Ολοκληρώθηκαν τα IH´ Παύλεια με Διορθόδοξο Εσπερινό στο «Βήμα του Αποστόλου Παύλου» στη Βέροια.

IHPauleiaVhma.jpg

IHPauleiaVhma.jpg

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος υπαίθριος διορθόδοξος εσπερινός στο Βήμα του αποστόλου Παύλου στη Βέροια, χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

Προηγήθηκε λιτανευτική πομπή από τον μητροπολιτικό ιερό ναό των αγίων πρωτοκορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας προς το Βήμα.

Στον όρθρο χοροστάτησε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πιττσούργου (ΗΠΑ), εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος στη συνέχεια προεξήρχε της πολυαρχιεαρτικής θείας Λειτουργίας. 

Τον πανηγυρικό εξεφώνησε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, ο οποίος τόνισε: «Σεβασμιώτατε κπρόσωπε τς Ατο Θειοτάτης Παναγιότητος, το Οκουμενικο Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,

Σεβασμιώτατοι κπρόσωποι τν πρεσβυγενν καί νεωτέρων Πα­τρι­αρχείων καί τν κατά τόπους Ατοκεφάλων κκλησιν, 

ξοχώτατοι κύριοι Βουλευ­τές, ξιό­τιμε κ. ντιπεριφερειάρχα, ξιό­­­τιμη κ. Δή­μαρχε,

λλογιμώτατοι κύριοι καθη­γη­τές, γα­πη­τοί πα­τέρες, γαπητοί δελφοί,

«λεύθερος ν κ πάντων πσιν μαυτόν δούλωσα» (1 Κορ. 9.19)

ντιφατικός κούεται λόγος το ποστόλου τν θνν πρός τούς χριστιανούς τς Κορίνθου. Ποιός λογικός νθρωπος θά μπο­ροσε νά νταλλάξει τήν λευθε­ρία του μέ τή θεληματική ποδού­λωση; Ποιός λογικός νθρωπος «λεύθερος ν» θά ποδούλωνε τόν αυτόν του χι μόνο σέ ναν κύριο λλά «πσι»;

πρωτοκορυφαος μως πό­στολος δέν πακούει στά συνήθη σχήματα τς νθρωπίνης λογικς· τολμ νά μιλ «ν φροσύν» (2 Κορ. 11.21) καί νά λαλε «παρα­φρο­νν» (2 Κορ. 11.23), γιατί δική του λογική δέν εναι «κ το κόσμου τούτου»· εναι πνευματική καί οράνια. Γι ατό καί τολμ νά διακηρύσσει «λεύθερος ν κ πάντων πσιν μαυτόν δούλω­σα».

λόγος το ορανοβάμονος πο­στόλου καί τό κήρυγμά του στούς νθρώπους τς ποχς του λλά καί τς ποχς μας προσ­δίδει να νέο νόημα καί να νέο πε­ριε­χόμενο στήν ννοια τς λευ­θε­ρίας πού περβαίνει τά συνή­θη καί προσεγγίζει τήν λή­θεια, μλλον δίδει τό ληθινό νόημα καί περιεχόμενο στήν ν­νοια τς λευθερίας.

Γιά τόν «πελεύθερο το Κυ­ρίου» Παλο (1 Κορ. 7.22) λη­θινή λευθερία δέν εναι μία κα­τά­σταση φυσική, δέν εναι ποτέ­λεσμα νθρωπίνων συμφωνιν, δέν εναι κληρονομική διότητα πού ξαρτται πό τήν καταγωγή το νθρώπου, δέν εναι συνθήκη πού συνδέεται μέ τόν τόπο καί τόν χρόνο. διος εναι λεύθερος ρωμαος πολίτης, καυχται μως νά ποκαλε τόν αυτό του «δο­λο ησο Χριστο», γιατί γι ατόν ληθινή λευθερία εναι κατά­σταση πνευματική πού κατακτται μέ τόν γνα το νθρώπου καί μέ τή χάρη το Θεο.

πόστολος Παλος εναι λεύ­θερος, γιατί δέν εναι δέσμιος το παλαιο νθρώπου, δέν εναι δέ­σμιος τν παθν καί το αυτο του. πόστολος Παλος εναι λεύθερος, γιατί δέν εναι πλέον Σαλος λλά Παλος. 

προσδόκητη συνάντησή του μέ τόν Χριστό στόν δρόμο τς Δα­μασκο καί προσωρινή τύφλωσή του, τόν κάνουν νά λλάξει ζωή. Τόν κάνουν νά μήν ποδειχθε «­πειθής τ ορανί πτασί», πως μολογε διος στόν βα­σι­λέα γρίππα, λλά νά ποδεχθε τήν κλήση το Θεο.

Καί ποδοχή τς κλήσεως το Θεο εναι προσωπική πόφαση το Παύλου. Εναι προσωπική πι­λογή, ποία μεταβάλλει ριζικά τήν πορεία τς ζως του. 

Πα­λος καλεται νά πιλέξει μεταξύ τς λευθερίας το κόσμου καί τς λευθερίας το Θεο, καί πιλέγει χωρίς νδοιασμό τή δεύ­τερη. Προτιμ νά εναι δολος Κυ­ρίου μέ τή θέλησή του παρά δο­λος τς μαρτίας καί το κόσμου. 

πόστολος Παλος πιλέγει ν­συνείδητα τήν λευθερία το Θε­ο, διότι γνωρίζει τι ατή εναι μετάκλητη, καθόσον διος Χριστός «ξηγόρασεν μς κ τς κατάρας το νόμου γενόμενος πέρ μν κατάρα» (Γαλ. 3.13), καί ατό πογραμμίζει καί πρός τούς χριστιανούς τς Κορίνθου, προτρέποντάς τους νά μήν πι­στρέφουν στήν προτέρα κατάστα­ση τς δουλείας πό τήν ποία τούς λευθέρωσε Χριστός λέγο­ντας: « λεύθερος κληθείς δο­λος στιν Χριστο. τιμς γορά­σθητε· μή γίνεσθε δολοι νθρώ­πων» (1 Κορ. 7.22-23).

Τήν προτροπή ατή πευθύνει καί σέ μς σήμερα πό τό Βμα του δ στή Βέροια, πό που γιά πρώτη φορά κήρυξε τόν λόγο το Θεο, πόστολος Παλος. Τήν πευθύνει πρός λους νεξαρ­τή­τως λικίας, φύλου, κοινωνικς θέσεως μορφώσεως, γιατί λοι χουμε νάγκη ατς τς προτρο­πς.

Καυχώμεθα γιατί εμαστε λεύ­θεροι. Καυχώμεθα γιατί στήν πο­χή μας νθρωπος χει κατακτή­σει περισσότερες λευθερίες πό κάθε λλη ποχή. Καυχώμεθα για­τί χουν καταργηθε ντιλήψεις καί νοοτροπίες το παρελθόντος καί κάθε νθρωπος χει τό δι­καίωμα νά πιστεύει ,τι θέλει, νά λέει ,τι νομίζει, νά κάνει ,τι πι­θυμε. Καυχώμεθα γιατί χουν κα­ταρ­γηθε ταξικές καί φυλετικές διακρίσεις καί λοι μπορομε νά μετέχουμε στά δια γαθά καί νά χουμε τά δια δικαιώματα. Καί πιστεύουμε τι μέ λα ατά χου­με φθάσει στό ψηλότερο πίπεδο λευθερίας πού μπορε νά φθάσει νθρωπος. Δέν πάρχει βεβαίως μφιβολία τι λα ατά τά δικαι­ώ­ματα καί εναι ο λευθερίες πού κατέκτησε νθρωπος το εκο­στο καί εκοστο πρώτου αἰῶνα ποτελον σημαντικές κατα­κτή­σεις στόν τομέα τς λευθερίας. Ξεχνομε μως τι διος ν­θρω­πος πού καυχται γι ατές τίς κατακτήσεις εναι συγχρόνως δο­λος πολλν λλων καταστά­σεων καί πραγμάτων μπορε πολύ εκολα νά γίνει.

