Τελετή απονομής διπλωμάτων στο Π.Τ. Αλεξάνδρειας του Ερυθρού Σταυρού

Το Σάββατο 17 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή απονομής διπλωμάτων και προαγωγών εθελοντών τομέα υγείας του Περιφερειακού Τμήματος Αλεξάνδρειας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυροὐ, που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ άλλων: Μέ πολλή χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀλεξανδρείας γιά νά συμμετάσχω στήν τελετή ἀπονο­μῆς διπλωμάτων τῶν Ἐθελοντῶν τοῦ Τομέα Ὑγείας τοῦ Περιφερεια­κοῦ Τμήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ἀλεξανδρείας.

Εἶναι μία εὐκαιρία νά συγχαρῶ κι ἐγώ τίς νέες ἐθελόντριες, πού μέ ζῆλο, αὐτοθυσία καίπρωτίστως ἀγάπη καί ἀλληλεγγύη πρός τόν συνάνθρωπο, ὁλοκλήρωσαν τήν ἐκπαίδευση καίεἶναι ἕτοιμες νά προσφέρουν βοήθεια καί συμπαρά­σταση σέ ὅποιον ἄνθρωπο ἔχει ἀνάγκη.

Σέ μιά ἐποχή τόσο δύσκολη ὅσο ἡ ἐποχή μας, ὄχι μόνο ἐξαιτίας τῶν θλιβερῶν γεγονότωνπού συμβαί­νουν στόν κόσμο μας καί ἀπαιτοῦν τήν προσφορά ἀλληλεγγύης γιά τήνἀντιμετώπισή τους, ἀλλά καί γιατί ἀπό πολλούς λείπει ἡ ἀπαι­τούμενη ἐνσυναίσθηση γιά τόνσυνάνθρωπο ἀνεξαρτήτως κατα­γω­γῆς, γλώσσας, χρώματος ἤ θρη­σκείας, εἶναι ἰδιαίτεραἀξιέπαινοι ὅσοι χωρίς νά ὑπολογίζουν τόν κόπο ἤ τόν χρόνο πού διαθέτουν, σπεύδουν νάπροσφέρουν μέ ἀγά­πη καί νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν σας.

Αὐτή τήν ἐθελοντική προσφορά πρός ὅποιον τήν χρειάζεται καί τήν ἔχει ἀνάγκη διδάσκει καί προσφέ­ρει καί ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός, καί αὐτήν εἶστε ἕτοιμες καί ἀποφασισμένες νά προσφέρετε καί σεῖς.

Ἔχετε ἤδη λάβει ὅλα τά ἀπαραί­τητα ἐφόδια γιά νά προσφέρετε σέ ἄλλους ἀνθρώπους, ἀλλά πρωτί­στως ἔχετε τή διάθεση καί τήν ἀγάπη πού σᾶς παρακινεῖ νά ἐνδια­φερθεῖτε καί νά ἀσχοληθεῖτε μέ τόν πάσχοντα καί ἐνδεῆ συνάν­θρωπό μας, χωρίς νά περιμένετε κανένα ἀντάλλαγμα. Καί, ἐπιτρέψ­τε μου νά πῶ, εἶστε ἀξιέπαινες καί ἀξιοθαύμαστες γι᾽ αὐτό, γιατί ἡ ἀγάπη δέν δίνει γιά νά πά­ρει οὔτε προσφέρει γιά νά κερ­δίσει.

Καί αὐτό κάνετε καί σεῖς μέ τήν ὑπόσχεση πού δίνετε σήμερα νά προσφέρετε ἐθε­λο­ντικά τίς ὑπηρε­σίες σας σέ ὅσους συνανθρώπους μας ἔχουν ἀνάγκη.

Σᾶς συγχαίρω, λοιπόν, γιά τά εὐ­γενῆ σας αἰσθήματα καί τή διά­θε­ση σας νά προσφέρετε στόν συ­ν­άν­θρω­πο καί εὔ­χομαι ὁλό­ψυχα δύναμη καί ἐπι­τυ­χία στό ἔργο σας, γιά νά συνεχίσετε τήν πολύτιμη προσφορά τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυ­θροῦ Σταυροῦ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