Η μικρή Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου Δοβράς Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

ParaklhshPanagiasAgGewrgiosDovra2021

ParaklhshPanagiasAgGewrgiosDovra2021

Τη Δευτέρα 9 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Μικρή Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην τοπική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου Δοβράς Βεροίας. 

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σοῦ δέομαι τῆς Ἀγαθῆς· ἐκ φθο­ρᾶς νοσημάτων ἀνάστησον».

Ἕνα ἀπό τά πολλά αἰτήματα πού ἀπευθύνει ὁ ἱερός ὑμνο­γρά­φος πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τό ὁποῖο ἐπαναλάβαμε καί ἐ­μεῖς, ψά­λοντας ἀπό­ψε τόν Μικρό Παρα­κλη­τικό Κα­νόνα, εἶναι καί τό αἴτημά μας νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τή φθορά τῶν νοση­μά­των. 

Σέ ποιά ὅμως νοσήματα ἀναφέ­ρε­­­ται ὁ ἱερός ὑμνογράφος καί πῶς μπορεῖ ἡ Παναγία μας νά μᾶς βοη­θήσει νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτά;

Ἡ φθορά εἶναι τό με­γάλο πρόβλη­μα τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι μόνο στήν ἐποχή μας, στήν ὁποία ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νο­μί­ζει ὅτι ἔχει λύσει τά μεγαλύτερα προβλήματα πού τόν ἀπασχολοῦν, ἄρα δέν χρειάζεται τόν Θεό, ἀλλά σέ κάθε ἐποχή. Καί εἶναι τό μεγα­λύ­­τερο πρόβλημα, γιατί ἡ φθορά κά­νει τόν ἄνθρωπο νά συνειδη­το­ποιεῖ ὅτι ἡ δύναμή του εἶναι πεπε­ρα­σμένη καί δέν εἶναι ὁ ἴδιος κυ­ρί­αρ­χος τοῦ χρόνου καί τοῦ ἑαυ­τοῦ του.

Ἡ φθορά δέν ὑπῆρχε στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, ὅταν τόν δημιούργησε. Εἰ­σῆλ­θε ὅμως, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μέ τήν παρακοή του στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ ἀπομακρύνθηκε ἀπό αὐτόν. Ἔτσι εἰσῆλθε καί ὁ θάνατος στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, κατά θεία οἰ­κο­νομία, ὅπως διδάσκουν οἱ πατέ­ρες τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά μή μεί­νει τό κακό ἀθάνατο, καί μαζί μέ τόν θάνατο εἰσῆλθαν οἱ ἀσθένειες καί ἡ φθορά πού αὐτές προκαλοῦν στό ἀνθρώπινο σῶμα.

Ὅμως ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι μόνο ἡ ἀφετηρία τῆς σωματικῆς φθορᾶς καί τῶν ἀσθενειῶν πού ταλαιπω­ροῦν τόν ἄνθρωπο, εἶναι καί ἡ ἴδια ἀσθένεια, ἀσθένεια ψυχική πού προκα­λεῖ πνευματική φθορά καί μπορεῖ νά ὁδηγήσει τόν ἄν­θρω­­πο ἀκόμη καί στόν θάνατο, ἐάν αὐτός δέν μετα­νοή­­σει καί δέν ἐπι­στρέψει στόν Θεό.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος, γνωρίζοντας τήν ἀδυναμία τῆς ἀν­­­θρωπίνης φύσεως, γνωρίζοντας πόσο ὅλοι ὑποφέρουμε καί ταλαι­πωρούμεθα καί ἀπό τίς σωματικές μας ἀσθένειες καί τή φθορά πού μᾶς προκαλοῦν, ἀλλά καί ἀπό τήν πνευματική ἀσθένεια, τήν ἁμαρ­τία, ζητᾶ ἀπό τήν Πα­ναγία μας νά μᾶς ἐλευθερώσει καί ἀπό τίς δύο φθο­ρές, καί ἀπό τή σωματική καί τήν πνευ­ματική.

Πῶς μπορεῖ ἡ Παναγία μας νά μᾶς βοηθήσει; Μπορεῖ νά μᾶς βοη­θήσει μέ τίς πρε­σβεῖες της πρός τήν Υἱό της καί Θεό μας ἀλλά καί μέ τή χάρη πού ἔχει λάβει ἡ ἴδια ἀπό τόν Χριστό, τόν Υἱό της. Καί μπορεῖ νά μᾶς ἐλευθε­ρώσει τό­σο ἀπό τίς σωματικές μας ἀσθέ­νειες, ὅσο βεβαίως καί ἀπό τίς ψυ­χικές μας ἀσθένειες, γιατί ἡ χά­ρη καί ἡ δύναμή της δέν περιο­ρί­ζεται ἀπό τίποτε.

Εἶναι γνωστά καί ἀναρίθμητα, ἄλλωστε, τά θαύματα τῆς Πανα­γίας μας. Ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων εἶναι συνδεδεμένη ἄρρηκτα μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τίς θαυ­μα­στές καί θεραπευτικές ἐπεμ­βά­σεις της. Τά ἄπειρα ἀναθήματα πού κο­σμοῦν τίς θαυματουργές της εἰκό­νες μαρτυροῦν πόσους ἀνθρώπους ἔχει ἀπαλ­­λάξει ἡ Παναγία μας ἀπό τήν ταλαιπωρία καί τή φθορά τῶν σω­ματικῶν τους νόσων. Ἄλλωστε καί ἡ ἐπίκληση τοῦ ἱεροῦ ὀνόμα­τός της σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας καί ἰδιαιτέρως τήν ὥρα τῆς ἀσθε­νείας καί τοῦ πόνου, τό «Πα­ναγία μου», πού λέμε ὅλοι μέσα ἀπό τήν ψυχή μας, αὐτή τή δύ­ναμη τῆς Παναγίας Παρ­θέ­νου νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τή φθορά τῶν νοσημάτων πού κα­τατρύχουν τό σῶμα μας, ἀποδει­κνύει.

