Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Νησέλι. (ΦΩΤΟ)

AgTheologouNhseli2021 2

AgTheologouNhseli2021 2

Το Σάββατο της Διακαινησίμου 8 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Νησελίου.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Μέσα στή χαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα τῆς Ἀνα­στάσεως τοῦ Κυρίου μας τιμοῦμε καί φέτος τόν ἅγιο Ἰωάν­νη τόν θεολόγο, τόν ἀπόστολο, τόν εὐαγγελιστή, τόν ἠγαπημένο, τόν παρ­θένο, ἕνα πρόσωπο πού ἔχει μιά ἰδιαίτερη θέ­ση στά ἱερά γεγο­νό­τα τοῦ Πά­θους καί τῆς Ἀνα­στά­σεώς του πού ἑορτάσαμε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες.

Ἡ ἀγάπη του πρός τόν Χριστό ἐκφράζεται σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς μα­θητείας του κοντά του, ἀλλά εἶναι καί τό προσφιλές του θέμα πού ἐπανέρχεται συνεχῶς τόσο στό εὐαγγέλιο ὅσο καί στίς τρεῖς ἐπι­στολές του, γι᾽ αὐτό καί τόν ὀνομά­ζου­με «μαθητή τῆς ἀγά­πης».

Ἀγάπησε τόν Ἰησοῦ ὁ ἅγιος Ἰω­άν­νης ἀπό τήν πρώτη στιγ­μή πού τόν συνά­ντησε στή λίμνη τῆς Γεννη­σαρέτ καί Ἐκεῖνος τόν κάλεσε νά γίνει μα­θη­τής του· γι’ αὐτό καί ἐγκα­τέ­λει­­ψε ἀμέσως τά πά­ντα καί τόν ἀκο­λού­θη­σε χω­ρίς νά ὑπολο­γίσει τίς συνέπειες.

Τόν ἀγάπησε μέ μία ἀγάπη φυ­σι­κή, αὐ­θόρ­­μητη, ἀνθρώπινη καί ἔμεινε δίπλα στόν Χρι­στό σέ ὅλες τίς μεγάλες στιγμές τῆς δημόσιας ζωῆς του. Τόν εἴδαμε νά παρακύ­πτει στό στῆ­θος τοῦ Ἰησοῦ στόν Μυ­στικό Δεῖπνο καί νά ἀγωνιᾶ γιά τό ποιός θά πρόδιδε τόν διδά­σκα­λό του.

Τόν εἴδαμε νά στέκε­ται κάτω ἀπό τόν Σταυ­ρό τοῦ Χριστοῦ καί νά ζεῖ τήν ὕστατη στιγμή τῆς ἀγω­νίας του γιά τή σω­τηρία τοῦ κό­σμου, καί ὁ Χριστός νά τοῦ ἐμπιστεύεται τή φρο­ν­τίδα τῆς Παναγίας Μητέ­ρας του. 

Ἀγά­πησε ὁ ἀπόστολος καί εὐ­αγ­γε­λιστής Ἰω­άν­νης τόν Χριστό μέ ὅλη τή θέρμη τῆς ψυ­χῆς του, γι’ αὐτό καί ἦταν ὁ πρῶ­τος ἀπό τούς μαθη­τές του πού ἔτρεξε στόν τάφο τοῦ Ἰησοῦ τό πρωί «τῆς μιᾶς σαββά­των» γιά νά ἐπι­βεβαιώσει τό χαρ­μό­­συ­νο μήνυ­μα τῶν μυ­ροφόρων γυναικῶν καί ἀξιώ­θηκε νά δεῖ τόν ἀνα­στημένο διδάσκαλό του.

Ὡς ἀντίδωρο αὐτῆς τῆς αὐθόρ­μη­της καί θερ­μῆς ἀγά­πης ἀξιώ­θη­κε ὁ ἀπόστολος καί εὐ­αγ­γε­­λι­στής Ἰωάν­­νης νά λάβει καί τή θέρμη τῆς ἐσώτερης ἀγάπης, τῆς ἀγάπης πού εἶ­ναι καρ­πός τοῦ Παναγίου Πνεύ­ματος, καί τήν ὁ­ποία χαρίζει ὁ Θεός σέ ὅσους τόν προ­σεγγί­ζουν μέ ἁγνό­τητα καί καθαρό­τη­τα καρδίας καί προ­­­θέσεων, ὅπως ὁ ἅγιος Ἰω­άν­νης ὁ θεο­λό­­γος. 

