Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στην Ελαφίνα Ημαθίας. (φωτο)

EgkainiaElafina2017.jpg

EgkainiaElafina2017.jpg

Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τα εγκαίνια του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής και των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, στην Ελαφίνα Ημαθίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαί­νο­ντες ἰατροῦ ἀλλά οἱ κακῶς ἔχο­ντες».

Μέ αὐτούς τούς λόγους πού ἀ­κού­­σαμε στό σημερινό εὐαγ­γε­λικό ἀνάγνωσμα περιγράφει ὁ Χριστός τήν ἀποστολή του στή γῆ καί τόν ρόλο του μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἰατρός τῶν ψυ­χῶν καί τῶν σωμάτων τῶν ἀν­θρώπων καί ἦρθε στή γῆ προκει­μένου νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά μᾶς σώσει ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου καί τίς συνέπειές της.

Αὐτό τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ στή γῆ συνεχίζει ἀνά τούς αἰῶνες ἡ Ἐκ­κλη­σία του, πού ἀποτελεῖ τό ἰα­τρεῖο καί τό νοσοκομεῖο στό ὁποῖο μπορεῖ κάθε ἄνθρωπος νά εἰσέρ­χε­ται καί νά θεραπεύεται ἀπό τίς ἀσθένειες, πρωτίστως τίς ψυχι­κές, οἱ ὁποῖες τόν ταλαιπωροῦν, καί νά κα­θαρίζει τήν ψυχή του ἀπό τά πά­­θη καί τίς ἁμαρτίες διά τῶν μυ­στηρίων της.

Ὁρατή μορφή τῆς Ἐκ­κλησίας εἶ­ναι, ἀδελφοί μου, ὁ ναός τοῦ Θεοῦ, ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι οἱ ἱεροί ναοί πού ἀφιερώνουμε στόν Χρι­στό, στήν Παναγία καί στούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσα στούς ὁποίους ἐνοικεῖ ὁ Θεός, μέ­σα στούς ὁποίους τελεσιουρ­γοῦ­νται τά ἱερά μυστήρια καί κατέρ­χεται ἡ θεία Χάρη στούς πιστούς πού μετέχουν σ᾽ αὐτά. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι καί αὐτοί ἰατρεῖα καί νοσο­κο­μεῖα, στά ὁποῖα μπορεῖ καί πρέ­πει νά προσέρχεται ὁ κάθε ἄνθρω­πος, ὁ κάθε πιστός γιά νά θερα­πεύ­εται ψυχικά καί νά ἀναπαύεται πνευματικά.

Καί ἄν δέν ὑπάρχει κανένας ἄν­θρωπος ὁ ὁποῖος νά μήν ἔχει ἀνά­γκη ἰατροῦ ἤ θεραπείας, κατά μεί­ζονα λόγο δέν ὑπάρχει κανέ­νας ἄν­θρωπος ὁ ὁποῖος νά μήν ἔχει ἀνά­γκη πνευματικοῦ ἰατροῦ καί πνευματικῆς θεραπείας, νά μήν ἔχει ἀνάγκη δηλαδή νά ἔρ­χε­ται στόν ναό τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι πνευ­ματικό ἰατρεῖο, γιά νά λάβει μέσα σ᾽αὐτό τά πνευματικά φάρ­μα­­κα πού χρειάζεται.

Αὐτή εἶναι ἡ σημασία καί ἡ χρη­σι­μότητα κάθε ναοῦ ἀλλά καί τοῦ ναοῦ πρός τιμήν τῆς ἁγίας μεγα­λο­­μάρτυρος Παρασκευῆς πού ἐγ­και­νιάσαμε σήμερα. Διότι μπορεῖ ὁ ναός αὐτός νά λειτουργοῦσε ἤδη, δέν εἶχε ὅμως καθαγιασθεῖ ὅπως ἔπρεπε, σύμφωνα μέ τό τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας. Σήμερα ὅμως εἴ­χα­με τή χαρά νά τελέσουμε τήν Ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων, πρίν ἀπό τή θεία Λειτουργία, καί νά κα­θαγιάσουμε τόν ναό αὐτό, θέ­το­ντας τά μαρτυρικά ἅγια λεί­ψανα στό κέντρο τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί πλύνοντάας την συμ­βολικά, χρί­οντας τούς τοίχους μέ ἅγιο Μύρο καί ἀνάπτοντας τήν ἀκοίμη­τη κανδήλα ἐπί τῆς ἁγίας Τρα­πέζης, ἐπικαλούμενοι σέ ὅλα αὐτά διά τῶν εὐχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά τόν καθα­για­­σμό τοῦ οἴκου του.

