPARIPOVIC 

                        Ἐπ.Καθηγητής– Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Βελιγραδίου

Ἡ εὐχαριστία ὡς διακονία τοῦ κόσμου ὑπό τὸ φῶς τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως ἐν Tρῳάδι (Πράξεις20, 6-12)

The eucharist as the diaconia of the world in the light of the eucharistic gathering in Troas (Acts 20:6-12) 

10:30 – 10:50  Συζήτηση Discussion

10:50 – 11:20  Διάλειμμα Break

 

Δ΄ Συνεδρία 4thSESSION

Πρόεδρος Chairman

Ὁμ. Καθηγητής Δημήτριος Καϊμάκης

11:20 – 11:40  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΛΤΣΗΣ

                        Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

                        Θεία Λατρεία και Διακονία

                        DivineWorshipandDiaconia

11:40 – 12:00  Συζήτηση  Discussion

12:00 – 12:20  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ

                        Ἀν. Καθηγήτρια – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

                        Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας κατά τούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας

                        The role of the church during the Ottoman occupation

12:20 – 12:40  Συζήτηση Discussion

 

Ε΄Συνεδρία 5thSESSION

Πρόεδρος Chairman

Ἀν. Καθηγήτρια Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη

18:20 – 18:40  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ 

                        Ἀν. Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

«Kαί οὐκ ἠθέλησαν ἐπιστραφῆναι» (Ἰερ. 5,3): Ἡ ὑποδοχή τοῦ προφητικοῦ κηρύγματος τοῦ Ἰερεμία

“And they have refused to return” (Jer. 5:3): The reception of Jeremiah’s prophetic message

18:40 – 19:00  Συζήτηση  Discussion

19:00 – 19:20  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

                        Λέκτορας – Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Ἡ Διακονία τῆς Τράπεζας καί τοῦ Λόγου στήν κοινότητα τῶν πρώτων Χριστιανῶν

The Diakonia (Ministry) of the Table Fellowship and the Diakonia of the Logos in the Early Christian Communities

19:20 – 19:40  Συζήτηση  Discussion

19:40 – 20:00  Διάλειμμα Break

20:00 – 22:00  «Στά βήματα τοῦ Παύλου», Καλλιτεχνική ἐκδήλωση λόγου καί μέλους – 

                        Ἀπονομήτιμητικῶνδιακρίσεων

                        “ In the footsteps of Paul”  Concert – Conferring of honors

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ28 ΙΟΥΝΙΟΥ  FRIDAY, JUNE 28th

 

Στ΄Συνεδρία 6thSESSION

Πρόεδρος Chairman

Ἀν. Καθηγητής Χαράλαμπος Ἀτματζίδης

09:20 – 09:40  ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ 

                        Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας / Θεολόγος – Ε.ΔΙ.Π. – Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Τά ἱστορημένα ἐκκλησιαστικά ὑφάσματα καί ὁ ρόλος τους στήν διακονία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

The figured ecclesiastical fabrics and their role in the service of the Orthodox faith

09:40  – 10:00Συζήτηση Discussion

10:00 – 10:20  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                        Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Τέχνης – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Θέσεις τοῦ ἀποστόλου Παύλου γιά τόν ρόλο τῆς γυναίκας στήν Ἐκκλησία καί ὁ ἀντίκτυπός τους στήν ἐκκλησιαστική τέχνη καί γραμματεία.

Apostle Paul’s views on the role of woman in Church and their impact on religious art and literature

10:20 – 10:40  Συζήτηση  Discussion

10:40 – 11:10  Διάλειμμα  Break

 

Ζ΄Συνεδρία 7thSESSION

Πρόεδρος Chairman

Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος

11:10 – 12:40  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μέ θέμα : 

                        Ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες

                        Diaconia of the Church to vulnerable groups

Συμμετέχουν:

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ἡ Διακονία τῶν ἀπεξαρτημένων ἀτόμων

Πρωτοπρεσβύτερος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΤΑΚΑΣ

            Ἡ Διακονία τῶν φυλακισμένων

Πρωτοπρεσβύτερος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ

Ἡ Διακονία τῶν κωφαλάλων

Πρωτοπρεσβύτερος ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ

Ἡ Διακονία τῶν ἀσθενῶν 

Οἰκονόμος  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ἡ Διακονία τῶν ΑμΕΑ  

12:40 – 13:00  Συζήτηση Discussion

13:00 – 13:20  Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν        ΚΔ΄ Παυλείων (Ἰούνιος 2018) 

Presentation of the Proceedings Volume of the 24th Pavleia (June 2018) International Congress

Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORSHIP CELEBRΑTIONS

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ28 ΙΟΥΝΙΟΥ FRIDAY, JUNE 28th

19:00 – 21:00  Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

                        Great Hierarchical Vespers in the old Cathedral

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  SATURDAY, JUNE 29th

07:00 – 11:00  Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

                        Matins and Hierarchical Cocelebration of the Divine Liturgy in the old Cathedral

19:00 – 21:00  Λιτανεία πρός τό «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός                                          

ἈρχιερατικόςἙσπερινός μέ τή συμμετοχή τῶν ἐκπροσώπων τῶν ὈρθοδόξωνΠατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν

                        Procession to St Paul’s “Altar” and festal Hierarchical Vespers with the participation of the representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches

 

Ë

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ORGANISINGCOMMITEE

† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας

Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ACADEMICCOMMITEE

Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.

Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἀν. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Ἀν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  SECRETARY

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος, Ἀρχιμ. Καλλίνικος Λιμνιώτης

Δημήτριος Σαραντῆς, Νικόλαος Σούμπουρος

Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος, Λάμπρος Παγούνης 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  SPONSORS

Δήμος Βέροιας, 4E, Παύλειος Λόγος 90,2 FM