K΄ Παύλεια : Eναρξη των επετειακών Κ΄Παυλείων με αρχιερατική θεία λειτουργία στο Βήμα του αποστόλου Παύλου.

K.PauleiaArxhVhma.jpg

K.PauleiaArxhVhma.jpg

Με πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία από τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα στον ιερό χώρο του Βήματος του αποστόλου Παύλου στη Βέροια ξεκίνησαν τα επετειακά Κ΄Παύλεια.

Φέτος ο θεσμός των Παυλείων συμπληρώνει 20 χρόνια ζωής και οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα έχουν πανηγυρικό χαρακτήρα και επεκτίνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Γενικό θέμα των Κ’ Παυλειων είναι «Παύλεια και Πολιτισμός».
Στην πανηγυρική θεία λειτουργία μετείχε μεγάλος αριθμός πιστών ο πρ. Υπουργός κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος και οι τοπικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές.
Η ομιλία του σεβασμιωτάτου:
«Ἀστέρες πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιών οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι· τά μυρίπνοα ἄνθη τοῦ παραδείσου· τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου».
Σπανίως οἱ ἱεροί ὑμνογράφοι χρησιμοποιοῦν τόσες λέξεις καί τόσες εἰκόνες προκειμένου νά ἐγκωμιάσουν κάποιο ἱερό πρόσωπο ὅσες ἐπιστρατεύουν στό δοξαστικό τῆς σημερινῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πατέρων γιά νά ἐξυμνήσουν τούς τριακοσίους δέκα καί ὀκτώ Πατέρες τῆς πρώτης ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Καί δικαίως· διότι ἐάν ὁ κάθε πιστός καλεῖται νά γίνει διά τῶν ἀγαθῶν του ἔργων λυχνία ἡ ὁποία νά λάμπει «πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ», εἶναι ἀπολύτως φυσικό ὅτι οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι μέ τήν ἁγία ζωή τους καί τή χριστομίμητη διακονία τους στήν Ἐκκλησία ἀνεδείχθησαν «ἀστέρες πολύφωτοι», ἐφόσον κατηύγασαν μέ τό φῶς τους, τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, τό φῶς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τήν ὁποία ἐδίδαξαν καί τῆς ὁποίας ὑπερεμάχησαν, ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη.
Καί ἄν ὁ κάθε πιστός καλεῖται νά ἀναλάβει τήν πανοπλία τοῦ πνεύματος καί νά γίνει μέ τόν προσωπικό του καί πνευματικό του ἀγώνα «καλός στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ», οἱ πατέρες τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου οἱ ὁποῖοι ἀνέλαβαν ἕνα τιτάνιο ἀγώνα ἐναντίον τοῦ Ἀρείου, ὥστε νά μήν ἐπικρατήσει ἡ αἱρετική του διδασκαλία πού ἀμφισβητοῦσε τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ, καί ἀπέκρουσαν μέ ἀκράδαντα ἐπιχειρήματα ἀλλά καί μέ θαύματα τίς ἐπιθέσεις τοῦ αἱρεσιάρχου καί τῶν ὀπαδῶν του, δικαίως ἐγκωμιάζονται ὡς «ἀκαθαίρετοι πύργοι τῆς μυστικῆς Σιών».
Ὅμως οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πατέρες δέν ὑπεραμύνθηκαν μόνο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, δέν ἀγωνίσθηκαν μόνο ὑπέρ τῆς ἀληθείας, ἔτερψαν καί ἐκάλλυναν τήν Ἐκκλησία μέ τήν ἁγία ζωή τους, μέ τά εὐώδη ἄνθη τῶν ἀρετῶν τους, μέ τή γλυκύτητα τῶν θεοπνεύστων λόγων τους, τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ πού μετέδιδαν, ὥστε ὄντως ἀνεδείχθησαν «μυρίπνοα ἄνθη τοῦ παραδείσου» καί «πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου».
Γι᾽ αὐτό καί δικαίως τιμοῦμε τή μνήμη καί τήν προσφορά τους στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τήν Οἰκουμένη ὁλόκληρη, διότι χωρίς τούς θεοφόρους Πατέρες ἡ Ἐκκλησία δέν θά εἶχε διατηρήσει ἀκαινοτόμητη τήν παρακαταθήκη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν παρακαταθήκη τῆς πίστεως καί τῆς ἀληθείας πού τῆς παρέδωσαν μέ τό κήρυγμά τους οἱ ἀπόστολοι· χωρίς τούς θεοφόρους πατέρες δέν θά μπορούσαμε καί ἐμεῖς νά λατρεύουμε τόν τριαδικό Θεό ὀρθοδόξως, ὅπως δηλαδή μᾶς τόν δίδαξε, ἐδῶ στήν πόλη μας καί στό Βῆμα του ὁ πρωτοκορυφαῖος τῶν ἀποστόλων, ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
Μαζί, λοιπόν, μέ τούς πατέρες τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τή μνήμη τῶν ὁποίων γεραίρει σήμερα ἡ κατ᾽ Ἀνατολάς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τιμοῦμε καί τόν δικό μας ἀπόστολο καί διδάσκαλο, τόν οὐρανοβάμονα ἀπόστολο Παῦλο, ἐγκαινιάζοντας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τόν εἰκοστό κύκλο τῶν Παυλείων, τῶν πρός τιμήν του λατρευτικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων. Τόν τιμοῦμε ἐπαναλαμβάνοντας καί γι᾽ αὐτόν τούς ἐγκωμιαστικούς λόγους τοῦ δοξαστικοῦ τῶν ἁγίων πατέρων, γιατί ὡς ἀστήρ πολύφωτος ἐφώτισε διά τοῦ φωτός τοῦ Χριστοῦ πᾶσαν τήν οἰκουμένην καί ὡς ἀκαθαίρετος πύργος τῆς Ἐκκλησίας ὑπερασπίσθηκε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἐνώπιον τῶν ἀρχόντων καί τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, δίδοντας τήν ὁμολογία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί βαστάζοντας τά στίγματα του ἐν ὑπομονῇ στό σῶμα του ἀπό τούς διωγμούς, τίς φυλακίσεις, τούς ραβδισμούς καί τίς πολλές ταλαιπωρίες τίς ὁποῖες ὑπέστη χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ εὐαγγελίου του.
Τόν τιμοῦμε ὡς μυρίπνοο ἄνθος τοῦ παραδείσου, διότι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τόν ἀξίωσε νά ἀνέλθει «μέχρι τρίτου οὐρανοῦ» καί νά μᾶς μεταφέρει τήν ἀνέκφραστη καί ἄρρητη ἐμπειρία ὅσων ἤκουσε καί εἶδε ἐκεῖ. Καί βεβαίως τόν τιμοῦμε ὡς πάγχρυσο στόμα τοῦ Λόγου, διότι ὡς στόμα τοῦ Χριστοῦ τόν ἐγκωμιάζει καί ὁ μέγας ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καθώς ὁ λόγος του ἦταν λόγος τοῦ Χριστοῦ, ἦταν ἀποκάλυψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού εἶχε κάνει ὁ ἴδιος στό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς του, στόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο.

