Μέγα Απόδειπνο και τρισάγιο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Την Τρίτη 7 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στο Μέγα Απόδειπνο και κήρυξε τον θείο λόγο στον κατάμεστο Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Για ακόμη μία Τρίτη ευλαβείς πιστοί από την Ημαθία και την ευρύτερη περιοχή κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού, όπου θησαυρίζεται τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου, για να λάβουν τη χάρη και την ευλογία του Αγίου και να τον ευχαριστήσουν για τα πολυάριθμα θαύματα που επιτελεί.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων τέλεσε τρισάγιο για τα θύματα της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Kοιλάδα των Τεμπών.

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Πρίν ἀπό δύο ἡμέρες ἡ ἁγία μας Ἐκ­κλη­σία πανηγύρισε τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, πανηγύρισε τή νίκη τῆς ὀρθο­δόξου πίστεως ἔνα­ντι τῶν αἱρετι­κῶν διδασκαλιῶν καί ὅσων κατά και­ρούς τίς ἐκπρο­σωποῦσαν, ἑορ­τά­­ζο­ντας τήν ἀνα­στή­λωση τῶν ἱε­ρῶν της εἰκόνων μετά ἀπό μακρο­χρόνιους καί σκλη­ρούς ἀγῶνες ἐνα­ντίον τῶν ἀσεβῶν Εἰκονομά­χων.

«Οἱ αἱρέσεις», γράφει ὁ ἅγιος Λου­κᾶς σέ μία ὁμιλία του γιά τήν πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, «φάνηκαν ἤδη ἀπαρχῆς τοῦ χρι­στι­ανισμοῦ. Οἱ ἴδιοι οἱ ἀπόστολοι, ὁ ἀπόστολος Πέτρος καί ὁ ἀπό­στολος Παῦλος, προειδοποιοῦσαν τούς συγχρό­νους τους καί μαζί τους καί ἐμᾶς γιά τόν κίνδυνο ἀπό τούς αἱρετικούς καί τούς ψευ­δο­διδα­σκάλους».

Καί παρά τίς κατά καιρούς κατα­δίκες τους ἀπό τήν Ἐκκλησία, οἱ αἱρετικοί ἐμ­φανίζονται καί στίς ἡμέρες μας καί «τολμοῦν» νά λένε πράγματα ὅμοια μέ αὐτά πού ἔλεγαν οἱ εἰκο­νομάχοι. «Τολμοῦν νά ἀποκαλοῦν τίς εἰκόνες μας εἴδωλα καί ἐμᾶς εἰδωλολάτρες. Καί μέχρι ποῦ φθά­νει τό θράσος τους; Θά σᾶς πῶ ἕνα περιστατικό», συνεχίζει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, «πού συνέβη σέ μία πόλη τῆς Σιβηρίας. Τήν ὥρα τῆς λει­τουρ­γίας δύο ἄν­θρωποι, πού ἀνῆ­καν στούς βαπτι­στές», μία προτε­στα­ντική παραφυ­ά­δα, «μπῆκαν μέσα στήν ἐκκλησία καί ἄρχισαν νά φωνάζουν ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι εἶ­ναι εἰδωλολάτρες καί οἱ εἰκόνες τους εἶναι εἴδωλα. Τί ἀνοησία!

Πῶς τολμοῦν αὐτοί νά ἀνοίγουν τό στόμα τους καί νά λένε αὐτά τά λόγια πού στάζουν δηλητήριο, ἀπο­­καλώντας μας εἰδωλολάτρες καί τίς εἰκόνες μας εἴδωλα; Αὐτό δείχνει πώς δέν ἔχουν κατανοήσει σωστά τή δεύτερη ἐντολή τοῦ Μω­σαϊκοῦ νόμου πού λέει: “οὐ ποιή­σεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδέ παντός ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καί ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καί ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς· οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδέ μή λα­τρεύ­σῃς αὐτοῖς”.

Τί σημαίνει αὐτή ἡ ἐντολή;» ρω­τᾶ ὁ ἅγιος Λουκᾶς καί ἀπαντᾶ. «Νο­μίζω ὅτι τό νόημά της εἶναι ξε­­κά­θαρο. Ἡ ἐντολή αὐτή ἀπαγο­ρεύει ἀντί νά προσκυνοῦμε τόν Ἕνα, μο­ναδικό καί ἀληθινό Θεό νά κατα­σκευάζουμε εἴδωλα καί νά τά προ­σκυνοῦμε, ὅπως ἔκαναν οἱ ἀρχαῖοι λαοί.

