Η εορτή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στην Αγία Παρασκευή Βεροίας. (φωτο)

AgiaAnastasia2017-3.jpg

AgiaAnastasia2017-3.jpg

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου το πρωί, εορτή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βεροίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας και τέλεσε χειροθεσία αναγνώστου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiaAnastasia2017-2.jpg

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Τήν ἐκ Παρθένου γέννησιν τοῦ Χριστοῦ προκηρύττει, ἡ φωτοφό­ρος μνήμη σου, μάρτυς Ἀναστα­σία», ἀκούσαμε σήμερα τόν ἱερό ὑμνογράφο νά ψάλλει πρός τιμήν τῆς ἑορταζομένης ἁγίας ἐνδόξου με­γαλομάρ­τυ­ρος Ἀναστασίας τῆς Φαρμα­κο­λυ­­τρίας.

Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὄντως ἡ μνή­μη τῆς τιμωμένης ἁγίας προ­­κη­ρύσσει τή Γέννηση τοῦ Χρι­στοῦ καί μᾶς προετοιμάζει γι᾽ αὐ­τήν, γιατί καί ἡ δική της μνήμη, ὅπως ἀκριβῶς καί ὅλες οἱ μνῆμες τῶν ἁ­γίων μαρ­τύρων, πλημμυρί­ζει τήν Ἐκ­κλη­σία μας μέ φῶς, φῶς πού προ­έρχεται ἀπό τή ζωή της, τήν ὁμο­λογία της καί τή θυ­­σία της χά­ριν τῆς πίστεώς της καί τῆς ἀγά­πης της πρός τόν Χρι­στό.

Διότι, ἐάν τή Γέννηση τοῦ Χρι­στοῦ προμήνυσε ὁ ὕμνος τῶν ἀγ­γέ­λων, τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», καί τό ἄστρο πού στά­θη­κε ἐπάνω ἀπό τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ἔδειξε στούς ποιμένες καί τούς μάγους τόν δρόμο πρός τόν γεννηθέντα Χριστό, ἡ ζωή καί τό μαρτύριο τῆς ἁγίας μεγα­λο­μάρ­τυ­ρος Ἀναστασίας τῆς Φαρ­μα­κο­λυ­τρίας ἀποτελεῖ ἕναν ὕμνο δο­ξολο­γίας πρός τόν Θεό πού ἦρθε στή γῆ καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά διδάξει στόν ἄνθρωπο τήν ἀγάπη· πού ἦρ­θε στή γῆ γιά νά ἀνυψώσει τόν ἄν­θρωπο στόν οὐρανό καί νά τόν θεώ­σει· πού ἦρθε στή γῆ γιά νά θυ­σιασθεῖ χάριν αὐτοῦ πού ἀγά­­­πησε τόσο πολύ, ὥστε κατα­δέ­χθηκε νά γίνει ἄνθρωπος γιά τή σωτηρία του.

Καί ἡ ζωή τῆς ἁγίας Ἀναστασίας ἦταν πράγματι μιά ζωή ἀφιε­ρω­μέ­νη στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἀφιε­­ρωμένη στήν ἀγάπη τῶν ἀν­θρώ­πων καί ἰδιαίτερα ἐκείνων τούς ὁποί­ους ὁ Χριστός ὀνόμασε ἀδελ­φούς τους, καθώς μεριμνοῦσε καί φρόντιζε νά ἁπαλύνει τόν πό­νο καί νά διακονήσει τίς ἀνάγκες ἐκεί­νων πού εἶχαν ἀνάγκη, ἐκεί­νων πού ἦταν ἀσθενεῖς, ἐκεί­νων πού βρισκόταν στίς φυλακές, ἐπει­δή εἶχαν ὁμολογήσει τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ζωή της ἦταν ὅμως καί φῶς, γιατί φῶς ἦταν τά καλά ἔργα της, πού ἔδειχναν στούς ἀνθρώπους τόν ἀληθινό Θεό καί τούς ἔκαναν νά τόν πιστεύουν καί νά τόν δοξά­ζουν, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Χρι­στοῦ: «οὕτω λαμψά­τω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀν­θρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν Πα­τέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Ὕμνος δοξολογίας στόν Θεό καί φῶς πού ὁδηγεῖ στόν Χριστό ἦταν ὅμως καί τό μαρτύριό της, γιατί ἡ ἁγία ὄχι μόνο μέ χαρά ὁμολόγησε τήν πίστη της, ὅταν κλήθηκε ἐνώ­πιον τοῦ Ρωμαίου ἡγεμόνος νά τήν ἀρνηθεῖ γιά νά γλιτώσει τή ζωή της, ἀλλά καί δόξασε τόν Θεό πού τήν ἀξίωσε νά τόν ὁμολο­γή­σει καί νά προσφέρει καί τή ζωή της γιά τή δική του ἀγάπη.

