ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Βέροια, 11 Ὀκτωβρίου 2023

Ἀρ. Πρωτ.: 559

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως

Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεό καί πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας ἑορτάζουμε καί τιμοῦμε σήμερα τήν ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ μαρτυρικοῦ καί αἱματοβαμμένου τόπου μας ἀπό τόν μακροχρόνιο καί βαρύ ἀλλόθρησκο ζυγό.

Δοξάζουμε τόν Θεό, γιατί μᾶς χάρισε τό πολύτιμο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, πού μᾶς ἐπιτρέπει νά ζοῦμε χωρίς φόβο, νά τόν λατρεύουμε χωρίς ἀπαγορεύσεις, νά ὁμιλοῦμε τή γλώσσα μας καί νά διδασκόμεθα τήν ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας χωρίς νά διαατρέχουμε ὁποιονδήποτε κίνδυνο.

Δοξάζουμε τόν Θεό, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τούς Ἁγίους μας, γιατί στά δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς στήριξαν τούς προγόνους μας, ὥστε νά μπορέσουν νά διατηρήσουν τήν πίστη καί τήν ἐθνική τους ταυτότητα, νά διατηρήσουν τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ ἐλευθερία δέν θά ἀργήσει καί ὅτι ἀξίζει κάθε θυσία γι᾽ αὐτήν.

Καί αὐτό δέν τό πίστευαν μόνο οἱ πατέρες καί οἱ μητέρες μας στά πεντακόσια χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, τό ἔκαναν καί πράξη. Γι᾽ αὐτό καί δέν ἀρνήθηκαν οὔτε τό μαρτύριο οὔτε τόν θάνατο γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία. Δέν ἀπογοητεύθηκαν ἀπό τήν ἀποτυχία πού εἶχαν κάποια ἀπό τά ἐπαναστατικά κινήματά τους. Δέν ἐγκατέλειψαν τήν προσπάθεια οὔτε ὅταν ἕνα τμῆμα τῆς Ἑλλάδος εἶχε ἤδη ἐλευθερωθεῖ. Δέν λιγοψύχησαν, ὅταν κάποιοι μέ δόλιους τρόπους ἐποφθαλμιοῦσαν τόν τόπο τους καί ἐπεδίωκαν νά καπηλευθοῦν τήν ἐλευθερία τους.

Ἀγωνίσθηκαν, θυσιάσθηκαν, μαρτύρησαν, ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν γιά νά μᾶς χαρίσουν τήν ἐλευθερία καί τήν ἀνεξαρτησία, γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι καί νά μποροῦμε νά ἑορτάζουμε αὐτή τήν ἡμέρα τῶν Ἐλευθερίων μας.

Γι᾽ αὐτό καί ὀφείλουμε ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη σέ ὅσους ἀγωνίσθηκαν γιά νά μᾶς ἀπελευθερώσουν ἀπό τόν δυσβάστακτο τουρκικό ζυγό, μέ πρώτους τούς Ἕλληνες στρατιῶτες, τούς γενναίους μαχητές τῶν Βαλκανικῶν πολέμων, πού ἦρθαν ἐδῶ ἀπό τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καί ἀγωνίσθηκαν γιά νά ἐπεκτείνουν τά ὅρια τῆς πατρώας γῆς καί νά εἰσέλθουν ἐλευθερωτές στίς πόλεις καί τά χωριά μας.

Μαζί μέ αὐτούς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη καί σέ ὅλους ἐκείνους τούς ἡρωικούς ἀγωνιστές τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος πού ἔφθασαν στή Μακεδονία καί στήν περιοχή μας λίγα χρόνια νωρίτερα, γιά νά ὑποστηρίξουν τόν ἀγώνα τῶν πατέρων μας ἐνάντια τόν διπλό ἐχθρό καί νά προετοιμάσουν τόν δρόμο γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ τόπου μας. Ὁ ἡρωισμός, ἡ αὐτοθυσία τους καί ἡ ἀνιδιοτελής προσφορά τους γιά τήν πατρίδα καί τήν ἐλευθερία μᾶς συγκινοῦν καί μᾶς διδάσκουν.

Εἶναι χρέος μας νά τούς μνημονεύουμε καί νά τούς τιμοῦμε. Εἶναι χρέος μας νά μήν ξεχνοῦμε τήν ἱστορία μας καί τά αἵματα πού χύθηκαν γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι καί ἀνεξάρτητοι. Εἶναι ὅμως καί χρέος μας νά τούς τιμοῦμε, μιμούμενοι τήν πίστη τους στόν Θεό καί τήν ἀγάπη τους γιά τήν πατρίδα, γιατί μόνο μέ αὐτά τά δύο χαρακτηριστικά πού διέκριναν πάντοτε τούς Ἕλληνες μπορέσαμε νά ἐπιβιώσουμε ὡς Ἔθνος, ἀλλά καί θά συνεχίσουμε νά ἐπιβιώνουμε παρά τίς ἐξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες μέσα στίς ὁποῖες ζοῦμε.

Στίς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας ἐμεῖς εἶναι ἀνάγκη νά παραμείνουμε σταθεροί στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τῶν πατέρων μας, ὥστε νά μπορέσουμε μέ αὐτές ἀλλά καί μέ τή χάρη καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά ἀποδειχθοῦμε ἀντάξιοι τῆς θυσίας τῶν πατέρων μας γιά νά μᾶς χαρίσουν τήν ἐλευθερία πού ἀπολαμβάνουμε καί τιμοῦμε σήμερα.

Διάπυρος πρός τόν ἐλευθερώσαντα ἡμᾶς Θεόν εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων