Πρόγραμμα Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ΚΘ’ Παυλείων με θέμα: «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

ΠΡΟΝΟΙΑι

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ   MONDAY, JUNE 26th

18:00 – 19:30  Ἐπίσημη Ἔναρξη  Official opening

Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου  Apostle Pauls hymns

 Χαιρετισμοί  Greetings

Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Opening of the Proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

 

Α’ Συνεδρία  1st SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος,

Καθηγητής Α.Ε.Α.Α.

19:30 – 20:00   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ

Ὁμ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ ἑλληνιστική ἠθική σκέψη καί ἡ πρόσληψή της ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο

Hellenistic moral thought and its adoption by Apostle Paul

20:00 – 20:20  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἡ φιλοσοφία τῶν Στωικῶν καί τῶν Ἐπικούρειων καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος

The philosophy of the Stoics and the Epicureans and Apostle Paul

20:20 – 20:40   Συζήτηση  Discussion

20:40 – 21:00   Μουσικό πρόγραμμα   Musical Event

 

ΤΡΙΤΗ  27  ΙΟΥΝΙΟΥ   THUESDAY, JUNE 27th 

 

Β΄  Συνεδρία  2nd SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγητής Ἐμμανουήλ Γ. Βαρβούνης

Κοσμήτωρ Σχολῆς Κλασικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν Δ.Π.Θ.

09:00 – 09:20  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages – Greetings

09:20 – 09:40  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΗΣ

Ὁμ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Οἱ μυστηριακές λατρεῖες τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς:

λατρεία τῆς Ἴσιδας / Σάραπι

Mystery Cults of the Hellenistic Age: The Isis / Sarapis Cult

09:40 – 10:00  Συζήτηση Discussion

10:00 – 10:20  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΖΑΡΡΑΣ

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.

Ἡ Κύλιξ τοῦ Ἀρχαίου Ἰουδαϊσμοῦ: Δομές καί εἰκόνες ἀπό τόν κόσμο τοῦ ἀποστόλου Παύλου

The Chalice of Ancient Judaism: Institutions and Images from the world of Apostle Paul

10:20 – 10:40  Συζήτηση Discussion

10:40 – 11:00   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ὁ ἀντικατοπτρισμός τῆς Εἰκόνας: ἡ βιβλική ἀνθρωπολογία στόν ἑλληνιστικό κόσμο ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο

The Mirroring of the Image: Biblical Anthropology in the Hellenistic world by  Apostle Paul

11:00 – 11:20  Συζήτηση  Discussion

11:20 – 11:50  Διάλειμμα  Break

 

Γ’ Συνεδρία  3rd SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγητής Ἀμφιλόχιος Παπαθωμᾶς

 

11:50 – 12:10  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ἀγνώστῳ θεῷ: ἐπιγραφές καὶ ἀπόστολος Παῦλος

To the unknown god: inscriptions and Apostle Paul

12:10 – 12:30  Συζήτηση  Discussion

12:30 – 12:50  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

 Κοσμήτωρ – Καθηγητής Σχολῆς Κλασικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν Δ.Π.Θ.

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος στήν ἑλληνική λαϊκή παράδοση

Alexander the Great in the Greek folk tradition

12:50 – 13:10  Συζήτηση  Discussion

13:10 – 13:30  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors

 

Δ΄  Συνεδρία  4th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγήτρια Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη

18:10 – 18:30  Ἀνάγνωση Μηνυμάτων  Messages – Greetings

18:30 – 18:50  ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ  

Ἐπ. Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

«Καὶ ὑψώθη, καὶ ἐπήρθη ἡ καρδία αὐτοῦ» (Α΄ Μακ 1,3).

Πτυχές κριτικής στον Μέγα Αλέξανδρο στην Παλαιά Διαθήκη και την ραβινική γραμματεία

“He was exalted, and his heart was lifted up” (I Mac 1,3).

