ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Ἀρ. Πρωτ.: 41

Βέροια, 26 Ἰανουαρίου 2024

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς

Μητροπόλεως  Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητὲς

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καί ἡ ἑλληνική Παιδεία, ὅλοι ἐσεῖς μαθητές καί μαθήτριες, διδάσκαλοι καί καθηγητές ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν βαθμίδων, τιμᾶτε τούς προστάτες τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας. Τιμᾶτε, καί μαζί σας καί ἐμεῖς, τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρες, τούς τρεῖς κορυφαίους διδασκάλους, αὐτούς πού ἀξιοποίησαν τή σοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, δίδοντάς της μία ἄλλη μορφή καί μία ἄλλη προοπτική. Τιμοῦμε τούς τρεῖς μεγάλους ἁγίους καί σοφούς, πού δέν διακρίθηκαν μόνο γιά τή γνώση καί τήν ἐπιστήμη τους ἀλλά καί γιά τήν προσωπικότητά τους, γιά τό ἔργο καί τήν προσφορά τους, ὄχι μόνο ὅταν ἔγιναν κληρικοί καί ἱεράρχες, ὅταν ἀνέλαβαν θέσεις εὐθύνης, ἀλλά καί ἀπό τά μαθητικά καί φοιτητικά τους χρόνια.

Ἔζησαν στίς μεγαλουπόλεις τῆς ἐποχῆς τους, ὅπου οἱ πειρασμοί καί οἱ προκλήσεις ἦταν πολλές καί ὅπου ἦταν πολύ εὔκολο, νέοι αὐτοί, μακριά ἀπό τό ἀσφαλές περιβάλλον τῆς οἰκογενείας τους, νά παρασυρθοῦν ἀπό τίς σειρῆνες τοῦ κόσμου καί τῆς ἁμαρτίας καί νά ἐπιλέξουν μία ζωή χωρίς ὅρια καί χωρίς ὄχι.

Καί ὅμως δέν ἄφησαν τόν ἑαυτό τους νά παρεκκλίνει ἀπό τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τῆς γνώσεως. Δέν ἄφησαν τόν ἑαυτό τους νά παρασυρθεῖ ἀπό συναναστροφές πού θεωροῦν ὅτι τό νά μήν ὑπολογίζεις τίποτε καί κανέναν εἶναι δεῖγμα ὑπεροχῆς, πού θεωροῦν ὅτι εἶναι ἔνδειξη δύναμη νά εἰρωνεύεσαι καί νά ἐξευτελίζεις τόν διπλανό σου, ὅπως ἔκαναν κάποιοι συνομίληκοί τους.

Προτίμησαν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες νά ἀποδεικνύουν μέ τή σύνεση καί τή σωφροσύνη τους ὄχι τή σωματική τους δύναμη ἀλλά τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τους. Προτίμησαν νά διακρίνονται στό ἀγαθό, στή γνώση, στήν ψυχική καλλιέργεια, στήν ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπο, παρά γιά ὅσα ὑποτιμοῦν τήν ἀνθρώπινη ὑπόσταση καί ὑποβιβάζουν τόν ἄνθρωπο.

Γι᾽ αὐτό καί ἀποτελοῦν πρότυπα μαθητῶν καί διδασκάλων, πρότυπα ἀρετῆς καί παιδείας, πρότυπα γιά κάθε ἕνα πού δέν θέλει νά κάνει ἐπίδειξη τῆς δυνάμεώς του ἀλλά νά συνεισφέρει στή βελτίωση τοῦ κόσμου.

Ἄν, λοιπόν, ὁ λόγος τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἐπίκαιρος σέ κάθε ἐποχή καί τό παράδειγμα τῆς ζωῆς τους ἄξιο νά τό μιμούμεθα πάντοτε, αὐτό ἰσχύει πολύ περισσότερο σήμερα. Γιατί ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἕνα μήνυμα ἔχουν γιά ὅλους μας καί ἰδιαιτέρως γιά σᾶς, τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, πού μαζί μέ τούς ἐκπαιδευτικούς μας τούς τιμᾶτε ὡς προστάτες. Μήν παρασύρεστε ἀπό ὅ,τι συμβαίνει γύρω σας, ἀπό τίς προκλήσεις τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, τῆς βίας, τῆς ζωῆς χωρίς ὅρια, τῆς ἀδιαφορίας γιά ὅ,τι καλό. Ὅλα αὐτά δέν σᾶς προσφέρουν τίποτε, ἁπλῶς σᾶς κάνουν νά χάνετε τήν πιό ὡραία περίοδο τῆς ζωῆς σας, τή νιότη σας, καί σᾶς στεροῦν τόν χρόνο καί τή δύναμη νά καλλιεργήσετε τόν ἑαυτό σας, νά αὐξήσετε τίς γνώσεις σας, νά ἀπολαύσετε τήν ἀληθινή χαρά τῆς ζωῆς.

Αὐτό εἶναι τό μήνυμα τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν προστατῶν σας, καί εὔχομαι ἡ σημερινή ἑορτή νά γίνει ἀφορμή νά τό προσέξουμε ὅλοι καί ἰδιαιτέρως ἐσεῖς καί νά τό ἀκολουθήσετε ἔχοντας πάντοτε τή χάρη καί τήν εὐλογία τους στή ζωή σας.

Μέ θερμές πατρικές εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων