Πανηγυρίζει ο πολιούχος της Βέροιας όσιος Αντώνιος ο νέος. Πανηγυρικός εσπερινός και λιτανεία.(ΦΩΤΟ)

Ag.Antwniou.2017-101.jpg

Ag.Antwniou.2017-101.jpg

Την Δευτέρα 31 Ιουλίου το εσπέρας μπροστά από τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του οσίου Αντωνίου του Νέου, ο ιερός κλήρος και οι πιστοί υποδέχθηκαν τον Τίμιο Σταυρό από την Παναγία Σουμελά, που όπως κάθε χρόνο συμπανηγυρίζει με τον πολιούχο της Βέροιας, λόγω της αυριανής τελετής της προόδου του Τιμίου Σταυρού.

Εν συνεχεία τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σεβαστείας κ.Δημητρίου και συνχοροστατουντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Μετά το πέρας του Εσπερινού πραγματοποιήθηκε ιερά λιτανεία των λειψάνων του αγίου Αντωνίου του Βεροιέως και του Τιμίου Σταυρού προς ευλογία της πόλεως των Βεροιέων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.Antwniou.2017-102.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Εσπερινό :

«Εἰργάσω σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς ὁ Θεός», ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος ὑμνώντας τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου, τοῦ ὁποίου τήν πρόοδο, δη­λαδή τήν ἔξοδο ἀπό τό ἱερό πα­λάτιο στήν πόλη, στήν Κων­στα­ντι­­νούπολη, μνημονεύει ἡ Ἐκκλη­σία μας, τιμώντας συγχρό­νως καί τούς ἁγίους ἑπτά Μακ­κα­βαίους παῖ­δες, τή μητέρα τους ἁ­γία Σο­λο­μονή καί τόν διδάσκαλό τους Ἐλε­άζαρο.

Αὐτή τήν ἑορτή ἑορτά­ζουμε καί ἐμεῖς, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, στόν ναό τοῦ πολιού­χου μας ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ νέου, τοῦ Βεροιέως, στόν ὁποῖο ὑποδε­χθήκαμε πρό ὀλί­γου τόν τίμιο Σταυρό, ἀπό τήν Παναγία Σουμελᾶ, τόν ὁποῖο καί θά λιτανεύσουμε στή συνέχεια μα­ζί μέ τά χαριτόβρυτα λείψανα τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου.

«Εἰργάσω σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς ὁ Θεός».

Καί πράγματι, ἀδελ­φοί μου. Ὁ Θεός χωρίς καμία ἀμ­φιβολία ἐρ­γάσθηκε γιά τή σωτηρία μας, γιατί δέν ἤθελε ἡ παρακοή μας καί ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τήν ἀγάπη του ἐξαι­τίας αὐτῆς τῆς παρακοῆς νά μᾶς στερήσει τά ἀγαθά πού ἑτοί­­μασε γιά μᾶς, νά μᾶς στερήσει τή χαρά τῆς αἰωνίου ζωῆς καί κοι­νωνίας μαζί του.

Καί ἐργάσθηκε τή σωτη­ρία μας μέ πολλούς τρόπους, τούς ὁποίους ἀπαριθμεῖ ὁ Μέγας Βασί­λειος στήν εὐχή τῆς θείας Λει­τουρ­γίας του: «προφήτας ἐξαπέ­στει­λας, ἐποίη­σας δυνάμεις διά τῶν ἁγίων σου … ἐλάλησας ἡμῖν διά στόματος τῶν προφητῶν, νό­μον ἔδωκας εἰς βοή­θειαν, ἀγ­γέ­λους ἐπέστησας φύλα­κας· ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐλά­λησας ἡμῖν ἐν αὐτῷ τῷ Υἱῷ σου», ὁ ὁποῖος «ἐκένωσεν ἑαυ­τόν μορ­φήν δούλου λαβών» καί ἀνῆλθε στόν Σταυρό γιά νά ἐξαλείψει μέ τό πανάχραντο αἷμα του τίς ἁμαρτίες μας. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό σύμβολο τῆς σωτηρίας μας.

