Η εορτή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στη Βέροια. (ΦΩΤΟ)

AgAnastasiasVeria2021 2

AgAnastasiasVeria2021 2

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο  στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας. 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Προεόρτιος ἡμέρα σή­­­μερον τῆς ἐνανθρω­πή­σεως Χριστοῦ τοῦ Θε­­ο­ῦ τῇ τῆς πανευ­φή­μου καί μάρτυρος ἑορ­τῇ συνεξέλαμψεν Ἀναστα­σί­ας».

Μαζί μέ τό χαρμόσυνο καί λαμπρό φῶς τοῦ ἄ­στρου τῆς Βηθλεέμ τό ὁποῖο θά καταυγάσει σέ λίγες ἡμέ­ρες μέ τό φῶς του ὅλο τόν κόσμο ἀν­αγ­γέλοντας τό θαῦμα τῆς γεν­νήσεως τοῦ Χριστοῦ λάμπει σή­με­ρα καί ἡ μνήμη τῆς ἁγί­ας μεγα­λο­μάρ­τυρος Ἀνα­στα­σίας τῆς φαρ­μα­κο­­λυ­τρίας. Λάμπει, γιατί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας ἀπο­τελοῦν τά φῶτα, τά ὁποῖα κα­ταυγάζουν τό νοη­τό στε­­ρέ­ωμά της, ἀποτελοῦν τά φῶτα πού κα­ταυ­γάζουν τίς ψυ­χές τῶν πιστῶν.

Καί δέν εἶναι φῶτα πού σβύνουν καί σκοτεινιάζουν οἱ ἅγιοι. Εἶναι φῶτα ἀείφω­τα, πού οὔτε σβύνουν, οὔτε θαμπώνουν, οὔτε καταργοῦ­νται, οὔτε ἀντικαθίστανται, ἀλ­λά λάμπουν στούς αἰῶνες καί φωτί­ζουν ὅσους θέλουν νά δοῦν τό φῶς τους, ὅσους θέ­λουν νά ἀξιοποιή­σουν τό φῶς τους, ὅσους θέ­λουν νά χρησιμοποιοῦν τό φῶς τους γιά νά πο­ρεύονται μέσα σέ ἕναν κόσμο, στόν ὁ­ποῖον μπο­­­ρεῖ νά πε­ρισ­σεύ­ουν τά τεχνητά φῶ­τα, δυστυχῶς ὅμως κυρι­αρ­χεῖ  τό σκοτάδι.

Αὐτό τό φῶς πού ἐκ­πη­­γάζει καί ἀπό τή ζωή καί τό μαρτύριο τῆς ἑορ­­ταζομένης ἁ­­γί­ας Ἀνα­στασίας τῆς φαρμακολυτρίας εἶναι πού λάμπει σήμερα καί καταυγάζει τήν Ἐκκλη­σία καί τούς πιστούς.

Κα­τα­­γόμενη ἡ ἁγία Ἀ­να­­στασία ἀπό πλού­σια οἰ­κο­γένεια καί μή θέ­λοντας νά δεσμευθεῖ στά δεσμά τοῦ γάμου στά ὁποῖα τήν ὑποχρέ­ω­­σε ὁ πατέρας, προ­τί­μη­­σε νά διαθέσει τήν πε­ριουσία της γιά νά ἀνακου­φίσει τούς πάσχοντες ἀδελφούς της. Ἀνάμεσά τους καί ἐ­κεῖ­νοι πού ἀγωνιζόταν γιά τήν πί­στη τοῦ Χρι­στοῦ, οἱ χρι­στιανοί μάρτυρες, τούς ὁποίους ἡ σκληρότητα τῶν Ρω­μαί­­ων αὐτοκρατό­ρων τούς ὁδηγοῦσε στίς φυ­λα­κές καί στά βα­σα­νι­­στήρια καί ἀπό ἐκεῖ στό μαρτύριο.

Ὅσοι τή γνώριζαν, τήν ἔβλεπαν συχνά στίς φυλακές καί τά στά­δια τῆς Pώμης, ὅπου πή­γαι­νε γιά νά ἐνι­σχύσει τούς μάρτυρες τῆς πί­στε­ως, γιά νά ἀνα­κου­φί­σει μέ κάθε τρόπο τούς πόνους τους καί στό τέλος γιά νά περι­συλλέξει μέ σε­βα­σμό τά σε­πτά λείψανά τους καί νά τά ἐνταφιάσει μέ τι­μή.

Ἡ γενναιότητά της ὅ­μως δέν ἐκ­φράσθηκε μό­­­νο μέσω αὐτῆς τῆς δρα­­­στηριότητός της, ἀλ­­λά καί μέ τήν προ­σω­πική της ὁ­μο­­λογία πί­στε­ως, ὅταν κλήθηκε ἐνώπιον τοῦ Ρω­­­μαίου δικαστοῦ. 