Ἀναρίθμητες εἶναι ὅμως καί οἱ ἰάσεις τῶν ψυχικῶν καί πνευμα­τι­κῶν νόσων πού χαρίζει ἡ Παναγία μας. Πόσοι ἁμαρτωλοί ἐπικαλού­με­­νοι τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ζη­τώντας τή βοήθειά της δέν κα­τόρθωσαν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά φθάσουν στήν ἁγιό­τητα. Τά Συναξάρια τῆς Ἐκ­κλη­­σίας μας ἀποτελοῦν τούς ἀδιά­ψευστους μάρτυρες καί αὐτῶν τῶν θαυ­μάτων της. Γι᾽ αὐτό καί δέν πρέ­πει νά ἔχουμε καμία ἀμφιβολία ὅτι ἀπό ὅ­ποια ἀσθένεια καί ἄν πάσχουμε, εἴτε σωματική εἴτε ψυ­χι­κή μπο­ροῦ­με, ἄν ἀπευθυνθοῦμε στήν Πα­να­γία μας καί τῆς ζητή­σουμε τή βοήθειά της, Ἐκείνη μπορεῖ νά μᾶς χα­ρίσει τήν ἴαση καί τή θε­ρα­πεία.

Πόση παρηγορία μᾶς προσφέρει αὐτή ἡ πίστη καί πόση ἀνάπαυση τό γεγονός ὅτι ἡ Πα­ναγία μας εἶναι ἡ στοργική μη­τέρα μας ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἱκα­νοποιήσει καί αὐτό μας τό αἴτημα καί μπορεῖ νά μᾶς χαρίσει τή θερα­πεία ὄχι μόνο τῶν σω­ματικῶν ἀλ­λά κυρίως τῶν πνευ­­­μα­τικῶν ἀ­σθε­νειῶν μας καί νά μᾶς ἀπαλ­λά­ξει ἀπό τή φθορά καί τόν αἰώ­νιο θάνατο τῆς ἁμαρ­τίας. Ἀρ­κεῖ ἐμεῖς νά ἐπαναλαμ­βά­νουμε μέ πί­στη τό αἴτημα: «Σοῦ δέομαι τῆς Ἀγα­θῆς· ἐκ φθορᾶς νο­σημά­των ἀνά­­στη­σον», καί γιά τίς ἄλλες ἀσθένειες πού μᾶς ταλαι­πω­ροῦν, ἀλλά ἰδιαιτέρως γιά τήν ἀσθέ­νεια τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία τόσο μᾶς δοκιμάζει καί μᾶς κάνει νά ἀνησυχοῦμε καί νά ἀγωνιοῦμε. 

Γι᾽ αὐτό καί ἄς παρακαλοῦμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἰδίως αὐτές τίς ἡμέρες πού ἡ Ἐκκλησία μας τίς ἔχει ἀφιερώσει σέ Ἐκείνη, νά μᾶς ἀπαλ­λάξει ἀπό αὐτή τή φοβερή πανδη­μία καί νά μᾶς σώσει. Ἄς τήν παρακαλοῦμε ὡς Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν νά σκεπάζει ὄχι μόνο τήν Ἑλλάδα μας ἀλλά καί ὅλο τόν κόσμο ἀπό τήν ταλαιπωρία τῶν πυρκαϊῶν πού ὑφιστάμεθα τόν τελευταῖο καιρό, νά δείξει τή χάρη της, νά σκεπάσει τούς ἀνθρώπους καί νά σβύσει τίς φωτιές. 

Ἀλλά καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, πρέπει νά δείξουμε στήν Παναγία ὅτι ὄχι μόνο τήν ἀγαποῦμε, ἀλλά μετανοοῦμε γιά τά λάθη μας. Ὅλοι κάνουμε λάθη, ἀλλά ὅλοι πρέπει νά καταφεύγουμε καί νά ζητοῦμε τό ἔλεος καί νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τά πάθη, τίς ἀδυναμίες καί τά πταίσματα καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα μᾶς βαραίνουν, γιά νά μποροῦμε νά σηκώσουμε τό πρόσωπό μας, νά τήν δοῦμε κατάματα καί νά ζητήσουμε νά μᾶς βοηθήσει, νά μᾶς ἐλεήσει, νά παύσει τόν κορωνοϊό, νά σβύσει τίς φωτιές. Μήπως δέν μπορεῖ νά τό κάνει; Ὅλα εἶναι δυνατά. Αὐτά τά ὁποῖα γιά μᾶς εἶναι ἀδύνατα, εἶναι δυνατά γιά τόν Θεό. Καί ἐφόσον εἶναι δυνατά γιά τόν Θεό, εἶναι καί γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο πού εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Ἄς ζητήσουμε, λοιπόν, τή βοήθειά της, ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή τοῦ Δεκαπενταυγούστου, πού εἶναι μία περίοδος στήν ὁποία κάθε ἡμέρα καταφεύγουμε σέ Ἐκείνη, ζητώντας μέσω τῆς Παρακλήσεως καί τῆς Μικρῆς καί τῆς Μεγάλης νά μᾶς βοηθήσει καί νά μᾶς ἐλεήσει. Καί ἡ Παναγία νά εἴμεθα βέβαιοι θά συντρέξει στά προβλήματά μας. Ἀμήν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ParaklhshPanagiasAgGewrgiosDovra2021 2