ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

PANAGIAS2021

PANAGIAS2021

 Ἀρ. Πρωτ.: 466 – Βέροια, 9 Αὐγούστου 2021 

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης  

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 

 

 ΠΡΟΣ 

 

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν  τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,  

«Ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε», ψάλλουμε σήμερα, ἑορτή τῆς ἐνδόξου Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἐκφράζοντας καί ἐμεῖς μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος δέν ἐγκατέλειψε μέ τήν Κοίμησή της τόν κόσμο. 

Σέ τί ὅμως στηρίζεται αὐτή ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας καί ποιά εἶναι ἡ σημασία της γιά μᾶς; 

Ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας στηρίζεται στά ἀμέτρητα θαύματα τῆς Κυρίας Θεοτόκου, μέ τά ὁποῖα ἀνταποκρίθηκε στά αἰτήματα τῶν πιστῶν τέκνων της πού τήν ἐπικαλέσθηκαν καί ζήτησαν τή βοήθειά της. Στηρίζεται στίς θαυμαστές ἐπεμβάσεις της γιά τή σωτηρία μονῶν καί πόλεων καί ἐθνῶν ἀπό ἐχθρούς, ἀπό λιμούς καί κινδύνους καί ἀπό ποικίλες ἀνάγκες. Στηρίζεται στίς ἀπειράριθμες ἐμφανίσεις της σέ ἁγίους, ὁσίους καί εὐσεβεῖς χριστιανούς πού τήν ἐπεκαλοῦντο καί τήν περιέβαλαν μέ τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό τους. Στηρίζεται καί στίς ὑποσχέσεις πού ἔδωσε ἡ ἴδια ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος σέ ἐκλεκτούς δούλους της ὅτι θά εἶναι ἀρωγός καί προστάτης τους καί σέ αὐτήν τή ζωή ἀλλά καί ἐνώπιον τοῦ Υἱοῦ της. 

Πῶς μπορεῖ, λοιπόν, νά ἀμφισβητήσει κανείς τίς ὑποσχέσεις τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου μας καί μητέρας ὅλων τῶν χριστιανῶν; Πῶς μπορεῖ νά ἀμφιβάλλει ὅτι ἡ Κυρία Θεοτόκος ὑπήκουσε στόν Υἱό της, ὁ ὁποῖος πάνω ἀπό τόν Σταυρό τῆς ἀνέθεσε τήν προστασία τοῦ ἠγαπημένου μαθητοῦ του, λέγοντάς της «Γύναι, ἰδού ὁ υἱός σου»; 

Δέν εἶναι δυνατόν, ἀδελφοί μου, καί μάλιστα ὅταν εἶναι τόσες πολλές οἱ μαρτυρίες τῆς παρουσίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν κόσμο μας. Τί σημασία ἔχει, ἄν, κατά τήν παράδοση, τό πανάχραντο σῶμα της δέν εὑρέθη στόν τάφο της, ὅταν οἱ μαθητές θέλησαν νά τόν ἀνοίξουν γιά νά ἀποδώσει τήν ὀφειλόμενη τιμή στό νεκρό σῶμα της ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε προλάβει νά παρευρίσκεται στήν κηδεία της, καί τότε διαπίστωσαν μέ ἔκπληξη ὅτι ὁ Θεομητορικός τάφος ἦταν κενός καί τό σῶμα της δέν ἦταν ἐκεῖ; 

Ἡ ἀπουσία τοῦ παναχράντου σώματός της ἀπό τόν τάφο τῆς Γεθσημανῆ δέν δηλώνει ἐπ᾽ οὐδενί τήν ἀπουσία τῆς Κυρίας Θεοτόκου ἀπό τόν κόσμο. Τό ἀντίθετο μάλιστα. Δηλώνει ὅτι «τάφος καί νέκρωσις» «οὐκ ἐκράτησεν», τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, «ἀλλ᾽ ὡς Μητέραν τῆς ζωῆς πρός τήν ζωήν μετέστησε» ὁ Υἱός της, γιά νά παραμένει πάντοτε ζῶσα καί νά ἐπεμβαίνει σωστικά στή ζωή τοῦ κόσμου καί τῶν πιστῶν της τέκνων καί νά τά προστατεύει καί νά τά σώζει «ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψεως». Δηλώνει ὅτι ζῶσα στόν οὐρανό ἡ Κυρία Θεοτόκος ἔχει μεγαλύτερη παρρησία στόν θρόνο τοῦ Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί πρεσβεύει νυχθημερόν γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων. 

Ἡ πίστη αὐτή καί ἡ βεβαιότητα ὅτι ἡ Κυρία Θεοτόκος δέν ἐγκατέλειψε μετά τήν Κοίμησή της τόν κόσμο, ἀλλά δέν παύει ποτέ νά ἐποπτεύει τή ζωή μας καί νά ἐπεμβαίνει ὡς στοργική μητέρα κάθε φορά πού ἐπικαλούμεθα τή βοήθεια καί τήν προστασία της, μᾶς γεμίζει, ἀδελφοί μου, παρηγορία καί ἐλπίδα καί μᾶς ἐνισχύει νά συνεχίσουμε τόν καθημερινό μας ἀγώνα ἀλλά καί τόν πνευματικό μας ἀγώνα, προκειμένου νά τήν εὐαρεστοῦμε μέ τήν ὑπακοή μας στόν Υἱό της καί Κύριό μας καί νά εἴμεθα πάντοτε κοντά της γιά νά ἀπολαμβάνουμε τή χάρη της. 

Μᾶς παρηγορεῖ καί μᾶς ἐνισχύει ἰδιαιτέρως τή δύσκολη αὐτή περίοδο τήν ὁποία διέρχεται ἡ πατρίδα μας καί ἐξαιτίας τῆς συνεχιζόμενης δοκιμασίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἀλλά καί τῶν προσφάτων καί καταστροφικῶν πυρκαϊῶν, οἱ ὁποῖες ἔπληξαν τόσους ἀδελφούς μας, κατέκαυσαν τόσα οἰκήματα καί κατέστρεψαν τό φυσικό περιβάλλον μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες, δημιουργώντας ἀπέραντη θλίψη καί ὀδύνη σέ ὅλους. 

Ἄς μήν ἀπογοητευόμεθα ὅμως, διότι ἡ Κυρία Θεοτόκος δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμο μας. Ἄς τῆς ἐμπιστευθοῦμε τή θλίψη καί τόν πόνο μας καί ἄς τήν παρακαλέσουμε γιά τούς ἀδελφούς μας πού δοκιμάσθηκαν καί δοκιμάζονται. Ἄς τήν παρακαλέσουμε νά μᾶς προστατεύσει καί νά λυτρώσει καί ἀπό τίς αὐτές τίς συμφορές, γιά νά τήν δοξάζουμε καί νά τήν τιμοῦμε στούς αἰῶνες. 

 

Διάπυρος πρός τήν ἀεί πρεσβεύουσα Ὑπεραγία Θεοτόκο εὐχέτης 

 

Ὁ Μητροπολίτης  

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων