Εορτάστηκε η 105η επέτειος της απελευθέρωσης της Αλεξανδρείας. (Φωτο)

EleytheriaAlexandreia2017-2.jpg

EleytheriaAlexandreia2017-2.jpg

Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας με αφορμή την 105η επέτειο της απελευθέρωσης της Αλεξανδρείας. Στο τέλος τελέστηκε η Δοξολογία ακολούθησε τρισάγιο πεσόντων στο ηρώο της πόλεως, κατάθεση στεφάνων και μαθητική-στρατιωτική παρέλαση.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

Ἐάν ἡ κάθε ἑορτή εἶναι ἕνας σταθμός στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, οἱ ἐθνικές ἑορτές καί οἱ ἐθνικές ἐπέτειοι εἶναι σταθμοί στήν ἱστο­ρία τοῦ Ἔθνους, γιατί εἶναι πιό λαμπρές σελίδες της, οἱ πιό φω­τεινοί σηματοδότες στήν πορεία του πρός τό μέλλον.

Καί μία τέτοια ἐπέτειο ἑορ­τά­ζου­με καί ἐμεῖς σήμερα ἐδῶ στήν Ἀλε­­ξάνδρεια, ἑορτάζοντας τήν ἀπε­­­λευ­­θέρωση τῆς πόλεώς μας ἀπό τόν μακρόχρονο τουρκικό ζυ­γό.

Αἰῶνες περίμεναν οἱ πατέρες μας αὐτή τήν ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας, γιά τήν ὁποία εἶχαν ἀγωνισθεῖ σκλη­­ρά, ἰδιαιτέρως λίγα χρόνια πρίν, κατά τή διάρκεια τοῦ Μακε­δο­­νικοῦ ἀγῶνος. Εἶχαν ἀγωνισθεῖ καί εἶχαν θυσιασθεῖ γιά τήν ἐλευ­θερία τῆς πατρίδος. Εἶχαν ἀγωνι­σθεῖ καί εἶχαν θυσιασθεῖ γιά νά μήν ἀφήσουν τό Ρουμλούκι στά χέ­ρια ἐκείνων πού τό ἐποφθαλ­μι­οῦ­σαν. Εἶχαν ἀγωνισθεῖ καί εἶ­χαν θυσιασθεῖ στά πεδία τῶν μα­χῶν, στίς ἐνέδρες πού ἔστηναν οἱ ἀντί­παλοι τους γιά νά ἐξοντώσουν ὅσους ἀγωνιζόταν γιά νά κρατηθεῖ ζωντανή ἡ ἐθνική ταυτότητα, γιά νά διατηρηθεῖ ἀκμαῖο τό ἠθικό τῶν κατοίκων του καί μαζί του ἡ ἐλ­πίδα γιά τήν ἐλευθερία.

Καί ἡ ἐλπίδα πραγματώθηκε τό πρωί τῆς 18ης Ὀκτωβρίου, ὅταν ἡ τρίτη Ἡμιλαρχία τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ μπῆκε στόν Γιδᾶ, ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι τόν εἶχαν ἐγκαταλείψει μετά τήν ἥττα τους κατά τή συμ­πλοκή πού σημειώθηκε στή γέφυ­ρα τοῦ Νησελίου καί τήν κατάλη­ψή της ἀπό τόν ἑλληνικό στρατό.

Ἡ ὥρα τῆς ἐλευθερίας εἶχε σημά­νει καί γιά αὐτόν τόν τόπο, καί γι᾽ αὐτό, ὅπως σημειώνουν οἱ ἱστο­ρι­κές πηγές τῆς ἐποχῆς, οἱ καμπάνες τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας χτυ­ποῦν χαρ­μόσυνα, ὅπως κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ ἐνθουσιασμός, ἡ συγκίνηση καί ἡ χαρά τῶν κατοίκων γιά τήν ἀπελευθέρωση ἐκφράζονται μέ αὐ­θόρμητη συγκέντρωσή του στόν ναό τῆς Παναγίας καί αὐτο­σχέ­διο δοξολογία. Καί αὐτό δείχνει, ἀδελ­φοί μου, ὅτι οἱ πατέρες μας πί­στευ­αν ὅτι ὁ Θεός καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος χάρισαν τήν ἐλευθερία καί στήν Ἀλεξάν­δρεια ἀλλά καί σέ ὅλη τήν πατρίδα μας. Ὁ Θεός καί ἡ Παναγία ἦταν αὐτοί πού ὁδήγη­σαν μέσα ἀπό ἀναρίθμητες δυσκο­λίες τόν ἑλλη­νικό στρατό στή νι­κηφόρο πορεία του. Ἦταν αὐτοί πού τίς κρίσιμες ἐκεῖνες ὧρες κα­τά τίς ὁποῖες οἱ στρατηγοί κα­λοῦντο νά ἀποφασί­σουν πρός τά ποῦ νά πορευθοῦν κατεύθυναν τή διά­νοιά τους στή σωστή ἐπιλογή.