Ἀδελφοί μου, τιμώντας σήμερα τή μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρ­τυ­ρος Ἀναστασίας τῆς Φαρμακο­λυ­τρί­­ας, ἄς ἀξιοποιήσουμε τό μή­νυ­μά της, ἄς ἀξιοποιήσουμε τό φῶς τό ὁποῖο μᾶς προσφέρει γιά νά ὁδη­γηθοῦμε καί ἐμεῖς στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ἐκεῖ ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός.

Ἄς προετοιμασθοῦμε γιά τή με­γά­λη αὐτή συνάντηση στήν ὁποία μᾶς καλεῖ καί στήν ὁποία μᾶς πε­ρι­μένει ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη μας, καί ἄς μήν ἀφήσουμε νά περάσουν τά Χρι­­στούγεννα σάν μία συνηθι­σμέ­νη ἡμέρα, σάν μία ἑορτή κοσμική ἀπό τήν ὁποία θά εἶναι ἀπών ὁ με­γάλος παρών στήν ἱστορία τοῦ κό­σμου ἀλλά καί τοῦ κάθε ἀνθρώ­που προσωπικά, ὁ δι᾽ ἡμᾶς γεννη­θείς Χριστός.

Ἄς προετοιμάσουμε τήν ψυχή μας γι᾽ αὐτή τή μεγάλη συνάντηση μέ τόν Χριστό, καθαρίζοντάς την ἀπό ὅ,τι τήν βαρύνει, ἀπό ὅ,τι τήν μολύνει, ἀπό ὅ,τι τήν κρατᾶ μα­κριά ἀπό τόν Χριστό. Ἄς τήν προ­ε­τοιμάσουμε μέ τήν ἀγάπη, τήν ἀγά­πη πρός τόν Θεό καί τούς συναν­θρώπους μας, γιατί χωρίς νά κάνουμε πράξη τήν ἀγάπη δέν μποροῦμε νά πλησιάσουμε τόν Θεό τῆς ἀγάπης. Ἄς τήν προετοι­μά­­­σουμε, προσπαθώντας καί ἐμεῖς νά γίνουμε μέ τή ζωή μας καί τά ἔργα μας ἕνα, ἔστω καί μικρό φῶς, πού θά δείχνει τόν Χριστό στούς ἀν­θρώπους. Ἄς τήν προετοιμά­σου­­­με κάνοντας καί ἐμεῖς κάποια μικρή θυσία γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, πού ταπεινώθηκε γιά τή σωτηρία μας καί ἔγινε ἄνθρωπος καί ἦρθε ὡς βρέφος ταπεινό στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί διώχθηκε ἀπό τούς ἀνθρώπους καί ἔφθασε μέχρι τόν Σταυρό γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία.

Ὁ Χριστός δέν ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς νά θυσιάσουμε τή ζωή μας, ὅπως ἔκανε ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Ἀνα­στασία, ἀλλά τοῦ ἀρκεῖ νά ἀγω­νιζόμασθε γιά νά κό­ψουμε μία ἀδυ­ναμία ἤ ἕνα πά­θος, ἕνα ἐλάττωμά μας προκειμένου νά τόν πλησιά­σου­με περισσότερο, προκειμένου νά τόν αἰσθανθοῦμε στήν ψυχή μας.

Ἄς μήν τό ἀμελήσουμε, ἀδελφοί μου, αὐτές τίς ἡμέρες, γιά νά ἀξιω­­θοῦμε νά ζή­σουμε τά φετινά Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό στήν ψυχή μας, ὅπως τόν εἶχε καί ἡ ἑορταζομένη σή­μερα ἁγία μεγαλο­μάρτυς Ἀναστα­σία.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

AgiaAnastasia2017.jpg