Αρχιερατική Θ. Λειτουργία στο Νοσοκομείο Ναούσης. (ΦΩΤΟ)

NoskomeioNaousas2019

NoskomeioNaousas2019

Την Παρασκευή 31 Μαΐου στο πλαίσιο της Ιατρικής Εβδομάδας (27 Μαΐου -31 Μαΐου 2019), που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και προηγείται των επετειακών ΚΕ΄ Παυλείων τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκλαυβίτου στο Νοσοκομείο Ναούσης.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο και μετέφερε το Χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, το Ιερό Λείψανο μεταφέρθηκε στους θαλάμους του Νοσοκομείου προς προσκύνηση των ασθενών, ενώ ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ιατρούς, τους εργαζομένους και τους ασθενείς.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

Τήν περασμένη Δευτέρα εἴχαμε ἐγκαινιάσει ἐδῶ στή Νάουσα, στό Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτι­σμοῦ «Παντάνασσα», τήν «Ἰατρι­κή Ἑβδομάδα», μία ἑβδομάδα πού ὀργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τόν ἰατρικό κό­σμο, τά Νοσοκομεῖα τῆς Ἠμα­θίας καί τόν Ἐρυθρό Σταυρό γιά τήν ἐνημέρωση τῶν ἀνθρώπων σχετι­κά μέ σημαντικά ἰατρικά θέματα.

Ἡ ἑβδομάδα αὐτή ἐντάσσεται στό πρόγραμμα τῶν ΚΕ´ Παυλείων, πού ἔχουν ὡς γενικό θέμα «Ἡ δια­κονία τῆς Ἐκκλησίας», καί εἶναι ἀφιερω­μένη στόν ἅγιο Λου­κᾶ, ἀρ­χιεπί­σκοπο Συμφερου­πό­λεως, τόν ἰα­τρό καί θαυματουργό, ὁ ὁποῖος, ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, ὑπῆρξε διά­­σημος καθηγητής τῆς Χειρουρ­γικῆς. 

Σήμερα ὁλοκληρώνουμε αὐτή τήν Ἰατρική ἑβδομάδα μέ τή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Νοσοκομείου σας καί τή μεταφορά τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ εἰς προσκύνηση καί εὐλο­γία τῶν ἀσθενῶν, τῶν ἰατρῶν, τοῦ νοσηλευτικοῦ ἀλλά καί τοῦ διοι­κητικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσο­κο­μείου.

Ὁ ἅγιος Λουκᾶς εἶναι ὁ σύγχρο­νος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἕνας ἅγιος ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τό 1961, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ζωντανή ἀπά­ντη­ση γιά ὅσους νομίζουν ὅτι ἡ ἰα­τρική ἐπιστήμη δέν συμβαδίζει μέ τά θαύματα. Ὁ ἴδιος ἦταν, ὅπως εἶπα, διάσημος καθηγητής τῆς Χει­ρουργικῆς, ἡ ἐπιστημονική ἀξία τοῦ ὁποίου ἦταν ἀποδεκτή ἀκόμη καί ἀπό τό ἄθεο καθεστώς τῆς Σο­βιετικῆς Ἑνώσεως πού τόν δίωκε. Καί ὅμως ὁ ἅγιος Λουκᾶς πίστευε στά θαύματα καί ἐπικαλεῖτο τή χάρη καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ πρίν ἀπό κάθε ἰατρική πράξη. Εἶχε πάντοτε στό χειρουργεῖο μία εἰ­κό­να τῆς Παναγίας καί δέν χειρουρ­γοῦσε ποτέ χωρίς αὐτήν. Ἀλλά καί δέν ἄρχιζε τήν ἐπέμβαση χωρίς νά σημειώσει τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ στό σημεῖο τοῦ σώματος τοῦ ἀσθε­νοῦς, τό ὁποῖο ἐπρόκειτο νά χει­ρουργήσει. 

Ἡ πίστη του αὐτή στόν Θεό, τόν ὁποῖο διακόνησε καί ὡς ἰατρός ἀλλά καί ὡς ἀρχιεπίσκοπος, δια­κο­νώντας τούς ἀδελφούς του, τόν ἀνέδειξε ὁμολογητή καί μάρτυρα σέ μία ἐποχή καί σέ μία χώρα στήν ὁποία ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία διώκοντο ἀνελέητα. Καί γι᾽ αὐτό ἔλαβε τόση χάρη ἀπό τόν Θεό, ὥστε νά ἐπιτελεῖ ἀναρίθμητα θαύ­ματα, ὥστε νά τόν βλέπουν οἱ ἄνθρωποι ὁλοζώντανο νά ἐπεμ­βαί­­νει ἀκόμη καί μέσα στό χει­ρουρ­γεῖο, ὅπως ὁμολογοῦν πολλοί ἀδελφοί μας, πού ἔζησαν τήν παρουσία καί τήν ἐπέμβαση του.

