Η Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ορεινό Σέλι. (ΦΩΤΟ)

ParaklhshPanagiasSeli2021 6

ParaklhshPanagiasSeli2021 6

Την Κυριακή 8 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελίου.

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον, καί ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ἡ μόνη ταχέως προστατεύουσα».

Ἐνώπιον τῆς σεπτῆς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ψάλαμε καί σήμερα τή Μεγάλη Παράκληση καί αἰσθανθήκαμε γιά ἄλλη μία φορά πόσο μᾶς ἐκφρά­ζουν οἱ στίχοι τῶν ὕμνων της, πόσο ἐπίκαιροι εἶναι, ἔστω καί ἄν γράφτηκαν πρίν ἀπό πολλούς αἰῶνες, καθώς διατυπώ­νουν μέ ἀπό­λυτη ἀκρίβεια τίς ἀγω­νίες καί τά αἰτήματά μας.

Γιατί ποιός ἄνθρωπος δέν αἰσθά­νεται ὅτι δέν κινδυνεύει στή ζωή του; Ποιός δέν νιώθει ἀδύναμος νά ἀντι­μετωπίσει τόν κίνδυνο; Ποιός δέν ἀναζητᾶ βοήθεια; Ποιός δέν ἐλπίζει καί δέν εὔχεται νά βρεῖ κά­ποιον πού θά τόν προστατεύσει καί θά τόν λυτρώσει; 

Ὅλοι τό ἴδιο αἰ­σθανόμεθα, ὅποιοι καί ἄν εἴμεθα, μικροί καί μεγάλοι, δυνατοί καί ἀδύ­ναμοι, πλούσιοι καί πτωχοί. Ὅλοι τό ἴδιο αἰσθανό­μεθα, ὅπου καί ἄν ζοῦμε, ὅ,τι καί ἄν κάνουμε, γιατί ὅλοι εἴμεθα ἄν­θρωποι, καί ὅσα προανέφερα εἶναι χαρακτηρι­στικά τῆς κοινῆς ἀν­θρω­πίνης μας φύσεως. 

Ποιός, λοιπόν, μπορεῖ νά κατα­νο­ήσει τήν ἀνάγκη καί τήν ἀνη­συχία μας καί νά μᾶς βοηθήσει; Ποιός ἄλλος ἐκτός ἀπό τήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο, ἀπό τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυ­ρίου μας καί μητέρα ὅλων τῶν χρι­στιανῶν; 

Ἐκείνη, πού ὡς ἄνθρωπος ἔζησε πολλές φορές ἀγω­νίες καί κινδύ­νους πρίν ἀκόμη ἀπό τή Γέννηση τοῦ Υἱοῦ της, ἀλλά καί παρακολου­θώντας ἀπό κοντά τή δημόσια ζωή του μέχρι τόν Σταυρό καί τήν Ἀνά­σταση, γνωρίζει τί αἰσθανόμεθα καί κατανοεῖ τίς ἀγω­νίες καί τίς ἀνησυχίες μας. Καί δέν γνωρίζει ἁπλῶς, ἀλλά ἔχει καί τή θέληση καί τή δύναμη νά μᾶς συντρέξει καί νά μᾶς βοηθήσει. Γιατί ἡ μη­τρική της ἀγάπη δέν τήν ἀφήνει νά ἀδιαφορήσει, ἀλλά τήν κρατᾶ πά­ντο­τε ἄγρυπνη, δίπλα στόν θρόνο τοῦ Υἱοῦ της καί μεσι­τεύει γιά χάρη τῶν ἀνθρώπων. Δέε­ται ἐκτενῶς γιά ὅλους ὅσους προσφεύγουν σέ αὐτήν καί ζητοῦν τή βοήθειά της, ἀλλά καί ἐπεμβαί­νει σωστικά μέ τή δύναμη καί τή χάρη πού τῆς ἔχει δώσει ὁ Υἱός της καί Κύριός μας, γιά νά μᾶς προφυ­λάξει καί νά μᾶς σώσει ἀπό τίς ἀπειλές καί τούς κιν­δύνους πού ἀπειλοῦν καθημερινά τή ζωή μας.

Καί ὅπως κάθε φιλόστοργη μητέ­ρα δέν περιμένει νά τῆς ἀναφέρουν τά παιδιά της τίς ἀνάγκες τους, ἀλλά σπεύδει καί τά προστατεύσει πρίν κἄν νά τῆς τό ζητήσουν, τό ἴδιο κάνει καί ἡ Παναγία μητέρα μας. Σκέπει καί προστατεύει ὅσους τήν ἀγαποῦν καί τήν εὐλα­βοῦνται, ὅσους ἐμπιστεύονται τόν ἑαυτό τους στή χάρη της, ὅσους δέν παύ­ουν ἀνελλιπῶς νά προσεύχο­νται σ᾽ Αὐτήν, νά τήν τιμοῦν καί νά τήν ὑμνοῦν, ἀλλά κυρίως νά ἀγω­νίζο­νται γιά νά μιμηθοῦν τήν ἁγία ζωή της, νά μιμηθοῦν τήν καθαρό­τητα καί τήν ταπείνωσή της καί νά κά­νουν πράξη τήν παρότρυνσή της πρός τούς ὑπηρέτες στόν γάμο τῆς Κανᾶ, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται καί πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους: «ὅ,τι ἄν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε». Ὅ,τι δη­λα­δή σᾶς λέγει ὁ Υἱός μου, ὁ Χριστός, αὐτό νά κάνετε.