ν στρέψουμε, δελφοί μου, τό βλέμμα γύρω μας καί μέσα μας θά δομε τι λλοι εναι δολοι τν παθν τους, λλοι τς φιλαργυ­ρίας καί το συμφέροντος, λλοι το πλούτου τς μόδας, λλοι τς προβολς τς φήμερης δόξας, λλοι τς κραιπάλης καί τς σωτίας, λλοι τν ξαρτη­σιο­γόνων οσιν, λλοι τς σαρ­κός καί τν δονν. λοι ατοί ναζητοσαν τήν λευθερία καί νόμιζαν τι ατήν κατακτοσαν. μως ντί τς λευθερίας πού πε­δίωκαν, πέτυχαν τή δουλεία. γιναν δολοι χι πλς ν­θρώ­πων λλά παθν, καί στερήθηκαν τήν λευθερία πού χαρίζει τό πνεμα το Κυρίου. ρνήθηκαν τήν λευθερία πού τούς χάρισε Θεός ναζητντας περισσότερη καί γιναν δέσμιοι τν πιό σκλη­ρν καί δυσώπητων κυρίων.

Γι ατό καί τό μήνυμα το ο­ρανοβάμονος ποστόλου κούεται σωτήριο καί λυτρωτικό γιά σους θέλουν νά τό κολουθήσουν, γιά σους θέλουν νά πεξαρτηθον πό τά δεσμά το κόσμου διά η­σο Χριστο «το μηκέτι δουλεύ­ειν τ μαρτί». 

πόστολος Παλος μς καλε πόψε λους νά ποδεχθομε τήν κλήση τς λευθερίας πού μς πευθύνει Θεός καί νά πο­λαύ­σουμε μέ τή χάρη του «τήν λευ­θερίαν τς δόξης τν τέκνων» του.

γαπητοί μου, καθώς μέ τόν πανηγυρικό διορθόξοδο σπερινό, τόν ποο τελέσαμε στό Βμα το ποστόλου Παύλου λοκληρώ­νε­ται κύκλος τν κδηλώσεων τν ΙΗ´ Παυλείων, ασθάνομαι τήν νάγκη νά κφράσω τήν εγνωμοσύνη μου πρός τούς Σε­βα­σμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους ρχιερες, τούς κπροσώπους τν πρεσβυγενν καί νεωτέρων πα­τρι­αρ­χείων καί τν ατοκεφάλων κκλησιν, ο ποοι καί φέτος λάμαπρυναν μέ τήν παρουσία τους καί τή συμμετοχή τους τόσο τό Διεθνές πιστημονικό Συνέ­δριο σο καί τίς λατρευτικές κ­δηλώσεις πρός τιμήν το δρυτο τς ποστολικς κκλησίας τς Βεροίας, ποστόλου τν θνν Παύλου.

Εχαριστ κ βάθους καρδίας τά μέλη τς πιστημονικς πιτρο­πς το ΙΗ´ Διεθνος Συνεδρίου μας πού παρίστανται καί πόψε, λλά καί λους τούς παριστα­μέ­νους ρχοντες, τόν εσεβ κλρο καί λαό καί τούς παρεπιδημοντες προσκυνητές, πού τίμησαν μαζί μας τό σκεος τς κλογς το Κυρίου, τόν λευθερώσαντα μς διά το κηρύγματός του.

