Η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

AkathistosDovra2021

AkathistosDovra2021

Την Παρασκευή 16 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου της Υπεραγίας Θεοτόκου στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 

Τις στάσεις των οίκων έψαλαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στο τέλος κήρυξε και το θείο λόγο, και ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Νεκτάριος Λασκαρίδης.

 

H Ακολουθία τελέστηκε τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

 

Στην Ιερά Ακολουθία έψαλαν ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Αγίου Αντωνίου Βεροίας κ. Ιορδάνης Κουτσιμανής και ο κ. Βασίλειος Μαυράγκανος.

 

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Χαῖρε, Ἐδέμ, ἀνοίξασα τήν κε­κλει­σμένην, Ἁγνή». Ἄν ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς εἰσήγαγε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακο­στή μέ τήν εἰκόνα τῆς κεκλεισμέ­νης πύλης τῆς Ἐδέμ, ἔξω ἀπό τήν ὁποία θρηνοῦσε ὁ Ἀδάμ γιά τήν παρακοή πού τόν ἐξεδίωξε ἀπό τόν παράδεισο, μεθαύριο, πέμπτη Κυ­ρια­κή τῶν Νηστειῶν, λίγο πρίν νά φθάσουμε στό τέλος τῆς κατανυ­κτι­κῆς αὐτῆς περιόδου, θά μᾶς ὑπενθυμίσει μέ τό παράδειγμα τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, στήν ὁποία ἔχει ἀφιερώσει αὐτή τήν Κυριακή, τήν κεκλεισμένη γι᾽ αὐ­τήν πύλη τοῦ πανιέρου ναοῦ τῆς Ἀνα­στάσεως, στόν ὁποῖο ἀρχικά δέν μποροῦσε νά εἰσέλθει ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτωλῆς καί ἀσώτου ζωῆς της.

Γιά ποιόν ὅμως λόγο τό κάνει αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας; Γιά ποιόν λόγο μᾶς παρουσιάζει αὐτές τίς δύο παρόμοιες εἰκόνες;

Τό κάνει γιά νά μᾶς ὑπομνήσει ὅτι ἡ παρακοή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί οἱ ἁμαρτίες μας μποροῦν πάντοτε νά ἀποκλείσουν τήν πρόσ­βασή μας στόν παράδεισο, μποροῦν νά μᾶς ἀποκλείσουν ἀπό τήν ἐπα­φή καί τήν κοινωνία μας μέ τόν Θεό, μποροῦν νά μᾶς ἀποκλείσουν ἀκόμη καί ἀπό τόν ἐπίγειο παρά­δεισο, πού εἶναι ὁ ναός τοῦ Θεοῦ.

Τό κάνει ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας καί γιά ἕναν ἄλλο λόγο, γιά νά μᾶς θυμίσει τόν ρόλο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας, στό ἄνοιγμα τῆς κεκλεισμένης Ἐδέμ καί στήν ἀποκατάσταση τῆς σχέ­σεώς μας μέ τόν Θεό. 

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος τοῦ κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου προσθέτει ἀπόψε ἕνα ἀκόμη «χαῖ­ρε» στήν ἀνθοδέσμη τῶν χαιρετι­σμῶν πού τῆς προσφέραμε κάθε Πα­ρασκευή τῆς Μεγάλης Τεσσα­ρα­κοστῆς ἐπί πέντε ἑβδομάδες, ψάλ­λοντάς της: «Χαῖρε, Ἐδέμ ἀνοίξασα τήν κεκλεισμένην, Ἁγνή». Χαῖρε, Ἁγνή, ἐσύ πού ἄνοιξες τόν κεκλει­σμένο γιά τούς ἀνθρώπους παρά­δεισο.

Πῶς ὅμως ἡ Παναγία μας ἐπέτυχε νά ἄνοιξε τήν κεκλεισμένη Ἐδέμ; 

Τήν ἄνοιξε πρωτίστως μέ τήν ὑπακοή της στόν νόμο καί τό θέλη­μα τοῦ Θεοῦ. Ἀντίθετα μέ τήν πα­λαιά Εὔα, ἡ ὁποία μέ τήν παρακοή της στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά μήν δοκιμάσει ἀπό τόν καρπό τοῦ δέν­δρου τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ καί τήν προσπάθειά της νά παρασύρει στήν πλάνη καί τήν ἀπάτη τοῦ πονηροῦ ὄφεως, τοῦ διαβόλου, καί τόν Ἀδάμ, ἐξέπεσε τοῦ παραδείσου καί ἐρρύπωσε τόν χιτώνα τῆς ψυχῆς της, ἡ νέα Εὔα, ἡ Παναγία Παρθένος, μέ τήν ὑπακοή της στίς ἐντολές καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο διετήρησε τήν ψυχή καί τό σῶμα της ἁγνά ἀπό τήν ἁμαρ­τία, ὥστε νά ἀναδειχθεῖ τό κα­θαρώτατο ἐκεῖνο δοχεῖο, τό ὁποῖο ἐπέλεξε ὁ Θεός ὡς κατοι­κη­τήριό του, ἀλλά καί διά τῆς ἀπο­δοχῆς τῆς προσκλήσεως τοῦ Θεοῦ κατά τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του ἄνοιξε τήν κεκλεισμένη Ἐδέμ, ἄνοι­ξε τόν ἐσφραγισμένο παράδει­σο στούς ἀνθρώπους, καθώς ἀπο­κατέστησε διά τοῦ Υἱοῦ της, τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ τῶν ἀν­θρώ­πων, τήν κοινωνία τους μέ τόν Θεό καί τούς χάρισε δι᾽ αὐτοῦ τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους.

