Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών.

Αγαπητοί μας μαθητές καί άγαπητές μας μαθήτριες,

Ή σημερινή κοινή έορτή τών τριών μεγάλων φωστήρων τής Έκκλησίας μας καί τής Οίκουμένης, τών Τριών Ιεραρχών, πού οί πατέρες μας καθιέρωσαν άμέσως μετά τόν ήρωικό άγώνα γιά τήν άνεξαρτησία καί τήν ίδρυση τού Έλληνικού κράτους ώς έορτή τής Έλληνικής Παιδείας καί τών Γραμμάτων, καί τούς Τρείς Ιεράρχες ώς προστάτες του, έορτάζεται φέτος ύπό διαφορετικές συνθήκες. Τίς συνθήκες αύτές διαμορφώνει ή πανδημία, ή όποία άλλαξε τή σχολική καθημερινότητά σας καί σάς στέρησε γιά μεγάλο διάστημα τή φυσική παρουσία στούς χώρους τής Παιδείας. Τίς διαμορφώνει όμως καί ή σημαντική έπέτειος τήν όποία έορτάζει φέτος ή πατρίδα μας, ή έπέτειος τών 200 έτών άπό τήν έναρξη τής Έλληνικής Έπαναστάσεως.

Οί Τρείς Ιεράρχες δέν ύπήρξαν μόνο οί ίδιοι σοφοί καί πανεπιστήμονες, άλλά άγωνίσθηκαν καί γιά νά κάνουν τήν Έλληνική καί τή Χριστιανική Παιδεία κτήμα όλων τών νέων. Δέν ύπήρξαν μόνον οί ίδιοι κοινωνικά εύαίσθητοι καί ένεργοί, άλλά δίδαξαν καί διδάσκουν τήν άξία τής άγάπης, τής άλληλεγγύης, τής άνιδιοτελούς προσφοράς στόν συνάνθρωπο μέ τούς λόγους καί τό παράδειγμα τής ζωής τους. Δίδαξαν καί διδάσκουν, όχι μόνο στούς συγχρόνους τους, άλλά καί σέ όλους τούς άνθρώπους καί κυρίως στά παιδιά καί τούς νέους όλων τών έποχών.

Η ζωή καί ή διδασκαλία τους στηρίχθηκε στόν καθαρό λόγο τού Εύαγγελίου, στόν όποϊον ένετρύφησαν καί τόν όποϊον έκαναν πράξη, χωρίς νά παραβλέπουν ό,τι καλό ύπήρχε καί στά έργα τών σοφών τής άρχαιότητος. Συστήνουν μάλιστα τή μελέτη καί τήν άξιοποίηση καί τών δύο γιά τήν παιδεία καί τή μόρφωση τών νέων. “Ετσι άναδείΧθηκαν όχι μόνο δημιουργικοί παιδαγωγοί, άλλά καί έμπνευσμένοι διδάσκαλοι καί γνήσιοι φορείς τής άληθείας πού έλευθερώνει τόν άνθρωπο άπό κάθε είδους δεσμά. “Ετσι φώτισαν καί φωτίζουν μέχρι τίς μέρες μας όσους έπιθυμούν νά μορφώσουν καί τόν νού καί τήν ψυχή τους, όσους έπιθυμούν νά κατακτήσουν τή γνώση καί συγχρόνως νά καλλιεργήσουν μέσα τους τήν άρετή.

Τιμώντας σήμερα τούς τρείς μεγάλους Ίεράρχες καί φωστήρες, τούς προστάτες άγίους τής Έλληνικής καί Χριστιανικής παιδείας, τόν Μέγα Βασίλειο, τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν Ίωάννη τόν Χρυσόστομο, οί όποϊοι μέ τό φώς πού σκόρπισαν μέ τή ζωή καί τά έργα τους φώτισαν τήν άνθρωπότητα σέ μία δύσκολη καί μεταβατική έποχή, δέν μπορούμε παρά νά στρέψουμε τό βλέμμα μας καί στούς διδασκάλους τού Γένους μας, οί όποϊοι στά δύσκολα χρόνια τής σκλαβιάς, έμπνεόμενοι άπό τό παράδειγμα τών Τριών Ίεραρχών, μεταλαμπάδευσαν τίς άρχές καί τίς άξίες τής Έλληνικής καί Τής Χριστιανικής Παιδείας στούς μαθητές τους, φώτισαν μέ αύτές τίς ψυχές τους καί τίς προετοίμασαν γιά τόν μεγάλο ξεσηκωμό τού Γένους μας τό 1821.

Αγαπητά μας παιδιά,

Σέ μία έποχή στήν όποία τά πάντα έξελίσσονται μέ ταχύτατους ρυθμούς, άς μήν ξεχνούμε τά μηνύματα τών Τριών Ιεραρχών καί άς μήν ξεχνούμε νά συνδυάζουμε τή γνώση μέ τήν άρετή, τήν πρόοδο στήν έπιστήμη καί τήν τεχνολογία μέ τήν άγάπη καί τή φροντίδα γιά τόν συνάνθρωπο, μέ τήν άλληλεγγύη καί τή συμπαράσταση σέ κάθε άνθρωπο πού έχει άνάγκη ή χρειάζεται βοήθεια. Γιατί ή άληθινή γνώση είναι αύτή πού μεταλαμπαδεύει τό φώς τού Χριστού, αύτή πού συμπορεύεται μέ τήν άρετή.

Είναι αύτή πού χρειάζεται σήμερα καί ή Πατρίδα μας καί ό κόσμος.

“Εχοντας λοιπόν τή βεβαιότητα ότι αύτή τήν άληθινή γνώση ποθεϊτε καί όνειρεύεστε καί έσεϊς νά κατακτήσετε στή ζωή σας, εύχόμεθα καί προσευχόμεθα νά σάς έμπνέει πάντοτε τό παράδειγμα τών Τριών μεγίστων φωστήρων καί προστατών τής παιδείας μας καί ή Χάρη τους νά σάς συνοδεύει στή ζωή σας καί τόν άγώνα σας.

 

Μέ πατρική άγάπη καί θερμές εύχές

 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