ΚΣΤ´ Παύλεια: «Καβασίλεια 2020». Πανηγυρική Θ. Λειτουργία επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. (ΦΩΤΟ)

KavasilaKStPauleia2020 3

KavasilaKStPauleia2020 3

To Σάββατο 20 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στα Καβάσιλα Ημαθίας επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. 

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκ­­­κλησία μας καί πα­νη­γυρίζει ἕναν ἀπό τούς μεγάλους θεολό­γους της, πού συν­δέεται μέ αὐτόν τόν τόπον. Ἑορ­­τάζει τόν Ἅγιο Νι­κό­λαο τόν Κα­βάσιλα, ἕναν ἅγιο πού ἄν καί ἔζησε στόν κόσμο, ἄν καί ἀσχολή­θηκε μέ τή φιλοσοφία καί τήν ἀστρο­­νομία, ἐπέτυχε νά προσεγ­γίσει τό μυστή­ριο τῆς Ὀρθοδόξου πί­στεως καί νά εἰσέλθει στά «ἐνδότερα τοῦ κα­τα­πε­τάσματος», ὅπως ἀποδεικνύεται μέσα ἀπό τά συγγράμματά του.

Σύγχρονος καί φίλος τῶν μεγά­λων ἡσυχα­στῶν θεολόγων, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ ἁγίου Φιλοθέου τοῦ Κοκκί­νου, ἔδειξε μέ τόν δικό του τρόπο τόν δρόμο μέ­σω τοῦ ὁποίου μπο­ρεῖ νά προαχθεῖ πνευ­μα­τικά ὁ ἄνθρωπος καί νά ἐπιτύχει τή σωτηρία καί τή θέωση.

Ἕνα ἀπό τά πιό ση­μα­ν­­τικά ἔργα του, στό ὁ­ποῖο περιγράφει αὐτόν τόν δρόμο, τόν δρόμο πού πρέπει νά ἀκολου­θήσει ὁ κάθε πιστός, εἶ­ναι ἡ πραγ­ματεία του «Πε­ρί τῆς ἐν Χριστῷ ζω­ῆς».

Καί γιά νά μήν ὑπάρ­χουν ἀμφι­βολίες καί πα­­­ρανοήσεις τί σημαί­νει ἐν Χριστῷ ζωή ὁ ἅγιος Νι­­κό­λαος Καβά­σιλας δι­­­ευ­κρινίζει ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔργου του τό πλαίσιο της. Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, γράφει, δέν εἶναι μία ὑπόθεση μελλοντι­κή, δέν εἶναι κάτι πού θά ζήσουμε ὅταν πε­θά­νουμε ἤ μετά τή μέλ­λουσα κρίση. Ἡ ἐν Χρι­στῷ ζωή φύεται ἐδῶ στή γῆ, κατά τόν ἐπί­γειο βίο μας, καί ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει, ὁλοκλη­ρώ­­νεται ὅμως στό μέλ­λον, ὅταν θά φθάσουμε στήν ἡμέρα τῆς βασι­λεί­­ας τοῦ Θεοῦ. Διότι, ὅπως ἐξηγεῖ, οὔτε ἡ πα­ροῦσα ζωή μπο­ρεῖ νά βά­λει ἐντελῶς τήν ἐν Χρι­στῷ ζωή στίς ψυχές τῶν ἀν­θρώ­πων, οὔτε ἡ μέλ­λου­­σα, ἄν δέν ἔχου­με κά­νει τήν ἀρχή ἀπό ἐδῶ. Αὐτή ἡ ζωή, συνε­χίζει ὁ ἅγιος, εἶναι ἡ προ­­ετοιμασία μας γιά τή μέλλουσα. Καί τό ἀπο­­δεικνύει αὐ­τό ἡ πα­ρα­­βολή τῶν δέκα παρ­θέ­νων. Οἱ πέντε, πού δέν εἶχαν προε­τοιμα­σθεῖ, ἔμειναν ἐκτός τοῦ νυμ­φῶνος, ἐκτός τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, για­τί δέν μπο­ροῦ­σαν νά ἀνα­πλη­ρώ­σουν αὐτό πού τούς ἔλειπε, τό λάδι, αὐτό πού ἔπρεπε νά εἶχαν προ­ετοιμάσει, τήν ὥρα πού ἔ­πρε­­­πε νά συνο­δεύσουν τόν Νυμ­φίο, ὅταν δη­λα­δή εἶχαν περά­σει στή μέλλουσα ζωή. 

Καί γιά νά κάνει ἀκό­μη πιό κατα­νοητή αὐτή τήν ἀναγκαιότητα δί­νει καί ἕνα ἐπιπλέον παρά­δειγ­­μα. Ὅπως, λέει, τό ἔμ­βρυο προετοι­μά­ζεται ἐπί 9 μῆνες πρίν νά βγεῖ στόν κόσμο καί νά γεν­νηθεῖ, ἔτσι καί ὁ ἄν­θρω­πος προετοιμά­ζεται στή ζωή αὐτή, μέχρι νά ἔρθει ἡ ὥρα νά γεννη­θεῖ στή μέλλουσα ζωή. 