Αὐτός ὁ λόγος, ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, θά ἀκουσθεῖ καί φέτος κατά τή διάρκεια τῶν ἐκδηλώσεων τῶν εἰκοστῶν Παυλείων πού θά πραγματοποιηθοῦν καί φέτος στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ὑπό τόν γενικό τίτλο «Παύλεια καί πολιτισμός» καί εἶναι ἀφιερωμένα γιά μία ἀκόμη φορά στόν μεγάλο ἀπόστολο πρός τόν ὁποῖο θά προσφέρουμε καί φέτος ὡς μυρίπνοα ἄνθη εὐλαβείας καί εὐγνωμοσύνης τόν πνευματικό στέφανο τῆς εἰκοσαετίας τῶν Παυλείων, μέ τήν ἐλπίδα καί τήν εὐχή ὅτι θά τόν δεχθεῖ, ὅπως πάντοτε μέ ἀγάπη, καί θά ἀντικαταπέμψει τήν εὐλογία του καί θά παραμένει διαρκῶς προστάτης καί φύλακας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας τήν ὁποία ὄχι μόνο ἐφύτευσε ἀλλά καί ἐπότισε καί συνεχίζει νά ποτίζει μέ τά ἀστείρευτα νάματα τῆς διδασκαλίας του καί τῶν εὐχῶν του.