Εγκύκλιος ΚΕ΄ Παυλείων.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Ἀρ. Πρωτ.: 303                                                         Βέροια, 23 Μαΐου 2019

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΕ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης 

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς 

Μητροπόλεως  Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν 

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 

         Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

    Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας ἀφιερώνει κάθε χρόνο τόν μήνα Ἰούνιο στόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, ὀργανώνοντας ἕναν κύκλο λατρευτικῶν, ἐπιστημονικῶν, πνευματικῶν, πολιτιστικῶν καί καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων, οἱ ὁποῖες πραγματοποιοῦνται σέ ὅλες τίς ἀρχιερατικές περιφέρειες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, πρός τιμήν τοῦ μεγάλου ἀποστόλου. Σκοπός ὅλων αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων, οἱ ὁποῖες ἐντάσσονται στό πλαίσιο τῶν «Παυλείων», εἶναι ἀφενός νά ἐκφράσουμε τόν σεβασμό, τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τόν μέγα ἀπόστολο Παῦλο, τόν καθηγεμόνα καί διδάσκαλό μας στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, καί ἀφετέρου νά μᾶς προσφέρουν τή δυνατότητα νά κατανοήσουμε τή σημασία καί τό νόημα τῆς διδασκαλίας του γιά τήν Ἐκκλησία μας ἀλλά καί γιά τόν καθένα μας ξεχωριστά.

Φέτος συμπληρώνονται εἰκοσιπέντε χρόνια ἀπό τότε πού μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνίσχυση τοῦ κλητοῦ ἀποστόλου του, οὐρανοβάμονος ἀποστόλου Παύλου, καθιερώθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τά «Παύλεια». Τιμώντας τό ἀργυρό ἰωβηλαῖο τῶν «Παυλείων», τά ὁποῖα θά ἔχουν φέτος ὡς θέμα «Ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο», θά ἐγκαινιάσουμε τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΕ´ Παυλείων μέ μία Ἰατρική Ἑβδομάδα ἀφιερωμένη στόν ἅγιο Λουκᾶ, ἡ ὁποία θά ἀρχίσει τή Δευτέρα 27 Μαΐου 2019. Κατά τήν ἑβδομάδα αὐτή θά πραγματοποιηθοῦν σέ συνεργασία μέ τόν Ἰατρικό καί Φαρμακευτικό Σύλλογο Ἠμαθίας, τά Νοσοκομεῖα Βεροίας καί Ναούσης, καί τά Παραρτήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Βεροίας καί Ναούσης, Ἑσπερίδες μέ διάφορα ἐπίκαιρα ἰατρικά θέματα σέ ὁλόκληρη τήν Ἱερά Μητρόπολή μας μέ στόχο τήν ἐνημέρωση καί εὐαισθητοποίηση ὅλων μας.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν ΚΕ´ Παυλείων θά συνεχισθοῦν μέ τήν πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στό Βῆμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τήν Κυριακή 2 Ἰουνίου, καί μέ πολλές ἐκδηλώσεις πού θά πραγματοποιηθοῦν καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Ἰουνίου καί θά κορυφωθοῦν μέ τό ΚΕ´ Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο, τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις γιά τόν ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου καί τόν Διορθόδοξο πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό στό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου στή Βέροια, στίς 29 Ἰουνίου 2019.

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, ὅλους καί σᾶς προτρέπω πατρικά νά συμμετάσχετε σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΕ´ Παυλείων, ἔτσι ὥστε νά τιμήσουμε ὅλοι μαζί τόν μεγάλο αὐτόν ἀπόστολο καί διδάσκαλο τῆς οἰκουμένης ἀλλά καί ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, νά τόν εὐχαριστήσουμε γιά τή συμπλήρωση τῆς εἰκοσιπενταετίας τῶν Παυλείων καί νά ὠφεληθοῦμε ἀπό τόν λόγο καί τή διδασκαλία του μέ τήν ὁποία συνεχίζει νά διακονεῖ τήν Ἐκκλησία καί τούς πιστούς.

Διάπυρος πρός τόν Κύριον εὐχέτης

 

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων