Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Μελίκης. (φωτο)

Ag.ParaskeyhMeliki2017-2.jpg

Ag.ParaskeyhMeliki2017-2.jpg

Την Τετάρτη 26 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε».

Ἕνα θαῦμα μᾶς περιέγραψε ἡ ση­μερινή εὐαγγελική περικοπή. Ἕνα θαῦμα πού θά περνοῦσε ἀπα­ρα­τή­ρητο, ἐάν ὁ Χριστός δέν ἤθελε νά τό ἀποκαλύψει. 

Δέν τό ἀποκά­λυ­ψε ὅμως γιά νά κάνει ἐπίδειξη τῆς δυνάμεώς του, ἀλλά γιά νά προ­βά­λει τήν πίστη τῆς ἄγνωστης γυ­ναί­κας πού τόν πλησίασε διακρι­τι­κά καί σιωπηλά μόνο γιά νά ἀγ­γί­ξει τό κράσπεδο τοῦ ἱματίου του καί νά λάβει τή χάρη πού ζητοῦσε, καί γιά νά ἀνα­δείξει τήν ἀξία τῆς πίστεώς της.

Ἄν ὅμως ἡ πράξη της ἦταν τόσο δια­κρι­τική καί σιωπηλή, ὥστε νά μήν γίνει ἀντιληπτή ἀπό τούς μα­θητές τοῦ Χριστοῦ καί τούς ἀν­θρώ­πους πού συνωστίζοντο γύρω του, ἡ πίστη της ἦταν μεγαλειώ­δης καί δέν ἦταν δυνατόν νά πε­ρά­­σει ἀπαρατήρητη ἀπό τόν καρ­διο­­γνώστη Χριστό.

Τήν γνωρίζει ἀλλά δέν τήν ἀπο­καλύπτει, γιά νά δώσει στή γυ­ναί­κα τήν εὐκαιρία νά τήν ὁμο­λο­γή­σει καί νά γίνει παράδειγμα σέ ὅσους τόν ἀκολουθοῦσαν.

Ἡ γυναίκα τῆς σημερινῆς εὐαγ­γε­­λικῆς περικοπῆς πού θεραπεύ­ε­ται ἀπό τόν Χριστό εἶχε τόσο με­γά­­­λη πίστη πού δέν χρειά­σθηκε νά τοῦ πεῖ τί ζητοῦσε, γιατί ἡ πίστη εἶναι ἡ δύναμη ἐκείνη πού ἑνώνει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό· εἶναι ἐκείνη πού τόν ἀξιώνει νά ἀπο­λαύ­σει ὅ,τι ἐλπίζει καί εὔχεται. «Πί­στις ἐστίν ἐλπιζομένων ὑπό­στασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων», θά γράψει ὁ πρωτο­κορυ­φαῖος ἀπόστολος Παῦλος. Καί αὐ­τή τήν πίστη διέθετε ἡ αἱμο­ρο­οῦσα γυναίκα, ὥστε νά δεῖ πραγ­μα­­το­ποι­­ούμενη τήν ἐλπίδα της καί νά ἀκούσει τόν στοργικό ἔπαινο τοῦ Κυρίου: «θύγατερ, ἡ πίστις σου σέ­σω­κέν σε».

Ὁ ἴδιος ὅμως ἔπαινος πίστεως ἀνήκει καί στήν ἑορταζομένη σή­με­­ρα ἁγία μεγαλομάρτυρα Παρα­σκευή. Γιατί ἡ πίστη της στόν Χρι­στό ἦταν αὐτή πού τήν ὤθησε, ὅταν ἔμεινε ὀρφανή καί ἀπό τούς δύο γονεῖς της, νά μοιράσει τή με­γά­λη περιουσία της στούς φτω­χούς καί νά ἀφιερωθεῖ στήν ἱε­ρα­ποστολή καί στή διδασκαλία τοῦ εὐαγγελίου στούς συνανθρώ­πους της πού τό ἀγνοοῦσαν.

Γνώριζε ἡ ἁγία Παρασκευή ὅτι αὐτό πού ἔκανε ἦταν ἐπικίνδυνο, γιατί ἦταν ἀντίθετο πρός τούς νό­μους τοῦ κράτους καί τοῦ αὐτο­κράτορος, ὅμως ἐκείνη πί­στευε στόν Χριστό, πίστευε στή δύναμή του καί φλεγόταν ἀπό τήν ἐπι­θυ­μία νά πιστεύσουν σέ Ἐκεῖνον ὅσο τό δυνατόν περισσότεροι ἄν­θρω­ποι γιά νά σωθοῦν.