Καί εἶναι ὄντως πολλά θαύματα καί τά θαύματα πού ζοῦμε στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, ὅπου βρίσκεται τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του, τό ὁποῖο μεταφέ­ραμε σήμερα ἐδῶ, γιά νά λάβετε καί σεῖς τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ θαυματουρ­γοῦ ἁγίου μας.

Ἀπό τά πολλά θαύματα τοῦ ἁγίου Λουκᾶ θά ἤθελα νά σᾶς ἀναφέρω ἕνα μόνο πού συνέβη σέ μία κυρία ἐδῶ στή Νάουσα, ἡ ὁποία ἀπό 16 ἐτῶν εἶχε μία ἀναπηρία στό ἀρι­στερό πόδι της καί δέν μποροῦσε νά τό λυγίσει καθόλου. Μετά ἀπό πολλά χρόνια ἀπέκτησε πρόβλημα καί στό ἄλλο πόδι καί χρειαζόταν ἐγχείρηση.

Ἡ κυρία παρακαλοῦσε τόν ἅγιο Λουκᾶ καθημερινά, διάβαζε τήν Παράκλησή του καί τοῦ ζητοῦσε νά τῆς ἐγχειρίσει ἐκεῖνος τό πόδι της καί νά τή θεραπεύσει. Λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἐπέμβαση πῆγε στόν γιατρό, ἀλλά κατά λά­θος εἶχε τήν ἀκτινογραφία τοῦ ἀριστεροῦ ποδιοῦ, τό ὁποῖο ἦταν ἀνά­πηρο ἐπί 50 χρόνια, καί ὄχι τοῦ δεξιοῦ στό ὁποῖο ἐπρόκειτο νά γί­νει ἡ ἐπέμβαση. Ὁ γιατρός τό ἐξέ­τασε καί εἶπε ὅτι τήν ἄλλη ἡμέρα θά ἔπρεπε νά κάνει ὀστεομέτρηση. Ἔφυγε ἡ κυρία ἀπό τόν γιατρό καί στόν δρόμο τῆς φάνηκε ὅτι περ­πα­τοῦσε πιό εὔκολα ἀπό ὅ,τι συνή­θως. Τό ἀπόγευμα πῆγε μέ μεγάλη λαχτάρα νά προσκυνήσει τό λεί­ψα­νο τοῦ ἁγίου Λουκᾶ καί νά ζη­τήσει τή βοήθειά του πρίν ἀπό τήν ἐπέμβαση. 

Τήν ἑπομένη ἔκανε τήν ἐξέταση, ἡ ὁποία παραδόξως ἔδειξε ὅτι τό ἀριστερό πόδι ἦταν ἀπολύτως ὑγιές. Τό πόδι, δηλαδή, πού δέν μποροῦσε νά λυγίσει ἐπί 50 χρό­νια εἶχε θεραπευθεῖ θαυματουργικά. Καί ἔτσι σήμερα, ὅπως ὁμολογεῖ ἡ ἴδια ἡ κυρία, τό πόδι της πού δέν λύγιζε, «κάνει μετάνοιες», χάρη στή θαυματουργή ἐπέμβαση τοῦ ἁγίου Λουκᾶ.

Εὔχομαι, λοιπόν, ἡ χάρη τοῦ θαυ­ματουργοῦ ἁγίου μας, τοῦ ἁγίου Λου­κᾶ, νά θεραπεύει ὅλες τούς ἀσθε­νεῖς, ἀλλά καί νά ἐνισχύει καί νά κατευθύνει στό ἔργο σας καί σᾶς τούς ἰατρούς καί τούς νοσηλευτές ἀλλά καί ὅλους ὅσους διακονοῦν τούς πάσχοντες ἀδελφούς μας καί σέ ὅλους νά χαρίζει τή δύναμη τῆς πίστεως, ὥστε νά τόν προσεγγίζουμε, νά ἀσπαζόμεθα τά λείψανά του καί νά ἐκζητοῦμε τή χάρη του, τήν προστασία του καί τόν φωτισμό του καί στά ψυχικά ἀλλά καί στά σωματικά νοσήματά μας. Ἀμήν.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