Aspects of criticism to Alexander the Great in the Old Testament and in the rabbinical literature

18:50 – 19:10  Συζήτηση  Discussion

19:10 – 19:30  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ

Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ἡ χρήση τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς ρητορικῆς ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο

The use of Greco-Roman rhetoric by Apostle Paul

19:30 – 19:50  Συζήτηση  Discussion

19:50 – 20:10  Ἀπονομή Διακρίσεων  Conferring of honors 

20:10 – 20:30  Διάλειμμα  Break

20:30 – 22:00   «Γεράσιμος, ὁ μελίρρυτος ποταμός τῆς ὑμνογραφίας». Ἐκδήλωση λόγου καί μέλους μέ τή συμμετοχή τῆς Σχολικῆς Χορωδίας τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Αἰγές» Βεργίνας

“Gerasimos, the sweetly-flowing river of Hymnography”. Musical Event with the participation of School’s choir of Cultural Association of Vergina “Aigai”

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  28 ΙΟΥΝΙΟΥ   WEDNESDAY, JUNE 28th   

 

Ε΄  Συνεδρία  5th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Καθηγητής Ἰωάννης Τζιφόπουλος

09:30 – 09:50  ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ

Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.

Ἡ γλῶσσα τῶν παπύρων καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος

The language of the papyri and Apostle Paul

09:50 – 10:10  Συζήτηση Discussion

10:10 – 10:30  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Ἀν. Καθηγητής Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν

 Ἀπό τίς προσωπογραφίες «Φαγιούμ» στή Βυζαντινή Ἁγιογραφία

From the Fayum portraits to Byzantine iconography

10:30 – 10:50  Συζήτηση Discussion

10:50 – 11:20  Διάλειμμα  Break

Στ΄  Συνεδρία  6th SESSION

Πρόεδρος  Chairman

Ἀν. Καθηγητής Δημοσθένης Ἀβραμίδης

 

11:20 – 11:40   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ

Προϊσταμένη Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας – Δρ. Ἀρχαιολογίας

 Ἡ Ἠμαθία καί τά ἀρχαιολογικά εὐρήματα τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου 

Imathia and the archaeological findings of the Hellenistic period

11:40 – 12:00  Συζήτηση Discussion

12:00 – 12:20  Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν                   ΚΗ΄  Παυλείων (Ἰούνιος 2022)

Presentation of the Proceedings Volume of the 28th Pavleia (June 2022) International  Congress

Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of  Veria, Naoussa and Kampania

13:00 – 14:00   Ξενάγηση στό Πολυκεντρικό Μουσεῖο Αἰγῶν

Guided tour at the Polycentric Museum of Aigai

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORSHIP CELEBRΑTIONS

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ  WEDNESDAY, JUNE 28th

19:00 – 21:00  Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό μέ τή συμμετοχή τῶνἈρχιερέων – Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Great Hierarchichal Vespers in the old Cathedral with the participation of Hierarchs – Representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches.

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  THURSDAY, JUNE 29th

07:00 – 11:30  Ὄρθρος, Τελετή ἀνάγνωσης Πατριαρχικῆς Πράξης ἁγιοκατάταξης Ἁγίου Γερασίμου τοῦὙμνογράφου καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναόσυλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιερέων – Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καίΑὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Matins, Ceremony of reading the patriarchal act of canonization of Saint Gerasimos the Hymnographer and Hierarchical Cocelebration of the Divine Liturgy in the old Cathedral with the participation of the Representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches.

19:00 – 21:00  Λιτανεία πρός τό «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέτή συμμετοχή τῶν Ἀρχιερέων – Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί ΑὐτοκεφάλωνἘκκλησιῶν.

Procession to St Paul’s “Altar” and festal Hierarchichal Vespers with the participation of Hierarchs – Representatives of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ORGANISING COMMITEE

† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας

Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος

Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ACADEMIC COMMITEE

Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής Α.Ε.Α.Α.

Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  SECRETARY

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος

Ἀρχιμ. Ναθαναήλ Καραγέργος, Ἀρχιμ. Καλλίνικος Λιμνιώτης,

Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Πατρίκας, Ἀρχιμ. Θεόδωρος Ἀναγνώστου

διακ. Κοσμᾶς Καραγιάννης, διακ. Γεώργιος Φρασαριώτης

Δημήτριος Σαραντῆς, Νικόλαος Σούμπουρος, Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  SPONSORS

Δήμος Βέροιας, 4E, Παύλειος Λόγος 90,2 FM