Εσπερινός της Περιτομής του Κυρίου και του Μ. Βασιλείου στη Χαλάστρα. Χειροθεσίες Αναγνωστών. (φωτο)

1protochronia2017 102

1protochronia2017 102

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς το εσπέρας ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον εσπερινό της εορτής της Περιτομής του Κυρίου και του Μ. Βασιλείου στον ιερό ναό των Κουλακιωτών Νεομαρτύρων στη Χαλάστρα και κήρυξε το θείο λόγο.

Στο τέλος της Ακολουθίας προέβη στη χειροθεσία δύο νέων Αναγνωστών που διακονούν το αναλόγιο της Ενορίας. Ακολούθως ο σεβασμιώτατος έκοψε τη βασιλόπιτα για την Ενορία και επέδωσε επαίνους και αναμνηστικά σε μαθητές και φοιτητές που διακρίθηκαν.

 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Θείου μελέτῃ νόμου, ἀδούλωτον τῆς ψυχῆς τηρήσας τό ἀξίωμα … ὅλον τῆς σαρκός τό φρόνημα καθυπέταξας τῷ πνεύματι», ἔψαλαν πρό ὀλίγου οἱ ἱεροψάλται μας πρός τιμήν τοῦ ἑορταζομένου μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἱεραρχοῦ, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, τοῦ οὐρανοφάντορος.

Ποιό εἶναι αὐτό ὅμως, ἀδελφοί μου, τό ὁποῖο θέλει νά μᾶς διδάξει ἡ Ἐκκλησία καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος ἐγκωμιάζοντας μέ αὐτούς τούς λόγους τόν τιμώμενο Ἅγιο;

Πρωτίστως, ἀδελφοί μου, θέλει νά μᾶς διδάξει τή σημασία τῆς μελέτης τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ γιά τήν πνευματική μας πρόοδο. Μέ τή μελέτη τοῦ θείου νόμου διατήρησε, λέγει ὁ ὑμνογράφος, ἀδούλωτη τήν ψυχή του. Καί τό λέγει γιά ποιόν; Γιά ἕναν ἄνθρωπο πού γνώριζε ἀπό παιδί τόν νόμο τοῦ Θεοῦ· πού μεγάλωσε σέ ἕνα εὐσεβές περιβάλλον, σέ μία εὐσεβέστατη οἰκογένεια, στήν ὁποία ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ἦταν ἡ καθημερινότητά τους, ἦταν ἡ ζωή τους.

Τό λέγει γιά ἕναν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος εἶχε μελετήσει ὅλες τίς ἐπιστῆμες τοῦ κόσμου, ἀλλά εἶχε περάσει καί ἀπό τά περίφημα ἀσκητήρια τῆς Καππαδοκίας καί τοῦ Πόντου.

Κι ὅμως αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ὁ πανεπιστήμων καί σοφός Μέγας Βασίλειος, μελετοῦσε τόν θεῖο νόμο, γιατί ἡ μελέτη του τόν βοηθοῦσε νά διατηρεῖ τήν ψυχή του ἀδούλωτη ἀπό τήν ἁμαρτία καί τά πάθη.

Καί εἶναι, ἀλήθεια, ὅτι ἡ μελέτη τοῦ νόμου Θεοῦ μᾶς βοηθᾶ στήν πνευματική μας πορεία, μᾶς βοηθᾶ νά διατηρήσουμε τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς μας γιά τρεῖς λόγους.

Ὁ πρῶτος λόγος εἶναι ὅτι ἡ μελέτη του εἶναι ἕνα ἀνάγνωσμα ψυχωφελές, πού τρέφει καί οἰκοδομεῖ τήν ψυχή μας, διότι ἀναφέρεται σ᾽ αὐτήν καί μᾶς μεταφέρει τούς λόγους καί τίς ἐντολές τοῦ δημιουργοῦ καί πλάστου της τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τοῦ σωτῆρος καί λυτρωτοῦ της Χριστοῦ.

Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι γιατί ἡ μελέτη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ φωτίζει καί καθοδηγεῖ τήν ψυχή μας στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου», λέγει πρός τόν Θεό ὁ προφητάναξ Δαβίδ, «καί φῶς ταῖς τρίβοις μου». Καί ὅπου ὑπάρχει φῶς, ὡς γνωστόν, δέν ὑπάρχει φόβος καί κίνδυνος νά παραπατήσει κανείς, οὔτε νά παρεκκλίνει ἀπό τήν πορεία του, οὔτε νά λερωθεῖ ἀπό τίς σκόνες καί τίς ἀκαθαρσίες πού βρίσκονται στόν δρόμο. Τό ἴδιο συμβαίνει, ἀδελφοί μου, καί μέ τήν ψυχή πού μελετᾶ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, δέν κινδυνεύει νά μολυνθεῖ ἀπό τίς πνευματικές ἀκαθαρσίες καί τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας.