Ἐάν ὅμως ὁ Θεός ἐργάσθηκε τόσο πολύ καί τόσους αἰῶνες γιά τή σω­τηρία μας, δέν θά πρέπει νά σκεφθοῦμε ποιά εἶναι ἡ δική μας στάση ἔναντι τῆς σωτηρίας μας καί ποιά εἶναι ἡ δική μας συμμε­τοχή σ᾽ αὐτήν;

Ἄν ρίξουμε μιά ματιά στή ζωή τῶν ἁγίων πού τιμοῦμε σήμερα, στή ζωή τῶν ἁγίων Μακκαβαίων καί στή ζωή τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ νέου, δέν θά δυσκολευθοῦμε, νομίζω, νά ἐντοπίσουμε τή δική τους συμμετοχή. Οἱ ἑπτά Μακ­κα­βαῖοι, παρότι ἦταν νέα παιδιά καί παρότι γνώριζαν τίς αὐστηρές ἐν­τολές τοῦ εἰδωλολάτρου βασιλέως, δέν δί­στασαν νά ὁμολογήσουν τήν πίστη τους στόν ἀληθινό Θεό καί νά ἀρνη­θοῦν νά δοκιμάσουν ἀπό τά εἰδω­λόθυτα πού τούς προ­σέφερε ὁ βασιλιᾶς, ἀκολουθώντας τό παρά­δειγμα τοῦ διδασκάλου τους Ἐλε­α­­ζάρου.

Ἔμειναν σταθεροί στήν πίστη τους καί στόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί προτίμησαν τόν θάνατο, προτί­μη­σαν τό μαρτύριο καί τή θυσία γιά χάρη τῆς πίστεως, προκειμένου νά κερ­δί­σουν τή σωτηρία τους, μαζί καί μέ τήν εὐσεβῆ τους μη­τέρα, τήν ἁγία Σολομονή, πού βλέ­πο­ντας τά παιδιά της νά θυσιά­ζουν τή ζωή τους γιά τόν Θεό, ἔπεσε καί ἡ ἴδια μέσα στή φωτιά γιά νά κερδίσει μαζί τους τό στε­φάνι τῆς νίκης καί τῆς αἰωνίου μα­καριό­τη­τος πού χαρίζει ὁ Θεός.

Καί ἐάν οἱ ἅγιοι Μακκαβαῖοι παῖδες ἐπέ­τυχαν μέ τήν ὁμολογία καί μέ τό μαρτύριό τους νά γίνουν μέ­το­χοι τῆς σωτηρίας πού προσ­φέρει ὁ Θε­ός, ὁ πολιοῦχος μας ἅγιος Ἀν­τώ­­νιος ἀξιώθηκε αὐτῆς τῆς σω­τη­ρίας αἴροντας τόν σταυρό ὄχι τοῦ μαρ­τυ­ρίου ἀλλά τῆς ἀσκήσεως.

Ἀποφάσισε νά ἐγκαταλείψει τόν κόσμο καί νά συσταυρωθεῖ μέ τόν Χριστό μέ τήν ἄσκηση, μέ τή νη­στεία, μέ τήν προσευχή, μέ τή μό­νωση, μέ τόν πόλεμο ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους καί τοῦ διαβόλου καί ἔτσι νά φθάσει σέ ὕψη ἀρετῆς καί ἁγιότητος, ἑνού­με­νος μέ τόν Χριστό καί κερ­δίζοντας καί αὐτός τόν στέ­φανο τῆς δικαιοσύνης καί τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Τά παραδείγματα αὐτά τῶν ἁγί­ων τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἔζη­σαν σέ διαφορετικές ἐποχές καί ἀγωνίσθηκαν μέ διαφορετικούς τρόπους, ἀλλά ἐπέτυχαν τόν ἴδιο σκοπό καί τήν ἴδια ἀνταμοιβή ἀπό τόν Θεό, ἐπέτυχαν δηλαδή νά γί­νουν μέτοχοι τῆς σωτηρίας τήν ὁποία εἰργάσατο ὁ Θεός γιά ὅλους μας, ἀδελφοί μου, καί διά τῆς θυ­σίας τοῦ Υἱοῦ του, τόν Σταυρό τοῦ ὁποίου προβάλλει σήμερα ἡ Ἐκ­κλη­σία μας εἰς προσκύνηση, ἄς παρακινήσουν καί ἐμᾶς, ὥστε νά ἐργαζόμεθα καί ἐμεῖς γιά τή σω­τη­ρία μας, ἀξιοποιώντας τά μέ­σα πού μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλη­σία· τά ἱερά μυστήριά της, τίς ἱερές ἀκολουθίες, τή νηστεία, τήν πνευ­ματική ἄσκηση, τήν προσευχή, τή μετάνοια, ἔτσι ὥστε νά ζοῦμε μέ ὑπα­κοή στό θέλημα καί τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία καί θά ἀπο­τελεῖ τήν προσωπική μας διαβε­βαί­ωση ὅτι θέλουμε πράγματι νά γίνουμε μέτοχοι τῆς σωτηρίας τήν ὁποία ὁ Θεός χαρίζει. Καί τήν χα­ρίζει, ἀδελφοί μου, σέ ὅσους τήν ἐπιδιώκουν καί σέ ὅσους ἀγωνίζονται νά τήν ἐπι­τύχουν διά τοῦ ἐλέους καί τῆς χά­ριτός του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.Antwniou.2017.jpg