Γνώ­­­ριζε ὅτι ἡ ὁμολο­γία της συνε­πά­γε­ται τόν θά­νατο, συνεπά­γε­ται τό μαρτύριο, ἀλλά δέν δί­στασε κα­θό­λου·τόλμη­σε, γιατί δέν φο­βό­ταν τόν θάνατο· γιατί δέν ἤθελε νά ἀρνηθεῖ τήν ἀγάπη της στόν Χρι­στό, πού νικᾶ τόν φό­βο τοῦ θα­νά­του, πού νικᾶ τήν ἀγά­πη γιά τή ζωή· γιατί τό μαρ­­τύριο, πού εἶναι ἀπο­τέ­λε­σμα τῆς ἀγάπης στόν Χρι­στό, ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τήν αἰώ­νια ζωή, ἀνοί­γει τόν δρόμο γιά τή βα­σιλεία τῶν οὐρα­νῶν.

Καί αὐτόν τόν δρόμο πρός τήν αἰώνια ζωή βά­δι­­­σε μέ τό μαρτύριό της καί ἡ ἁγία Ἀναστα­σία, ἀφοῦ ἔδωσε τήν ὁ­μο­λογία τῆς πίστεως στόν Χριστό ὄχι μόνο μέ τόν λόγο της ἀλλά καί μέ τήν καρτερία της στά μαρτύρια στά ὁποῖα τήν ὑπέ­βαλαν οἱ διῶκτες της, γιά νά εὐ­φραίνεται τώρα στόν οὐ­ρανό, ἀπο­λαμβά­νον­τας τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία καί προσφέ­ρει ἀφειδῶς σέ ὅσους τι­μοῦν τήν ἁγία μνήμη της καί ἐπικαλοῦνται τήν πρεσβεία καί τή βοή­θειά της.

Ἡ ὁμο­λογία τῆς πίστεως καί τό μαρτύριο τῆς ζωῆς τῆς ἑορταζο­μέ­νης ἁγίας Ἀναστασίας τῆς φαρ­­μα­κολυτρίας γιά χάρη τοῦ Χρι­στοῦ, ἡ καθαρό­τητα τῆς ζωῆς καί ἡ ἀγά­πη της πρός τούς ἀν­θρώπους καί ἰδί­ως πρός τούς πά­σχο­ν­τες, εἶναι τό φῶς πού φω­τίζει τή ζωή μας. Εἶναι καί μπορεῖ νά εἶναι πρό­­­τυπο ζωῆς καί γιά μᾶς. Πρότυπο ἀνιδιοτε­λοῦς ἀγά­­­πης γιά τούς ἀδελφούς μας. Πρότυπο εἰ­λι­κρι­νοῦς ἀγάπης γιά τόν Θεό, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά τή σωτηρία μας, καί τό μόνο πού περιμένει ἀπό ἐμᾶς γιά νά μᾶς ἀνα­δείξει υἱούς του καί κληρο­νόμους τῆς βα­σι­λ­είας του εἶναι ἡ ἀγάπη μας πρός αὐτόν καί ἡ ἀγά­πη μας πρός τόν συν­­άνθρωπό μας, ἡ ὁ­ποία καί λογίζεται ὡς ἀγά­πη πρός τόν Θεό.

Αὐτήν τή διπλῆ ἀγάπη, στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους, ἄς οἰ­κει­ω­θοῦμε καί ἐμεῖς καί ἄς τήν κάνουμε πράξη στή ζωή μας, ὄχι μόνο αὐ­τές τίς ἡμέ­ρες τῆς κατ᾽ ἐξο­χήν ἑορτῆς τῆς ἀγά­­πης, τῆς ἑορτῆς τῶν Χρι­στου­γέννων, ἀλλά καί σέ ὅλη μας τή ζωή. Ἄς τήν οἰκειωθοῦμε, ἐναρ­μο­νίζοντας τή ζωή μας μέ τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ καί προσφέροντάς την ἔμπρακτα στούς ἀδελφούς μας. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε καί ἐμεῖς νά οἰκειωθοῦμε τόν Θεό, ὅπως καί ἡ ἁγία Ἀνα­στα­σία, διότι «ὁ Θεός ἀγά­πη ἐστί καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγά­πῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θε­ός ἐν αὐτῷ»· καί ἡ ζωή ἐν τῷ Θεῷ εἶναι ζωή στή βα­σιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἐδῶ στή γῆ ἀλλά καί στόν οὐρανό.

Αὐτά ἔχει νά μᾶς πεῖ ἡ ἁγία Ἀναστασία μέ τή ζωή καί μέ τό μαρτύριό της, μέ τήν ἀγάπη της γιά τόν Θεό ἀλλά καί γιά τόν ἄνθρωπο, τόν ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο. Αὐτό καλούμεθα καί ἐμεῖς νά κάνουμε καί ἐμεῖς, ὄχι μόνο αὐτή τήν περίοδο αὐτή πού εἶναι περίοδος ἀγάπης, ἀλλά καθ᾽ ὅλη τή χρονιά καί καθ᾽ ὅλη μας τή ζωή, νά ἔχουμε αὐτή τήν ἀγάπη γιά τόν Θεό καί γιά τόν ἄνθρωπο.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

AgAnastasiasVeria2021