Πανηγυρίζει στη Βέροια ο ιδρυτής της τοπικής Εκκλησίας Απόστολος των Εθνών Παύλος. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ag.PetrouPaulouPalaiaMhtropolhVerias2020 6

Ag.PetrouPaulouPalaiaMhtropolhVerias2020 6

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου το πρωί στον πανηγυρίζοντα παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Άρτης κ. Καλλίνικος, ο οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο και κήρυξε το θείο λόγο και Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων.

 

Στο τέλος τελέστηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας κυρού Παύλου. 

 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τους Αγίους Αρχιερείς για την συμμετοχή τους και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σκεῦος ἐκλογῆς μοι ἐστιν οὗτος, τοῦ βαστάσαι τό ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καί βασιλέων».

Αὐτό τό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς, τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, τόν ὁποῖο ἐκάλεσε ὁ ἴδιος ὁ Χρι­στός μέ θαυμαστό καί ἀνεπανά­ληπτο τρόπο στόν δρόμο πρός τή Δαμασκό γιά νά βαστάσει «τό ὄνο­μά» του «ἐνώπιον ἐθνῶν τε καί βασιλέων» καί νά γίνει αὐτός ὁ ὁποῖος διέτρεξε κύκλῳ ὅλη τήν ὑφή­λιο καί ἐκήρυξε στά ἔθνη καί ἔγινε «τοῖς πᾶσι τά πάντα», τιμοῦμε καί πανηγυρίζουμε καί ἐμεῖς σήμερα μέ τό ἀρχιερατικό συλ­λείτουργο πού τελοῦμε στήν ὑπέρ­λαμπρη αὐτή βασιλική, τήν ἀφιερωμένη στό ὄνομα τῶν δύο πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων, στόν παλαιό Μητροπολιτικό ναό τῆς Βεροίας. 

Καί τιμοῦμε τόν μέγιστο ἀπό­στολο Παῦλο ὄχι μόνο ὡς ἀπό­στολο τῶν Ἐθνῶν, ἀλλά καί ὡς τόν δικό μας ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε τήν πόλη μας καί ἦρθε ἐδῶ γιά νά κηρύξει «Ἰουδαίοις τε καί Ἕλλησι», «Χριστόν Θεοῦ δύ­ναμιν καί Θεοῦ σοφίαν». Ἦλθε στή Βέροια γιά νά μᾶς ἀνοίξει μέ τό κήρυγμά του στό Βῆμα του τήν ὁδό τῆς σωτηρίας πού χαρίζει ὁ Χριστός σέ ὅσους ἀποφασίζουν νά τόν πιστεύσουν καί νά τόν ἀκο­λουθήσουν, σέ ὅσους ἀγωνίζονται νά νεκρώσουν μέσα στήν ψυχή τους τόν παλαιό ἄνθρωπο «σύν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καί ταῖς ἐπι­θυμίαις», καί νά ἀνακαινίσουν τήν ψυχή τους μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ «κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος».

Γι᾽ αὐτό καί σεμνυνόμεθα ἰδιαι­τέ­ρως καί καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ, γιά τή μεγάλη τιμή πού μᾶς ἐπε­φύ­λαξε ὁ Χριστός, νά τόν γνωρί­σου­με δηλαδή ἀπό τό σκεῦος τῆς ἐκλο­γῆς του, ἀπό τόν μέγα ἀπό­στο­λο Παῦλο, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐλεύσεώς του στήν πό­λη μας καί τῆς ἱδρύσεως σέ αὐτήν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δέν ἔπαυσε ποτέ νά εἶναι παρών ἀνά­μεσά μας, δέν ἔπαυσε ποτέ νά μᾶς κατευθύνει πρός τό ἀγαθό καί νά ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς πρός ὅλους μας ὅτι ὁ Χριστός εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας», ἀλλά εἶναι καί «ἡ εἰρήνη ἡμῶν» μέσα στή δίνη τοῦ κόσμου μας, πού ἀμφισβητεῖ καί ἀρνεῖται τά πάντα, ἀκόμη καί αὐ­τή τήν εἰς Χριστόν πίστη, τήν ὁποία κήρυξε μέ σθένος καί παρ­ρησία ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπό­στο­λος Παῦλος.

Τιμώντας σήμερα τή λαμπρά μνή­μη του μαζί μέ αὐτή τοῦ ἄλλου πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου, τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, τοῦ ἐκφράζου­με τόν σεβασμό καί τήν εὐγνωμο­σύ­νη μας καί ἀναθεωροῦμε εὐλα­βῶς, μέσα καί ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων, τά ὁποῖα ὁλο­κληρώνονται σήμερα τό ἀπό­γευ­μα μέ τόν πανηγυρικό πολυ­αρχιερατικό Ἑσπερινό στό Βῆμα του, «τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστρο­φῆς» του καί δεόμεθα ταπεινῶς νά μᾶς ἐνισχύει μέ τή χάρη του ὥστε νά μιμούμεθα τά ἔργα του.

Εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία ἐκφράζουμε μετά τόν πρωτο­κο­ρυφαῖο ἀπόστολο καί πρός τούς Σεβασμιωτάτους Ἁγίους Ἀρχιε­ρεῖς, τόν Ἅγιο Ἄρτης καί τόν Ἅγιο Μαρωνείας, οἱ ὁποῖοι ἀπό χθές τό ἑσπέρας τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ οὐρανοβάμονος ἀποστόλου Παύλου. 

Τούς εὐχαριστῶ καί τούς δύο ἐκ βάθους καρδίας καί ἰδιαιτέρως σήμερα τόν Σεβασμιώτατο Μητρο­πολίτη Ἄρτης κύριο Καλλίνικο ὁ ὁποῖος προεξῆρχε τῆς θείας Λει­τουργίας καί θά μᾶς ἀπευθύνει λόγον ἀγαθόν καί ἐπίκαιρο.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