Καί ἦταν τόσο μεγάλη ἡ δύναμη τῆς πίστεώς της, ὥστε ὅταν κλή­θη­κε σέ ἀπολογία ἐνώπιον τοῦ αὐ­τοκράτορος γιά τή δράση της, ἡ ἁγία Παρασκευή δέν δίστασε νά τήν ὁμολογήσει θαρραλέα καί νά σταθεῖ ἀκλόνητη στά βασανιστή­ρια πού ἀκολούθησαν τήν ὁμο­λο­γία της, ἀφήνοντας ἔκπληκτο τόν αὐτοκράτορα ὁ ὁποῖος δέν μπο­ροῦ­σε νά πιστεύσει πῶς ἦταν δυ­νατόν μία νέα γυναίκα ὄχι μόνο νά ὑπο­μένει τά βασανιστήρια στά ὁποῖα τήν ὑπέβαλαν οἱ στρατιῶτες του, ἀλ­λά καί νά παραμένει σῶα μετά ἀπό ὅλα ὅσα ὑπέφερε.

Καί ἐάν, ἀδελφοί μου, ὁ εἰδω­λο­λάτρης αὐτοκράτορας δέν μπο­ροῦ­σε νά ἐκφράσει τόν θαυμασμό του γιά τήν πίστη τῆς νεαρῆς μάρ­τυρος, γιατί θά ἦταν σάν νά ὁμο­λο­γοῦσε τήν ἥττα του καί τήν ἀνυ­παρξία τῶν ψεύτικων θεῶν του, ὁ Χριστός πού παρακολου­θοῦ­σε τά μαρτύρια πού ὑπέμενε ἡ ἁγία Παρασκευή γιά χάρη του, ἐπι­βεβαίωνε αὐτή τήν πίστη της μέ τά θαύματα πού ἐπιτελοῦσε, μέ­χρις ὅτου τό ξίφος τοῦ δημίου ἐπι­σφράγισε τήν πίστη της καί, ἀνοί­γοντάς της διάπλατα τίς πύ­λες τοῦ οὐρανοῦ, δέν τῆς χάρισε μό­νο τή σωτηρία ἀλλά καί τήν αἰ­ώ­νιο ζωή κοντά στόν Χριστό, τόν ὁποῖο πί­στευ­σε καί ἀγάπησε καί στόν ὁποῖο προσέφερε ὡς θυ­σία εὐά­ρε­στο τή ζωή της.

«Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε». 

Ἀδελφοί μου, ἡ σημασία τῆς πί­στεως δέν εἶναι μεγάλη μόνο γιά τήν αἱμοροοῦσα τῆς σημερινῆς εὐ­αγ­γελικῆς περικοπῆς καί γιά τήν ἑορ­ταζομένη ἁγία μεγαλομάρτυρα Παρασκευή. Εἶναι μεγάλη καί γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς πού βαπτι­σθή­­καμε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί φέρουμε τό ὄνομα τοῦ χρι­στι­α­νοῦ. Γιατί ἡ πίστη εἶναι αὐτή πού περιμένει καί ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς ὁ Χρι­στός, ὅπως τή ζητοῦσε καί ἀπό ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τόν πλη­σίαζαν καί τοῦ ζητοῦσαν τή θε­ρα­πεία καί τήν ἴαση. Καί τή ζητᾶ ὄχι γιατί τήν ἔχει Ἐκεῖνος ἀνάγκη, ἀλ­λά γιατί τήν ἔχουμε ἐμεῖς ἀνά­γκη. 

Τήν ἔχουμε ἀνάγκη, γιατί ἡ πί­στη εἶναι ὁ σύνδεσμός μας μέ τόν Χριστό. Ἡ πίστη εἶναι αὐτή πού μᾶς ἀνοίγει τή θύρα τοῦ ἐλέ­ους τοῦ Θεοῦ καί μᾶς ὁδηγεῖ στή σω­τη­ρία. Γι᾽ αὐτό καί τήν ἐπαινεῖ ὁ Χριστός. Γι᾽ αὐτό καί τήν προ­βάλ­λει ἡ Ἐκκλησία μας στά ἱερά πρό­σωπα τῶν ἁγίων πού ὄχι μόνο διέθεταν πίστη, ἀλλά καί γιά τήν πίστη τους στόν Χριστό θυσίασαν καί τήν ἴδια τή ζωή σου, ὅπως ἔκα­­­νε καί ἡ τιμωμένη σήμερα ἁγία με­­γαλομάρτυς καί ἀθληφόρος Πα­ρασκευή.

Τιμώντας την, λοιπόν, ἀδελφοί μου, καί ἐμεῖς σήμερα, ἄς προσπα­θοῦ­με νά αὐξάνουμε τήν πίστη μας καί ἄς ζη­τοῦ­με τήν πρεσβεία καί τή μεσι­τεία της, ὥστε καί ὁ Χρι­στός νά τήν αὐξήσει μέ­σα μας γιά νά ἀξιω­θοῦμε καί ἐμεῖς δι᾽ αὐ­τῆς νά ἐπιτύχουμε τή σωτηρία μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