Τα Ονομαστήρια του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αρχιμ. Αθηναγόρου Μπίρδα

Τη Δευτέρα 24 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε κατά την Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Αθηναγόρου του ομολογητού, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας και Καθηγούμενος του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας.

Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο εορτάζων Πρωτοσύγκελλος της Αποστολικής μας Μητροπόλεως Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, πλαισιούμενος από τον Αρχιμ. Σωσίπατρο Πιτούλια, Αρχιερατικό Επίτροπο περιχώρων Βεροίας, τους Αρχιμ. Πρόδρομο Γκιρτζαλιώτη, Εφραίμ Παπαμανώλη και Ιωσήφ Μανιόπουλο καθώς και από τον Αρχιδιάκονο Παντελεήμονα Παπαεμμανουήλ, ενώ κληρικοί και λαϊκοί συνεργάτες προσήλθαν για να ευχηθούν.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κήρυξε τον θείο λόγο και ευχήθηκε ιδιαιτέρως στον πρώτο του συνεργάτη στο έργο της διοικήσεως, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται· οὐαί δέ μοί ἐστιν ἐάν μή εὐαγγελί­ζωμαι».

Δέν χρειαζόταν ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος νά διαβεβαιώσει τούς χρι­στιανούς τῆς Κορίνθου γιά τήν ἀνάγκη πού εἶχε νά κάνει γνωστό στούς ἀνθρώπους τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Τό ἀπoδείκνυε μέ τή ζωή του, τήν ὁποία εἶχε ἀφιερώσει στό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου, τήν εἶχε ἀφιερώσει στό νά περιέρχεται ἀπό πόλη σέ πόλη γιά νά κηρύττει τόν Χριστό.

 Καί ἄς μήν θεωρήσουμε ὅτι αὐτό ἦταν μία εὔκολη ὑπόθεση. Οἱ ἀπο­στάσεις τίς ὁποῖες διήνυσε ὁ πρω­τοκορυφαῖος ἀπόστολος, ξεκινώ­ντας ἀπό τά Ἱεροσόλυμα καί δια­σχίζοντας ὁλόκληρη τή Μικρά Ἀσία καί τήν Ἑλλάδα ἦταν τερά­στιες. Oἱ συνθῆκες τοῦ ταξιδιοῦ ἦταν ἐξαιρετικά δύσκολες, ἰδιαιτέ­ρως ἄν συνυπολογίσει κανείς ὅτι σέ πολλές πόλεις ὑπέστη διωγ­μούς, φυλακίσεις καί κάθε εἴδους κακουχίες καί ταλαιπωρίες, τίς ὁποῖες ὑπέμενε μέ καρτερία καί πίστη στόν Χριστό. Ἀλλά ὁ ἀπό­στολος ὄχι μόνο δέν ἐγκατέ­λει­πε τήν προσπάθεια, παρά τήν συνέ­χιζε μέ ζῆλο καί ἀγάπη, τήν συνέ­χιζε, γιατί αἰσθανόταν ὡς ἐσωτε­ρική του ἀνάγκη νά εὐαγγελίζεται τόν Χριστό.

Αἰσθανόταν ἀνάγκη νά πλη­ρο­φορήσει τούς ἀνθρώπους γιά τήν ἀλλαγή, τήν ὁποία ἔφερε γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο ἡ ἐναν­θρώπηση καί ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Αἰσθανόταν ἀνάγκη νά δια­δώσει αὐτό τό καλό νέο, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι πλέον ὑπόδου­λος τῆς ἁμαρτίας, δέν εἶναι πλέον χωρισμένος ἀπό τόν Θεό, δέν ζεῖ μία ζωή χωρίς διέξοδο καί χωρίς ἐλπίδα, ἀλλά ἔχει τή δυνατότητα νά γίνει τέκνο τοῦ Θεοῦ καί κληρο­νό­μος τῆς βασιλείας του.

Γι᾽ αὐτό καί παρότι ἡ ἀνάγκη αὐτή τοῦ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου εἶναι ἐμφανής στή ζωή του, δέν παραλείπει νά τήν τονίζει γράφο­ντας καί πρός τούς ἀγαπητούς του Κορινθίους. «Ἀνάγκη γάρ μοι ἐπί­κειται· οὐαί δέ μοί ἐστιν ἐάν μή εὐαγγελίζωμαι».

Ἀποτελεῖ ἀνάγκη γιά μένα νά εὐ­αγγελίζομαι τόν Χριστό καί ἀλλί­μονο ἄν δέν τό κάνω, λέγει ὁ ἀπό­στολος, ὑποδεικνύοντας ἔμμεσα ὅτι τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου δέν εἶναι μόνο δική του ἀνάγκη, ἀλλά θά πρέπει νά τήν αἰσθάνονται ὡς ἀνάγκη καί ἐκεῖνοι, στό μέτρο φυσικά τῶν δυνατοτήτων τους ὁ κάθε ἕνας.