Δέν εἶναι ὅμως μόνο αὐτή ἡ ἐφά­παξ σωτηρία πού χάρισε ἡ Ὑπερα­γία Θεοτόκο στόν πεπτωκότα ἄν­θρω­πο. Δέν εἶναι μόνο ἡ δυνατό­τη­τα τῆς ἐπιστροφῆς στόν κεκλεισμέ­νο παράδεισο πού προσέφερε στό ἀνθρώπινο γένος μέ τήν ἐνανθρώ­πιση ἀλλά καί τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ της, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τῆς ψάλαμε ἀπόψε τό «Χαῖρε, Ἐδέμ, ἀνοίξασα τήν κεκλεισμένην, Ἁγνή».Ὑπάρχει καί ἕνας ἐπιπλέον λόγος, πιό προ­σωπικός θά ἔλεγα, πού ἀποδει­κνύει τή μεγάλη, τήν ἀπέραντη ἀγάπη τῆς Παναγίας μας γιά τόν καθένα μας ξεχωριστά. Γιατί, ὅπως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἀνταποκρί­θη­κε στό αἴτημα τῆς πόρνης καί ἁμαρτωλῆς ἐκείνης γυναικός, τῆς Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία ἐπιχειρώντας νά εἰσέλθει στόν ναό τῆς Ἀναστάσεως, στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά προσκυνήσει τόν τίμιο Σταυρό, αἰσθανόταν μία ἀόρατη δύναμη νά τήν ἀπωθεῖ καί ζήτησε μέ δάκρυα στά μάτια καί μέ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητός της, τή βοήθεια τῆς Παναγίας γιά νά ἀξιωθεῖ νά προσκυνήσει τόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας καί τόν τίμιο Σταυρό, καί στή συνέχεια νά τήν καθοδηγήσει στήν ὁδό τῆς σωτηρίας, τό ἴδιο κάνει ἡ Ὑπερα­γία Θεοτόκος καί γιά κάθε ἄνθρω­πο, γιά κάθε πιστό, ὁ ὁποῖος προσ­φεύγει σέ Αὐτήν καί τῆς ζητᾶ νά τοῦ ἀνοίξει τήν πύλη τῆς σωτηρίας καί νά γίνει μεσίτρια καί πρέσβειρά του κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως ἐνώπιον τοῦ Υἱοῦ της, καί νά τόν ἀξιώσει τῆς βασιλείας του. Γίνεται, δηλαδή, αὐτή ἡ ὁποία ἀνοί­γει γιά τόν καθένα μας τήν κεκλεισμένη Ἐδέμ, ἐφόσον τῆς τό ζητοῦμε καί ἐφόσον τήν ἀκολου­θοῦμε μέ ἐμπιστοσύνη. 

Ἀπόψε, λοιπόν, πού ὁλοκληρώ­νο­υμε μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκα­θίστου Ὕμνου, τήν ὁποία ψάλαμε μέ συγκίνηση καί κατάνυξη ἐνώ­πιον τῆς ἱερᾶς της εἰκόνος, τῆς Τρι­χερούσης, τόν κύκλο τῶν Χαιρετι­σμῶν της κατά τή φετινή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἄς τήν ἱκετεύσουμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἐνεστῶσα συμ­φορά τῆς πανδημίας, νά μᾶς λυ­τρώσει ἀπό τόν πειρασμό πού μᾶς δοκιμάζει καί μᾶς συνθλίβει καί νά ἀνοίξει γιά χάρη μας τή θύρα τοῦ ἐλέους τοῦ Υἱοῦ της χαρίζοντάς μας τόσο τή σωτηρία ἀπό τήν πανδημία πού ἀπειλεῖ τή ζωή μας ἀλλά καί ὅλους τούς ἀδελφούς μας πού εἶναι ἀσθενεῖς, ὅσο καί ἀπό τήν ἁμαρτία πού ἀπειλεῖ τό αἰώνιο μέλλον μας, γιά νά τήν ὑμνοῦμε πάντοτε ψάλλοντας τό «Χαῖρε, Ἐδέμ, ἀνοίξασα τήν κε­κλει­σμένην, Ἁγνή». Ἀμήν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