Αὐτή εἶναι ἡ εἰδωλολατρεία. Ἡ δι­κή μας ὅμως ἡ προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων μοιάζει σέ τίποτε μέ τήν εἰδωλολατρεία; Ἀσφαλῶς ὄχι. Τά εἴδωλα ἀπεικόνιζαν κάτι πού δέν ὑπάρχει στήν πραγματικό­τητα, πού εἶναι καρπός τῆς φα­ντα­σίας. Οἱ δικές μας εἰκόνες εἰκονί­ζουν τήν πραγματικότητα. Πραγ­μα­τι­κά, δέν ζοῦσε μεταξύ μας ὁ Κύριος Ἰη­σοῦς Χριστός τόν ὁ­ποῖον δοξάζου­με καί τίς εἰκόνες τοῦ ὁ­ποίου προσκυνοῦμε; Δέν ζοῦ­σε με­ταξύ μας ἡ Παναγία, τήν ὁ­ποία ζω­γρά­φισε ὁ ἅγιος ἀπόστο­λος καί εὐαγ­γελιστής Λουκᾶς, ὅπως τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, καί τήν εὐ­λό­γησε ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος, λέγο­ντας ὅτι ἡ χάρη της θά εἶναι πάντα μέ αὐτήν τήν εἰκόνα. Καί ξέρετε πό­σα θαύ­μα­τα γίνονται ἀπό τίς εἰκόνες τῆς Παναγίας», ἀπό τίς εἰκόνες τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀπό τίς εἰκόνες ὅλων τῶν ἁγίων;

Προχθές, ὅταν συνέβη αὐτό τό φοβερό δυστύχημα στά Τέμπη, ἕνα παλληκάρι, τό ὁποῖο σώθηκε καί μάλιστα βοήθησε καί ἄλλους νά σωθοῦν, ἔλεγε ὅτι ἐμένα μέ ἔσωσε ὁ ἅγιος Λουκᾶς, τοῦ ὁποίου τήν εἰκόνα ἔχω πάντοτε μαζί μου. Ἐλᾶτε τώρα καί πεῖτε σ᾽ αὐτό τό παιδί καί σέ ὁποιονδήποτε εὐλαβεῖται καί ἀποδίδει τιμή στά εἰκονιζόμενα πρόσωπα, τοῦ Κυρίου, τῆς Παναγίας καί τῶν ἁγίων μας, ὅτι «μή τό κάνεις αὐτό», ἤ προσκυνώντας τά χαριτόβρυτα λείψανα, πού τόση εὐωδία αἰσθανόμεθα πολλές φορές, ἀλλά καί τόσα θαύματα ζοῦμε αὐτές αὐτές τίς ἡμέρες.

Καί οἱ ἄλλες εἰκόνες, δέν εἰ­κο­νί­ζο­νται σέ αὐτές πραγματικά πρό­σω­­πα τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ πού ζοῦσαν ἐδῶ πάνω στή γῆ, ὅπως ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὅπως ὁ ἅγιος Γεράσιμος, ὁ νέος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὑμνογράφος. Οἱ εἰκό­νες τους δέν εἶναι εἴδωλα, οὔτε ἐμεῖς πού ἀποδίδουμε σέ αὐ­τές τόν σεβασμό μας εἴμαστε εἰδω­λολά­τρες», διότι καί αὐτές ἔχουν τή χά­ρη τῶν ἁγίων, ὅπως τήν ἔχουν καί τά ἱερά λείψανά τους, καί ἀπο­τε­λοῦν πηγή θαυμάτων καί ἰαμά­των, ὅπως γνωρίζουμε ὅλοι ἐμεῖς, ἀ­δελ­­φοί μου, πολύ καλά ἀπό τά θαύ­ματα πού ἐπιτελεῖ διά τοῦ ἱε­ροῦ του λειψάνου ὁ ἅγιός μας, ὁ ἅγι­ος Λουκᾶς, ὁ θαυματουργός, ὁ ἰατρός.

Ἐμεῖς ἄς συνεχίσουμε νά πιστεύ­ουμε σέ ὅσα τεκμηριωμένα διά τῶν ἁγίων καί ἱερῶν Συνόδων δι­δά­σκει ἡ Ἐκκλησία μας, καί ἄς «μήν ἀπο­μακρυνόμαστε ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἄς μήν σχίζουμε τόν χιτώνα τοῦ Χριστοῦ», καταλήγει ὁ ἅγιος Λουκᾶς. «Θυμηθεῖτε καί τόν λόγο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶπε στούς ἀποστόλους του καί μέσω αὐτῶν καί σέ μᾶς: “Ὁ ἀ­κούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καί ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμέ ἀθετεῖ· ὁ δέ ἐμέ ἀθετῶν ἀθετεῖ τόν ἀποστείλαντά με”, καί ἄς μένουμε πιστοί στή δι­δα­σκαλία καί τίς παραδόσεις τῆς Ἁ­γί­ας μας Ἐκκλησίας, μένοντας μα­­κριά καί ἀμέτοχοι ἀπό “μωράς ζη­­τή­σεις καί γενεαολογίας καί ἔριν καί μάχας νομικάς”, καί ἄς φρο­ντί­ζουμε γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκ­κλη­σίας, γιά τήν ὁποία παρα­κά­λε­σε ὁ Χριστός τόν Θεό κατά τήν ἀρ­χιε­ρατική του προσευχή, ζητώ­ντας του νά εἶναι πάντοτε οἱ μα­θη­τές του ἑνωμένοι, “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”, ὥστε νά μήν χάσουμε τή σωτηρία μας, ἡ ὁποία εἶναι ἐφικτή μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία καί μᾶς τήν χαρίζει ὁ Χριστός καί διά τῶν πρε­σβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου καί τῶν ἁγίων του, τῶν ὁποί­ων τιμοῦμε καί θά τιμοῦμε πάντο­τε καί τίς ἱερές εἰκόνες καί τά χαρι­τό­βρυτα λεί­ψανα.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