Κανείς δέν μπορεῖ νά ἐπαναπαύ­ε­ται στό γεγονός ὅτι αὐτός ἄκουσε καί ἔμαθε γιά τόν Χριστό ἤ ὅτι ἀγωνίζεται καί προσπαθεῖ νά ζεῖ σύμφωνα μέ τίς ἐντολές καί τό θέλημά του, διότι θέλημα τοῦ Χρι­στοῦ εἶναι ὁ εὐαγγελισμός τῶν ἀν­θρώπων καί ἡ τελευταία του ἐντο­λή πρός τούς μαθητές του αὐτή ἦταν: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη».

Αὐτή τήν ἐντολή προσπαθεῖ νά πραγματώσει εἴκοσι αἰῶνες τώρα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τούς ἀποστόλους καί διδασκάλους της, μέ τούς ὁμο­λογητές καί τούς θεοφόρους πατέ­ρες της, μέ τούς μάρτυρες καί τούς ὁσίους της, ἀλλά καί μέ ὅλα τά μέλη της, διότι εἶναι καθῆκον ὅλων μας νά μεταδίδουμε τό μή­νυμα τοῦ Χριστοῦ, μέ ὅποιον τρόπο μπορεῖ ὁ καθένας μας στούς ἀν­θρώπους γύρω του.

Αὐτό ἔκανε καί ὁ ἑορταζόμενος σήμερα ἅγιος Ἀθηναγόρας ὁ ἀπο­λο­γητής, ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν 2ο μετά Χριστόν αἰώνα καί χρησιμο­ποίησε τίς γνώσεις του καί τή φιλο­σοφική του κατάρτιση γιά νά πείσει τούς ἀνθρώπους γιά τήν ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί νά τούς ἑλκύσει σέ αὐτήν καί δι᾽ αὐτῆς στή σωτηρία.

Καί τό ἔκανε ὄχι μόνο μέ τόν λόγο του καί μέ τή ζωή του ἀλλά καί μέ τά ἔργα του, κάποια ἀπό τά ὁποῖα μᾶς ἔχουν σωθεῖ, καί μέ τά ὁποῖα ἀπελογεῖτο, ἀπαντοῦσε δηλαδή, σέ αὐτούς πού ἀμφισβητοῦσαν τή χρι­στιανική πίστη καί τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὀνομάσθηκε ἀπολογητής καί τιμᾶται μέχρι σή­με­ρα ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, πού ἑορτάζει κάθε χρόνο στίς 24 Ἰου­λίου τή μνήμη του.

Τή σημερινή ἑορτή ἑορτάζει ἰδιαι­τέ­ρως ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὁ π. Ἀθηναγόρας, πού φέρει τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἀθηναγόρου τοῦ ἀπολο­γητοῦ, τό ὁποῖο τοῦ τό ἔδωσα πρίν ἀπό 29 χρόνια, θέλο­ντας νά τιμήσω καί τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων Ἀθηνα­γόρου Κοκκινάκη ἀπό τόν ὁποῖο ἔλαβα καί τόν πρῶτο καί τόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

Σήμερα, λοιπόν, πού ἑορτάζει καί ὁ Πρωτοσύγκελλός μας μαζί μέ τόν ἅγιο Ἀθηνα­γόρα, τοῦ εὔχομαι πατρικά ὁ Θεός νά τοῦ χαρίζει δύναμη καί ὑγεία, νά τοῦ χαρίζει τόν φωτισμό καί τή χάρη του, ὥστε νά συνεχίσει νά διακονεῖ τήν Ἐκκλησία, τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τούς ἀνθρώπους, τόσο ὡς Πρωτοσύγκελλος στή διοίκηση τῆς Ἱε­ρᾶς μας Μητροπόλεως ὅσο καί ὡς προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπο­λι­τικοῦ Ναοῦ, μέ ζῆλο καί αὐτα­πάρνηση, ὅπως κάνει, ἀξιοποιώντας τά πολλά χαρίσματα πού ἔχει λάβει ἀπό τόν Θεό, γιά νά δίδει τή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ στούς ἀνθρώπους, νά εὐαγγελίζεται τούς ἀνθρώπους, καί νά προσφέρει στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας πρός δόξαν Θεοῦ, ὅπως καί ὁ ἅγιος Ἀθηναγόρας, τοῦ ὁποίου τιμοῦμε σήμερα τή μνήμη. Εἴθε τά χρόνια τοῦ ἁγίου Πρωτοσυγκέλλου νά εἶναι πολλά, νά εἶναι εὐλογημένα, νά εἶναι πολύκαρπα καί καλλίκαρπα, ἀλλά νά εἶναι καί παραγωγικά μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