Αρχιερατική Θ. Λειτουργία επί τη ενάρξει της Ιατρικής Εβδομάδος αφιερωμένης στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό στο Νοσοκομείο Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

Leit.Ag.LoukaNosokomeio

Leit.Ag.LoukaNosokomeio

Την Δευτέρα 27 Μαΐου το πρωί επί τη ενάρξει της Ιατρικής Εβδομάδας (27 Μαΐου -31 Μαΐου 2019), που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και προηγείται των επετειακών ΚΕ΄ Παυλείων τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού στο Νοσοκομείο Βεροίας.

 

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο και μετέφερε το Χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού.

 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, το Ιερό Λείψανο μεταφέρθηκε στους θαλάμους του Νοσοκομείου προς προσκύνηση των ασθενών, ενώ ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Διοικητή του νοσοκομείου, τους ιατρούς, τους εργαζομένους και τους ασθενείς.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

 

Τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἱερά Μη­τρόπολή μας ἔχει τήν ἰδιαίτερη εὐ­λογία νά κατέχει στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ ἕναν πολύτιμο θησαυρό, τά χαριτόβρυτα καί θαυ­μα­τουργά ἱερά λείψανα ἑνός συγ­χρόνου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, ἀρχι­επισκόπου ΣυμφερουπόλεωςἙνός ἁγίου ἰατροῦ καί καθηγητοῦ τῆς Χειρουργικῆςπού ὄχι μόνο ἐν ζωῇ θεράπευε μέ τίς γνώσειςτήν ἀγάπη του πρός τόν ἄνθρωπο καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ τούς ἀσθενεῖςἀλλά καί μετά τήν κοίμησή του θεραπεύει μέ τίς θαυμαστές ἐπεμβάσεις του ἀνί­ατες ἀσθένειες πολλῶν ἀδελφῶν μας καί ἰδιαιτέρως μικρῶν παιδιῶν,πού ζητοῦν τήν ἴαση καί τή θερα­πεία τῶν ἀσθενειῶν τους.Τό ζή­σαμε καί τό ζοῦμε καθημε­ρι­νά στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ στά πρόσωπα πολλῶν ἀδελ­φῶν μας.

Καί γι᾽ αὐτό θελήσαμε αὐτήν τήν ἑβδομάδα, κατά τήν ὁποία ἑορτά­ζουμε τή μετακομιδή τῶν ἱερῶν του λειψάνων στή Βέροια, ἡ Ἱερά Μη­τρό­πολη Βεροίας, Ναούσης καί Κα­μπανίας ἀποφάσισε νά ὀργανώσει στό πλαίσιο τῶν Παυλείων, πού φέτος ἑορτάζουν τό ἀργυρό Ἰω­βηλαῖο τους, τά 25 χρόνια ἀπό τήν καθιέρωσή τους, μία Ἰατρική ἑβδο­μάδα ἀφιερωμένη στόν ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό, στήν ὁποία συμπεριλαμ­βάνεται μία σειρά ἐνημερωτικῶν ἐκδηλώσεων γιά ποικίλα ἰατρικά θέ­ματα, σέ συνεργασία μέ τόν Ἰα­τρικό καί τόν Φαρμακευτικό Σύλλο­γο τῆς Ἠμαθίας, τά Νοσοκομεῖα τῆς Βεροίας καί τῆς Ναούσης καί τόν Ἑλληνικό Ἐρυθρό Σταυρό καί ἀπευ­θύνονται σέ ὅλους μας.

Στό ἴδιο πλαίσιο ὅμως θελήσαμε νά μεταφέρουμε καί τά ἱερά καί θαυ­ματουργά λείψανα τοῦ μεγάλου θεραπευτοῦ, τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, τοῦ προσφιλοῦς μας αὐτοῦ ἁγίου, τοῦ στοργικοῦ καί φιλαν­θρώ­που, κοντά στούς ἀδελφούς μας, τούς συναδέλφους του ἰατρούς καί νοσηλευτές ἀλλά κυρίως κοντά στούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι νοσηλεύονται, μέ τή βεβαιό­τητα ὅτι ἡ παρουσία τῶν ἱερῶν λει­ψάνων τοῦ ἁγίου Λουκᾶ θά παρη­γο­ρήσει καί θά ἐνισχύσει τούς ἀσθε­νεῖς μας, ἀλλά καί θά στηρίξει καί θά ἐνισχύσει στή διακονία τους τούς συναδέλφους του, ἰατρούς καί νοσηλευτές.

Ἡ πίστη τοῦ ἁγίου Λουκᾶ στόν Θεό, πίστη πού ἀπέδειξε στήν πράξη μέ τήν ὁμολογία του καί τά μαρ­τύ­ρια πού ὑπέμεινε, μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας πού εἶχε πάντοτε στό χει­ρουργεῖο καί τό σημεῖο σταυροῦ πού ἔκανε ἐπάνω στό σῶμα τοῦ ἀσθε­νοῦς πρίν νά ἀρχίσει τήν ἐπέμ­βαση, ἄς εἶναι πρότυπο γιά ὅλους ἐσᾶς, τούς συναδέλφους του. 

Ὅμως αὐτή ἡ πίστη τοῦ ἁγίου Λου­κᾶ εἶναι ἡ πίστη πού κάνει καί τά θαύματα, ἀλλά καί πού ἐπιτρέπει στούς ἀνθρώπους νά ζήσουν τά θαύ­ματα, ζητώντας ἀπό τόν Θεό καί τούς ἁγίους του, ἰδίως ἀπό ἁγίους ὅπως ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος σκαν­δαλωδῶς, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, θαυματουργεῖ καί θερα­πεύει ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται μέ εὐλάβεια καί πίστη. 

Καί εὔχομαι ἡ σημερινή ἐπίσκεψη τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Λου­κᾶ στό Νοσοκομεῖο μας καί ἡ προσκύνησή τους νά φέρει τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου σέ ὅλους σας.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