Αὐτή ἡ ἀγάπη συνί­στα­ται στήν τή­ρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ ἴδιος ὁ Χρι­στός, μιλών­τας στούς μαθητές του λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος του, λέγοντας· «ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς ἐκεῖ­νος ἐστίν ὁ ἀγα­πῶν με». Καί ἡ ἀγάπη αὐτή εἶναι ἀγάπη ἀμοιβαία, διό­τι «ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μέ­νει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ», καί εἶναι ἡ προ­ϋπόθεση γιά νά γνω­ρί­σει ὁ χοϊ­κός ἄν­θρω­πος τόν ἄυ­λο καί ἀπερίγραπτο καί ἀπρό­σιτο Θεό. 

Ὁ Θεός εἶ­ναι ἀγάπη καί γι’ αὐτό ὁ μόνος τρόπος νά τόν προσ­εγ­γί­σου­με καί νά τόν κα­τα­νοή­σουμε στό μέτρο τῶν πεπε­ρα­σμένων ἀν­θρω­πί­νων δυνά­μεών μας εἶναι ἡ ἀγά­πη. Καί αὐτή χρησιμοποιεῖ ὁ Θε­ός γιά νά κάνει γνω­στό στούς ἀνθρώ­πους τό πρό­σωπο καί τή θεότητά του, κατά τή διαβεβαίω­σή του· «ὁ ἀγα­πῶν με ἀγαπη­θήσε­ται ὑπό τοῦ πατρός μου, κἀγώ ἀγα­πή­σω αὐ­τόν καί ἐμφανίσω αὐ­τῷ ἐμαυτόν».

Αὐτή τήν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ ὡς ἀποτέ­λε­σμα τῆς μεγάλης ἀγά­πης του πρός τόν Χρι­στό βίωσε ὁ ἅγιος εὐ­αγ­γελιστής Ἰω­άν­νης, καί τήν βίωσε πολλές φο­ρές σέ ὅλη τήν ἐπί­γεια ζωή του μέ ἀποκο­ρύ­φω­μα τήν ἐμ­φάνιση τοῦ Θεοῦ στό σπή­λαιο τῆς Ἀποκαλύψεως στήν Πάτμο. 

Ἔτσι ἡ ἀγά­πη του πρός τόν Θεό μετου­σιώ­θηκε σέ γνώση τοῦ Θεοῦ καί ἀπό ἁπλός καί ταπεινός κατά κό­σμον ἄνθρωπος ἀναδείχθηκε ὁ ἅγιος Ἰωάννης σέ πρῶ­το καί κορυ­φαῖο θεολόγο.

Πολλές φορές στή ζωή μας ἀπο­ροῦμε καί ἴσως καί δυσανασχε­τοῦ­­­με γιατί δέν κατανοοῦμε τήν οὐ­σία τῆς πί­στεώς μας, γιατί δέν κατανο­οῦμε τά μυστήρια τῆς Ἐκ­κλη­­σίας, γιατί βρισκό­μα­­στε σέ ἀδυ­να­μία νά δώσουμε πειστικές ἀπαν­τήσεις στίς ἀπο­ρίες εἴτε συνανθρώ­πων εἴτε καί τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ μας γιά τόν Θεό καί γιά τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας. 

Ξε­χνοῦμε ὅμως ὅτι τό θε­μέλιο τῆς γνώ­σεως τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀφετηρία γιά τήν προσέγ­γισή του εἶναι ἡ ἀγάπη καί αὐτήν θά πρέπει νά ἐπι­διώκουμε καί νά ἀγωνιζόμαστε νά ἀποκτή­σου­με, προ­σπα­θώντας νά τη­ροῦ­με τίς ἐντολές τοῦ Θε­οῦ. Καί ἄν δέν μπο­ροῦμε νά φθά­σου­με στό ση­μεῖο πού ἔφθασε ὁ ἅγιος Ἰω­άν­νης ὁ Θεο­λό­γος, δέν θά πρέ­πει νά ἐγκα­τα­λείπουμε ποτέ τήν προ­σπά­θεια, ἀλλά θά πρέπει νά συνε­χί­ζουμε ζητώντας ἀπό τόν Θεό νά μᾶς προσθέ­σει μαζί μέ τήν πί­στη καί τήν ἀγάπη, γιατί καί οἱ δύο εἶναι καρποί τοῦ Παναγίου Πνεύ­μα­­τος, καί, κα­θώς προέρ­χον­ται ἀπό τόν Θεό, ὁδη­γοῦν καί ἐμᾶς πρός αὐτόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ σκο­πός καί τό τέλος τῆς ζωῆς μας, εἶναι ἡ αἰώνια ζωή κοντά στόν Χριστό, τήν ὁποία ζεῖ καί ὁ μαθη­τής τῆς ἀγάπης, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, πρεσβεύοντας καί ὑπέρ ὅσων τόν τιμοῦν καί ἐπικαλοῦνται τή χάρη του.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgTheologouNhseli2021