Τό γεγονός ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή ἀρχίζει ἀπό τή αὐτή γῆ πιστοποιεῖ­ται  ἀπό τόν ἴδιο τόν Χρι­στό, ὁ ὁποῖ­ος ὑπό­σχε­ται στούς μαθητές του ὅτι θά εἶναι μαζί τους «πά­σας τάς ἡμέ­ρας» τῆς ζω­ῆς τους. Τήν ἀλήθεια αὐτή ἐπι­βε­­βαιώνει καί ὁ ἀπό­στο­­λος Παῦλος ὅταν γρά­­φει «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χρι­στός».

Πῶς ὅμως εἶναι δυ­να­τόν νά ζή­σουμε μαζί μέ τόν Χριστό ἀπό αὐ­τή τή ζωή; Στό ἐρώτημα αὐτό ἡ ἀπά­ντηση τοῦ ἁγίου Νικολάου εἶ­ναι σαφής καί κατηγορηματική. Διά τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλη­σίας, λέγει, «γεν­νώμεθα καί πλατ­τό­­με­θα καί ὑπερφυῶς συνα­πτό­μεθα τῷ Σω­τῆρι». Ἡ συνεχής βίω­ση τῶν ἱε­ρῶν μυστη­ρί­ων δια­πλά­θει τόν ἐν Χρι­στῷ ἄνθρωπο. Τό βάπτισμα τοῦ δίδει τήν ὕπαρξη, τό χρίσμα τε­λειο­ποιεῖ τόν νέο πιστό ἐν Χριστῷ καί ἡ θεία εὐ­χαριστία «συντηρεῖ καί συνέχει» αὐτή τή ζωή. Γι᾽ αὐτό καί ὅταν μετα­λαμ­βάνουμε ὁ ἱε­ρεύς λέ­γει «εἰς ἄφε­σιν ἁμαρ­τιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰ­ώ­­νιον». Ἡ μετά­ληψη τοῦ Σώμα­τος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀρχή τῆς αἰωνίου ζωῆς, καί δέν μπορεῖ νά μεταδώσει ὁποι­α­­δήποτε ἀσθένεια, ὅπως βλά­σφη­μα ὑποστηρίζουν ὁρισμένοι τό τε­λευταῖο διάστημα μέ ἀφορμή τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ θεία μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μεταδί­δει μόνο ζωή καί μάλιστα ζωή αἰ­ώ­νιο καί χω­ρίς αὐτή δέν εἶναι δυ­να­­τόν νά ζήσουμε τήν αἰώνια ζωή. Ἡ θεία εὐ­χαριστία εἶναι τό τε­λευ­ταῖο καί τελειώ­τατο μυστήριο, κατά τόν ἅγιο Νικόλαο, προ­ϋ­πο­θέτει ὅμως τή συμμε­το­χή μας καί στά ἄλ­λα μυστή­ρια, διότι μόνο ὅταν με­τέ­χου­με σ᾽ αὐτό προε­τοι­­μασμέ­νοι, κοι­­­νω­νοῦ­με τοῦ Χριστοῦ, βρι­σκό­μαστε σέ κοινω­νία μαζί του, γινό­μαστε σύσ­σωμοι καί σύναιμοι Χρι­στοῦ, καί ζοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή, ὥστε νά μπορέσουμε νά τή συνε­­χίσουμε μέ τή Χά­ρη τοῦ Θεοῦ στή βα­σι­λεία τῶν οὐρανῶν.

Ὅσα γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, δέν εἶναι ἁπλῶς θεω­ρία, ἀλλά εἶναι ἐμπειρία ζωῆς, εἶ­ναι βίωμα, εἶναι τό βίωμα τῶν ἁγί­ων τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, τό βίω­μα τῆς προσωπικῆς του ζωῆς πού τόν ὁδήγησε στόν οὐρανό. 

Γι᾽ αὐτό ἄς ἀκούσουμε σή­μερα τόν λόγο τοῦ ἑορταζο­μέ­νου ἁγίου καί ἄς προ­­σπαθή­σουμε νά τόν ἐφαρμό­σουμε συνειδη­το­ποιώντας ὅτι, ἐάν θέ­λουμε νά ζήσουμε κο­ντά στόν Χριστό αἰώ­νια, θά πρέ­πει νά ζοῦμε μαζί του καί ἀπό τή γῆ, θά πρέπει νά προσπα­θοῦ­με νά ἑνω­νόμαστε μαζί του μέ τά μυστή­ρια τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, γιά νά τόν ἔχουμε πάν­το­τε «ἐνοικοῦντα καί μένον­τα» στήν ψυχή καί τό σῶμα μας, ὥστε νά ἀξιω­θοῦμε καί τῆς αἰω­νίου ζωῆς μαζί του, διά πρε­σβειῶν τοῦ ἑορ­τα­ζομένου ἁγίου Νικο­λάου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

KavasilaKStPauleia2020 2