Ὅλοι τό γνωρίζουμε καί οἱ ἱστο­ρικοί τό ἀποδεικνύουν ὅτι θά μπο­ροῦσε νά εἶναι ἐντελῶς διαφο­ρε­τι­κή ἡ ἔκβαση τῶν βαλκανικῶν πο­λέ­μων, ἐάν οἱ ἐπικεφαλῆς τοῦ ἑλ­ληνικοῦ στρατοῦ  δέν ἔκαναν τίς ἐπι­λογές πού ἔπρεπε νά κάνουν, καί τίς ἔκαναν μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί τή χάρη τῆς Πανα­γίας μας.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ αὐθόρμητη ἔκφρα­ση τῆς εὐχαριστίας τῶν πατέρων μας πρός τόν Θεό καί τήν Ὑπε­ρα­γία Θεοτόκο, ἐκφράζει καί τήν πί­στη καί τή βεβαιότητα πού εἶχαν γιά τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῆς Πα­­ναγίας στήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος τους.

Καί ὅπως γιά αἰῶ­νες κατέφευγαν στίς ἐκκλησίες καί παρακαλοῦσαν τόν Θεό, τήν Πα­ναγία καί τούς ἁγί­ους νά τούς χα­ρίσουν τήν ἐλευ­θερία, ἔτσι καί ὅταν τήν ἀπέκτη­σαν, ἔσπευσαν στόν ναό τοῦ Θεοῦ, στόν ναό τῆς Παναγίας γιά νά ἐκ­φράσουν τήν εὐ­γνωμοσύνη τους γιά τή μεγάλη δωρεά.

Ἔτσι καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, σή­μερα, συνεχίζοντας αὐτή τήν εὐ­λα­βῆ παράδοση τῶν πατέρων μας, ἤρθαμε στόν ναό τῆς Παναγίας μας, γιά νά τῆς ἀποδώσουμε «τά νικητήρια», γιά νά τῆς ἐκφρά­σου­με τήν εὐγνωμοσύνη μας πού μέ τίς πρεσβεῖες της καί μέ τή μητρι­κή της σκέπη καί προστασία ὁδή­γη­σε τά βήματα τῶν στρατιω­τῶν μας νικηφόρα μέχρι ἐδῶ γιά νά μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό τόν τουρκι­κό ζυγό.

Καί εἶναι χρέος ἡ εὐγνωμοσύνη μας στόν Θεό, στήν Κυρία Θεοτόκο καί στούς ἁγίους, χρέος ἀνάλογο μέ αὐτό πού ἀποδίδουμε καί στούς ἡρωικούς ἀγωνιστές τῶν βαλκα­νικῶν πολέμων πού μᾶς χάρισαν τήν ἐλευθερία. Γιατί καί ἐκεῖνοι τόν Θεό ἐπικαλοῦντο πρίν ἀπό κά­θε μάχη καί στήν Παναγία ἐνα­πέ­θεταν τίς ἐλπίδες τους γιά τή νί­κη.

Γι᾽ αὐτό καί πλανῶνται ὅσοι νο­μί­ζουν ὅτι μποροῦν νά διαχωρί­σουν τό Ἔθνος μας ἀπό τήν Ἐκ­κλη­σία καί τήν πίστη του. Ἑλλη­νι­κό Ἔθνος καί ὀρθόδοξη Ἐκκλη­σία καί ὀρθόδοξη πίστη εἶναι ἀδι­άρ­ρηκτα συνδεδε­μένα καί ἔτσι θά παραμείνουν, γιατί ἔχουν συνδε­θεῖ μέσα ἀπό τήν μακραίωνη πο­ρεία τοῦ Ἑλλη­νι­σμοῦ. Καί ὅποιος ἀμφισβητεῖ τόν ἀδιάρρηκτο δεσμό τους εἶναι σάν νά ἀμφισβητεῖ τήν ἱστορία, εἶναι σάν νά ἀμφισβητεῖ τήν ἀλήθεια.

Ὅμως ἡ ἀλήθεια δέν ἀμφι­σβη­τεῖ­ται, γιατί οἱ μάρτυρές της, οἱ ἥρω­ες τῶν ἀγώνων τοῦ Ἔθνους μας, ὅσοι θυσιάσθηκαν γιά τήν ἀπε­λευ­θέρωση τῆς Μακεδονίας μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, τήν ἔχουν σφρα­γίσει μέ τό αἷμα τους.

Γι᾽ αὐτό καί τούς τιμοῦμε σήμερα καί θά τούς τιμοῦμε πάντοτε ὑπο­κλινόμενοι στόν ἀγώνα, τή θυσία καί τήν προσφορά τους στό Ἔθνος καί τήν πατρίδα μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EleytheriaAlexandreia2017.jpg