Κοπή Βασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. (ΦΩΤΟ)

Τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου το απόγευμα στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε η κοπή Βασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, παρουσία τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κληρικών και λαϊκών συνεργατών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στην αρχή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευλόγησε τη Βασιλόπιτα και στη συνέχεια έκανε τον απολογισμό του ποιμαντικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως, με παράλληλη προβολή φωτογραφιών από τις ποικίλες καλλιτεχνικές, επιστημονικές, κηρυκτικές και πολιτιστικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν έτος 2022.

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια της προσφυγιάς από τους Καθηγητές του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, σηματοδοτώντας παράλληλα και τη λήξη των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Στο τέλος ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, το οποίο διοργάνωσε και συμμετείχε ενεργά στους επετειακούς εορτασμούς των 200 ετών από το Ολοκαύτωμα της ηρωικής και αγιοτόκου πόλεως της Ναούσης και τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Τον Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου παρέλαβε ο Διευθυντής του Ωδείου κ. Γεώργιος Ορδουλίδης, ενώ αντίγραφα του επιδόθηκαν και στους παρόντες καθηγητές του Ωδείου.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Ειρηνουπόλεως και Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων κατά τον απολογισμό του παρελθόντος έτους 2022 ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε ἤδη τά βήματά μας στόν νέο χρόνο. Ὅμως παρά τόν λόγο τοῦ πρωτοκορυ­φαίου ἀποστόλου Παύλου «τά μέν ὄπισθεν ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δέ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος», τό βλέμμα μας στρέφεται ἀπόψε στόν χρόνο πού μόλις ἔκλεισε, γιά νά κάνουμε ἕναν σύντομο ἀπολογι­σμό καί νά δοξάσουμε τόν Θεό γιά ὅσα μᾶς χάρισε καί γιά ὅσα μᾶς εὐλόγησε νά πραγματοποιήσουμε.

Ἄν καί ὁ περασμένος χρόνος ξεκίνησε μέσα σέ ἕνα ἰσχυρό κύμα τῆς πανδημίας πού μᾶς ταλαιπώ­ρησε πολύ τά δύο προηγούμενα χρόνια, ἡ θετική ἐξέλιξη τῆς ὀδυ­νηρῆς αὐτῆς δοκιμασίας μᾶς ἐπέ­τρεψε στή συνέχεια νά ἐπιτελέσου­με τό ἔργο καί τίς δράσεις μας, μέ τίς ἀπαιτούμενες πάντοτε προφυ­λά­ξεις, προκειμένου νά διακονή­σουμε τούς ἀδελφούς μας καί τίς ἀνάγκες τους, ἀλλά καί νά δώσου­με τή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ, τοῦ λόγου καί τῆς ἀγάπης του, σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀπό τούς εἶχε λείψει τό διάστημα τῆς πανδη­μίας.

Τό ἔτος 2022 ἦταν ἀφιερωμένο, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, σέ δύο πολύ σημαντικά ἀλλά καί τραγικά γεγονότα γιά τόν Ἑλληνισμό πού ἄφησαν ἰσχυρό ἀποτύπωμα στήν ἱστορία καί τήν πορεία τοῦ Ἔθνους μας.

Τό πρῶτο ἦταν τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί τό δεύτερο ἡ Μικρασιατική Καταστροφή. Ἡ ἐπέτειος τῶν 200 χρόνων ἀπό τό πρῶτο καί τά 100 χρόνια πού πέρασαν ἀπό τό δεύτερο βρέθηκαν στό ἐπίκεντρο πολλῶν ἐκδηλώ­σεων, οἱ ὁποῖες ὀργανώθηκαν καί πραγματοποιήθηκαν ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, Συλλό­γους καί φορεῖς τῆς ἐπαρχίας μας καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους.

Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως δέν εἶναι μόνο ἔργο ἑνός ἀνθρώ­που, δέν εἶναι μόνο τό ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου, ἀλλά εἶναι ἔργο καί τῶν συνεργατῶν του, κληρικῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται ὥστε ἡ Ἐκκλησία μας νά ἀνταπο­κρίνεται στήν ἀποστολή της καί νά δίδει μαρτυρία πίστεως καί ἀλη­θείας στούς ἀνθρώπους, πού ζώ­ντας μέσα στόν ταραγμένο κόσμο μας καί βιώνοντας ὅλες τίς ἀβε­βαι­ό­τητες πού δημιουργεῖ ἡ πλημ­μυ­ρίδα τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁμαρ­τίας στόν κόσμο, ἀναζητοῦν τήν ἀνά­παυ­­ση καί τό στήριγμα πού προσ­φέ­ρει ἡ Ἐκκλησία μας, ὁδη­γώντας τους στή σωτηρία.

Ὅλα ὅσα κάναμε δέν θά ἦταν δυ­νατόν νά ἔχουν τήν ἴδια μεγάλη ἐπιτυχία χωρίς τή χάρη καί τήν εὐ­λογία τοῦ Θεοῦ. Πρός Αὐτόν ἀπευ­­θύνουμε θερμή καί ὁλοκάρδια τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά ὅσα μᾶς ἀξί­ω­σε νά κάνουμε καί νά ζήσουμε τήν περασμένη χρονιά, ἀλλά καί ζητοῦμε τό ἔλεός του γιά τίς παρα­λείψεις καί τίς ἀδυναμίες μας, ἐπι­καλούμενοι τή χάρη καί τήν κρα­ταιά βοήθειά του γιά νά συνεχί­σουμε τό ἔργο μας πρός δόξαν του καί πρός σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μας, ἀλλά καί γιά νά χαρίσει σέ ὅλους μας μιά εὐλογημένη νέα χρο­­νιά, στήν ὁποία εἰσήλθαμε ἀπό χθές.

Τό ἡμερολόγιο γράφει ἤδη 2 Ἰα­νουαρίου καί τό ἐγκόλπιο ἡμερο­λόγιο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο φέτος σέ μία μεγάλη μορφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Μακεδονίας μας, τόν Μέγα Ἀλεξάνδρο, πού εἶναι γέννημα καί θρέμμα καί καύχημα τῆς Μακεδο­νίας καί τῆς περιοχῆς μας, καθώς τό ἔτος τοῦ θανάτου του, τό 323 πρό Χριστοῦ, ἔχει μία ἀντιστοιχία μέ τό νέο ἔτος 2023.

Αὐτό πού ἐπιθυμοῦμε, αὐτό στό ὁποῖο ἀποβλέπουμε καί ἐπιδιώ­κου­­­­με εἶναι εὐαρεστοῦμε καί τόν νέο χρόνο στόν Θεό, διακονώντας τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι­στοῦ πρός σωτηρίαν καί δόξα ὄχι προ­σωπική ἀλλά τοῦ Θεοῦ, ζη­τώ­ντας τή δική του ἐνίσχυση στό δικό μας ταπεινό ἔργο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