Ατή τή στιγμή ς μο πιτρεπε νά δανεισθ τούς λόγους το μεγάλου γκωμιαστο του, γίου ωάννου το Χρυσοστόμου: «Καί τί παρατείνω τόν λόγον; ρ­κο­σαν χω τήν δεσποτικήν μαρτυρί­αν φάσκουσαν· σκεος κλογς μου στί. Μακάριος ε, Παλε, καί καλς σοι σται ν τας λαμ­πρό­τησι τν γίων …». Μακάριοι καί μες πού σέ χουμε διδάσκαλο καί παιδαγωγό ες Χριστόν. Μακάριοι καί μες πού μπιστευόμαστε «­αυτούς καί λλήλους» στήν γά­πη καί τίς κοίμητες πρεσβεες σου” .

Εκ μέρους των ξένων αρχιερέων αντιφώνησε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας ο οποίος είπε:«Με αισθήματα πνευματικής αγαλλιάσεως και βαθυτάτης συγκινήσεως, ευχαριστούμε τον Πανάγαθο Θεό δια την ευλογία που βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα στο Βήμα, «ου έστησαν οι πόδες» του μεγάλου και εκλεκτού αποστόλου των εθνών Παύλου. Ο θεόπνευστος αυτός ιεροκήρυξ του ευαγγελίου, ο θεάρεστος ανήρ και σεμνός τη συμπεριφορά και άσειστος τη πίστει γίγαντας, αυτό το μελίρρυτο όργανο του Υψίστου υπήρξε όντως το ακλόνητο στήριγμα της Εκκλησίας του Χριστού. Ακούραστος και υπομονετικός, γενναίος στην ψυχή και προσηλωμένος στην εξ άνωθεν κλήση του, ο απόστολος Παύλος κήρυξε λαμπρώς το χριστιανικό ευαγγέλιο της σωτηρίας τόσο στους ευσεβείς κατοίκους της ιστορικής πόλεως ταύτης, όσο και στην υπόλοιπη πατρίδα Ελλάδα. Η επιτυχία του αγίου Παύλου οφείλεται ευθέως στην ηγεμονική ενέργεια πρώτον του παναγίου και ζωοποιού Πνεύματος, αλλά και βεβαίως στον χαρακτήρα του ιδίου· δηλαδή, το ιεραποστολικό του έργο διακατείχε ολόκληρο το είναι του. Η πίστη και η αφοσίωσή του στο Θεό τον προστάτεψε από κινδύνους και τον καθοδήγησε εν όψει διαφόρων δοκιμασιών, δυσκολιών και διωγμών, που αντιμετώπισε στη ζωή του.

Συμμετάσχοντας όλοι μας ως εκπρόσωποι διαφόρων αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών αυτές τις μέρες σε αυτήν την εκλεκτήν πανήγυριν πανορθοδόξου σημασίας, στα ΙΗ΄Παύλεια, εδώ στην πανέμορφη Βέροια, είμαστε ευγνώμονες, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα της Αποστολικής και Χριστεπώνυμης αυτής Μητροπόλεως και αγαπητέ αδελφέ κ. Παντελεήμων, σε όλους εσάς, στους διοργανωτές αυτού του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, στον ιερό κλήρο και γενικώς στο πλήρωμα της θεοσώστου αυτής Μητροπόλεως διά την άρτια διοργάνωση των εκδηλώσεων, δια την αβραμιαία σας φιλοξενία, καθώς επίσης και διά την δυνατότητα που χαρίσατε σε όλους εμάς να λάβουμε μέρος στον λαμπρό αυτόν εορτασμό.

Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι μας, σύνεδροι, εισηγητέςκαι ακροατές, αποκομίσαμε ό,τι καλύτερο δια την θαυμάσια ζωή και τεράστιο ευαγγελικό και ιεραποστολικό έργο του αποστόλου Παύλου. Εμπλουτισθήκαμε όλοι, πνευματικώς και διανοητικώς, από το θεοσέβαστο παράδειγμα,το βίωμα και τις διδασκαλίες αυτού του μεγάλου στύλου της Ελλαδικής Εκκλησίας αλλά και ολόκληρης της Ορθοδοξίας.»