Ὁ τρίτος λόγος εἶναι ὅτι ἡ μελέτη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ προστατεύει τήν ψυχή μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν ἁγιάζει. Ὅποιος μελετᾶ καθημερινά τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, αὐτός ἔχει διαρκῶς στόν νοῦ του τί συστήνει ὁ Θεός νά κάνουμε γιά τή σωτηρία μας καί τί μᾶς ἀποτρέπει. Ἔχει διαρκῶς στόν νοῦ του τί εἶναι εὐχάριστο καί προσφιλές στόν Θεό καί τί δυσάρεστο καί λυπηρό γι᾽ Αὐτόν, καί ἔχοντάς το στόν νοῦ του εὐκολότερα ἀποφεύγει νά ἀποκλίνει πρός τήν ἁμαρτία, γιατί ἡ ἀνάμνηση καί μόνο τοῦ Θεοῦ τόν συγκρατεῖ ἀπό αὐτήν. Κι ἀκόμη, καθώς μελετᾶ ὁ ἄνθρωπος τόν νόμο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἡ ψυχή του γεμίζει ἀπό τή χάρη του καί ἁγιάζεται, γιατί, ὅπως διδάσκουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἐπαφή μέ κάτι ἅγιο ἁγιάζει καί ἐμᾶς, ἁγιάζει τίς ψυχές μας καί ἀπομακρύνει τήν ἁμαρτία καί τούς πειρασμούς της.

Καί τό βλέπουμε, ἀδελφοί μου, καί στή ζωή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τόν ὁποῖο τιμᾶ καί προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ ἔτους.

Ἔζησε καί σπούδασε ὁ Μέγας Βασίλειος στίς μεγαλουπόλεις τῆς ἐποχῆς του, σέ περιβάλλοντα εἰδωλολατρικά καί κοσμικά, ὅπου ἐπλεόναζε ἡ ἁμαρτία καί οἱ προκλήσεις της γιά ἕνα νέο ἄνθρωπο, ὅπως ἦταν ὁ Μέγας Βασίλειος, ἦταν πολλές. Ὅμως ἐκεῖνος δέν ἔπεσε στόν πειρασμό, δέν δοκίμασε τήν ἁμαρτία, δέν θέλησε νά λερώσει τήν ψυχή του μέ ὁτιδήποτε ἦταν ἀντίθετο πρός τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Καί ἀργότερα, ὅταν ἔγινε κληρικός καί ἐπίσκοπος, ὅταν ἀνέλαβε νά ποιμαίνει τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί ἀντιμετώπισε τόσο τήν ὀργή καί τούς ἐχθρικούς πρός τούς χριστιανούς νόμους τοῦ πρώην συμφοιτητή του αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ, ἀλλά καί τῶν ὑποστηρικτῶν τῶν αἱρετικῶν, ὁ Μέγας Βασίλειος ἀντλοῦσε ἀπό τή μελέτη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ δύναμη καί παρηγορία γιά νά τούς ἀντιμετωπίσει καί νά διατηρήσει τήν ψυχή του ἀνέπαφη ἀπό αὐτά μέχρι τήν κοίμησή του, ὥστε νά γεραίρεται ἀπό τήν Ἐκκλησία καί νά τιμᾶται ἀπό τόν Θεό στόν οὐρανό.

Ἔτσι, λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐάν δέν μποροῦμε νά μιμηθοῦμε τίς ἀρετές τοῦ ἑορταζομένου Μεγάλου Βασιλείου, γιατί εἶναι πολλές, «πάντων τῶν ἁγίων ἀνεμάξω τάς ἀρετάς», ἀκούσαμε πρό ὀλίγου στά ἀπόστιχα, καί τό ὕψος τῆς ἁγιότητός του εἶναι τέτοιο πού εἶναι ἀδύνατο νά τό προσεγγίσουμε μέ τίς ἀσθενεῖς μας δυνάμεις, ἄς προσπαθήσουμε νά τόν μιμηθοῦμε σ᾽ αὐτή τήν ἀγαθή συνήθεια, στή μελέτη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, πού ἀποτελεῖ τή βάση καί τό θεμέλιο τῆς ἁγιότητος. Ἄς βάλλουμε στή ζωή μας τή μελέτη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ συστηματικά τό νέο ἔτος πού ἀρχίζει σέ λίγες ὧρες γιά νά ἔχουμε καί ἐμεῖς τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά μπορέσουμε νά διατηρήσουμε τήν ψυχή μας καθαρή κατά τό δυνατόν ἀπό τήν ἁμαρτία, ὅπως ἔκανε καί ὁ Μέγας Βασίλειος, διά πρεσβειῶν τοῦ ὁποίου εὔχομαι ὁ Θεός νά χαρίζει σέ ὅλους σας τό νέο ἔτος γεμάτο ἀπό τίς θεῖες δωρεές του καί τή χάρη του.

Αὐτό εὔχομαι ἰδιαιτέρως στά παιδιά καί στούς νέους μας, σέ ὅλους ὅσους ἐπέτυχαν στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις στά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα καί θά βραβεύσουμε σέ λίγο. Σᾶς εὔχομαι, παιδιά μου, νά ἀξιοποιήσετε τά χρόνια τῶν σπουδῶν σας καί μέ τή μελέτη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, καί νά προοδεύσετε στίς σπουδές σας, μένοντας ὅμως πάντοτε κοντά στόν Θεό. Θά τελειώσετε τίς σπουδές σας, θά γίνετε καί σεῖς πανεπιστήμονες, θά καταλάβετε θέσεις, ὅλα αὐτά εἶναι καλά, ὅμως εἶναι ἀκόμη καλύτερα, ὅταν συνδυάζονται καί μέ τήν πνευματική πρόοδο, ὅπως συνέβη μέ τόν Μέγα Βασίλειο, γιά νά ἔχετε καί σεῖς πλούσια τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