Ἔτσι ἀπό σήμερα ὁ ἱερός αὐτός ναός τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Πα­ρασκευῆς θά εἶναι ὄντως οἶκος τοῦ Θεοῦ καί πύλη τοῦ οὐρανοῦ, καί θά ἔχει ἀνοικτές τίς πύλες του γιά νά περιμένει ὅλους ἐσᾶς, τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές του, πού ἔρχεσθε κάθε καλοκαίρι στό ὡραῖο αὐτό χωριό, τήν Ἐλαφίνα, γιά νά ξε­κουρασθεῖτε ἀπό τίς ἐργασίες σας καί τόν θόρυβο καί τή ζάλη τοῦ κόσμου, γιά νά σᾶς ἀναπαύσει ψυχικά καί πνευματικά.

Διότι, ἀδελφοί μου, πολύ περισ­σό­­τερο ἀπό τή σωματική ἀνάπαυ­ση ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τήν ψυχική καί πνευματική. Βλέπουμε ὅλοι πολ­λούς ἀνθρώπους γύρω μας, ἀκόμη καί πολλά νέα παιδιά, πού αἰσθάνονται διαρκῶς κουρασμένα, πού δέν ἔχουν δύναμη νά ἀγω­νι­σθοῦν στή ζωή τους, νά προσπα­θή­σουν γιά τό καλύτερο. Καί ἡ αἰ­τία δέν εἶναι ἡ σωματική κό­πω­ση, ἀλλά ἡ ψυχική καί ἡ πνευμα­τική, τήν ὁποία προκαλεῖ τό πε­ριβάλ­λον μας, ἡ ζωή πού κάνουμε, οἱ ἀδυναμίες καί τά πάθη μας, οἱ ἐπιρροές καί οἱ ἐπιδράσεις τοῦ κό­σμου, ἡ ἔλλειψη τῆς ἐπαφῆς καί τῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό μέ τά ἱερά μυστήρια, μέ τήν προσευχή καί μέ τά ἄλλα μέσα πού μᾶς προ­τείνει ἡ Ἐκκλησία μας.

Καί ὁ Χρι­στός πού γνωρίζει αὐτή τήν κό­πω­ση πού αἰσθανόμασθε, μᾶς καλεῖ κοντά του προσφέρο­ντάς μας τήν ἀνάπαυση: «δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶ­ντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀνα­παύσω ὑμᾶς», μᾶς λέγει.

Αὐτή τήν ἀνάπαυση καί τή θε­ρα­πεία καί τήν ἴαση ἄς σπεύδουμε ὅλοι μας νά λαμβάνουμε μέσα στόν ναό τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά συνε­χίζουμε τή ζωή μας καί νά φθά­σουμε μέ τή χάρη του στόν προο­ρισμό μας, πού εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ οὐρανός, τόν ὁποῖο συμβολίζει καί ἀπει­κο­νίζει ὁ κάθε ναός του καί αὐτός ὁ ναός πού ἐγκαινιάσαμε σήμερα.

Συγχαίροντας, λοιπόν, ὅλους ὅσους κο­πί­α­­­σαν γιά τά σημερινά ἐγκαίνια καί γιά τήν εὐπρέπεια τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας μεγαλο­μάρτυ­ρος Παρα­σκευ­ῆς, εὔχομαι νά ἔχου­με διά πρε­σβει­ῶν της ὅλοι τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

EgkainiaElafina2017-2.jpg