ΚΓ΄Παύλεια: Έναρξη των λατρευτικών εκδηλώσεων των ΚΓ’ Παυλείων με αρχιερατική θεία Λειτουργία στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου (φωτο)

LitourgiaVemaEnarxi2017 100

LitourgiaVemaEnarxi2017 100

Την Κυριακή 28 Μαΐου το πρωί ξεκίνησαν και οι λατρευτικές εκδηλώσεις των ΚΓ΄ Παυλείων με την καθιερωμένη αρχιερατική θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στον ιερό χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια.

Παρέστησαν βουλευτές, ο Δήμαρχος Βεροίας, εκπρόσωποι των τοπικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών και μεγάλος αριθμός πιστών.

Στον ίδιο χώρο θα ολοκληρωθούν μετά από ένα μήνα οι εκδηλώσεις των Παυλείων με τον υπαίθριο διορθόδοξο εσπερινό με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, κατά την ημέρα της εορτής του Αποστόλου Παύλου.

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

«Τά ρήματα ἅ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καί αὐτοί ἔλαβον … καί ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας».

Μέ αὐτά τά λόγια πρός τόν Θεό-Πατέρα του ἐπισφραγίζει ὁ Χριστός τό ἔργο του ἐπί τῆς γῆς ἀλλά καί τή σχέση του μέ τούς μαθητές του.

Ἀποστολή του ἦταν νά ἀποκαλύψει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στούς μαθητές του καί δι᾽ αὐτῶν στόν κόσμο, προκειμένου νά κατανοήσουν ὅλοι ὅτι ὁ Χριστός ἦταν ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Πατέρα του, καί ὅτι τίποτε ἀπό ὅσα εἶπε καί δίδαξε στόν κόσμο δέν ἦταν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλά ἦταν πάντοτε σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τόν Πατέρα του, ἐφόσον ἔργο του ἦταν νά μεταφέρει τό θέλημά του στούς ἀνθρώπους.

Αὐτό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ συνεχίζει νά μεταφέρει στόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς, κάθε γένους καί φυλῆς, σέ ὅλο τόν κόσμο, εἴκοσι αἰῶνες τώρα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τό θεοΐδρυτο καθίδρυμα πού ἔχει ὡς ἀποστολή νά συνεχίζει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, πού ἔχει ὡς ἀποστολή νά μεταφέρει καί νά κάνει γνωστό στούς ἀνθρώπους τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μέσω αὐτοῦ νά τούς γνωρίζει τόν ἴδιο τόν Θεό.

Ἐξέχοντα καί πρωταρχικό ρόλο στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν, ἀδελφοί μου, καί οἱ τιμώμενοι σήμερα ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τούς ὁποίους ἑορτάζει καί ὑμνεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. Διότι αὐτοί οἱ θεόπνευστοι ἱεράρχες, ἔχοντας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τόν προσωπικό τους ἀγώνα καθαρούς τούς ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς τους, μποροῦσαν νά διακρίνουν καί νά κατανοήσουν τήν ἀλήθεια τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί νά γίνουν αὐθεντικοί καί ἀξιόπιστοι ἑρμηνευτές του, καί ἔτσι νά τόν μεταδώσουν στούς ἀνθρώπους, χωρίς νά ἀλλοιώνουν «ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία» ἀπό τόν λόγο του καί νά τούς προφυλάξουν ἀπό τίς κακοδοξίες καί τίς πλάνες τῶν αἱρέσεων.

Πρίν ὅμως ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες πού τιμοῦμε σήμερα ἦταν οἱ ἀπόστολοι αὐτοί πού ἀνέλαβαν νά συνεχίσουν τό ἔργο τοῦ διδασκάλου τους, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτοί πρῶτοι μετέδωσαν στούς ἀνθρώπους τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁδηγώντας τους ἀπό τό σκότος τῆς ἀθεΐας καί τῆς εἰδωλολατρείας στό φῶς τῆς πίστεως καί τῆς ἀληθείας.

Τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μετέφερε καί στήν πόλη μας ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, κηρύσσοντας «Χριστόν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μέν σκάνδαλον, Ἕλλησι δέ μωρίαν», ἐδῶ στό Βῆμα του, προσελκύοντας ἔτσι τούς εὐγενεῖς Βεροιεῖς στήν πίστη του.

Μέσω τοῦ κηρύγματος τοῦ ἀποστόλου Παύλου γνώρισαν τόν Θεό ὄχι μόνο οἱ πατέρες μας πρίν ἀπό εἴκοσι αἰῶνες, ἀλλά συνεχίζουμε νά τόν γνωρίζουμε καί ἐμεῖς, μέσα ἀπό τόν λόγο του, πού εἶναι λόγος Θεοῦ καί μᾶς καλύπτει τό πρόσωπο καί τήν ἀλήθειά του, ὁδηγώντας μας στή σωτηρία πού Ἐκεῖνος χαρίζει.

Εὐγνώμονες γι᾽ αὐτό πρός τόν πρωτοκορυφαῖο καί οὐρανοβάμονα ἀπόστολο Παῦλο πού ἦρθε στήν πόλη μας γιά νά κάνει καί ἐμᾶς μετόχους τῶν οὐρανίων ἀποκαλύψεων πού δέχθηκε ὁ ἴδιος· πού ἦρθε στήν πόλη μας γιά νά μᾶς ἀποκαλύψει Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἀπαύγασμα τῆς δόξης καί χαρακτήρ τῆς ὑποστάσεως» τοῦ Θεοῦ· πού ἦρθε στήν πόλη μας γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στήν πίστη Ἐκείνου γιά τόν ὁποῖο δέν δίσταζε νά διακηρύσσει ὅτι «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός», καί νά μᾶς καλέσει νά γίνουμε μιμητές του, ὅπως ἔγινε καί ὁ ἴδιος μιμητής Χριστοῦ, ἐπιθυμοῦμε καί φέτος νά τοῦ ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας μέ τίς λατρευτικές καί πολιτιστικές ἐκδηλώσεις τῶν εἰκοστῶν τρίτων Παυλείων, τά ὁποῖα ἐγκαινιάζουμε μέ τή σημερινή θεία Λειτουργία ἐδῶ στό Βῆμα ἀπό ὅπου κήρυξε γιά πρώτη φορά ὁ ἀπόστολος Παῦλος τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις αὐτές πού προγραμμάτισε καί θά πραγματοποιήσει καί φέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ὄχι μόνο στή Βέροια ἀλλά σέ ὅλες τίς ἀρχιερατικές περιφέρειες θά μᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά ἀκούσουμε καί πάλι τόν λόγο τοῦ οὐρανοβάμονος ἀποστόλου καί διδασκάλου μας. Θά μᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά τόν ἀκούσουμε νά μᾶς μιλᾶ γιά τήν εἰρήνη καί τόν πόλεμο, γιά δύο ἔννοιες καί δύο καταστάσεις πού δέν ἀφήνουν κανέναν ἄνθρωπο ἀδιάφορο καί οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τό θέμα τῶν φετινῶν ΚΓ´ Παυλείων.

Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος νά δεχθεῖ γιά μία ἀκόμη φορά τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό τῶν πνευματικῶν του τέκνων, πού ἐκφράζεται καί μέ τή συμμετοχή ὅλων μας στίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΓ´ Παυλείων, καί νά φωτίσει τόν νοῦ καί τήν ψυχή μας ὥστε νά κατανοοῦμε ὅσα μᾶς δίδαξε, ἀλλά καί ὅσα θά μᾶς πεῖ μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῶν φετινῶν Παυλείων.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