Καί αὐτό ἐπαναλαμβάνει καί σέ μᾶς ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, πού ἤλ­θαμε σήμερα ἐδῶ στόν ναό της γιά νά ψάλλουμε τήν Παράκλησή της καί νά τῆς ποῦμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας: «Θεο­τόκε Δέσποινα, πρόφθασον καί ἐκ κινδύνων λύ­τρω­σαι ἡμᾶς, ἡ μόνη ταχέως προ­στατεύουσα».

Ἔχουμε πολλούς λόγους νά τῆς ἀπευθύνουμε αὐτή τήν ἱκεσία, ἰδιαι­­τέρως τό διάστημα αὐτό, πού ἐκτός ἀπό τά προβλήματα καί τίς δοκιμασίες πού ἀντιμετωπίζει ὁ κα­θένας μας καί γιά τά ὁποῖα ἔχει κάθε λόγο νά ζητᾶ καί νά ἱκετεύει τή βοήθεια τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἔχουμε καί τά μεγάλα καί κοινά θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν ὅλους καί πού δοκιμάζουν τήν πατρίδα μας καί πολλούς ἀδελφούς μας. Εἶναι οἱ δύο μεγάλοι κίνδυνοι, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν ὅλους μας ἀνε­ξαι­ρέτως καί οἱ ὁποῖοι, ὅπως δυ­στυ­χῶς βλέπουμε, εἶναι πολύ δύ­σκολο νά ἀποσοβηθοῦν μόνο μέ τίς ἀν­θρώ­πινες δυνάμεις.

Εἶναι, ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, ὁ μεγάλος καί φοβερός κίνδυνος τῆς πυρκαϊᾶς πού ἐπί τόσες ἡμέρες κατακαίει καί καταστρέφει τήν πα­τρίδα μας, πού ἔχει διώξει ἀπό τά σπίτια τους τόσους ἀδελφούς μας, πού ἔχει ἐξαντλήσει τίς δυνάμεις καί τίς ἀντοχές τῶν πυροσβεστῶν καί ὅλων τῶν ὑπευθύνων, οἱ ὁποῖοι ἐπί ἡμέ­ρες τώρα ἀγρυπνοῦν καί κοπιά­ζουν γιά νά ἀποτρέψουν τόν κίν­δυ­νο, γιά νά σώσουν ἀν­θρώ­πους καί γιά νά σβύσουν τίς φλόγες. 

Καί εἶναι καί ὁ ἄλλος μεγάλος κίνδυνος, πού δυστυχῶς ἀναζωπυ­ρώ­νεται καί πάλι, ὁ κίνδυνος τοῦ κορωνοϊοῦ, πού ἔχει προσβάλει καί προσβάλλει καθημερινά τό­σους ἀδελφούς μας καί ἔχει σχεδόν ἐξαντλήσει καί τίς δυνά­μεις τῶν ἰατρῶν καί τῶν νοση­λευ­τῶν πού ἀγωνίζονται γιά νά τούς θεραπεύ­σουν.

Γι᾽αὐτό ἄς ἀξιοποιήσουμε καί αὐτή τήν εὐκαιρία τῆς προσευχῆς πρός τήν Παναγία μας πού μᾶς δί­δουν οἱ ἱερές Παρακλήσεις, γιά νά τήν ἱκετεύουμε ὄχι μόνο ὁ καθένας μας ξεχωριστά ἀλλά καί ὅλοι μαζί νά λυτρώσει τήν πατρίδα μας καί ὅλους μας, καί ὅλο τόν κόσμο, ἀπό αὐτούς τούς δύο φοβερούς κινδύ­νους, πού ἐπιβουλεύονται τή ζωή μας, ἀλλά καί ἀπό κάθε ἄλλο κίν­δυνο, ὑλικό καί πνευματικό. 

Καί ἄς ἀκολουθοῦμε τήν παρό­τρυν­σή της «ὅ,τι ἄν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε», πού περιλαμβάνει μαζί μέ τήν ὑπακοή μας στό θέλημα τοῦ Υἱοῦ της καί τήν ὑπακοή μας σέ ὅσα μᾶς συστήνουν ὅσοι εἶναι ἐντε­ταλμένοι γιά τήν προστασία μας καί ἀπό τήν καταστροφική μανία τῆς φωτιᾶς καί ἀπό τήν ἀπειλή τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἄς κάνου­με ὑπακοή καί ἄς παρακαλοῦμε νύκτα καί ἡμέρα τήν Παναγία μας νά ἔλθει ὡς ταχινή βοήθεια, ὅπως τόσες φορές τό ἔχει κάνει, καί νά μᾶς λυτρώσει ἐκ τῶν κινδύνων.

Ἡ περίοδος αὐτή, ὅπως εἴπαμε, προσφέρεται, ἀδελφοί μου, διότι εἶναι μία Θεομητορική περίοδος, ὅλος ὁ μήνας αὐτός εἶναι ἀφιερωμένος στήν Κυρία Θεοτόκο, νά προσφεύγουμε σ᾽ Αὐτήν, νά τήν πλησιάσουμε περισσότερο, ὅπως τά παιδιά πλησιάζουν τή μητέρα, καί νά πιαστοῦμε, ὅπως λέγει ἕνας μεγάλος Πατέρας, ἀπό τό φουστάνι τῆς Παναγίας μας, καί νά τῆς ζητοῦμε καί νά τήν παρακαλοῦμε νά συντρέξει καί νά μᾶς βοηθήσει. Οἱ ἡμέρες εἶναι δύσκολες γιά ὅλον τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα γιά τήν πατρίδα μας. Ἄς ζητήσουμε, λοιπόν, τή βοήθειά της καί νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά μᾶς συντρέξει καί θά μᾶς βοηθήσει.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ParaklhshPanagiasSeli2021 5